Stenografická správa o 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

Stenozáznam


 

          S t e n o g r a f i c k á   s p r á v a

      o 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

    konanej 13., 14., 15., 16., 21. a 22. decembra 1994

____________________________________________________________

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážená Národná rada,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     otváram rokovanie  3. schôdze Národnej  rady Slovenskej

republiky.

 

     Na začiatku  vám chcem oznámiť,  že neúčasť na  schôdzi

ospravedlnili títo páni poslanci a panie poslankyne: pán Ján

Langoš z dôvodu choroby, pán Jozef Prokeš bez udania dôvodu,

pán Vojtech Tkáč z dôvodov choroby, pán Ducký, pani Borzová,

pán Palacka,  ktorí sú na  služobnej ceste vyslaní  Národnou

radou  Slovenskej republiky  a pán  István Pásztor  z dôvodu

služobnej cesty.

 

     Vážené  panie poslankyne,  páni poslanci  a predsedovia

klubov, chcem  vás upozorniť, že  neexistuje dôvod služobnej

cesty pre  poslanca, pokiaľ ho nevyšle  Národná rada. To pre

budúcnosť.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali.

 

     Zisťujem, že je prítomných  112 poslancov, teda Národná

rada je schopná uznášať sa.

 

 

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     po dohode  s podpredsedami Národnej  rady, s predsedami

výborov a v politickom  grémiu navrhujem program schôdze ako

ste  ho dostali  v pozvánke.  Skôr, ako  vám udelím slovo na

prípadné podanie  návrhov na zmenu alebo  doplnenie mnou na-

vrhnutého programu, dovoľte mi  ako prvému podať tieto návr-

hy:

 

     Ako bod  číslo 1 odporúčam zaradiť  návrh uznesenia Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 zákona Ná-

rodnej rady  Slovenskej republiky číslo 572/1992  Zb. o roz-

počtových pravidlách Slovenskej  republiky. Národná rada ur-

čila vláde Slovenskej republiky termín na predloženie návrhu

nevyhnutných  opatrení na  zabezpečenie hospodárenia  v dobe

rozpočtového provizória Slovenskej republiky  na rok 1995 do

schválenia zákona o štátnom rozpočte. Svoj návrh odôvodňujem

tým, že ku dnešnému dňu doterajšia vláda Slovenskej republi-

ky Národnej rade návrh  zákona o štátnom rozpočte Slovenskej

republiky na  rok 1995 nepredložila. Vzhľadom  na to v mojom

návrhu na doplnenie programu pod  bodom číslo 1 pôjde o ter-

mín  na  predloženie  nevyhnutných  opatrení na zabezpečenie

hospodárenia v  dobe rozpočtového provizória  Slovenskej re-

publiky na rok 1995. Ak  schválime toto uznesenie, ktoré na-

vrhnem, bod číslo 16 bude potom bezpredmetný.

 

     Ďalej za doterajší bod číslo 3 navrhujem zaradiť prero-

kovanie dvoch materiálov, a  to Návrhu na vyslovenie súhlasu

s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Repub-

likou  Československou  a  Švédskom  a Záverečného protokolu

z 18. apríla 1925.  Máte to ako tlač číslo  25, ďalej Návrhu

na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmluvy medzi Re-

publikou Československou  a Kráľovstvom holandským  o repat-

riácii, čo máte ako tlač  číslo 26. Schválenie uvedených me-

dzinárodných dokumentov je naliehavé vzhľadom na predchádza-

júce  medzivládne rokovania.  K ich  ratifikácii je potrebný

predchádzajúci súhlas Národnej rady. Dokumenty boli preroko-

vané v zahraničnom výbore a máte ich aj rozdané.

 

     Ďalej ako číslo 5  navrhujem zaradiť voľbu ďalších pod-

predsedov Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na voľbu

podpredsedu Národnej rady Slovenskej  republiky mi bol doru-

čený skupinou poslancov za  Slovenskú národnú stranu na pána

poslanca Mariána Andela. Chcel by som tu ešte upozorniť ale-

bo sa spýtať najmä  predsedov poslaneckých klubov okrem Slo-

venskej národnej strany, či  zaraďujú návrhy na podpredsedov

Národnej  rady týkajúcich  sa pánov  poslanca Fogaša,  Nagya

a Šimka, pretože som nedostal ich návrhy. Ak áno, budem reš-

pektovať vaše návrhy.

 

     Ako  bod číslo  9 odporúčam  zaradiť návrh  osemnástich

poslancov Národnej  rady Slovenskej republiky  na vyslovenie

nedôvery  členom  Rady  Slovenskej  republiky pre rozhlasové

a televízne vysielanie a na ich  odvolanie z členstva v Rade

Slovenskej republiky pre  rozhlasové a televízne vysielanie.

Tento návrh som dostal od skupiny poslancov.

 

     V prípade  schválenia mojich návrhov  sa body programu,

ako ich máte uvedené v návrhu programu, prečíslujú v poradí,

ako som povedal.

 

     Ďalej už potom, ako bol vypracovaný a doručený návrh na

program schôdze, som dostal petíciu od študentov, ktorí žia-

dajú, aby  do programu bol zaradený  bod preradenia pána po-

slanca Šveca z výboru pre  životné prostredie a ochranu prí-

rody do  výboru pre vzdelanie,  vedu, kultúru a  šport. Taký

istý návrh som dostal už potom, ako som návrh odoslal, aj od

pána poslanca Bajana.

 

     Aby moje informácie o zmene dnešného programu boli úpl-

né, dovoľte mi, aby som  vás informoval o niektorých ďalších

návrhoch, ktoré mi boli doručené potom, ako som vám rozoslal

návrh programu.  Ak majú niektoré výbory  alebo poslanci zá-

ujem o ich prerokovanie na  3. schôdzi Národnej rady, treba,

aby  ich navrhli,  aby Národná  rada mohla  tieto návrhy buď

prijať alebo  odmietnuť. Výbor Národnej  rady Slovenskej re-

publiky  pre obranu  a  bezpečnosť  uznesením z  8. decembra

1994 číslo 27 odporúča Národnej rade zriadiť podľa § 55a zá-

kona o rokovacom poriadku vyšetrovaciu komisiu Národnej rady

Slovenskej republiky na objasnenie mimoriadne závažných sku-

točností  na Ministerstve  obrany Slovenskej  republiky a na

zistenie okolností rozhodnutí ministra obrany Slovenskej re-

publiky uzavrieť kontrakt  na odpredaj pontónových mostových

súprav.

 

     Návrh výboru máte rozdaný ako tlač číslo 62.

 

     Taktiež som obdržal návrh skupiny 36 poslancov Národnej

rady Slovenskej republiky na preradenie pána poslanca Šveca,

ako som povedal pred chvíľou, z jedného výboru do druhého.

 

     Nakoniec mi dovoľte informovať vás,  že k dnešnému  dňu

bolo Národnej rade Slovenskej  republiky doručených 20 vlád-

nych návrhov zákonov a  8 návrhov zákonov podaných poslanca-

mi. Všetky tieto zákony, tak ako som ich dostal, som okamži-

te pridelil na rokovanie do príslušných výborov Národnej ra-

dy. Ak niektoré z týchto  zákonov, ktoré som pridelil do vý-

borov, výbory  prerokovali a chcú  ich navrhnúť do  programu

terajšej schôdze,  budem to rešpektovať.  Samozrejme, musíte

si to sami odhlasovať.

 

     Po tejto mojej informácii sa pýtam, páni poslanci a pa-

nie poslankyne,  kto má pripomienky  alebo ďalšie návrhy  na

zmenu programu.

 

     Prvý sa hlási pán Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán  predseda,  Kresťanskodemokratické  hnutie nestavia

žiadneho  kandidáta  na  funkciu  podpredsedu,  čiže v tomto

zmysle minulá kandidatúra neplatí.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Ďalej pán poslanec Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Pán predseda,  ako bod číslo  1 ste navrhli,  že by sme

mali zaradiť  do programu nejaké uznesenie  týkajúce sa roz-

počtového provizória, ale nešpecifikovali ste, aké by to ma-

lo byť  uznesenie. Azda by  bolo vhodné, keby  ste prečítali

návrh uznesenia, aby sme vedeli, o čom budeme hlasovať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán  poslanec, podľa  zákona o  rozpočtových pravidlách

vláda je povinná predložiť rozpočet. Ak rozpočet nepredloží,

musí predložiť určité opatrenia, ktorými zabezpečí hospodár-

sku situáciu. Toto uznesenie dávam  na to, aby vláda predlo-

žila takéto svoje rozhodnutie do 19. tohto mesiaca.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Čiže výzvu vláde, aby  to predložila? V poriadku. Ďaku-

jem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     chcem vás poprosiť o pochopenie pri zaradení tlače čís-

lo 43. Je  to návrh skupiny poslancov na  vydanie zákona Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo

100/1988  Zb.  o  sociálnom  zabezpečení  v znení neskorších

predpisov. Ide v podstate o toľko pertraktované pracovné ka-

tegórie, o predĺženie obdobia  do 31. decembra 1995, pretože

31. decembrom 1994 už toto obdobie zaniká. Návrh tejto nove-

ly zákona bol prerokovaný v štyroch výboroch. Som presvedče-

ná, že tak  ako vo výbore pre privatizáciu  aj v iných výbo-

roch ho  podporili. Navrhujem ho zaradiť  prednostne po bode

číslo 4 ako bod číslo  5. Svoju žiadosť  zdôvodňujem tým, že

sme dvaja predkladatelia  a jeden je chorý, a  ja v prípade,

že budem  dnes vymenovaná prezidentom, od  zajtra už nemôžem

vykonávať mandát poslankyne, takže  predkladanie by bolo po-

merne zložité. Prosím o zaradenie ako bod číslo 5.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Šimko.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     Vážený pán predseda,

     milé dámy,

     ctihodní páni,

 

     je znakom veľkých ľudí, že  ak majú rozdielne záujmy či

názory od iných, tak s nimi bojujú, ale neusilujú sa ich po-

nižovať. Zaraďovanie poslancov v rozpore s ich kvalifikáciou

a vôľou do  výboru pre životné  prostredie sa nedá  hodnotiť

inak ako úsilie o ich poníženie,  úsilie o to, aby sa ukáza-

lo, kto je tu víťazom volieb. Dámy  a páni z HZDS, to ste už

ukázali. Verím, že dokážete ukázať aj čosi iné.

 

     Preto  pre začiatok  v súlade  s požiadavkami študentov

vysokých škôl na Slovensku, s kvalifikáciou, slušnosťou, ale

i zdravým rozumom  dávam návrh, aby  do programu 3.  schôdze

Národnej rady Slovenskej republiky bol zaradený osobitný bod

- Návrh na preradenie poslanca  Juraja Šveca z Výboru Národ-

nej  rady   Slovenskej  republiky  pre   životné  prostredie

a ochranu prírody do Výboru  Národnej rady Slovenskej repub-

liky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

 

     Tento návrh som odovzdal aj písomne, tak ako informoval

pán predseda, ale aby  nevznikli žiadne pochybnosti procedu-

rálneho charakteru, dávam ho aj  ústne. A dávam návrh v prí-

pade, že  prejde návrh na  voľbu podpredsedu Národnej  rady,

aby tento bod bol ako nasledujúci bod.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Ako ktorý bod by to mal byť, pán poslanec?

 

Poslanec I. Šimko:

 

     Ako bod 6.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Cingel.

 

 

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážené kolegyne, kolegovia,

 

     prosím vás o podporu zaradenia tlače 44 do programu. Je

to návrh zákona Národnej  rady Slovenskej republiky podaného

skupinou  poslancov, ktorým  sa dopĺňa  zákon číslo 286/1992

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a dopĺ-

ňa  sa zákon  Slovenskej  národnej  rady číslo  511/1992 Zb.

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-

nančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

     Ide vlastne o to, že  od 1. januára 1995 platí vyhláška

ministra financií číslo 55 z  roku 1994 o elektronických re-

gistračných pokladniciach  a tento zákon  vlastne reaguje na

nejasnosti a na problémy, ktoré v tejto súvislosti vyvstali.

Ministerstvo financií tento prísľub  dalo, nie je možné, aby

sa to  k tomuto dátumu  realizovalo. Je to  možné urobiť len

poslaneckým návrhom. Je tu snaha vyjsť podnikateľom v ústre-

ty. Prosím vás, keby ste tento návrh zaradili do programu.

 

     Pán predseda, žiadam, aby sa to zaradilo za bodmi, kto-

ré ste uvádzali  v poradí vy, teda ako  prvý po vašich návr-

hoch.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Medzitým už boli návrhy  na zaradenie návrhov pani Kel-

tošovej a pána Šimku.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Potom následne po návrhu pani Keltošovej.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pani poslankyňa Aibeková.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     požiadam vás  o hlasovanie o  preradení bodov 7  a 8 na

koniec nášho rokovania,  a to ako body po  terajšom bode 15,

čiže  16, 17,  ale samozrejme,  posunie sa  to tak, ako budú

prijaté predchádzajúce body, o  ktorých tu už bolo hovorené.

Body 7 a 8, to je tlač číslo 45 a tlač číslo 24 - voľby čle-

nov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a správnej

rady  Sociálnej poisťovne.  Navrhujem to  ako body  16 a 17,

resp. s posunom tak, ako sa dohodneme hlasovaním.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, pán poslanec Mikolášik.  Potom pán poslanec De-

linga.

 

Poslanec M. Mikolášik:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Vážené dámy,

     vážení páni,

 

     dovoľte,  aby som  sa taktiež  uchádzal o  vašu priazeň

iniciatívnym návrhom zákona poslancov.  Je to tlač číslo 42.

Tento zákon sa dotýka zákona Národnej rady Slovenskej repub-

liky číslo  10/1993 Z. z.  o Fonde zamestnanosti  Slovenskej

republiky a  o zmene a  doplnení niektorých ďalších  zákonov

v znení neskorších predpisov.

 

     Tento  poslanecký  návrh  vychádza  zo  skutočnosti, že

v súčasnej dobe  po prijatí zákonov  o Všeobecnej zdravotnej

poisťovni a Sociálnej poisťovni  nie je riešený právny stav,

ktorý vznikol prijatím zákona číslo 274, kde je nutné nalie-

havo, pokiaľ  možno tak, ako navrhujeme,  s účinnosťou od 1.

januára 1995, upraviť  vymeriavacie základy platiteľov prís-

pevku do  Fondu zamestnanosti a  ďalej určiť zmenu  subjektu

oprávneného  na výber  týchto príspevkov  do Fondu zamestna-

nosti. Keďže ide o zákon,  ktorého meritum nie je žiadne po-

litikum,  ale určité  praktické riešenie  vzniknutého stavu,

prosím,  aby ste  zaradili  tento  náš iniciatívny  návrh do

programu.

 

     Navrhujem, aby prerokovávanie  tohto návrhu zákona bolo

zaradené za návrh pani poslankyne Keltošovej.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Potom to bude ako bod číslo 8. Pán poslanec Delinga.

 

Poslanec P. Delinga:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     do programu 3. schôdze  navrhujem zaradiť Návrh skupiny

poslancov Národnej rady Slovenskej  republiky na vydanie zá-

kona Národnej rady Slovenskej  republiky, ktorým sa mení zá-

kon Národnej rady Slovenskej  republiky číslo 325/1993 Z. z.

o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zme-

nách niektorých  ďalších zákonov v  znení neskorších predpi-

sov. Ide o tlač číslo 61.

 

     Tento návrh prerokovali  12. decembra Ústavnoprávny vý-

bor Národnej rady Slovenskej  republiky, Výbor Národnej rady

Slovenskej republiky  pre financie, rozpočet a  menu a Výbor

Národnej  rady  Slovenskej  republiky  pre pôdohospodárstvo.

Všetky tri uvedené výbory s návrhom vyslovili súhlas.

 

     Navrhujem preto z hľadiska vecnosti a zabezpečenia rea-

lizácie, pretože sa končí rok  1994, tento návrh zaradiť ako

bod číslo 7, čiže za návrh pani poslankyne Keltošovej.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pani poslankyňa Mušková.

 

Poslankyňa Ľ. Mušková:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     prosím o podporu na zaradenie bodov programu "Odvolanie

a voľba ústredného riaditeľa Slovenskej televízie". Televíz-

na  rada na  svojom  zasadnutí  v tajnom  hlasovaní siedmimi

hlasmi odvolala ústredného riaditeľa  a navrhla plénu Národ-

nej rady kandidáta na tento post na voľbu. Materiály k týmto

bodom vám budú rozdané. Navrhujem  tieto body zaradiť za bod

10 a ostatné body následne prečíslovať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Danko.

 

 

 

Poslanec J. Danko:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     na základe uznesenia výboru pre obranu a bezpečnosť na-

vrhujem zaradiť bod - tlač  62 - Návrh na zriadenie vyšetro-

vacej komisie Národnej rady Slovenskej republiky na objasne-

nie mimoriadne závažných  skutočností na Ministerstve obrany

Slovenskej republiky.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, tento návrh som  dal ja, lebo poslanci mi

ho poslali. Pán poslanec Lysák.

 

Poslanec L. Lysák:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte aj mne požiadať  zaradiť do programu vládny ná-

vrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa me-

  a dopĺňa  zákon číslo  286/1992 Zb.  o daniach z príjmov

v znení neskorších predpisov. Prerokovali  ho tri výbory. Je

to veľmi  dôležitý návrh zmeny zákona,  ktorý zlepšuje a vy-

rovnáva  podmienky  Slovenskej  národnej  banky  s obdobnými

v zahraničí. Je to veľmi  dôležitý zákon, odporúčam, aby sme

ho prerokovali v závere. Je to tlač číslo 60 a 60a.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pre informáciu - tento  zákon je vládnym zákonom, ktorý

vláda doručila minulý týždeň. Ak bude dnes zaradený na prog-

ram, bolo  by potom potrebné,  aby ho niektorý  pán minister

predniesol.

 

     Prosím, pán Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení členovia vlády,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     mám pripomienku  k bodom, ktoré sú  v pôvodnom programe

zaradené  ako body  číslo 5  a 6.  Už niekoľkokrát  sme boli

svedkami, že na konkrétne  ustanovenia zákonov alebo na kon-

krétne články  ústavy boli rôzne  výklady. Dalo by  sa nájsť

množstvo  príkladov,  napríklad  keď  nás  pán predseda HZDS

a jeho renomovaní  právnici presviedčali, že  zákonom o vnú-

torných pomeroch Národnej rady možno pozmeniť mandát poslan-

cov Aliancie demokratov, viedli sa  diskusie o tom, či prvý-

krát treba odvolávať generálneho  prokurátora, alebo či jed-

noducho nestačí zvoliť nového,  najnovšie sa ignorujú závery

Slovenskej  volebnej komisie,  ktorá je  zo zákona vrcholným

orgánom, a neustále sa  rozviruje kauza okolo petičných hár-

kov Demokratickej  únie, dokonca predseda HZDS  hovorí o vo-

lebnom podvode. Stále sa pritom razantne odvoláva na zákony,

na právo. Má vždy pravdu? Posúďte sami.

 

     V  súvislosti s  rozhodnutím koalície,  že jedno miesto

podpredsedu NKÚ prenechá opozícii, som bol poverený, aby som

o tomto  písomne informoval  HZDS. Dňa  19. apríla  1994 som

dostal od pána Mečiara odpoveď, z ktorej citujem: "Právo buď

je, alebo  nie je. Aj keď  nie je, treba zaň  bojovať. Aj vy

ste protiprávne  odvolávali predsedu a  podpredsedov Najvyš-

šieho  kontrolného úradu.  Keďže ich  odvolanie nebolo podľa

práva,  sú páni  Vanko, Vrabec  a Sokol  naďalej legitímnymi

predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného  úradu. Na ich miesta

nemôžu byť volení iní.  Znásilňujete zákon. Kde prehráva zá-

kon, prehráva pravda i spravodlivosť. Ale to tu už bolo, len

teraz protagonisti  nosia tráčiky demokratov."  Preto sa pý-

tam, aké právo  ste mali na mysli? To,  ktoré vám vyhovovalo

19. apríla, alebo to, na  základe čoho sú dnes zaradené body

číslo 5 a 6?

 

     Ďakujem.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, ale návrh ste nedali žiadny. Teraz nebola

rozprava, ale návrhy na  zmenu alebo doplňovanie bodov prog-

ramu.

 

     Pán poslanec Benčík.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení kolegovia,

     vážené kolegyne,

 

     dovoľte  mi  ako  novicovi  povedať  niekoľko  poznámok

k príprave nášho  programu. V ústavnoprávnom  výbore som bol

prekvapený, keď som dostal materiály a hneď sme začali k to-

mu rokovať. Ohradil som sa  patričným spôsobom a bolo mi po-

vedané, že to  pán predseda Národnej rady po  nás žiada, aby

sme takto  rokovali. To som si  myslel, že tomu tak  nie je.

Teraz ste pripravili návrh programu v 16 bodoch a zdá sa mi,

že ste spolu s podpredsedami podcenili prípravu tohto zasad-

nutia preto, lebo síce  nemôžete zabrániť tomu, aby poslanci

iniciatívne veci nenavrhovali, ale ste povinný odmietnuť ta-

ké návrhy, ktoré neboli včas  predložené a ktoré neboli pre-

rokované  vo výboroch.  Doteraz je  navrhnutých na doplnenie

12 bodov, z  toho - akokoľvek skromne to  beriem - aspoň tri

alebo štyri neboli prerokované vo výboroch. Podľa rokovacie-

ho poriadku  prichádza do úvahy prerokovať  materiál v pléne

iba vtedy,  keď to bolo predtým  posúdené vo výboroch, alebo

naopak, musíme sa rozhodnúť,  že to prerokovávame prednostne

a bez výboru.

 

     Prosil by  som vás, vážený  pán predseda, spolu  s pod-

predsedami, hoci viem, že teraz je vás menej a je viac práce

na vás troch, aby ste  dodržiavali rokovací poriadok a nene-

chali hneď  v úvode tretieho zasadnutia  takýto veľmi pestrý

materiál, o ktorom nie som si  istý, či dobre a správne roz-

hodneme.

 

     Vyjadrím sa aj k tomu, že niektoré veci sú naozaj nutné

a verejnosť ich očakáva, ale z  našej strany by si potom za-

sluhovali trochu  väčšiu pozornosť. Navrhujem,  aby tie body

programu, ktoré  sú navrhnuté a neboli  prerokované vo výbo-

roch, sa neobjavili a vy by ste  v prvom rade mali na to po-

ukázať a proti tomu namietať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Benčík, ste novic v Národnej rade, ako ste

povedali, ale boli ste  niekoľko rokov poslancom Federálneho

zhromaždenia. Možno tam bol iný rokovací poriadok. Ak ste si

neprečítali náš, tak si  ho prečítajte. Tieto body programu,

ktoré sme  zostavovali spolu s  predsedami politických strán

na Papierničke, sú autentické, sú tie isté. Náš rokovací po-

riadok hovorí,  že ak poslanec navrhne  zmenu alebo doplnok,

o nich sa  hlasuje. A to  dnes robíme, pán  poslanec. Bol by

som rád, keby ste povedali,  ktorý z týchto navrhovaných zá-

konov, ktoré som navrhol ja, nebol prerokovaný vo výbore.

 

     Je pravda, že som požiadal,  ak by sa tieto zákony pre-

rokovali skôr, pretože v  dôvodových správach bolo napísané,

že mali by sa prerokovať ešte  do konca roku 1995. Je to ten

vládny návrh, ktorý čítal pán  Lysák, a potom ostatné posla-

necké  návrhy, ktoré  sa týkajú  záležitostí, ktoré povedali

poslanci. Nevidím, že by som v niečom porušil zákon. Ostatné

zákony, ktoré došli, som  dátumoval na prerokovanie vo výbo-

roch do 25.  februára, čiže aj tu som  presne dodržal to, čo

mi káže  rokovací poriadok. Na druhej  strane ste schválili,

pán poslanec, aj  vy ste zdvihli ruku za  uznesenie z 3. no-

vembra, kde  mi dávate právomoc  skrátiť tento čas,  nakoľko

uznám za vhodné,  a odpustiť aj zásady. Takže,  len toľko na

vysvetlenie.

 

     Pán poslanec Duray.

 

Poslanec M. Duray:

 

     Vážený pán predseda,

 

     Maďarská koalícia predložila návrh na zvolenie podpred-

sedu pána  poslanca László Nagya. Keďže  ste položili otázku

o tom,  či trváme  na jeho  kandidatúre, chcem  zahlásiť, že

sťahujeme jeho kandidatúru na podpredsedu Národnej rady Slo-

venskej republiky.

 

     Zároveň by som chcel podporiť pána poslanca kolegu Ben-

číka v tom, čo povedal,  a navrhujem, aby všetky zmeny prog-

ramu, ktoré boli teraz predložené  - je ich dosť veľa, možno

ešte budú aj ďalšie - predtým, ako budeme hlasovať o rôznych

zmenách návrhu programu 3.  schôdze, sme dostali rozmnožené,

aby sme mali o tom presný prehľad.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Belohorská.

 

 

Poslankyňa I. Belohorská:

 

     Chcela som zareagovať po vystúpení pána poslanca Černá-

ka, aby sme  rokovali o programe, aby sme  sa tu nedopúšťali

citových výlevov.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Brňák.

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Ak dovolíte, pán predseda,  len jednu poznámku k vystú-

peniu  pána  poslanca  Benčíka.  Myslím  si,  že aj keby bol

schválený ktorýkoľvek z navrhovaných doplnkov programu dneš-

nej schôdze, nevylučuje to prerokovanie týchto návrhov záko-

nov v  samotných výboroch, ba,  povedal by som,  že priam to

predpokladá, že výbory operatívnym  spôsobom budú musieť ná-

vrhy týchto zákonov  prerokovať. Takže, nedochádza absolútne

k žiadnemu porušeniu rokovacieho poriadku.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Rád by som spresnil, pokiaľ  ste nás na začiatku vyzva-

li,  pán  predseda,  aby  sme  formulovali svoje pripomienky

k programu alebo  návrhy na doplnenie.  Mal som pripomienku,

v úvode som to povedal, a v závere som mal otázku, ktorú eš-

te raz zopakujem. Podľa listu, ktorý mám k dispozícii v ori-

gináli, sa píše,  že podľa názoru HZDS nemôžu  byť na miesta

predsedu a  podpredsedov NKÚ volení  iní, tak som  sa opýtal

a otázka znie, čo platí. Môžu,  alebo nemôžu byť volení? Sa-

mozrejme, rád by som mal na to odpoveď.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, tento bod nie  sú odpovede na otázky, ale

na zmeny programu alebo doplnky programu.

 

     Pán poslanec Mečiar.

 

Poslanec V. Mečiar:

 

     Nemám návrh na zmeny alebo doplnenie programu, ale pro-

sím  pána Černáka,  aby tento  list prečítal  ako celok,  aj

s tým, kde ho ľutujem ako chudáka.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán  poslanec, upozornil  som všetkých,  že zostavujeme

program. Ak nemá nikto návrh  na zmenu alebo doplnenie prog-

ramu,  pristúpime k  schvaľovaniu jednotlivých pozmeňovacích

návrhov.

 

     Prosím, pán Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Vlastne odpoveď, ktorú som  dostal, bola odpoveďou. Ne-

budem  teraz zdržiavať  tým, že  by som  čítal aj  tú osobnú

časť, ale som ochotný poskytnúť ju tlači bez problémov, celý

list v plnom znení, aj s originálnym podpisom.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Duray.

 

Poslanec M. Duray:

 

     Vážený pán predseda,

 

     predložil som  jeden návrh, že máme  veľmi veľa návrhov

zmien k programu, radi by  sme videli tieto návrhy napísané,

lebo niektoré sú veľmi zložité. Skutočne, čo sa týka návrhov

na prerokovanie jednotlivých  návrhov zákonov  alebo ďalších

návrhov, niektoré z nich neboli prerokované vo výboroch. As-

poň tie,  ktoré tu odzneli,  náš výbor neprerokoval,  môžeme

toto potvrdiť.  Môžem podporiť pána kolegu  Benčíka, že sku-

točne niektoré z predložených  návrhov neboli prerokované vo

výboroch. Nepopieram vaše právo, že môžete skrátiť lehotu na

prerokovanie, ale to je predsa nemožné, aby sme teraz prero-

kovali také návrhy, ktoré  vôbec neboli prerokované vo výbo-

roch.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec,  opakujem, prečítal som  na doplnenie len

tie návrhy,  ktoré boli prerokované vo  výboroch, a tie máte

pred sebou.  Ak ich nemáte,  okamžite po schválení  programu

ich budete  mať pred sebou. Prosím,  skutočne nezdržujme za-

čiatok tejto schôdze.

 

     Pán poslanec Ásványi.

 

Poslanec L. Ásványi:

 

     Pán predseda, pred začatím hlasovania som povinný ohlá-

siť, že som dostal náhradnú hlasovaciu kartu číslo 1.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne. Dobre si ju opatrujte.

 

     Pristúpime  k hlasovaniu  o jednotlivých  zmenách nášho

programu.

 

     Ako bod  1 som navrhol prijať  uznesenie Národnej rady,

ktorým  Národná rada  žiada vládu  Slovenskej republiky, aby

podľa §  6 ods. 2 zákona  Národnej rady Slovenskej republiky

číslo 567/1992 Zb. o  rozpočtových pravidlách Slovenskej re-

publiky predložila Národnej  rade Slovenskej republiky návrh

nevyhnutných  opatrení na  zabezpečenie hospodárenia  v dobe

rozpočtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995. To

je môj prvý návrh.

 

     Budeme hlasovať o zaradení do programu. Chceli ste, aby

som to prečítal, takže som to prečítal.

 

     Prezentujme  sa a  hlasujme o  zaradení tohto uznesenia

ako bod číslo 1.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 139 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 114 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

     Nehlasovalo 10 poslancov.

 

     Tento môj návrh na doplnenie programu sme prijali.

 

     Ďalej som navrhoval zaradiť za  terajší bod číslo 3 ná-

vrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o ob-

chode a  plavbe medzi Republikou  Československou a Švédskom

a Záverečného protokolu z 18. apríla. Je to tlač číslo 25.

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 139 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 131 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Ďalej návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti

Zmluvy  medzi Republikou  Československou a  Kráľovstvom ho-

landským o repatriácii. Je to tlač číslo 26.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 139 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 133 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Ďalej som navrhol ako bod číslo 5 zaradiť návrh na voľ-

bu podpredsedu  Národnej rady Slovenskej  republiky pána po-

slanca Andela s tým, že pôvodný návrh na pánov poslancov Fo-

gaša, Nagya a Šimku som  nedostal, resp. dva politické kluby

svoje návrhy stiahli.

 

     Budeme sa prezentovať a hneď hlasovať.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

 

     Ďalej ako  bod číslo 9  som odporúčal zaradiť  návrh 18

poslancov na vyslovenie nedôvery  členom Rady Slovenskej re-

publiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a na ich odvo-

lanie z členstva v  Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové

a televízne vysielanie.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 139 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Ďalej som dostal návrh z výboru pre obranu a bezpečnosť

zriadiť vyšetrovaciu komisiu Národnej rady na zistenie okol-

ností rozhodnutí  ministra obrany Slovenskej  republiky uza-

vrieť kontrakt na odpredaj pontónových mostových súprav.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 141 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     To boli návrhy, ktoré som  predniesol ja. Vrátil by som

sa k vašim návrhom.

 

 

     Ako prvá  pani Keltošová navrhla  tlač číslo 43,  to je

návrh poslancov  na vydanie zákona  Národnej rady Slovenskej

republiky, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociál-

nom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Žiada ho zara-

diť za mojimi návrhmi.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 105 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Ďalej vystúpil  pán poslanec Šimko  s doplňovacím návr-

hom. Ide o preradenie pána  poslanca Šveca z Výboru Národnej

rady Slovenskej  republiky pre životné  prostredie a ochranu

prírody  do Výboru  Národnej rady  Slovenskej republiky  pre

vzdelanie, vedu,  kultúru a šport.  Navrhuje to zaradiť  ako

bod číslo 7, teda za voľbu podpredsedu.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 132 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Tento návrh sme neschválili.

 

 

     Ďalej bol prihlásený pán  poslanec Cingel, ktorý žiada,

aby návrh  skupiny poslancov, tlač 44,  bol zaradený po bode

pani  poslankyne Keltošovej.  Ide o  dane z  príjmov, zákony

číslo 511/1992 a 286/1992.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 122 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Tento bod sme zaradili do programu.

 

     Ďalej žiadala pani poslankyňa  Aibeková zaradiť tlač 45

a tlač 24 ako body 16 a 17.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 137 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Aj tieto dva body sme zaradili do programu.

 

     Ďalej pán poslanec Mikolášik žiada, aby sme zaradili do

programu tlač 42. Týka sa to Fondu zamestnanosti.

 

     Prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 134 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 118 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Ďalej pán  poslanec Delinga žiada, aby  do programu bol

zaradený návrh  skupiny poslancov, ktorý sa  týka zákona Ná-

rodnej rady  Slovenskej republiky, ktorým sa  mení zákon Ná-

rodnej  rady  Slovenskej  republiky  číslo  325/1993  Z.  z.

o štátnom rozpočte  Slovenskej republiky na rok  1994. Je to

tlač 61.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 138 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Aj tento bod programu sme si odhlasovali.

 

     Ďalej vystúpila  pani poslankyňa Mušková,  ktorá žiada,

aby sme  do programu zaradili  odvolanie a súčasne  aj voľbu

ústredného riaditeľa Slovenskej  televízie. Žiada to zaradiť

ako bod 10.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Ďalej zmenu  programu navrhuje pán  poslanec Lysák. Ide

o tlač 60. Je to vládny  návrh zákona súčasnej vlády, ktorým

sa mení a dopĺňa zákon číslo  286/1992 Zb. o daniach z príj-

mov v znení neskorších predpisov. Ide o cenné papiere.

 

     Prosím, prezentujme sa a súčasne hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 127 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Ďalej páni poslanci,  ktorí vystúpili, prakticky nemali

návrhy  na zmenu  programu,    na pánov  poslancov Benčíka

a pána poslanca Duraya, ktorí žiadali, aby sme neodhlasovali

zákony, ktoré  neboli prerokované vo  výboroch. Také neboli.

Odhlasovali sme všetky, čiže tým sme ukončili návrhy na zme-

nu programu.

 

     Dávam hlasovať o programe ako celku.

 

     Prosím, prezentujme sa. Ešte  sa hlási pán poslanec Br-

ňák.

 

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Pán  predseda, ešte  by tam  mali byť  niektoré návrhy,

ktoré ste  hovorili, že ste písomne  dostali. Vystúpil s tým

aj pán poslanec Danko a povedali ste, že o tom dáte hlasovať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, povedal som, že som  dostal 20 vládnych a 8 posla-

neckých návrhov zákonov, že  ak boli prerokované vo výboroch

a keď ich niekto navrhne, budeme o nich hlasovať.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme o programe ako celku.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Konštatujem,  že sme  program 3.  schôdze Národnej rady

Slovenskej republiky schválili.

 

     Vážené panie poslankyne,  páni poslanci, podľa schvále-

ného programu prerokujeme

 

     Návrh  uznesenia  Národnej  rady  Slovenskej  republiky

k určeniu  termínu predloženia  návrhu nevyhnutných opatrení

na zabezpečenie hospodárenia  v dobe rozpočtového provizória

Slovenskej republiky na rok 1995.

 

     Nakoľko vláda  doteraz nepredložila Národnej  rade Slo-

venskej republiky návrh zákona o štátnom rozpočte Slovenskej

republiky na rok 1995, je potrebné, aby podľa § 6 ods. 2 zá-

kona  o rozpočtových  pravidlách Slovenskej  republiky vláda

predložila  Národnej rade  Slovenskej republiky  návrh nevy-

hnutných opatrení  na zabezpečenie hospodárenia  v dobe roz-

počtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995, ktoré

schvaľuje Národná rada a ktoré  bude platiť až do schválenia

zákona o  štátnom rozpočte na rok  1995. Navrhujem preto Ná-

rodnej rade  Slovenskej republiky prijať  nasledovné uznese-

nie:

 

     "Národná rada Slovenskej  republiky žiada vládu Sloven-

skej republiky,  aby podľa §  6 ods. 2  zákona Národnej rady

Slovenskej republiky číslo 567/1992  Zb. o rozpočtových pra-

vidlách Slovenskej  republiky predložila Národnej  rade Slo-

venskej republiky návrh  nevyhnutných opatrení na zabezpeče-

nie hospodárenia  v dobe rozpočtového  provizória Slovenskej

republiky na rok 1995 do 19. decembra 1994."

 

       niekto pripomienky?  Ak nie,  budeme hlasovať.  Pán

poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Boli ešte prihlásení iní kolegovia, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení členovia vlády,

     kolegyne a kolegovia,

 

     pán predseda Národnej rady, pri odôvodnení tohoto svoj-

ho návrhu ste  sa opreli o § 6 ods.  2 zákona o rozpočtových

pravidlách. V §  6 ods. 2 sa hovorí,  že ak vláda nepredloží

návrh štátneho rozpočtu, v  takom prípade má predložiť návrh

opatrení v  podstate tak, ako ste  to navrhli, na rozpočtové

provizórium.  Nazdávam sa,  že je  predčasné zatiaľ  vyzývať

vládu,  aby predložila  návrh opatrení  v rámci rozpočtového

provizória. Predčasný je takýto návrh z dvoch dôvodov:

 

     Po prvé - predsa ešte  stále úradujúca vláda Jozefa Mo-

ravčíka  pod  predsedníctvom  Jozefa  Moravčíka  vypracovala

a schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 1995. Tento návrh

štátneho rozpočtu je hotový, je  pripravený, a teda mohol by

byť prerokovaný  v tejto snemovni. Vláda  ho nepredložila do

parlamentu preto, že  parlamentná väčšina verejne vyhlásila,

že tento  návrh štátneho rozpočtu nepodporí.  To znamená, že

v takomto prípade  tento návrh vlastne zatiaľ  nemá šancu na

schválenie. Ale  premiér Moravčík návrh  tohto štátneho roz-

počtu takpovediac s bielou  mašličkou poslal a doručil pred-

staviteľom koalície, ktorá má väčšinu v tomto parlamente. To

znamená, že koalícia môže dnes, zajtra, kedykoľvek tento ná-

vrh štátneho rozpočtu predložiť do parlamentu a parlament ho

môže ešte prerokovať. Iba  ako ilustráciu uvediem, že naprí-

klad maďarský parlament má  na programe hlasovanie o štátnom

rozpočte na rok 1995 27. decembra tohoto roku.

 

     Druhý dôvod, prečo je predčasné prekladať návrh na roz-

počtové provizórium, spočíva v tom, že sme tu predsa pol ro-

ka počúvali o akejsi tieňovej vláde. Táto akási tieňová vlá-

da každý  týždeň vydávala veľmi honosné  vyhlásenia a videli

sme,  že členovia  tejto tzv.  tieňovej vlády  sa vozili  na

autách, ktoré zrejme niečo stáli. Predpokladám, že táto tie-

ňová vláda pripravila návrh rozpočtu na rok 1995. Čo iné ma-

la a mohla robiť? Preto azda  by bolo vhodné, keby táto tie-

ňová vláda predložila svoj návrh rozpočtu na rok 1995 a veľ-

mi kľudne  by sme ho mohli  prerokovať, prípadne aj schváliť

do konca decembra. Opäť ani  v takomto prípade by nebolo po-

trebné schvaľovať rozpočtové provizórium. Preto sa nazdávam,

že rozhodovať  o rozpočtovom provizóriu  je zatiaľ predčasné

a poslanecký klub Kresťanskodemokratického  hnutia tento ná-

vrh nepodporí.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pánu poslancovi  Čarnogurskému. Toto uznesenie

sa týka terajšej vlády. Keďže  terajšia vláda mi doteraz ne-

predložila rozpočet, mojou povinnosťou bolo na to upozorniť.

To nejde na  budúcu vládu, to je dnešná  vláda a táto dodnes

rozpočet nepredložila. Ak od večera nebude fungovať, bude sa

to týkať ďalšej vlády. To len na vysvetlenie.

 

     Pán poslanec Rózsa.

 

Poslanec E. Rózsa:

 

     Vážený pán predseda,

     kolegyne, kolegovia,

 

     mám na vás malý dotaz, pán predseda. Program s doplnka-

mi sme totiž schválili an blok a v tom je aj bod 16 - vládny

návrh zákona o rozpočte. Žiadam, aby sme ...

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Rózsa, zrejme na začiatku ...

 

Poslanec E. Rózsa:

 

     Nechajte ma hovoriť, pán predseda. Dobre?

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím.

 

Poslanec E. Rózsa:

 

     Vo vašom návrhu vyňatie bodu 16 z programu som nepočul.

Samozrejme, že  bola tu požiadavka, aby  sme pred hlasovaním

obdržali celý doplnený návrh. To ste obišli bez hlasovania.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Rózsa, nemôžem za  to, že ste ma nerozume-

li, ale jasne po slovensky som povedal, že bod 16 v tom prí-

pade,  ak budú  schválené moje  návrhy, nebude  platiť. A po

druhé - tieto body, ktoré máme pred sebou a máme k nim mate-

riály, prerokujeme a potom preruším schôdzu kvôli ďalším bo-

dom. Ak nemáte návrh, okamžite ho budete mať doručený.

 

     Pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážené kolegyne, kolegovia,

     vážený pán predseda,

 

     moja poznámka nebude politická,  ale čiste právna. Kon-

štatujem, že zákon o rozpočtových pravidlách interpretujete,

vážený pán  predseda, veľmi svojvoľne. Ak  by ste chceli po-

stupovať smerom k  súčasnej vláde, tak by ste  jej podľa § 7

stanovili termín, do ktorého  má predložiť rozpočet. Rozpoč-

tové  pravidlá v  § 7  hovoria, že  vláda predkladá rozpočet

v termíne, ktorý jej určí Národná rada. Nič také sa nestalo,

ale môžeme to dnes urobiť, ak  myslíte, že to má ešte zmysel

a že o pol ôsmej niečo prekazí menovanie novej vlády. Ak bu-

de menovaná nová vláda, tá podľa § 6 ods. 2, ktorý ste cito-

vali, môže vychádzať z toho, že rozpočet do 1. januára nebu-

de predložený,  a tam sa  píše, že vláda  urobí opatrenia po

predchádzajúcom súhlase  Národnej rady na  zabezpečenie roz-

počtového  hospodárenia, ktoré  schváli Národná  rada. Čiže,

treba tam dvakrát konanie Národnej rady, raz ako predchádza-

júci súhlas  a raz na  schválenie opatrení, ale  impulz musí

vyjsť  z vlády.  Vláda si  musí povedať,  či chce predložiť,

alebo nechce predložiť rozpočet,  a či chce postupovať takým

alebo iným  spôsobom. Ak chce postupovať  tak, že urobí prí-

slušné opatrenia,  keďže bude dnes  menovaná, zajtra požiada

parlament o predchádzajúci súhlas s prípravou týchto opatre-

ní, predloží nám ich a  Národná rada ich príslušným spôsobom

prerokuje a schváli. Myslím, že toto je postup, ktorý by sme

mohli uplatniť  a počkať teda do  zajtra na vyjadrenie novej

vlády, ako chce vo veci rozpočtu pokračovať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, toto je teraz rozprava o ničom. Samozrej-

me, že stačí, aby ste  to, čo ste povedali, naformulovali do

uznesenia a môžeme tam dať odsek a/ a terajší odsek bude ako

odsek b/. Ale  sami dobre viete, že je  to skutočne o ničom.

Ak ozaj  pán prezident urobí  to, čo povedal,  že dnes večer

vymenuje  vládu, potom  už platí  to, čo  som povedal teraz.

Takže to, aby sme znovu prijímali uznesenie, kde budeme vlá-

de ukladať, aby predložila nový  rozpočet a potom nové uzne-

senie, aby predložila tieto  rozpočtové pravidlá, myslím si,

že je zbytočné. Ale súhlasím, ak chcete doplniť toto uznese-

nie, prosím, nadiktujte jeden  odsek a uznesenie bude rozší-

rené o váš návrh. Vôbec sa tomu nebránim.

 

     Pán poslanec Brňák.

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Vážený pán predseda,

 

     pán  poslanec  Čarnogurský,  ale  nakoniec aj doterajší

premiér pán Moravčík uviedli okrem iného mimoriadne zaujíma-

  argumenty, pokiaľ  ide o  budúcu parlamentnú  prax v tom

smere, že do parlamentu predložím niečo len vtedy, keď budem

disponovať dostatočným  počtom hlasov. Myslím  si, že takýto

argument nemá  opodstatnenie ani v  ústave, ani v  rokovacom

poriadku, ani vo všeobecnosti  v právnom poriadku Slovenskej

republiky. Právne predpisy  nepredpokladajú ani nepodmieňujú

pri predkladaní návrhov zákonov  do parlamentu, aby boli za-

bezpečené dostatočným počtom hlasov poslancov.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Rózsa.

 

Poslanec E. Rózsa:

 

     Vážený pán predseda,

 

     dovoľte, ale musím  reagovať krátkou poznámkou. Prosím,

že by ste mi nepripomínali  posmechom slovenský jazyk. Ak to

budete  robiť ďalej,  použijem ustanovenia  § 18 rokovacieho

poriadku so všetkými dôsledkami.

 

     Ďakujem.

 

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán poslanec, ale  som veľmi, veľmi, veľmi ďa-

leko,  aby som  si zo  slovenského jazyka  robil posmech. To

nie. /Potlesk./

 

     Pán poslanec Šimko.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     Ďakujem, pán  predseda. Chcem sa vás iba opýtať,  čo by

ste urobili  v prípade, že  by teraz Národná  rada schválila

uznesenie tak, ako ho navrhujete,  a ešte dnes do pol ôsmej,

kým je vláda  Jozefa Moravčíka vo funkcii, by  táto vláda po

schválení podala návrh.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán  poslanec, veľmi  jednoduché, už  sme si  schválili

program na dnešnú schôdzu.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     Ale návrh  rozpočtu môže vláda podať  počas tohoto roka

kedy chce.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Musel by ísť do výborov.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     V takom prípade by,  samozrejme, to uznesenie, ktoré by

teraz Národná rada prijala, nemalo zmysel, bolo by absurdné.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Toto teraz nie, to je v  poriadku, ale to, o ktorom ste

hovorili vy, aj pán Ftáčnik, lebo by som ho musel dať do vý-

borov a výbory by museli o ňom rokovať. Dovtedy by som musel

prerušiť rokovanie Národnej rady  a kým ktorýkoľvek zákon sa

neprerokúva v  Národnej rade, dovtedy  ho môže vláda  zobrať

späť. To znamená,  že by ho tá vláda,  ktorá bude, mohla zo-

brať späť.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     My si nerozumieme.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Rozumieme si, pán poslanec.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     My si nerozumieme. To  uznesenie, ktoré ste navrhli, je

uznesenie pre prípad,  že vláda nemá rozpočet, že  ho nie je

schopná dať, že  ho nedá. Z toho dôvodu  sa takéto opatrenie

prijíma.  V prípade,  že by  ho Národná  rada o 15.00 hodine

prijala, tak tu máme ešte v polovici decembra prijaté takéto

opatrenie, ale pritom  je tu ešte dosť času na to, aby vláda

predložila rozpočet. V poriadku.  Nová nastupujúca vláda ta-

kýto rozpočet pripravený zrejme nemá, asi ho nepredloží, ale

mohla by ho ešte predložiť tá  vláda, ktorá tu zatiaľ je, to

znamená vláda  Jozefa Moravčíka, ešte to  môže urobiť do pol

ôsmej. Nakoniec, aj nová vláda môže predložiť ten rozpočet.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Samozrejme. Pán poslanec, asi  sa potom ozaj nechápeme.

Môže, hneď teraz ho zoberiem, nech mi ho dá.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     A čo potom urobíte s  tým uznesením, ktoré by už medzi-

tým Národná rada prijala? Však to by bolo absurdné.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To uznesenie sa môže okamžite zrušiť, ale sa ani nemusí

zrušiť, môže zostať v platnosti, len mu zmeníme dátum.

 

     Ale, pán poslanec, zbytočne vedieme medzi sebou dialóg,

berme realitu.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     Potom už  v januári je možné  také opatrenie prijať pre

ďalší fiškálny rok.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán  poslanec,  vychádzajme  z  reality. Buďme skutočne

reálni. Nech terajšia vláda dá sem rozpočet, okamžite ho dám

na rokovanie  do výborov a  ďalej o tom  nemusíme debatovať.

Výbory  ho  môžu  hneď,  keď  chcete,  prerokovať  ešte dnes

a môžeme ho o piatej schváliť. Takže si myslím, že teraz ve-

dieme úplne  zbytočnú debatu, ktorá nemá  význam, keď vychá-

dzame z reality.

 

     Pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený  pán predseda,  podľa mňa  vedieme debatu, ktorá

vyplynula z vašej svojráznej  interpretácie zákona o rozpoč-

tových pravidlách. V tom je celý problém.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec,  povedal som vám, aby  ste navrhli to, čo

chcete a bude to v uznesení.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Ale ja nechcem. Vy ste  povedali, že toto uznesenie ad-

resujete súčasnej úradujúcej vláde.  To ste povedali vy, nie

ja. A  ja hovorím, že  ak ste to  chceli súčasnej úradujúcej

vláde ...

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     ... že som mal dať ešte návrh na rozpočet.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Nie. Mali ste pokračovať podľa § 7. Vy ste to nenavrhli.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Veď vám hovorím, urobme to.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Neviem, čo ste chceli dosiahnuť, ale ja hovorím, že to,

čo ste navrhli, predstavuje zásah parlamentu do výkonnej mo-

ci. Vláda  musí vedieť, či  predloží rozpočet, alebo  ho ne-

predloží.  Ak parlament  chce, aby  rozpočet bol predložený,

postupuje podľa § 7. Neviem, či ste to chceli, ale nenavrhli

ste to. To  znamená, že ste nechceli súčasnej  vláde nič na-

vrhnúť. Dnes o pol ôsmej  bude menovaná nová vláda, tá posú-

di, ako je na tom s rozpočtom a predloží návrh na to, že bu-

dú vykonané opatrenia  na zabezpečenie rozpočtového hospodá-

renia. Je  to jej povinnosť, ktorá  jej vyplýva z §  6, a my

jej k tomu dáme súhlas, ak nás o to požiada. Musí to urobiť,

lebo je napísané, že vláda to urobí, takže to nemusíme vláde

predpisovať. A rozhodne nie dnes, keďže ešte nevieme, aké je

jej stanovisko. Ona až večer o pol ôsmej bude menovaná. Tak-

že, myslím si, že by sme  mohli odložiť tento bod na zajtra,

kedy bude podstatne aktuálnejší po vyjadrení novej vlády.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, to, čo ste povedali o odložení tohto bodu

na zajtra, môžme kľudne urobiť, to nie je problém.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Urobme to. Tak dávam procedurálny návrh.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Už nemôžete dávať návrh.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Procedurálny návrh na odloženie  tohto bodu, aby sme ho

prerušili a vrátili sa k nemu zajtra. Takýto návrh dávam.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre, ale  môžeme urobiť presne to  isté, čo som pove-

dal. Skoncipujte  prvý odsek, kde  bude, že vláda  predloží,

a druhý bude terajší odsek, ak nepredloží, bude provizórium.

Súhlasím, som ochotný  dať hlasovať aj o tom,  aby sme tento

bod preložili  na rokovanie zajtra. Nie  je problém, neviem,

o čom sa hádame.

 

 

     Prosím, beriem  návrh pána poslanca  Ftáčnika, že tento

bod prerokujeme zajtra a nie dnes. Budeme o tom hlasovať.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Kto je za to, aby sa

preložil na zajtra?

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 130 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Takže  budeme hlasovať  o tomto  bode programu. Prosím,

páni poslanci, panie poslankyne,  prezentujme. Ešte sa hlási

pán poslanec Košnár.

 

Poslanec J. Košnár:

 

     Chcem iba dodať, že  v prípade predloženia návrhu štát-

neho rozpočtu nie je  rozhodujúce, či ho parlament prerokuje

vo výboroch, alebo ho neprerokuje, ale v prípade predloženia

takéhoto návrhu  vládou základom rozpočtového  provizória je

tento vládny  návrh zákona. V prípade,  ktorý navrhujete vy,

sú základom rozpočtového hospodárenia opatrenia, ktoré vláda

parlamentu  predloží.  Čiže  ide  aj  o  vecný  spor, nielen

o otázku  toho, či  to dnes  prerokujeme, zajtra prerokujeme

a podobne.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, súhlasím. Pán poslanec Andrejčák.

 

Poslanec I. Andrejčák:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení páni a panie poslankyne,

 

     Myslím si, že by sme mohli  hneď na úvod skončiť tú ré-

torickú rozcvičku  a preskúšanie predsedu  Národnej rady, či

pozná rokovací poriadok. Navrhujem ukončiť rozpravu a hlaso-

vať o návrhu predloženom predsedom Národnej rady.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     napriek tomu, že ste nám dali výzvu, aby sme boli reál-

ni,  predpokladám, že  ste mysleli  na počty.  Ale je  veľmi

dôležité povedať,  že to, čo povedal  pán kolega Ftáčnik, že

ten prvotný  impulz má prísť z  exekutívy, to je nedeliteľná

právomoc. Som rád, že ste si osvojili právo rozhodnúť za bu-

dúcu vládu, že táto vláda nie je schopná sa stotožniť s roz-

počtom, ktorý bol schválený ešte v dnešnej vláde, ale myslím

si, že ten prvotný impulz na to, čo bude robiť budúca vláda,

by mal prísť predovšetkým od  nej. Ale tento dnešný stav be-

riem ako realitu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Mečiar.

 

 

 

Poslanec V. Mečiar:

 

     Vážený pán predseda,

     aj vážená snemovňa,

 

     dovoľte, aby  som tu zaujal stanovisko  k niektorým ve-

ciam, pretože  zisťujem, že viacerí páni  poslanci sú vhodní

do  programu  pána  Markoviča.  To,  čo  hovoria, je rovnako

smiešne  a rovnako  ma nemajú  radi. Pokiaľ  ide o obsah, má

niekoľko defektov. Prvý defekt: vláda deklaruje, že rozpočet

má, ale parlament ho nemá.  Vláda deklaruje, že rozpočet ani

parlamentu nedá. Vzťah vlády a parlamentu je kontinuálny, ak

sa menia osoby, nezanikajú  povinnosti inštitúcie. Ak nie je

ochota vlády predložiť materiál  do parlamentu, je to vrchol

politickej  nezodpovednosti  a  nie  rétorických cvičení, či

sprava či zľava na tejto  tribúne. Aký máte postoj k občanom

tohto štátu a k dôsledkom,  ktoré takéto hazardovanie s eko-

nomickým výhľadom na rok 1995 pre nich prinesie?

 

     Ďalej treba postaviť aj druhý politický vzťah, ktorý tu

je, keď poniektorí tu hovoria,  že vláda nemôže dať rozpočet

preto, že  nemá väčšinu. Ale  veď k umeniu  vládnuť patrí aj

umenie získavať  si väčšinu. To znamená,  že to neviete. My,

keď sme to stratili, jeden deň naša vláda padla, ale predtým

sme to  dokázali dvadsať mesiacov  bez väčšiny. Takže,  vaše

umenie nesiaha  ani po toto  obdobie. Ak by  nebolo obdobie,

ktoré je  dnes postavené tak,  že bude menovaná  nová vláda,

tak to, čo  tu bolo povedané vo vzťahu  k rozpočtu, je dôvod

na okamžité vyslovenie nedôvery členom  vlády a aj takým, čo

nechcú dať rozpočet, aj takým, čo tvrdia o poslancoch, že sú

gauneri. Ani tí tam nemajú čo sedieť.

 

     Pokiaľ ide o vývoj ďalej, dovoľte ešte povedať niekoľko

drobností. Hovoríte tu, že  existuje nejaký tieňový kabinet.

Vážený, tieňový  kabinet je politická  inštitúcia, a ten  si

politické úlohy plnil a zaskakoval  aj tam, kde ste nevedeli

a dodnes ani netušíte, aké problémy boli. Ale ústavná povin-

nosť vzniká  pre vládu. Keď  ju neviete uniesť,  načo ste sa

tam, preboha, hrabali?

 

     Ja  oceňujem, že  dnes uznávate,  že nechcete  vo vláde

byť,  ale nezastavujte  tok spoločenského  života, ktorý  sa

zastaviť nedá. Národná rada  ukladá prijať určité opatrenia,

ktoré sú východiskom z reálnej politickej situácie. Ak je tu

neochota strán, ktoré sú dnes  vo vláde, dať rozpočet parla-

mentu, neochota druhých strán  schváliť tento  rozpočet, ak-

ceptovať ho ako  ekonomicky  neprijateľný,  tak parlament je

povinný pre  verejnosť a pre občana  urobiť kompromis v tom,

že povie,  vážení, ideme do rozpočtového  provizória, tak si

stanovme pravidlá. Tak prijmime  tie pravidlá, ktoré umožnia

prekonať koniec roku 1994, začatie rokov 1995 a 1996, preto-

že hovorím vám znovu, ani netušíte, čo všetko v tom rozpočte

máte dnes poschovávané. Preto  považujem za správne, aby Ná-

rodná rada stanovisko predsedu Národnej rady v plnom rozsahu

podporila, postavila  sa za to. Ak  pán poslanec Ftáčnik ne-

súhlasí,  má právo  hlasovaním rozhodnúť,  že nesúhlasí, ale

nech neškolí predsedu Národnej rady. To nie je vhodné. Ja si

neberiem právo  školiť vás, iba  zachovajme istú kultúru  vo

vzájomných vzťahoch.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Chcem len pripomenúť, že  minulý rok sme schválili roz-

počet 22. decembra. Dnes máme 13. decembra, čiže vzťah k ob-

čanom nemáme zatiaľ najhorší.

 

     Ďalšia vec - pán  predseda parlamentu, povedali ste, že

toto uznesenie platí pre túto vládu pána premiéra Moravčíka.

Pýtam sa, keď dnes večer  prezident menuje novú vládu, či to

bude platiť aj pre novú vládu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Povedal som to. Hlási sa pán minister Dzurinda.

 

Minister dopravy, spojov

a verejných prác SR M. Dzurinda:

 

     Vážený pán predseda Národnej rady,

     vážení kolegovia,

     dámy poslankyne, páni poslanci,

 

     vláda Jozefa Moravčíka sa zaviazala vo svojom programo-

vom vyhlásení rozpracovať návrh štátneho rozpočtu. To slove-

so bolo "rozpracovať". Vláda rozpočet rozpracovala, dopraco-

vala, aj ho  schválila. Chcela urobiť to, o  čom hovoril pán

poslanec Mečiar, a síce získať  si väčšinu v parlamentu, ale

HZDS a pán poslanec Mečiar odmietli  o tom čo i len rokovať.

Naozaj si myslím, že ešte  stále je dosť času tento handicap

odstrániť, rokovať, a - povedzme - osvojiť si návrh predchá-

dzajúcej vlády, alebo ho upraviť, alebo jednoducho vytiahnuť

tak, ako  tu už bolo  povedané, návrh lepší.  Za tento stav,

ktorý tu dnes je, keď vlastne parlamentná koalícia sa dopre-

du  vzdáva  týchto  možností,  je  zodpovedný  ten, čo nebol

schopný zostaviť vládu dva a pol mesiaca, hoci termín volieb

1994 bol volený práve tak,  aby už rozpočet mohla predkladať

vláda  vzišlá z  parlamentných volieb.  Teda nezamieňajme si

príčiny a následok a viďme  veci pravdivo. A podľa môjho ná-

zoru pravda je taká, že dva a pol mesiaca víťaz volieb nebol

schopný predstaviť novú vládu. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Weiss.

 

Poslanec P. Weiss:

 

     Chcel  by som  poďakovať pánu  poslancovi Mečiarovi, že

svojimi slovami o tom, že  umením politika je udržať si per-

manentne väčšinu v parlamente, potvrdil aj niektoré moje vý-

roky na túto tému.

 

     A po  druhé - tiež by  som ho chcel poprosiť,  aby nás,

ktorí máme  nejaké roky v parlamente  odslúžené, tiež neško-

lil. Myslím si, že mali by sme sa prestať v tomto parlamente

školiť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Ďakujem. Mňa zaujala tá časť dynamického vystúpenia pá-

na predsedu  Mečiara, kde hovoril o  kontinuite vlády. Je to

trošku v  rozpore s tým, ako  vláda Vladimíra Mečiara odchá-

dzala, že naši ministri  nastupovali do prázdnych kancelárií

bez  jedného spisu,  a kontinuita  bola narušená.  Dúfam, že

zajtra  sa ukáže,  že dnešná  vláda, ktorá  ešte úraduje, je

schopná zachovať sa kultúrnejšie.

 

     A chcel  by som podporiť vystúpenie  predsedu klubu KDH

pána Miklošku.  Aj vlani prišiel rozpočet  do parlamentu tri

dni pred  tým, ako bol odsúhlasený,  a myslím, že sme  o ňom

hlasovali 21. decembra. Z toho  pohľadu, že skutočne je pri-

pravený a  previazaný bielou šnúrkou, bolo  by rozumné, keby

sme toto hlasovanie odložili.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Bartošíková.

 

Poslankyňa M. Bartošíková:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

     vážení členovia vlády,

 

     chcela by som trošku vecne zareagovať na určité prísľu-

by, na určité vyjadrenia  ako minulých, tak súčasných členov

vlády k  tomuto problému, to  znamená k zostaveniu  rozpočtu

a predloženiu do Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Pán exminister Tóth v čase, keď bol ministrom financií,

prisľúbil, že vzhľadom na to, že už máme za sebou jeden uce-

lený rok hospodárstva Slovenskej republiky, bude nutné pred-

kladať  Národnej rade  na posúdenie  návrh zákona  o štátnom

rozpočte v skoršom období,  a hovoril približne o septembri.

Bola  som veľmi  rada, že  súčasná vláda  si túto  myšlienku

osvojila  a  že  na  pôde  národohospodárskeho výboru odznel

prísľub z úst pána ministra  Filkusa, že prvý návrh rozpočtu

pre informáciu bude predložený národohospodárskemu a rozpoč-

tovému výboru ešte približne v júli alebo v auguste. Chápali

sme tento návrh  ako určitú širšiu základňu pre  to, aby sme

mali dostatok času orientovať sa v problémoch ekonomiky. Ve-

deli sme, že sa bude ešte prepracúvať.

 

     Skutočne môžem potvrdiť  ako členka národohospodárskeho

a rozpočtového výboru  a užšieho kolektívu  pre rozpočet, že

na ministerstve financií bol  pripravený návrh rozpočtu, ale

musím konštatovať aj to, že nebol predložený do vlády. Podľa

podpredsedníčky vlády pani Brigity Schmögnerovej sa mal pre-

rokovať v kolégiu porady ekonomických ministrov. Bol odroče-

ný prvý  týždeň, druhý týždeň, a  v treťom týždni sa  k nemu

vyjadrili iba vo vzťahu k  Národnej banke Slovenska a k pri-

jatiu určitých makroekonomických  kritérií, prípadne k výške

odvodov Národnej banky Slovenska  pre štátny rozpočet. Prvý-

krát sa s  ním vláda zapodievala až koncom  októbra alebo až

v novembri. Takže,  čas je znovu veľmi  krátky napriek tomu,

že už sme si v tomto roku sľubovali nápravu. Túto skutočnosť

nijako nemožno  opomenúť, preto si dovolím  reagovať na pána

ministra Dzurindu v tom zmysle,  že ak aj skutočne v progra-

movom  vyhlásení bolo  rozpracovať, vzhľadom  na pokročilosť

času  úlohou vlády  je aj  predložiť návrh  zákona o štátnom

rozpočte.

 

     Ten čas je skutočne pokročilý  a bude na škodu veci, ak

ho znovu budeme v zhone vo výboroch prerokúvať, ak ho dosta-

točne nebudeme  môcť naštudovať. Prosím vás,  vráťme sa, ako

pán predseda  vyzýval, k reálnosti  situácie, k tomu,  že je

potrebný čas, aby aspoň gesčné výbory mohli rozpočet dôklad-

ne posúdiť. A čas je už krátky.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Maxon.

 

Poslanec M. Maxon:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené dámy,

     vážení páni,

     vážení členovia vlády,

 

      ak dovolíte,  mal by som predsa  len niekoľko poznámok

predovšetkým z hľadiska vývoja  termínov predkladania a mož-

nosti predkladania  štátneho rozpočtu Národnej  rade Sloven-

skej  republiky. Nepochybne,  samotný zákon  to dokladá,  že

práce súvisiace  s riadením na príprave  rozpočtu pre budúci

fiškálny rok  riadi ministerstvo financií.  Priamo na posla-

neckom prieskume,  priamo na pôde  výboru Národnej rady  sme

dostali od člena vlády, ktorý je za tvorbu rozpočtu a riade-

nie  rozpočtu zodpovedný,  prísľub, že  rozpočet do Národnej

rady bude predložený 5. 12.  tohto roku. Takže, vážené dámy,

páni, pýtam sa, kto je zodpovedný za tento stav?

 

     A prosím vás, ak dovolíte, ešte budem reagovať na jednu

vec. Súvisí  to s tým,  čo povedal pán  poslanec Černák, ako

členovia vlády preberali príslušné  rezorty, a snažil sa nás

tu ubezpečiť, že oni sa určite zachovajú kultúrnejšie. Váže-

né dámy,  páni, myslím si,  že už ste  sa zachovali, pretože

základný  dokument, ktorý  ste  sľubovali  a ktorý  ste mali

predložiť do Národnej rady, ste nepredložili.

 

     Ďakujem.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Páni poslanci,  panie poslankyne, uznesenie,  ktoré som

navrhol, nejde  ani proti terajšej ani  proti budúcej vláde,

ani jednej,  nič nezvýhodňuje, ani nič  nesťažuje. Je povin-

nosťou Národnej rady zo zákona,  aby to vyžiadala. Preto vás

prosím,  nediskutujme o  tomto  tak  dlho. Máte  právo každý

o tom diskutovať, ale nemá to význam, k ničomu nedospejeme.

 

     Pani poslankyňa Aibeková.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďakujem pekne, pán predseda.  Mám iba veľmi stručnú po-

známku  ako reakciu  na pána  úradujúceho ministra  Dzurindu

a doplnenie predrečníkov.

 

     Pán minister, stačí si pozrieť plán legislatívnych úloh

schválený uznesením  vlády číslo 383, kde  máte na strane 12

bod 1,  že ministerstvo financií  predloží rozpočet v  júli.

Myslím si, že  nemáme sa o čom baviť a  že nie je pravda to,

čo ste  hovorili, že ste  mali iba rozpracovať.  Mali ste to

v legislatívnom pláne úloh a nesplnili ste.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Tóthová.

 

Poslankyňa K. Tóthová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     chcela som poukázať obdobne na  to, ako to urobila pred

chvíľou pani poslankyňa Aibeková. Naviac, uvádzam, že Hnutie

za demokratické Slovensko  pred vypísaním predčasných volieb

žiadalo jún s poukazom  na priechodnosť a bezporuchovosť vy-

pracovania  štátneho rozpočtu  a upozorňovalo,  že môžu  byť

s rozpočtom problémy.  Stalo sa. Realita je  taká a darmo sa

tu uvažuje, čo by, keby, ak by, a pri týchto úvahách sú úto-

ky voči Hnutiu za  demokratické Slovensko. Realita je jedna,

rozpočet nie  je predložený do  parlamentu. Toto je  skutoč-

nosť, z tej treba vychádzať. Návrh predsedu Národnej rady je

v súlade s platným právom, preto by som vás vyzvala, aby sme

nediskutovali, aby sme hlasovali.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Moric.

 

Poslanec V. Moric:

 

     Ďakujem pekne za slovo,  pán predseda. Nemám ani nejaký

"dotaz", ani  nejakú otázku, ani nič  nechcem vedieť. Dúfam,

že ma nebudete považovať za gaunera, ak dám návrh na ukonče-

nie tejto diskusie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dávate to ako procedurálny návrh?

 

Poslanec V. Moric:

 

     Dávam to ako procedurálny návrh, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, budeme  sa prezentovať a hneď  aj hlasovať. Kto

je za to, aby sme k tomuto bodu už viac nediskutovali?

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 116 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Takže, neprichodí mi nič iné, len dať hlasovať o prija-

tí uznesenia, ktorého návrh som prečítal.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď  hlasujme. Kto je za pri-

jatie tohto uznesenia?

 

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 121 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Konštatujem, že sme návrh tohto uznesenia prijali.

 

     Prosím, pán poslanec Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Pán predseda, konštatujem, že prijatím tohoto uznesenia

sme vlastne právne potvrdili,  že súčasná parlamentná koalí-

cia, Hnutie  za demokratické Slovensko, SNS  a Združenie ro-

botníkov  Slovenska  sa  vzdalo  predloženia návrhu rozpočtu

a preukázalo, že tzv. tieňová vláda nebola schopná pripraviť

ani len  podklady pre návrh  rozpočtu, zároveň ale  odmietli

prijať vypracovaný a vládou  schválený návrh rozpočtu na rok

1995. Koalícia HZDS, SNS,  Združenie robotníkov zavinila, že

Slovensko  bude mať  rozpočtové provizórium  a táto koalícia

nesie za provizórium politickú zodpovednosť.

 

     Ďakujem.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, máme vládu. Vláde nič nebráni, aby mi be-

hom piatich  minút dala rozpočet a  toto uznesenie potom ne-

platí. Ak táto vláda dnes dá rozpočet, je všetko v poriadku.

Takže, nič sa nedeje z toho, čo ste povedali.

 

     Pán poslanec Kozlík.

 

Poslanec S. Kozlík:

 

     Vážená Národná rada,

 

     myslím si, že  to bol zlatý klinec programu,  s čím vy-

stúpil teraz  pán Čarnogurský. V prvom  rade si uvedomme, že

terajšia vláda mala dosť času na to, aby spracovala kvalitný

návrh štátneho rozpočtu.  Podotýkam "kvalitný návrh štátneho

rozpočtu". Nie  návrh štátneho rozpočtu, v  ktorom príjmy za

rok 1994 v tej verzii, ktorá už bola predposledná, sa rovna-

li príjmom  roku 1994, a kde  výdavky boli 9 mld  Sk vyššie,

než v  roku 1994 a  kde sa 18  mld Sk predpokladalo  vlastne

prejesť a preniesť na  konto Fondu národného majetku. Zázra-

kom sa  teraz v nových  verziách štátneho rozpočtu  objavili

vyššie príjmy o 5 mld  Sk, ktoré boli sprevádzané len jedno-

percentným rastom hrubého domáceho  produktu. To sú, vážení,

zázraky na počkanie, to je pasca na novú vládu. Takže, ďaku-

jeme pekne za taký návrh štátneho rozpočtu.

 

     Povedal by  som, že som  s úľavou prijal,  keď terajšia

vláda prijala uznesenie, že  nepredloží tento návrh štátneho

rozpočtu do  parlamentu. Pre nás takýto  návrh štátneho roz-

počtu  je neprijateľný.  Samozrejme, budeme  musieť prijímať

novú konštrukciu štátneho rozpočtu. Som veľmi rád, že Národ-

ná rada rozhodla a umožnila,  dala priestor novej vláde bez-

odkladne pracovať na provizóriu a potom na konštrukcii nové-

ho návrhu štátneho rozpočtu na rok 1995.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Cuper.

 

 

Poslanec J. Cuper:

 

     Dávam procedurálny návrh,  aby sme ukončili pripomienky

k schválenému prvému bodu programu  a pokračovali druhým bo-

dom programu, pretože si myslím,  že tá nevesta zvaná "návrh

rozpočtu" z úradu vlády mala  byť vypravená nie na Tomášiko-

vú, ale na Bratislavský hrad  do tohto parlamentu. Ak sa te-

rajšia parlamentná opozícia, či ešte vládna koalícia v tomto

bode zmýlila, nemusíme tu o tom toľko predsa diskutovať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Ľupták.

 

Poslanec J. Ľupták.

 

     Ďakujem. Chcel  by som pánu  Čarnogurskému povedať, aby

Združenie  robotníkov do  úst nebral.  To je  po prvé. A pán

Čarnogurský, keby ste sa vy  mali tomuto ľudu zodpovedať, čo

ste na čele s vašou vládou ešte v minulosti spravili spomeň-

te si len na rozbitie poľnohospodárstva, ako ste ho rozbili.

Vohnali ste ľud do biedy.  To vy neviete. Takže, prosím vás,

nás aspoň neberte do úst. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Košnár.

 

Poslanec J. Košnár:

 

     Dovoľte mi len niekoľko  málo poznámok. Keď už hovoríme

o predkladaní rozpočtu na rok 1994 a na rok 1995, dovoľte mi

oživiť vašu pamäť, že v roku  1993, pokiaľ ide o rozpočet na

rok 1994, bola vláda zaviazaná uznesením Národnej rady pred-

ložiť návrh rozpočtu do parlamentu  do 15. októbra 1993. Ne-

stalo sa  tak. Pre rozpočet  roku 1995 žiaden  takýto termín

vláde stanovený nebol. Jedine čím bola vláda zaviazaná, bolo

programové vyhlásenie, v ktorom  je oná formulácia spomínaná

pánom ministrom Dzurindom, že vláda rozpracuje rozpočet. Do-

voľte mi na margo malú otázku. O čom to vlastne rokovali vý-

bory v minulých  dňoch v tomto týždni, resp.  v minulom týž-

dni, ak nie o kapitolách štátneho rozpočtu?

 

     Druhá poznámka: Za seba a  za náš poslanecký klub chcem

povedať, že sme odporúčali a  požadovali sme, aby vláda pána

Moravčíka hotový,  vládou  schválený  rozpočet predložila do

parlamentu. Ešte stále to môže urobiť.

 

     A posledná  poznámka: Pán Kozlík  tu hovoril o  kvalite

rozpočtu, hovoril o tom, že navrhované výdavky štátneho roz-

počtu sú vyššie o 9 mld Sk.  Pýta sa prečo. Viem, že to per-

fektne vie,  prečo. Jednoducho preto,  že dlhová služba  pre

rok 1995 je podstatne vyššia ako dlhová služba pre rok 1994.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Chcel by som odpovedať pánu podpredsedovi Ľuptákovi. Na

adresu  pána poslanca  Čarnogurského povedal,  že on  a jeho

vláda  poškodili tento  ľud. Pán  podpredseda Ľupták, najprv

vráťte 60  miliónov vyhodené na  referendum a potom  niekoho

obviňujte z toho, že poškodil tento ľud. Vy ste ho poškodili

o 60 miliónov. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Baco.

 

Poslanec P. Baco:

 

     Ctený pán predseda,

     vážení členovia vlády,

     vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     na záver  tohoto prvého bodu  nášho rokovania považujem

za potrebné povedať ešte jednu  poznámku. Na vlastné oči som

videl a na vlastné uši som  počul, ako pán poslanec Švec in-

formoval občanov  Slovenskej republiky v  televízii, že nemá

námietky proti  zaradeniu do výboru  pre životné prostredie,

že vidí  dobrú možnosť svojej  realizácie sa v  tomto výbore

a že  žiada všetkých,  aby tento  problém ďalej  neotvárali.

Predpokladal som, že toto tu  niekto povie. Keďže to nepove-

dal nikto, považoval som za svoju povinnosť to povedať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážení  poslanci,  nechal  som  vás  teraz hovoriť, ale

k tomuto bodu programu ste si odhlasovali, že skončí rozpra-

va. Preto k tomuto bodu programu neudeľujem slovo už žiadne-

mu poslancovi ani poslankyni.

 

     Pristúpime k  d r u h é m u  bodu programu, ktorým je

 

     Záverečný dokument Uruguayského kola mnohostranných ob-

chodných rokovaní.

 

 

     Návrh vlády  ste dostali ako  tlač číslo 33  a spoločnú

správu výborov ako tlač číslo 33a.

 

     Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie mi-

nister hospodárstva Slovenskej  republiky pán Peter Magvaši.

Prosím, pán minister.

 

Minister hospodárstva SR P. Magvaši:

 

     Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     Uruguayské  kolo  mnohostranných  obchodných  rokovaní,

výsledkom ktorého je pred vás predložený záverečný dokument,

sa začalo v roku 1986 v Punta del Este so základným poslaním

čeliť  ochranárskym tlakom  a potlačiť  ich. Uruguayské kolo

predstavuje doposiaľ najrozsiahlejšiu  a najnáročnejšiu pre-

vierku problémov  medzinárodného obchodu od  doby vytvorenia

GATT v  roku 1947 a  ambicióznu snahu stanoviť  medzinárodné

pravidlá pre niektoré nové  oblasti, ale najmä reguláciu me-

dzinárodného obchodu so  službami. Uskutočnenie Uruguayského

kola bolo  vyvolané snahou doriešiť  rad problémov svetového

obchodu a ekonomiky, a to najmä nerovnomerný vývoj jednotli-

vých oblastí  svetového hospodárstva, menového  a finančného

systému, rast protekcionizmu  v medzinárodnom obchode, zadĺ-

ženie rozvojových krajín,  zostrenie konkurenčného boja, po-

rušovanie pravidiel  a záväzkov podľa GATT  a zníženie účin-

nosti  medzinárodného   obchodného  systému  predstavovaného

GATT.

 

     Prínosom  Uruguayského  kola  mnohostranných obchodných

rokovaní je dosiahnutie vyššieho stupňa liberalizácie sveto-

vého obchodu  s tovarom, podriadenie  sa obchodu s  textilom

pod pravidlá GATT, odstránenie netarifných opatrení v poľno-

hospodárstve  a  liberalizácia  obchodu  so  službami. Takto

dochádza k sprísneniu pravidiel GATT tak, aby vytvorili jed-

noznačné  legislatívne rámce,  podľa ktorých  sa bude riadiť

zahranično-obchodná  politika jednotlivých  krajín. Obmedzia

a vylúčia sa  tie obchodné a ekonomické  nástroje, ktoré vy-

tvárali  bariéry v  zahraničnom obchode.  Rokovaniami sa do-

siahli pravidlá, ktoré zakladajú  v zahraničnom obchode rov-

naké podmienky pre malé i  veľké krajiny, pre ekonomicky me-

nej alebo  viac rozvinuté a  pre bezpečný prístup  krajín na

trhy členských krajín. Najvýznamnejším prínosom Uruguayského

kola mnohostranných obchodných rokovaní je vytvorenie Sveto-

vej obchodnej organizácie, ktorá  by mala nahradiť Všeobecnú

dohodu o  clách a obchode.  Svetová obchodná organizácia  sa

vytvára  ako tretí  pilier takzvaných  Bretonwoodských dohôd

spred 50 rokov popri  už existujúcich dvoch finančných orga-

nizáciách,  a to  Medzinárodného menového  fondu a  Svetovej

banky.

 

     Integrálnou  súčasťou dohody  zakladajúcej Svetovú  ob-

chodnú organizáciu sú dohody, ktoré sú obsiahnuté v Závereč-

nom  dokumente Uruguayského  kola mnohostranných  obchodných

rokovaní. Ide o sedemnásť multilatelárnych dohôd, šesť doho-

vorov o výklade článkov GATT 1994, Marakéšsky protokol a mi-

nisterské rozhodnutia  a prehlásenia. Medzi  základné zásady

a princípy Svetovej  obchodnej organizácie patria  najmä ne-

diskriminácia, otvorená obchodná  politika pod medzinárodným

dohľadom, umožnenie  prístupu na trhy a  ich ochrana pomocou

ciel, znižovanie  prekážok obchodu a  používanie čo najmenej

škodlivých obchodno-politických nástrojov a pravidlami upra-

vená  súťaž.  Svetová  obchodná  organizácia  bude upravovať

a riadiť nielen  obchod s tovarom a  obchod so službami, ale

i problematiku  zdravotníckych  a  fytosanitárnych opatrení,

obchodu s textilom a  odevami, antidumpingové pravidlá, pra-

vidlá pôvodu, systém  vydávania dovozných licencií, poskyto-

vanie subvencií a vyrovnávacích dávok, prijímanie ochranných

opatrení, ochranu duševného vlastníctva  a postupy pri urov-

návaní sporov.

 

     Uruguayské  kolo mnohostranných  obchodných rokovaní je

obsiahnuté v  záverečnom dokumente, ktoré v  Maroku  v Mara-

kéši v  apríli tohto  roku  podpísalo 124  členských  krajín

GATT. Z vecného hľadiska  rozsiahla agenda Uruguayského kola

predstavuje štyri základné okruhy problémov, a to prístup na

trhy priemyselných a  poľnohospodárskych výrobkov, obchod so

službami, aktualizáciu existujúcich pravidiel obchodu a sta-

novenie nových pravidiel a inštitucionálne otázky.

 

     Slovenská republika bude realizovať záväzok v znižovaní

colných sadzieb u priemyselných  výrobkov veľmi citlivo, zo-

hľadňujúc požiadavky na ochranu  domácej výroby. Táto citli-

vosť  je vyjadrená  v tom,  že 22-percentné  zníženie cla ku

koncu päťročného implementačného obdobia nebude uskutočňova-

né v  piatich rovnakých krokoch,  ako sa bude  realizovať vo

väčšine krajín sveta, ale  bude citlivo rozložené v priebehu

implementačného obdobia. Teda, u  citlivých výrobkov sa bude

clo znižovať až na  konci tohto obdobia, prípadne posledných

dvoch rokov,  resp. u textilných  výrobkov a farmaceutických

výrobkov to bude v priebehu  desiatich rokov. U ďalších cit-

livých položiek, ako je  oceliarsky priemysel, je znižovanie

posunuté až do dvoch  posledných rokov implementačného obdo-

bia.  Niektoré výrobky  v chemickom  priemysle nie  sú vôbec

znižované, pretože sa pri rokovaniach pristúpilo na harmoni-

začnú formulu, podľa ktorej sa úroveň ciel neupravovala, po-

kiaľ boli clá nižšie  alebo rovnaké ako harmonizovaná výška.

Tým sa zabezpečil priestor  pre udržanie ochrany v citlivých

oblastiach slovenskej ekonomiky v dlhšom časovom období.

 

     Liberalizácia  obchodu  s  poľnohospodárskymi výrobkami

predstavuje kľúčovú oblasť rokovaní v rámci Uruguayského ko-

la.  Predchádzajúce kolá  mnohostranných obchodných rokovaní

v rámci GATT boli v  tejto oblasti neúspešné. Dohoda obsiah-

nutá  v záverečnom  dokumente predpokladá  prijatie záväzkov

v oblasti prístupu na trhy, domácich podpôr a vývozných sub-

vencií. V  Listine colných koncesií  sa poľnohospodárske po-

ložky znižujú v priemere o  36 v rámci šesťročného implemen-

tačného obdobia končiaceho rokom 2001. Súčasne však dochádza

aj k zvýšeniu cla u položiek, kde boli premietnuté netarifné

opatrenia, tzv. vyrovnávacie dávky,  do výšky cla. Minimálne

pri  každej položke  dochádza k  znižovaniu colných  sadzieb

o 15 %  a u 15 najcitlivejších  položiek sa znižovanie vôbec

nezrealizovalo.

 

     Výsledky Uruguayského  kola rokovaní majú  značný pozi-

tívny  význam nielen  na svetový  obchodný politický systém,

ale najmä na zefektívnenie  obchodných a hospodárskych vzťa-

hov Slovenskej republiky s väčšinou  krajín sveta, ako aj na

integráciu našej ekonomiky do  svetovej ekonomiky a medziná-

rodného  obchodného priestoru.  Zriadenie Svetovej obchodnej

organizácie a členstvo Slovenskej  republiky v nej bude zna-

menať, že zahraničný obchod bude  realizovaný v súlade s do-

hodnutými pravidlami, ktoré zaručia,  že v rámci tejto orga-

nizácie sa bude uskutočňovať  nediskriminačná a otvorená ob-

chodná  politika pod  dohľadom členských  krajín. Pravidlami

tejto organizácie sa postupne budú obmedzovať také obchodno-

politické  nástroje, ktoré  vytvárajú bariéry  v zahraničnom

obchode.

 

     Takto formulované obchodné prostredie pre krajiny, kto-

ré neuplatňujú ochranárske opatrenia,  a majú v GATT viazanú

nízku úroveň  cla, ako je napríklad  aj Slovenská republika,

je členstvo výhodné z dôvodu, že dochádza v členských kraji-

nách celkovo k zníženiu a  vyrovnaniu colnej ochrany a k od-

straňovaniu  netarifných obchodných  prekážok. Zníženie  cla

u priemyselných výrobkov v  celosvetovom meradle a odstraňo-

vanie bariér v obchode najmä  s textilom znamená pre sloven-

ský  export  výrazné  zlepšenie  prístupov  na svetové trhy.

V krajinách zaujímavých z hľadiska slovenského exportu dôjde

k výraznejšiemu zníženiu colných sadzieb, ako to je v prípa-

de  Slovenskej republiky.  Napríklad v  Európskej únii dôjde

k zníženiu  o 35  %, v  Kanade o  45 %,  v Maďarsku  o 28 %,

v Poľsku  o 38  %, v  Spojených štátoch  amerických o  35 %,

v Nórsku o 32 % a vo Švajčiarsku o 32 %, pričom u priemysel-

ných výrobkov sa  znižuje clo v priemere o  22 %, hoci celo-

svetový priemer  zníženia cla v rámci  Uruguayského kola bol

stanovený na 33 %. To, že Slovenská republika neznižuje cel-

kovú úroveň ciel len o 22%, je možné považovať za úspech ne-

gociačných rokovaní.

 

     Podľa vytvorených predpokladov by sa dohodnuté výsledky

v rámci mnohostranných  obchodných rokovaní GATT  v konečnom

dôsledku  mali  v  Slovenskej  republike  pozitívne prejaviť

v rozvoji exportu a v raste príjmov z obchodných tokov. Tie-

to príjmy budú redukované o hodnotu zodpovedajúcu priemerné-

mu ročnému zníženiu cla  podľa Listiny colných koncesií. Pri

stanovenom  postupe pri  znižovaní cla  vyjadrenom v Listine

colných koncesií znižovanie cla bude  mať v prvom rade pozi-

tívny vplyv na náklady vo výrobe a následne potom na predaj-

né ceny výrobkov,  a tak i na predajnosť  výrobkov. V kraji-

nách vývozu klesne  clo priemerne ročne minimálne o  7 %, čo

znamená  pokles predajnej  ceny našich  výrobkov a  zvýšenie

konkurencieschopnosti na tretích trhoch.  Dá sa teda povedať

a predpokladať, že sa tým zvýši vývoz minimálne o 7 %, čo sa

pozitívne odrazí v raste hrubého domáceho produktu a nadväz-

ne v príjmoch štátneho rozpočtu.

 

     V rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodných ro-

kovaní sa odsúhlasila i Všeobecná  dohoda o obchode so služ-

bami, ktorá  sleduje dva základné ciele,  a to vybudovať zá-

kladnú štruktúru práv a záväzkov, ktoré usmerňujú formulova-

nie národného zákonodarstva, politiky a regulačných opatrení

v oblasti obchodu so službami, a zabezpečiť cudzím dodávate-

ľom služieb prístup na trhy  a poskytnúť im národné zaobchá-

dzanie. Dohoda upravuje jednak všeobecné záväzky a disciplí-

ny vzťahujúce sa na všetky  služby a všetky spôsoby poskyto-

vania  služieb  v  medzinárodnom  obchode, jednak špecifické

záväzky určujúce rozsah prístupu  na trh u jednotlivých čle-

nov dohody. Zosilnené a  sprísnené pravidlá v rámci Svetovej

obchodnej organizácie uvedené v  jednotlivých dohodách, a to

najmä v  Dohode o ochranných  opatreniach, antidumpingu, vy-

rovnávacích clách a v Dohode o riešení sporov vytvárajú taký

priestor a  podmienky, v rámci  ktorých i malá  krajina môže

využiť ochranné  mechanizmy a môže  realizovať bezpečný prí-

stup na trhy a zabezpečiť si adekvátnu ochranu domácej výro-

by. Konanie každej krajiny bude kontrolované členmi Svetovej

obchodnej  organizácie, orgánmi  a mechanizmami  vytvorenými

pre tieto  účely. Podmienkou členstva  vo Svetovej obchodnej

organizácii je akceptovanie celého kompletného balíka legis-

latívnych úprav prezentovaných v Záverečnom dokumente.

 

     Vzhľadom na  nesporné výhody, ktoré  prináša Slovenskej

republike členstvo vo  Svetovej obchodnej organizácii, odpo-

rúčam vám, vážené panie poslankyne  a páni poslanci, aby ste

vyslovili  súhlas s  členstvom Slovenskej  republiky v tejto

medzinárodnej organizácii, a tým  umožnili, aby sa Slovenská

republika zaradila  medzi zakladajúce krajiny, ktoré sa budú

v zahraničnom obchode riadiť jej  dohodami, pravidlami a po-

stupmi, a  zároveň využívať výhody  zliberalizovaného zahra-

ničného obchodu a bezpečného prístupu na trhy.

 

     Minulý týždeň  v Ženeve sa  konala implementačná konfe-

rencia Svetovej obchodnej organizácie,  kde bolo členmi GATT

rozhodnuté, že  Svetová obchodná organizácia  vznikne a bude

založená k 1. 1. 1995. Ako mnohí určite viete, k tejto doho-

de už pristúpili Spojené štáty americké, Japonsko, a očakáva

sa, že k 31. 12. 1994  zo 124 signatárov 122 signatárov bude

ratifikovať tento  Záverečný dokument. Na  základe spracova-

ných analýz a  vývoja v zahraničnom obchode vo  svete a ten-

dencií  vo svetovom  obchode, ktoré  smerujú k liberalizácii

obchodu, jednoznačne  vyplýva pre Slovenskú  republiku a pre

ďalšie prehlbovanie jej zahranično- obchodnej činnosti jedi-

ná cesta, a to je členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii.

 

    Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu ministrovi. Prosím povereného člena Výboru

Národnej  rady pre  hospodárstvo, privatizáciu  a podnikanie

pána poslanca Cingela, aby  nás informoval o výsledkoch pre-

rokovania tohto návrhu vo výboroch Národnej rady.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení členovia vlády,

     vážená Národná rada,

     vážení hostia,

 

     Záverečný dokument Uruguayského kola mnohostranných ob-

chodných rokovaní, tlač 33,  pridelil predseda Národnej rady

Slovenskej republiky svojím rozhodnutím  číslo 40 zo dňa 28.

novembra 1994 Výboru Národnej  rady Slovenskej republiky pre

hospodárstvo, privatizáciu a  podnikanie, a Zahraničnému vý-

boru Národnej  rady Slovenskej republiky  na prerokovanie do

8. decembra 1994. Oba výbory Národnej rady Slovenskej repub-

liky  prerokovali Záverečný  dokument v  lehote a  vyjadrili

s ním  súhlas. Zároveň  odporučili Národnej  rade Slovenskej

republiky v  súlade s článkom 86  písm. e/ Ústavy Slovenskej

republiky  prerokovať Záverečný  dokument Uruguayského  kola

mnohostranných obchodných rokovaní a vyjadriť s ním súhlas.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán poslanec, za podanie správy.

 

     Panie poslankyne, páni poslanci, otváram diskusiu k to-

muto bodu nášho programu.

 

     Ak sa nikto nehlási, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 

     Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Budeme hla-

sovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej re-

publiky podľa článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky

vyslovuje súhlas so Záverečným dokumentom  Uruguayského kola

mnohostranných obchodných rokovaní.

 

     Prosím, budeme sa prezentovať, a zároveň hlasovať.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 90 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa nezdržal nikto.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Konštatujem, že sme uznesenie schválili.

 

     Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca. Ďakujem aj pá-

nu ministrovi.

 

     Ď a l š í m  bodom je

 

     Návrh  na  vyslovenie   súhlasu  na  odvolanie  výhrady

k článku 20  Dohovoru proti  mučeniu a inému  krutému neľud-

skému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a vy-

konanie vyhlásenia podľa článku 14  Medzinárodného  dohovoru

o odstránení všetkých foriem  rasovej diskriminácie, článkov

21 a  22 Dohovoru proti  mučeniu a inému krutému  neľudskému

alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a článku 90

Dodatkového  protokolu k  Ženevským dohovorom  z 12. augusta

1949 O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov.

 

     Návrh vlády  ste dostali ako  tlač číslo 46  a spoločnú

správu výborov ako tlač 46a.

 

     Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie mi-

nister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Eduard Ku-

kan. Prosím, pán minister.

 

Minister zahraničných vecí SR E. Kukan:

 

     Vážený pán predseda,

     panie poslankyne,

     páni poslanci,

 

     Slovenská  republika po  svojom vzniku  v januári  1993

sukcedovala  do medzinárodných  zmlúv, ktorými  bola viazaná

Česká  a  Slovenská  Federatívna  Republika,  vrátane  k nim

uplatnených výhrad,  čo niektoré mnohostranné  dohovory pri-

púšťajú. Keďže však uplatňovanie niektorých výhrad v minulom

období najmä z oblasti ľudských práv bolo motivované ideolo-

gickými  dôvodmi, Ministerstvo  zahraničných vecí Slovenskej

republiky v spolupráci s príslušnými rezortmi  analyzuje ich

ďalšiu opodstatnenosť a tam, kde eventuálne odvolanie výhrad

nekoliduje s naším súčasným  poriadkom, predkladá vláde Slo-

venskej republiky a následne aj Národnej rade Slovenskej re-

publiky  príslušné  návrhy  na  ich  odvolanie.  Tým súčasne

v rámci existujúcich medzinárodných záväzkov rastie v medzi-

národnom spoločenstve aj kredit  Slovenska ako právneho štá-

tu,  ktorý sa  v týchto  oblastiach neobáva  byť porovnávaný

s ostatnými krajinami sveta.

 

     Uvedené návrhy boli  prerokované po medzirezortnom pri-

pomienkovom  konaní vo  vláde Slovenskej  republiky dňa  29.

septembra  tohto roku,  ktorá  ich  aj uznesením  číslo 1012

schválila  a takéto  odporúčanie predkladá  aj Národnej rade

Slovenskej republiky. Tieto návrhy sú Národnej rade predkla-

dané na  základe článku 86 písmena  e/ Ústavy Slovenskej re-

publiky, keďže sa  týkajú ustanovení medzinárodných politic-

kých  zmlúv z  oblasti ľudských  práv, na  ktoré sa vyžaduje

vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Prvým návrhom je odvolanie výhrady k článku 20 Dohovoru

proti mučeniu a inému  krutému neľudskému alebo ponižujúcemu

zaobchádzaniu alebo  trestaniu, ktorý bol  podpísaný 10. de-

cembra 1984, bol publikovaný  vo vyhláške číslo 143/1988 Zb.

a vstúpil do platnosti  dňa 26. júna 1987. ČSSR  k nemu pri-

stúpila  s účinnosťou  od 7.  7. 1988  s uplatnením  výhrady

k článku 20, podľa ktorého neuznáva príslušnosť Výboru proti

mučeniu na posudzovanie informácií o systematickom mučení na

území  ktoréhokoľvek štátu  a v  takejto podobe  do dohovoru

sukcedovala aj Slovenská republika 28. mája 1993.

 

     Predmet úpravy  dohovoru, na ktorý  sa vlastne vzťahuje

aj pôsobnosť Výboru proti mučeniu,  je vymedzený v článku 1,

podľa ktorého je za mučenie považované konanie verejného či-

niteľa  alebo  úradnej  osoby,  ktorým  je  človeku úmyselne

spôsobená  silná  bolesť,  telesné  alebo  duševné  utrpenie

s cieľom od neho získať informácie, priznanie smerujúce jeho

potrestaniu. K 31. 12. 1993 k dohovoru pristúpilo 79 štátov,

z ktorých 11 uplatnilo výhradu k článku 20.

 

     Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, v podmienkach právne-

ho štátu, ku ktorému sa  hlásime, nemá už táto výhrada svoje

opodstatnenie, tým skôr,  že trestné zákonodarstvo Slovenska

dôsledne postihuje  činy takejto povahy. Článok  20 je totiž

organickou  súčasťou i  medzinárodnej kontroly  dodržiavania

tohto dohovoru, pričom  odvolanie  výhrady bude v praxi zna-

menať, že pri odôvodnenom  zistení systematického mučenia na

území ktoréhokoľvek účastníckeho  štátu Výbor proti mučeniu,

ktorý  to posudzuje  podľa  článku  17 dohovoru,  je zložený

z 10  expertov z  oblasti ľudských  práv volených  zmluvnými

štátmi dohovoru, vyzve tento  štát, aby predložil stanoviská

k tomuto isteniu. Odvolaním tejto výhrady, čo odporúča vláda

Slovenskej republiky, sa Slovensko zaradí medzi štáty, ktoré

pri uplatňovaní ľudských práv  v predmetnej oblasti dôsledne

vychádzajú z litery a ducha daného mnohostranného dohovoru.

 

     Ďalšími  návrhmi    vykonanie  vyhlásení k príslušným

článkom predkladaných dohovorov, do ktorých Slovenská repub-

lika sukcedovala s tým, že ČSSR tieto vyhlásenia nevykonala.

Z právneho hľadiska to znamená, že štát je viazaný ustanove-

niami  týchto článkov  až vtedy,  keď vykoná  vyhlásenie, že

viazaný chce byť, inak sa na neho nevzťahujú.

 

     Právne odôvodnenie návrhov  na vykonanie vyhlásení Slo-

venskej republiky k týmto článkom  je analogické ako v prvom

prípade. V  našom právnom štáte  už nemá opodstatnenie,  aby

sme  sa neprihlásili  k záväznosti  pre Slovenskú republiku.

Predkladá sa  preto návrh na vykonanie vyhlásenia Slovenskej

republiky k článkom  21 a 22 Dohovoru proti  mučeniu a inému

krutému  neľudskému alebo  ponižujúcemu zaobchádzaniu  alebo

trestaniu. Podľa článku 21 vykonávaním tohto vyhlásenia Slo-

venská  republika  uznáva  príslušnosť  Výboru proti mučeniu

prijať a posúdiť oznámenia určitého štátu o tom, že iný štát

neplní svoje  záväzky podľa tohto  dohovoru, a podľa  článku

22 opäť  Slovenská republika uzná  príslušnosť tohoto výboru

prijímať  a posudzovať  oznámenia od  jednotlivcov, ktorí sa

sťažujú, že sa stali  obeťami porušenia ustanovení tohto do-

hovoru.

 

     Zo 79 účastníckych štátov dohovoru vyhlásenie k článkom

21 a 22 vykonalo 35 štátov. Vláda Slovenskej republiky preto

odporúča Národnej rade, aby súhlasila s vykonaním vyhlásenia

Slovenskej republiky  k článkom 21 a 22 Dohovoru proti muče-

niu a  inému krutému alebo  ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo

trestaniu.

 

     Ďalším návrhom  je vykonanie vyhlásenia  Slovenskej re-

publiky  k článku  14 Medzinárodného  dohovoru o  odstránení

všetkých foriem  rasovej diskriminácie, ktorý  bol podpísaný

7. 3. 1966, publikovaný vo  vyhláške číslo 95/1974 Zb. a na-

dobudol platnosť 4. januára 1969. ČSSR k nemu pristúpila dňa

29. 12.  1966 s tým,  že nevykonala vyhlásenie  k článku 14,

ktorým sa uznáva príslušnosť  Výboru pre odstránenie rasovej

diskriminácie pre prijímanie a prerokovanie oznámení jednot-

livcov alebo  skupín osôb, že  sa stali obeťami  porušovania

práv  obsiahnutých  v  tomto  dohovore.  Slovenská republika

v takejto podobe do neho sukcedovala 28. mája 1993.

 

     Predmet úpravy  dohovoru, na ktorý  sa vlastne vzťahuje

aj pôsobnosť výboru, je vymedzený  v článku 1, podľa ktorého

rasovou diskrimináciou sa rozumie rozlišovanie, vylučovanie,

obmedzovanie  alebo  zvýhodňovanie  založené  na rase, farbe

pleti, rodovom alebo národnostnom či etnickom pôvode, cieľom

ktorého je znemožňovanie  alebo obmedzovanie uznania, užíva-

nia alebo uplatňovania ľudských  práv a základných slobôd na

základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, kul-

túrnej alebo v ktorejkoľvek inej oblasti verejného života.

 

     K 31.  decembru 1993 k  dohovoru pristúpilo 137  štátov

a 19 štátov  vykonalo vyhlásenie k článku  14. Vláda Sloven-

skej republiky teda odporúča Národnej rade Slovenskej repub-

liky, aby súhlasila s vykonaním vyhlásenia Slovenskej repub-

liky k článku 14  Medzinárodného dohovoru o odstránení všet-

kých foriem rasovej diskriminácie.

 

     Napokon vláda  Slovenskej republiky predkladá  návrh na

vykonanie vyhlásenia k článku 90 Dodatkového protokolu číslo

1 z 8.  júna 1977 k  Ženevským dohovorom z  12. augusta 1949

O ochrane obetí medzinárodných  ozbrojených konfliktov, pub-

likovaného  vo vyhláške  číslo 65/1954  Zb., ktorý nadobudol

platnosť 7.  12. 1978. Protokol  je publikovaný vo  vyhláške

číslo 168/1991  Zb. ČSSR k  tomuto protokolu pristúpila  14.

augusta 1990  s tým, že  nevykonala vyhlásenie podľa  článku

90,  ktorým  sa  zriaďuje  Medzinárodná vyšetrovacia komisia

a stanovuje  príslušnosť komisie  pre prešetrovanie  skutoč-

ností, ktoré majú byť vážnym porušením ustanovení týchto do-

hovorov a protokolu. V takejto podobe sa Slovenská republika

sukcedovala do Dodatkového protokolu notifikáciou z 30. mar-

ca 1993.

 

     Do  právomoci vyšetrovacej  komisie patrí  vyšetrovanie

vážnych porušení pravidiel medzinárodného humanitného práva,

poskytovať služby v sporoch a vykonávať v týchto veciach vy-

šetrovania, pokiaľ  sa na tom  bojujúce strany dohodnú.  Po-

drobnejšie  úprava   je  vymedzená  v   článku  3  dohovorov

a v článku 85 Dodatkového protokolu číslo 1. V praxi sa však

skôr používajú národné, ako medzinárodné orgány a procedúry.

Podľa posledných  našich informácií účastníkmi  protokolu je

125 štátov a z nich  34 vykonalo vyhlásenie podľa článku 90.

Zo štátov Európskej únie  tak neučinili napríklad Francúzsko

a Veľká Británia.

 

     Vláda Slovenskej republiky  odporúča Národnej rade Slo-

venskej republiky, aby súhlasila s vykonaním vyhlásenia Slo-

venskej  republiky k  článku 90  Dodatkového protokolu číslo

1 k Ženevským  dohovorom z 12. augusta  1949 O ochrane obetí

medzinárodných ozbrojených konfliktov.

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán minister.  Prosím pani poslankyňu Bieliko-

vú, aby nás zoznámila s výsledkom prerokovania vo výboroch.

 

Poslankyňa A. Bieliková:

 

     Vážený pán predseda,

     dámy a páni poslanci,

     vážení hostia,

 

     na program tejto schôdze je predložený materiál týkajú-

ci  sa  kontrolného  mechanizmu  citlivých  oblastí ľudských

práv. Ako z vystúpenia  pána ministra zahraničných vecí Slo-

venskej republiky vyplynulo, je  žiadúce v záujme zabezpeče-

nia medzinárodných štandardov  rozšíriť dostupné prostriedky

medzinárodnej ochrany ľudských práv aj o tie, ktoré doposiaľ

v Slovenskej republike neboli prijaté. Považujem za potrebné

zdôrazniť,  že  fakultatívny  mechanizmus  kontroly upravený

medzinárodnými dokumentmi sa  uplatňuje  len voči tým zmluv-

ným stranám, ktoré výslovne  v požadovanom vyhlásení k člán-

kom  uvedeným pánom  ministrom zahraničných  vecí Slovenskej

republiky, uznali takúto  právomoc zmluvných orgánov kontro-

ly. Uznanie uvedeného mechanizmu zo strany Slovenskej repub-

liky si  priamo nevyžaduje zmeny v  právnom poriadku Sloven-

skej republiky.

 

     Vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     návrh na  odvolanie výhrady k článku  20 Dohovoru proti

mučeniu a inému krutému  neľudskému alebo ponižujúcemu zaob-

chádzaniu alebo trestaniu a na uskutočnenie vyhlásenia podľa

článku 14 Medzinárodného dohovoru  o odstránení všetkých fo-

riem rasovej  diskriminácie, článkov  21 a 22 Dohovoru proti

mučeniu a inému krutému  neľudskému alebo ponižujúcemu zaob-

chádzaniu alebo trestaniu a  článku 90 Dodatkového protokolu

k Ženevským  dohovorom z  12. augusta  1949 O  ochrane obetí

medzinárodných ozbrojených konfliktov  bol rozhodnutím pred-

sedu Národnej  rady Slovenskej republiky číslo  41 z 28. no-

vembra 1994 pridelený na  prerokovanie dvom výborom Národnej

rady Slovenskej republiky, a  to ústavnoprávnemu a zahranič-

nému výboru.

 

     Obidva výbory Národnej rady Slovenskej republiky v sta-

novenom termíne do 8. decembra  1994 návrh prerokovali a vy-

slovili  s ním  súhlas. Odporučili  Národnej rade Slovenskej

republiky prerokovať návrh a podľa článku 86 písm. e/ Ústavy

Slovenskej republiky  vysloviť s ním súhlas.  Preto ako spo-

ločný  spravodajca výborov  si dovoľujem  odporučiť Národnej

rade, aby podľa článku 86  písm. e/ Ústavy Slovenskej repub-

liky vyslovila s predloženým návrhom súhlas.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne pani poslankyni.

 

     Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či sa niekto

chce prihlásiť do rozpravy.

 

     /Nikto./

 

     Ak nie,  považujem týmto rozpravu za  skončenú. Pán mi-

nister zrejme  tiež nebude mať dôvod  vystúpiť, takže budeme

hlasovať o  návrhu uznesenia, tak  ako to povedala  pani po-

slankyňa, podľa článku 86  písm. e/ Ústavy Slovenskej repub-

liky  s  tým,  že  vyslovujeme  súhlas  na odvolanie výhrady

k článku 20 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudské-

mu alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu  alebo trestaniu a vyko-

nanie vyhlásenia podľa článku  14 Medzinárodného dohovoru po

odstránení  všetkých foriem  rasovej diskriminácie,  článkov

21 a  22 Dohovoru proti  mučeniu a inému  krutému neľudskému

alebo  ponižujúcemu zaobchádzaniu  alebo trestaniu  a článku

90 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta

1949 O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a súčasne hlasovali.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 105 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa nezdržal nikto.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Môžem konštatovať,  že sme navrhované  uznesenie schvá-

lili.

 

     Ďakujem vám všetkým, aj vám, pani poslankyňa.

 

 

     Pristúpime k  š t v r t é m u  bodu, ktorým je

 

     Návrh  na vyslovenie  súhlasu s  uzavretím Dohody medzi

Slovenskou  republikou a  Komisiou Európskych  spoločenstiev

o  zriadení  Zastúpenia   Komisie  Európskych  spoločenstiev

v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách.

 

     Návrh ste  dostali ako tlač číslo  57 a spoločnú správu

ako tlač číslo 57a.

 

     Z  poverenia  vlády  Slovenskej  republiky návrh uvedie

opäť  minister zahraničných  vecí pán  Eduard Kukan. Prosím,

pán minister.

 

Minister zahraničných vecí SR E. Kukan:

 

     Vážený pán predseda,

     panie poslankyne,

     páni poslanci,

 

     Národnej rade  Slovenskej republiky sa  predkladá návrh

na  vyslovenie súhlasu  s uzavretím  Dohody medzi Slovenskou

republikou  a Komisiou  Európskych spoločenstiev  o zriadení

Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej re-

publike a  jeho výsadách a imunitách.  Návrh bol vypracovaný

Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré-

ho  odsúhlasenie  Národnou  radou  Slovenskej republiky bude

znamenať  ukončenie procesu  sukcesie Slovenska  do všetkých

záväzkov vyplývajúcich  z Dočasnej dohody o  obchode a otáz-

kach  súvisiacich s  obchodom, ako  aj do  všetkých záväzkov

vyplývajúcich  z dohôd  uzavretých medzi  ČSFR a  Európskymi

spoločenstvami.

 

     V  súvislosti s  rozdelením ČSFR  a vznikom samostatnej

Slovenskej republiky zo strany Ministerstva zahraničných ve-

cí Slovenskej republiky boli  podniknuté všetky kroky na za-

bezpečenie  sukcesie  do   všetkých  záväzkov  vyplývajúcich

z dohôd uzavretých bývalou ČSFR. To  sa týkalo aj dohôd uza-

vretých  s Európskymi  spoločenstvami, vrátane  dohody medzi

Komisiou Európskych spoločenstiev a  Českou a Slovenskou Fe-

deratívnou Republikou  o zriadení Zastúpenia  Komisie Európ-

skych spoločenstiev  v Českej a  Slovenskej Federatívnej Re-

publike,  ktorá bola  podpísaná v  Bruseli dňa  11. decembra

1991. Skutočnosť, že sa  delegácia Komisie Európskych spolo-

čenstiev  s  pôsobnosťou  pre  Slovensko  a  Českú republiku

nachádzala v Prahe, teda nie na území štátu, s ktorým Európ-

ske spoločenstvá nadviazali  diplomatické styky, bránila do-

končeniu  procesu sukcesie  v otázke  zriadenia samostatného

Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej re-

publike.

 

     S  cieľom zmeniť  tento stav  ministerstvo zahraničných

vecí iniciovalo  rokovanie o zriadení  delegácie Komisie Eu-

rópskych spoločenstiev na Slovensku. Na tieto snahy po pred-

chádzajúcich  predbežných rokovaniach  s pracovníkmi komisie

odpovedala  Komisia Európskych  spoločenstiev zaslaním Misii

Slovenskej republiky pri Európskych spoločenstvách v Bruseli

nóty, ktorou komisia  oficiálne informovala slovenskú stranu

o úmysle  otvoriť  v  Slovenskej  republike svoje zastúpenie

a v tejto súvislosti uzavrieť dohodu medzi Slovenskou repub-

likou a  Komisiou Európskych spoločenstiev  o zriadení tohto

zastúpenia a  jeho výsadách a  imunitách. Spolu s  nótou bol

Misii Slovenskej republiky zaslaný aj návrh dohody.

 

     Predmetný návrh bol ministerstvom zahraničných vecí po-

súdený  a po  zapracovaných úpravách  predložený do medzire-

zortného  pripomienkového konania.  Všetky vecné pripomienky

rezortov boli akceptované, na  základe čoho bol na rokovanie

vlády  Slovenskej  republiky  pripravený  materiál "Návrh na

uzavretie Dohody medzi Slovenskou  republikou a Komisiou Eu-

rópskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Európskych spo-

ločenstiev v  Slovenskej republike a jeho  výsadách a imuni-

tách.

 

     Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 13. sep-

tembra  1994 materiál  prerokovala a  svojim uznesením číslo

982 schválila. Vychádzajúc z uvedeného uznesenia bola dohoda

o zriadení  zastúpenia  v   Slovenskej  republike  podpísaná

v Bratislave dňa  16. septembra 1994  ministrom zahraničných

vecí Slovenskej republiky a pánom Burghartom, riaditeľom Ge-

nerálneho riaditeľstva pre  vonkajšie politické vzťahy Komi-

sie Európskych spoločenstiev s výhradou nutnosti ratifikácie

vzhľadom na  článok pojednávajúci o  diplomatických výsadách

a imunitách.

 

     Návrh  znenia  dohody   predstavuje  štandardnú  dohodu

o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev, kto-

rú komisia uzaviera so všetkými krajinami, s ktorými udržia-

va diplomatické styky a v  ktorých má v úmysle zriadiť svoje

zastúpenia. Obsahuje úvodné ustanovenia,  šesť článkov a zá-

verečné ustanovenia. Články 1  a 2 definujú charakter zastú-

penia  komisie i  jeho právnu  podstatu, ktorá  je v  súlade

s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  Články 3 a 4 sta-

novujú rozsah diplomatických výsad a imunít, ktoré vychádza-

jú z Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. ap-

ríla 1961. Článok 4 stanovuje, že Slovenská republika uznáva

laissez-passer vydané Európskymi  spoločenstvami svojim pra-

covníkom   ako   platné   cestovné   doklady.  Pod  termínom

laissez-passer je potrebné chápať cestovný pas vydaný Európ-

skymi spoločenstvami. Články 5  a 6 upravujú spôsob riešenia

sporných otázok a  procedúru nadobudnutia platnosti uvedenej

dohody.

 

     Z hľadiska Slovenskej republiky  je znenie uvedenej do-

hody  akceptovateľné a  jej uzavretie  užitočné po formálnej

a právnej stránke pre  dokončenie procesu sukcesie Slovenska

do záväzkov vyplývajúcich z  dohôd uzatvorením medzi bývalou

ČSFR  a Európskymi  spoločenstvami. Uzavretie  dohody má pre

Slovenskú  republiku zásadný  význam pre  urýchlenie procesu

zriaďovania samostatného zastúpenia komisie na území Sloven-

ska. Tento krok zvýši  dynamiku ďalšieho rozvoja vzťahov me-

dzi  Slovenskou republikou  a Európskymi  spoločenstvami, čo

nadobúda  na dôležitosti  obzvlášť v  súvislosti s ukončením

procesu ratifikácie Európskej dohody o pridružení Slovenskej

republiky k  Európskym spoločenstvám, ktorá  ako sa ukazuje,

by mala  začať platiť od  1. februára 1995.  Návrh zmienenej

dohody  je  plne  v  súlade  s  medzinárodným právom, ako aj

s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

     Vážený pán  predseda, panie poslankyne,  páni poslanci,

z vyššie uvedených  dôvodov sa Národnej  rade Slovenskej re-

publiky  odporúča zaujať  kladné stanovisko  k Dohode  medzi

Slovenskou  republikou a  Komisiou Európskych  spoločenstiev

o zriadení Zastúpenia Európskych  spoločenstiev v Slovenskej

republike  a jeho  výsadách  a  imunitách a  vysloviť súhlas

s jej uzavretím.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu  ministrovi a prosím  povereného poslanca,

člena  zahraničného  výboru  pána  Ľubomíra  Fogaša, aby nás

oboznámil s prerokovaním návrhu vo výboroch Národnej rady.

 

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Vážený pán predseda,

     vážený pán minister,

     vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     návrh  na vyslovenie  súhlasu s  uzavretím Dohody medzi

Slovenskou  republikou a  Komisiou Európskych  spoločenstiev

o zriadení Zastúpenia Európskych  spoločenstiev v Slovenskej

republike a jeho výsadách a  imunitách sa predkladá v súlade

článkom 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky.

 

     Citovaný návrh dohody bol pridelený na prerokovanie Ús-

tavnoprávnemu výboru Slovenskej republiky a Zahraničnému vý-

boru Národnej  rady Slovenskej republiky.  Obidva výbory dňa

6. decembra  1994 návrh riadne prerokovali  a prijali platné

uznesenia, ktorými  odporúčajú Národnej rade  Slovenskej re-

publiky súhlasiť s uzavretím  Dohody medzi Slovenskou repub-

likou a Komisiou Európskych  spoločenstiev o zriadení Zastú-

penia Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho

výsadách a  imunitách. Dohoda je výsledkom  krokov vlády na-

sledujúcich po  sukcesii Slovenskej republiky  do dohôd uza-

vretých  medzi Českou  a Slovenskou  Federatívnou Republikou

a Európskymi spoločenstvami.

 

     Uzavretie dohody  umožní urýchliť ďalší  rozvoj vzťahov

medzi Slovenskou republikou  a Európskymi spoločenstvami, čo

má veľký  význam s ohľadom na  ukončenie procesu ratifikácie

Európskej dohody o pridružení  Slovenskej republiky k Európ-

skym  spoločenstvám.  Preto  vám,  vážené poslankyne, vážení

poslanci,  odporúčam s  predloženým textom  dohody súhlasiť.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán poslanec Fogaš. Otváram rozpravu k štvrté-

mu bodu programu.

 

     Nemám žiadnu  písomnú prihlášku, nikto  sa ani nehlási,

preto považujem rozpravu o štvrtom bode za skončenú. Konšta-

tujem, že ani  pán poslanec, ani pán minister  sa nechcú vy-

jadriť. Alebo áno, pán poslanec?

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Neboli predložené žiadne odporúčania ani nejaké návrhy,

takže si myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne. Pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať

o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky

podľa článku 86 písm.  e/ Ústavy Slovenskej republiky vyslo-

vuje súhlas  s uzavretím Dohody  medzi Slovenskou republikou

a Komisiou  Európskych spoločenstiev  o zriadení  Zastúpenia

Komisie  Európskych  spoločenstiev  v  Slovenskej  republike

a jeho výsadách a imunitách.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda, bývalo zvykom, že spravodajca hlasuje tu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Len keď boli doplnkové pripomienky.

 

 

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Čiže mám hlasovať na mieste?

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nie, môžete hlasovať tam, keď ste pri mikrofóne.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ale nemám hlasovaciu kartu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Tak prosím, hlasujte na svojom mieste.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 97 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 96 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa nezdržal nikto.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

 

     Môžem konštatovať, že sme navrhované uznesenie schváli-

li.

 

     Ďakujem pánu poslancovi Fogašovi, ďakujem aj vám, panie

poslankyne a páni poslanci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ď a l š í m  bodom programu je

 

     Návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Doho-

dy o obchode  a plavbe  medzi  Republikou  Československou a

Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925.

 

     Návrh ste dostali ako tlač číslo 25.

 

     Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie mi-

nister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Eduard Ku-

kan.

 

Minister zahraničných vecí SR E. Kukan:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené dámy,

     vážení páni,

 

     Slovenská  republika po  rozdelení Českej  a Slovenskej

Federatívnej  Republiky vstúpila  do mnohostranných  a dvoj-

stranných zmlúv,  v ktorých jednou  zo zmluvných strán  bola

ČSFR. Sukcesia sa uskutočnila na základe vyhlásenia Národnej

rady Slovenskej republiky z 3.  decembra 1992, v zmysle kto-

rého sa  považuje Slovenská republika od  1. januára 1993 za

viazanú týmito zmluvami. Nie je teda potrebné zo strany Slo-

venskej republiky nejakým ďalším  právnym aktom znova potvr-

dzovať záväzky  vyplývajúce pre Slovensko zo  zmlúv, do kto-

rých po ČSFR sukcedovala. Na základe medzinárodných zvyklos-

  však  niektoré  štáty  navrhujú  posúdenie  bilaterálnej

zmluvnej základne.

 

     Výsledkom  tohto procesu  je vypracovanie  - na základe

dohody -  zoznamu dvojstranných zmlúv, ktoré  by mali zostať

v platnosti, resp. ktoré by  sa mali z dôvodu neaktuálnosti,

prekonanosti a nefunkčnosti zrušiť. V rámci tohto procesu je

nutné rešpektovať  vnútroštátne zásady pre  zrušovanie plat-

nosti medzinárodných zmlúv z toho  hľadiska, či ide o zmluvy

prezidentské, ku  ktorým je nutný súhlas  Národnej rady Slo-

venskej republiky,  vládne, na ktoré  je nutný súhlas  vlády

Slovenskej  republiky, a  rezortné, čiže  súhlas príslušného

rezortu.

 

     Vo vzťahu k Švédskemu  kráľovstvu bola sukcesia Sloven-

skej republiky zo zmluvy bývalej ČSFR  potvrdená nótou 1, 3,

9, 5/1992-93  z 18. decembra 1992.  Švédske kráľovstvo nótou

1/1993 z 1. januára 1993  uznalo Slovenskú republiku ako ne-

závislý suverénny  štát a v súlade  s platnými princípmi me-

dzinárodného práva Slovenskú republiku ako sukcesora do mno-

hostranných a dvojstranných zmlúv  uzavretých pred 1. januá-

rom 1993 Českou a  Slovenskou Federatívnou Republikou. Švéd-

ska strana v lete 1993 iniciovala preskúmanie stavu zmluvnej

základne za obdobie od roku 1918 do konca roku 1992.

 

     Na základe  tejto iniciatívy sa  v Slovenskej republike

uskutočnilo počas mesiacov august  až november 1993 medzire-

zortné  pripomienkové konanie.  Všetkým ministerstvám, Gene-

rálnej  prokuratúre  a  Úradu  jadrového  dozoru bol zaslaný

zoznam  dvojstranných zmlúv,  uzavretý medzi Československom

a Švédskom do  konca roku 1992,  predložený švédskou stranou

súčasne so  zoznamom dvojstranných zmlúv  medzi Českosloven-

skom a Švédskom  spracovaný ministerstvom zahraničných vecí.

V rámci tohto  pripomienkového konania sa  gestori vyjadrili

k predloženým zoznamom. Na základe výsledkov medzirezortného

pripomienkového konania sa  vypracoval postup Slovenskej re-

publiky pre expertné rokovania zo Švédskym kráľovstvom. Toto

rokovanie sa  uskutočnilo 7. marca  v Štokholme. Na  rokova-

niach bolo  posúdených 23 zmlúv uvedených  na zoznamoch obi-

dvoch strán a navrhnutých zachovať v platnosti 14 dvojstran-

ných zmluvných dokumentov.

 

     Súčasne sa obe strany zhodli, že zanikla platnosť troch

zmluvných dokumentov. V prípade  zmlúv, ktorých platnosť za-

nikla,  nie je  potrebné z  hľadiska vnútroštátneho právneho

poriadku Slovenskej republiky  prijímať osobitné rozhodnutie

o ukončení platnosti. Nie je teda potrebné, aby s ich zruše-

ním vláda, resp. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila

osobitný súhlas.

 

     Ďalej sa  obe strany zhodli, že  navrhujú ukončiť plat-

nosť Dohody o obchode  a plavbe s Republikou Československou

a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925 - to je

prezidentská zmluva, výmenných nót  o platnosti predtým uza-

tvorených zmlúv z  23. októbra 1954 a 22.  októbra 1946 - to

je vládna  zmluva, výmenných nót pokiaľ ide o  znárodňovacie

dekréty z 15. a 18. marca 1947 - to je takisto vládna zmluva

a dlhodobej  obchodnej dohody  medzi ČSSR  a Švédskom  z 30.

marca 1973 - takisto vládna zmluva. Zmluvy, u ktorých sa na-

vrhuje  ukončenie  ich   platnosti,  stratili  opodstatnenie

a význam v súčasných podmienkach.

 

     Na ukončenie  platnosti vládnych zmlúv  je potrebný sú-

hlas  vlády Slovenskej  republiky. Táto  tak uskutočnila 13.

septembra 1994  uznesením číslo 980.  Na ukončenie platnosti

prezidentskej zmluvy, teda zmluvy, pri schvaľovaní ktorej sa

pred jej ratifikáciou  vyžaduje súhlas Národnej rady Sloven-

skej  republiky, je  potrebný opätovne  súhlas Národnej rady

s ukončením jej  platnosti. V zmysle  uvedeného sa predkladá

Národnej rade  Slovenskej republiky návrh  na vyslovenie sú-

hlasu s ukončením platnosti Dohody  o obchode a plavbe medzi

Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protoko-

lu  z 18.  apríla  1925.  Zmluvné dokumenty  boli prekonané,

stratili opodstatnenie a význam v súčasných podmienkach. Na-

vrhujem,  aby  Národná  rada  Slovenskej republiky schválila

predložený  návrh  uznesenia  a  vyjadrila  tak  svoj súhlas

s ukončením ich platnosti.

 

     Pán predseda, ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán minister, aj  vám. Prosím teraz povereného

člena zahraničného výboru  pána poslanca Duka-Zólyomiho, aby

informoval  o výsledkoch  prerokovania návrhu  v Zahraničnom

výbore Národnej rady.

 

Poslanec Á. Duka-Zólyomi:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

     vážený pán minister,

 

     návrh, ktorý sa predkladá  Národnej rade Slovenskej re-

publiky na  vyslovenie súhlasu s  ukončením platnosti Dohody

o obchode a plavbe medzi  Republikou Československou a Švéd-

skom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925, je výsledkom

mnohých  rokovaní  a  dosiahnutej  zhody  obidvoch zmluvných

strán o zániku platnosti  zmluvných dokumentov. Keďže súčas-

ťou uvedených dokumentov je aj tzv. prezidentská zmluva, Do-

hoda  o obchode  a plavbe  medzi Republikou  Československou

a Švédskom  a  Záverečného  protokolu  z  18.  apríla  1925,

o ukončení jej platnosti, opätovne sa požaduje súhlas Národ-

nej rady Slovenskej republiky.

 

     Vážená Národná rada, rozhodnutím predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky bol návrh na vyslovenie súhlasu s ukon-

čením platnosti  Dohody o obchode a  plavbe medzi Republikou

Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. ap-

ríla 1925 pridelený na  prerokovanie Zahraničnému výboru Ná-

rodnej  rady Slovenskej  republiky, ktorý  ho prerokoval  na

svojej 5.  schôdzi dňa 13.  decembra 1994. Zahraničný  výbor

vyslovil súhlas  s predloženým návrhom  a odporučil Národnej

rade Slovenskej republiky vysloviť  súhlas s ukončením plat-

nosti  Dohody o obchode  a plavbe medzi Republikou Českoslo-

venskou  a Švédskom  a  Záverečného  protokolu z  18. apríla

1925.

 

     Ako  spravodajca  výboru  si  dovoľujem odporúčať návrh

uznesenia:  "Uznesenie  Národnej  rady  Slovenskej republiky

z 13. decembra 1994 k návrhu na vyslovenie súhlasu s ukonče-

ním  platnosti Dohody  o obchode  a plavbe  medzi Republikou

Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. ap-

ríla 1925. Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s ukon-

čením platnosti  Dohody o obchode a  plavbe medzi Republikou

Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. ap-

ríla 1925."

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Duka-Zólyomimu. Otváram k tomu-

to bodu programu rozpravu.

 

     Konštatujem, že som  nedostal žiadne písomné prihlášky.

Nikto sa ani nehlási, tak  môžem považovať rozpravu za skon-

čenú. Pán minister sa taktiež nechce vyjadriť. Ďakujem.

 

     Pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu uzne-

senia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku

86  písm. e/  Ústavy Slovenskej  republiky vyslovuje  súhlas

s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Repub-

likou  Československou  a  Švédskom  a Záverečného protokolu

z 18. apríla 1925.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a súčasne aj hlasovali.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 112 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 108 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Konštatujem, že aj toto uznesenie sme schválili.

 

     Ďakujem vám všetkým, aj pánu poslancovi.

 

     Pristúpime k  ď a l š i e m u  bodu programu, ktorým je

 

     Návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmlu-

vy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským

o repatriácii.

 

     Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 26.

 

     Z poverenia vlády Slovenskej  republiky návrh opäť uve-

die minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

 

Minister zahraničných vecí SR E. Kukan:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     dnes vám asi veľa  vzrušujúcich vecí nepoviem. Dovoľte,

aby som  v rámci efektívneho  využívania času vynechal  prvé

dva  odseky, ktoré  sú naprosto  identické s predchádzajúcim

dokumentom, sú vysvetľujúce. Hneď by  som prešiel k veci sa-

motnej.

 

     Holandská strana na jeseň  roku 1993 iniciovala preskú-

manie stavu  zmluvnej základne so  Slovenskom za obdobie  od

roku 1918 do konca roku 1992. Na základe tejto iniciatívy sa

v Slovenskej republike  uskutočnilo medzirezortné pripomien-

kové konanie počas mesiacov november 1993 až máj 1994. Znovu

všetkým ministerstvám, Generálnej  prokuratúre, Úradu jadro-

vého dozoru  bol zaslaný zoznam  dvojstranných zmlúv uzavre-

tých medzi Československom a  Holandskom do konca roku 1992,

predložený  holandskou stranou  a súčasne  so zoznamom dvoj-

stranných  zmlúv predložených  a spracovaných  Ministerstvom

zahraničných vecí Slovenskej republiky. V rámci tohto pripo-

mienkového konania sa gestori vyjadrili k predloženým zozna-

mom.

 

     Na  základe  výsledkov  medzirezortného pripomienkového

konania sa vypracoval postup  Slovenskej republiky pre roko-

vanie s holandskou stranou.  Expertnými skupinami oboch kra-

jín bolo  posúdených 22 zmlúv  uvedených na zoznamoch  oboch

strán a  navrhnutých zachovať v  platnosti 17  dvojstranných

zmluvných dokumentov.  Súčasne sa strany  zhodli na tom,  že

zanikla platnosť 4 zmluvných dokumentov, a to z dôvodu uply-

nutia doby, na ktorú boli  uzavreté, resp. z dôvodu, že boli

nahradené novými zmluvnými dokumentmi. V prípade zmlúv, kto-

rých platnosť  zanikla, nie je  potrebné z hľadiska  vnútro-

štátneho právneho poriadku  Slovenska prijímať osobitné roz-

hodnutie  o ukončení  platnosti. Nie  je teda  potrebné, aby

s ich zrušením vláda, resp. Národná rada Slovenskej republi-

ky vyslovovali súhlas.

 

     Ďalej sa strany zhodli v tom, že navrhujú ukončiť plat-

nosť Zmluvy  medzi Republikou Československou  a Kráľovstvom

holandským o  repatriácii, podpísanej v  Londýne 31. januára

1945. Zmluva, u ktorej  sa navrhuje ukončenie jej platnosti,

bola vykonaná,  stratila opodstatnenie a  význam v súčasných

podmienkach. Na ukončenie platnosti tzv. prezidentskej zmlu-

vy, teda  zmluvy, pri schvaľovaní ktorej  pred jej ratifiká-

ciou sa vyžaduje súhlas  Národnej rady Slovenskej republiky,

je potrebný  opätovný súhlas Národnej  rady s ukončením  jej

platnosti. Na základe uvedeného  odporúčam, aby Národná rada

Slovenskej republiky  prijala uznesenie, ktorým  vysloví sú-

hlas s ukončením platnosti Zmluvy medzi Republikou Českoslo-

venskou a Kráľovstvom holandským o repatriácii.

 

     Pán  predseda, ďakujem  a súčasne  ďakujem za zaradenie

predchádzajúcich štyroch bodov  na zasadnutie dnešnej Národ-

nej rady.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem,  pán   minister.  Prosím  teraz   pána  Lauku,

povereného výborom, aby nás informoval o priebehu prerokova-

nia návrhu v zahraničnom výbore.

 

Poslanec P. Lauko:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne poslankyne,

     kolegovia poslanci,

     vážený pán minister,

 

     Slovenská  republika po  rozdelení Českej  a Slovenskej

Federatívnej Republiky  sukcedovala do dvojstranných  a mno-

hostranných  zmlúv, ktorých  jednou zo  zmluvných strán bola

Česká a  Slovenská Federatívna Republika.  Sukcesia sa usku-

točnila na  základe vyhlásenia Národnej  rady Slovenskej re-

publiky všetkým  parlamentom a národom  sveta z 3.  decembra

1992, v  zmysle ktorého sa  považuje Slovenská republika  za

viazanú týmito zmluvami. Nie je  teda potrebné ani účelné zo

strany  Slovenskej  republiky  nejakým  ďalším právnym aktom

znovu potvrdzovať záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republi-

ku zo zmlúv, do ktorých po bývalej Českej a Slovenskej Fede-

ratívnej Republike sukcedovala. Dovoľujem  si vám preto pri-

pomenúť, že  v súlade s týmto  vyhlásením Národnej rady Slo-

venskej republiky  všetkým parlamentom a národom  sveta z 3.

decembra 1992 došlo k sukcesii medzinárodných zmlúv so štát-

mi, ktoré túto sukcesiu akceptovali.

 

 

     Bez ohľadu  na medzinárodné zvyklosti  holandská strana

iniciovala  preskúmanie aktuálnosti  či neaktuálnosti  stavu

zmluvnej základne za obdobie rokov 1918-1992. Výsledkom toho

je návrh na vyslovenie súhlasu  s ukončením zmluvy medzi Re-

publikou Československou  a Kráľovstvom holandským  o repat-

riácii. Keďže ide o návrh  na vyslovenie súhlasu s ukončením

platnosti  tzv. prezidentskej  zmluvy, vyžaduje  si opätovný

súhlas  Národnej rady  Slovenskej republiky  s ukončením jej

platnosti.

 

     Vážená Národná rada, návrh  bol predsedom Národnej rady

Slovenskej republiky pridelený  na prerokovanie Zahraničnému

výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý dňa 13. de-

cembra 1994 návrh prerokoval a vyslovil s ním súhlas. Zahra-

ničný  výbor  Národnej  rady  Slovenskej republiky uznesením

číslo 25 vyslovil s návrhom súhlas a odporučil Národnej rade

Slovenskej republiky prerokovať a  vysloviť súhlas s ukonče-

ním platnosti Zmluvy medzi Republikou Československou a Krá-

ľovstvom holandským o repatriácii.

 

     V tejto súvislosti si  dovolím predložiť návrh na uzne-

senie Národnej rady  Slovenskej republiky: "Uznesenie Národ-

nej rady  Slovenskej republiky z 13.  decembra 1994 k návrhu

na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmluvy medzi Re-

publikou Československou  a Kráľovstvom holandským  o repat-

riácii. Národná rada Slovenskej  republiky súhlasí s ukonče-

ním platnosti zmluvy medzi Republikou Československou a Krá-

ľovstvom holandským o repatriácii."

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán  poslanec. Otváram rozpravu.  Ani k tomuto

bodu som nedostal žiadnu písomnú  prihlášku. Ak sa nikto ne-

hlási, uzatváram  rozpravu a pýtam  sa pána poslanca,  či sa

chce vyjadriť. Nie. Pán minister sa takisto nechce vyjadriť.

Preto pristúpime k hlasovaniu.

 

     Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako ho prednie-

sol pán poslanec  Lauko, v zmysle článku 86  písm. e/ Ústavy

Slovenskej republiky.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 111 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 108 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa nezdržal nikto.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

 

     Ďakujem  vám,  páni  poslanci,  aj  vám,  pán poslanec,

a osobitne pánu ministrovi. Za jeho  výkon si zaslúži aj po-

tlesk. /Potlesk./

 

     Ď a l š í m  bodom programu je

 

     Návrh  poistného  rozpočtu  Národnej  poisťovne  na rok

1994.

 

     Návrh by mal predkladať pán minister Brocka. Neviem, či

ho pán minister Kukan nechce  zastúpiť. /Šum v sále./ Takže,

páni poslanci,  sedíme už dlhšie, je  presne 16.00 hodín. Ak

súhlasíte, urobíme si prestávku.

 

     Prosím, pán poslanec.

 

 

Poslanec V. Mečiar:

 

     Navrhujem, aby  prebehla voľba podpredsedu  pána Andela

a súčasne by to mohli poslanci  využiť ako prestávku. Nie je

tu pán minister Brocka, môžeme preskočiť ten bod, aby to bo-

lo rýchlejšie.

 

     Prosím, pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Klub Kresťanskodemokratického  hnutia výnimočne súhlasí

s pánom Mečiarom. /Smiech v sále./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán Mečiar odkazuje, že  je výnimočne potešený. /Smiech

v sále./

 

 

     Pristúpime k  ď a l š i e m u  bodu,  a to je

 

     Voľba ďalších podpredsedov Národnej rady Slovenskej re-

publiky.

 

     Mám len jeden návrh na pána Andela zo Slovenskej národ-

nej strany.

 

     Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky voľ-

ba  podpredsedu Národnej  rady sa  vykoná tajným  hlasovaním

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

     Prosím kanceláriu, aby zabezpečila rozdanie hlasovacích

lístkov a prosím overovateľov, aby sa ujali svojich funkcií.

 

 

     Dovolím  si vám  pripomenúť, že  svoju voľbu  vyjadríte

tak,  že na  hlasovacom lístku  ponecháte meno  a priezvisko

kandidáta, za ktorého hlasujete.  Keďže iný kandidát nie je,

nemusíte prečiarknuť nikoho. /Šum v rokovacej sále./

 

     Môžeme pristúpiť k voľbe.

 

     /Vykonanie aktu tajnej voľby./

 

 

     Vážené  poslankyne, vážení  poslanci, pýtam  sa, či ste

všetci odovzdali hlasovacie lístky  na voľbu podpredsedu Ná-

rodnej rady.

 

     Myslím si, že áno, takže končíme tajné hlasovanie a bu-

deme mať 15-minútovú prestávku, to znamená do 16.35 hodiny.

 

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie  poslankyne, vážení páni  poslanci, budeme

pokračovať v rokovaní. Prosím  pána poslanca Cingela aby Ná-

rodnej rade oznámil výsledok voľby podpredsedu Národnej rady

Slovenskej republiky.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážený pán predseda Národnej rady,

     vážená Národná rada,

     vážení hostia,

 

     oboznámim vás so zápisnicou o výsledku voľby podpredse-

du Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

     Voľba podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa

konala tajným hlasovaním 13. decembra 1994. Poslancom Národ-

nej rady Slovenskej republiky  bolo vydaných 136 hlasovacích

lístkov.

 

    Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili,

že  v tajnom  hlasovaní na  voľbu podpredsedu  Národnej rady

Slovenskej republiky bolo  odovzdaných 129 platných hlasova-

cích lístkov, 7 neplatných  hlasovacích lístkov, O poslancov

neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Overovatelia  zistili, že  za kandidáta  na podpredsedu

Národnej rady Slovenskej republiky  Mariána Andela bolo odo-

vzdaných 85 platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  90 ods. 1 Ústavy  Slovenskej republiky na

zvolenie podpredsedu  Národnej rady Slovenskej  republiky je

potrebná nadpolovičná väčšina  hlasov všetkých poslancov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky.

 

     Overovatelia konštatujú, že kandidát na podpredsedu Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky  poslanec Marián Andel zís-

kal nadpolovičnú väčšinu  hlasov všetkých poslancov Národnej

rady  Slovenskej republiky,  čím bol  zvolený za podpredsedu

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Gratulujem.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi za oznámenie výsledku

volieb.

 

     Konštatujem, že za podpredsedu Národnej rady Slovenskej

republiky bol zvolený poslanec Marián Andel.

 

     Prosím  pána poslanca  Andela, aby  zaujal svoje miesto

určené pre podpredsedu Národnej rady.

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keďže nie je tu

pán minister  Brocka, ani nikto z  vlády ho nechce zastúpiť,

zatiaľ odložíme tento bod programu na neskôr a budeme pokra-

čovať podľa schváleného programu, ktorý sme si určili.

 

     Prerokujeme

 

     Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej repub-

liky na  vydanie zákona Národnej  rady Slovenskej republiky,

ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpe-

čení v znení neskorších predpisov.

 

     Tento návrh  máte ako tlač  číslo 43 a  spoločnú správu

výborov ako číslo 43a.

 

     Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pani poslan-

kyňa Oľga Keltošová. Prosím, pani poslankyňa.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne poslankyne,

     kolegovia poslanci,

 

     v  súvislosti s  transformáciou sociálnej  politiky sme

predpokladali zrušenie  preferencií v základnom  systéme so-

ciálneho  poistenia, resp. sociálneho zabezpečenia.  Od roku

1990 v rámci tripartitných vyjednávaní sa mali riešiť otázky

pracovných kategórii  formou vytvorenia podmienok  pre zavá-

dzanie doplnkových dôchodkových systémov poistenia. Vzhľadom

na to, že tento systém  nie je legislatívne zabezpečený, na-

vrhujeme predĺžiť vykazovanie pracovných kategórií pre účely

dôchodkového zabezpečenia  do 31. 12. 1995.  V tomto období,

to  znamená v  priebehu budúceho  roka predpokladáme,  že sa

vypracuje nový  systém základného sociálneho  poistenia. Na-

vrhnutá  legislatívna  zmena  nepredpokladá  dopad na štátny

rozpočet.

 

     V rámci zmeny zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom za-

bezpečení, ako aj vyhlášky bývalého Federálneho ministerstva

práce a sociálnych vecí číslo 149 z toho istého roku, ktorou

sa vykonáva tento zákon o sociálnom zabezpečení, sa navrhuje

zvýšiť zárobok za posledný rok o 20 %, z ktorého  sa vypočí-

tava čiastočný  invalidný dôchodok. Túto  zmenu si vyžaduje,

podľa nášho názoru, rast životných nákladov, zvyšovanie cien

výrobkov a služieb, ako  aj zvyšovanie ceny práce. Prispôso-

bovanie výšky dôchodku v súvislosti s uvedenými skutočnosťa-

mi prispeje k  naplneniu princípov sociálnej spravodlivosti.

Táto zmena takisto nemá dopad na štátny rozpočet.

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to,

že ide o  pomerne veľkú skupinu zamestnancov, nie  sú to len

baníci, hutníci, sú to aj pracovníci energetiky, sú to ďalší

pracovníci,  ktorí pracujú  v sťažených  pracovných podmien-

kach, sú  to všetko naši  voliči, bez rozdielu  na to, ktorú

stranu alebo  hnutie volili, prosím vás  o podporu pri tejto

novele zákona.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pani poslankyni.  Teraz prosím spoločnú spravo-

dajkyňu  výborov  pani  poslankyňu  Martu  Aibekovú, aby nás

oboznámila s priebehom prerokovávania  tohto návrhu vo výbo-

roch.

 

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne a kolegovia,

     vážení hostia,

 

     dovoľte mi  predniesť spoločnú správu  výborov Národnej

rady  Slovenskej  republiky  o  výsledku prerokovania návrhu

skupiny poslancov Národnej rady  Slovenskej republiky na vy-

danie zákona  Národnej rady Slovenskej  republiky, ktorým sa

mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v zne-

ní neskorších predpisov, ktorý máme predložený ako tlač čís-

lo 43.

 

     Uvedený návrh  skupiny poslancov Národnej  rady Sloven-

skej  republiky pridelil  predseda Národnej  rady Slovenskej

republiky rozhodnutím číslo 26 z 21. novembra 1994 na prero-

kovanie Ústavnoprávnemu výboru  Národnej rady Slovenskej re-

publiky, Výboru  Národnej rady Slovenskej  republiky pre fi-

nancie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru

Národnej rady  Slovenskej republiky pre  zdravotníctvo a so-

ciálne  veci. Citovaným  rozhodnutím predsedu  Národnej rady

Slovenskej  republiky  bol  ako  príslušný na skoordinovanie

stanovísk výborov určený Výbor  Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

 

     Výbory Národnej  rady Slovenskej republiky,  ktorým bol

predložený  návrh  zákona  pridelený,  ho  prerokovali, a to

s nasledovným výsledkom:

 

     Ústavnoprávny výbor Národnej  rady Slovenskej republiky

neprijal uznesenie  k uvedenému návrhu zákona,  lebo podľa §

48 ods. 1 zákona Slovenskej  národnej rady číslo 44/1989 Zb.

o rokovacom  poriadku Slovenskej  národnej rady  v znení ne-

skorších  predpisov  nevyslovila  s  ním súhlas nadpolovičná

väčšina všetkých členov výboru.  Z 15 členov ústavnoprávneho

výboru bolo  prítomných 10 poslancov, 6  hlasovalo za návrh,

nikto z  poslancov nehlasoval proti  návrhu a 4  poslanci sa

hlasovania zdržali.

 

     Výbor Národnej  rady Slovenskej republiky  pre zdravot-

níctvo a sociálne veci neprijal uznesenie k predloženému ná-

vrhu  zákona, lebo  podľa už  citovaného §  48 ods. 1 zákona

Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej ná-

rodnej rady  číslo 44/1989 Zb. v  znení neskorších predpisov

nevyslovila s ním súhlas  nadpolovičná väčšina všetkých čle-

nov výboru. Z  12 členov výboru bolo prítomných  8, za návrh

hlasovali 4 poslanci a 4 poslanci sa zdržali hlasovania.

 

     Výbor Národnej rady  Slovenskej republiky pre financie,

rozpočet a  menu a Výbor Národnej  rady Slovenskej republiky

pre hospodárstvo, privatizáciu a  podnikanie vyslovili s ná-

vrhom skupiny  poslancov Národnej rady  Slovenskej republiky

súhlas a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky pred-

ložený  návrh  zákona  schváliť  po zohľadnení pozmeňovacích

pripomienok. Sú uvedené v spoločnej  správe pod bodmi 1 a 2.

Nebudem ich  čítať. Obidva návrhy  odporúčam schváliť, resp.

hlasovať o nich kladne.

 

     Pán predseda, ak otvoríte  rozpravu k tomuto bodu prog-

ramu, ako prvá sa hlásim do rozpravy.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pani poslankyni Aibekovej.

 

     Otváram rozpravu  k tomuto bodu programu  s tým, že ako

prvá do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa spravodajkyňa

Aibeková. Okrem nej som  zatiaľ nedostal žiadnu písomnú pri-

hlášku. Ďalej sa hlási pán podpredseda Ľupták.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďakujem  za slovo,  pán predseda.  Dovoľte mi predniesť

nasledujúce pozmeňovacie a doplňovacie návrhy k predkladané-

mu zákonu, ktorý uviedla za skupinu poslancov pani poslanky-

ňa Keltošová. Tieto návrhy podstatne nemenia filozofiu záko-

na, boli prerokované s  predkladateľmi, osobne som ich pred-

niesla aj vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci. Keďže

nebolo  prijaté k  tomuto návrhu  uznesenie, dovolím  si ich

predniesť tu, v pléne Národnej rady.

 

     Prvá pozmeňovacia  pripomienka sa týka bodu  6, t. j. §

37 ods. 4. Navrhujem znenie  prvej vety preformulovať na na-

sledovné  znenie: "Občan  má po  splnení podmienok uvedených

v odseku 1 nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku

po dobu šiestich kalendárnych mesiacov."

 

     Druhá  pozmeňovacia pripomienka  je k  bodu 7.  Týka sa

takisto §  37, ale odseku  5. Nakoľko sa  pripomienka k bodu

6 primerane vzťahuje aj na navrhovaný  odsek 5, v jeho prvej

vete  je potrebné  slová "na  čiastočný invalidný  dôchodok"

nahradiť slovami "na výplatu čiastočného invalidného dôchod-

ku". Rovnako v prvej vete odseku 5 odporúčam za slovo "záro-

bok" vložiť slovo "spravidla".

 

     Tretia pozmeňovacia pripomienka:  V druhej vete navrho-

vaného odseku  6 má slovo "pomerového"  správne znieť "prie-

merného".

 

     Štvrtá  pripomienka: V  odseku 8  písm. a/  je potrebné

slová "nie je" nahradiť slovom  "nebol". V písmene b/ tohoto

odseku začiatok časti vety  má správne znieť: "Mesačný prie-

mer hrubých  zárobkov občana v  období, za ktoré  sa sleduje

splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, nie je vyšší

ako suma ..." - ďalej text pokračuje tak, ako je v predlože-

nom znení návrhu zákona.

 

     Šiesty pozmeňovací návrh sa  týka odseku 11. Navrhovaný

odsek 11 navrhujem preformulovať  na nové znenie: "Občanovi,

ktorému bol čiastočný invalidný dôchodok odňatý pre nesplne-

nie podmienky podstatného poklesu  zárobku, vznikne nárok na

tento dôchodok najskôr po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov.

Nový vznik nároku na čiastočný  invalidný dôchodok a na jeho

výplatu je podmienený podstatným  poklesom zárobku podľa od-

seku 5."

 

     Siedma pozmeňovacia  pripomienka sa týka §  37, kde sme

už menili odseky 4 a 5.  Preto navrhujem odseky 4 až 11 pre-

číslovať na odseky 5 až 12,  ktoré sú v návrhu vecne obsiah-

nuté v bodoch 6 a 7.

 

     Ôsma pozmeňovacia pripomienka je k bodu 11. V poslednom

riadku majú slová správne znieť "po 31. decembri 1995".

 

     Deviata pripomienka je k bodu 13. Táto je už obsiahnutá

v spoločnej správe, kde ju  odporúčam prijať, preto ju nebu-

dem čítať, iba som sa s ňou stotožnila. Čiže, ako môj devia-

ty návrh bude: V odseku  3 sa slovo "splnenie" musí nahradiť

slovom "nesplnenie". V závere  tohto ustanovenia je potrebné

slová "jeho  odňatia" nahradiť slovami  "zastavenia jeho vý-

platy". Takisto je už v spoločnej správe navrhované vypuste-

nie článkov II, III a IV. Takisto sa stotožňujem s týmto ná-

vrhom.

 

     To by bolo z mojej strany  všetko. Ako ste si tieto ná-

vrhy vypočuli, naozaj vidíte, že sú iba doplňovacie a spres-

ňujúce, preto dúfam, že nájdem u vás podporu a ako tieto mo-

je  pripomienky, tak  predovšetkým celý  návrh zákona, ktorý

nám tu bol prednesený, prijmete  kladne a takto sa vyjadríte

aj v hlasovaní.

 

     Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pani poslankyňa. Prosím, aby ste zaujali svoje

miesto pre spravodajcov. Prosím pána podpredsedu Ľuptáka.

 

Podpredseda NR SR J. Ľupták:

 

     Vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     na rokovanie  Národnej rady nám  bol predložený inicia-

tívny návrh zmeny zákona číslo  100/1988 Zb. o sociálnom za-

bezpečení  v znení  neskorších predpisov.  Obsahom návrhu je

predĺženie   vykazovania  pracovných   kategórií  pre  účely

dôchodkového zabezpečenia do 31.  12. 1995 vo všetkých orga-

nizačných a valorizačných ekonomických podmienkach u pobera-

teľov čiastočných  invalidných dôchodkov o 20  % v poslednom

roku.

 

     Predložený návrh je dôsledok nekoncepčnosti transformá-

cie sociálnej politiky. Od roku 1990 došlo k viacerým systé-

movým zmenám v oblasti  sociálneho zabezpečenia, účelom kto-

rých bolo odbúranie nesystémových prvkov. Jedným z nich boli

i pracovné  kategórie. Ako  vieme, tieto  boli zákonom číslo

235/1992 Zb.  zrušené. Jeho prijatie bolo  však odbormi pod-

mienené vytvorením  podmienok pre nový  systém zodpovedajúci

trhovým podmienkam.  Keďže sľubované systémové  kroky sa ne-

splnili, pod tlakom odborov  bolo vykazovanie pracovných ka-

tegórií predĺžené najprv do 31. 12.  1993 a potom do 31. 12.

1994. Vlády,  ktoré tu boli, mali  dosť času na to,  aby za-

viedli systémové riešenie, ktoré  by riešilo dôsledky zruše-

nia pracovných kategórií.

 

     K inštitútu pracovných kategórií treba pristupovať cit-

livo a  objektívne. Vieme, že zaradenie  zamestnania do pra-

covnej  kategórie kompenzovalo  negatívne následky dlhodobej

práce v rizikovom pracovnom  prostredí na zdravie zamestnan-

cov. Pracovné  podmienky, všetci dobre  vieme, sa nezmenili,

ale  kategórie sme  zrušili.  Náhrada  za prácu  v rizikovom

prostredí sa ponecháva na zamestnávateľov, ktorí však nie sú

schopní odstrániť riziko práce,  čo je i výsledok realizácie

ekonomickej reformy, ktorej prínos v hospodárstve zatiaľ má-

lo vidíme. Prax ukázala, že v súvislosti so vzniknutou poli-

tickou  situáciou v  Slovenskej republike  v priebehu prvého

polroku 1994 boli práce na transformácii sociálnej sféry po-

zastavené, alebo  sa riešili iba  čiastkové problémy. Aj  tu

treba hľadať príčinu, prečo  odborári žiadajú predĺžiť vyka-

zovanie pracovných kategórií.

 

     Súčasná  situácia v  legislatívnej úprave  riešenia dô-

sledkov  zrušenia  pracovných kategórií je pre Združenie ro-

botníkov Slovenska a odbory  neprijateľná, a preto sa nekom-

promisne  dožadujú alebo  dožadujeme predĺženia  vykazovania

pracovných kategórií  do 31. 12.  1995. V tomto  majú odbory

plnú podporu u poslancov Združenia robotníkov Slovenska, ako

aj HZDS a SNS. Krok je  teraz, ako aj doposiaľ, na Minister-

stve práce,  sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky,

aby do tohto termínu  vypracovalo systémové riešenie zapada-

júce do  transformácie sociálnej sféry  na podmienky trhovej

ekonomiky. Reforma  nemôže iba brať, ale  má riešiť problémy

spôsobom  zodpovedajúcim  novým  podmienkam  v  spoločnosti.

Zdravie zamestnancov je prvoradé a  na jeho ochrane musí mať

záujem i štát. Štát  môže právnymi nástrojmi určovať zamest-

návateľom vytváranie  takých pracovných podmienok,  ktoré by

nepoškodzovali zdravie zamestnancov.

 

     Najväčším negatívnym dopadom  zrušenia pracovných kate-

górií je  zrušenie možnosti skoršieho  odchodu do starobného

dôchodku  zamestnancom vykonávajúcim  rizikové práce. Pokiaľ

sa nezmenia pracovné podmienky, nemôže nám byť tento problém

ľahostajný. K riešeniu tohoto problému by mal prispieť i no-

vý zákon o sociálnom poistení, aj zákon o dôchodkovom pripo-

istení. Tieto dve  normy sa pripravujú a bude  treba ich vy-

pracovať tak, aby zohľadnili dôsledky, ktoré riešili pracov-

né kategórie.

 

     Vychádzajúc zo súčasného  stavu transformácie sociálnej

politiky budú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za

Združenie robotníkov Slovenska, ako aj tí, ktorí sú v koalí-

cii, podporovať predĺženie  vykazovania pracovných kategórií

do 31. 12. 1995 a valorizáciu dôchodkov poberateľov čiastoč-

ného invalidného dôchodku tak, ako to predložený návrh obsa-

huje a ako odborári požadujú.

 

     Chcem len pripomenúť, že  sme v priebehu zasadania dos-

tali na stôl vyjadrenie vlády, že nesúhlasí s týmto zákonom,

teda s predložením tohto zákona, že ide o zvýšenie rozpočtu,

že to má  dopad na rozpočet. Myslím si,  že vlády sú povinné

hľadať východisko, ak to aj  bude mať dopad na rozpočet, ako

tento rozpočet naplniť. Myslím si, že  aj my sme tu - robot-

níci, ktorí, keď aj žiadame,  chceme hľadať cestu ako rozpo-

čet naplniť, aby sme mohli vyhovieť i týmto skupinám.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu podpredsedovi. Hlási sa pán Zoltán Boros.

 

Poslanec Z. Boros:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     tiež považujem  túto otázku za  veľmi dôležitú, pretože

všetci vieme, že to má veľmi široký a hlboký sociálny dopad.

A práve  preto považujem  za nevhodné,  aby sme  o nej teraz

hlasovali. Poviem prečo. Dnes o 12,30 hodine som si nestačil

pribaliť  materiál   číslo  43,  nakoľko   nefiguroval  ešte

v pôvodnom návrhu programu. Takže, bol  by som rád, keby sme

sa s tým mohli oboznámiť  večer, alebo cez noc, odložiť hla-

sovanie, pretože to skutočne považujeme za dôležitý problém,

aby  sme sa  vedeli aj  v rozprave  vyjadriť k  meritu veci,

a nie teraz.  Chcel by som poprosiť,  požiadať Národnú radu,

aby tento môj návrh akceptovala.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Móric.

 

Poslanec V. Moric:

 

     Ďakujem za slovo.

 

     Vážený pán predseda,

     dámy a páni,

 

     Klub Slovenskej národnej strany prerokoval tento zákon.

My sme  o ňom rokovali aj  s Konfederáciou odborových zväzov

a budeme hlasovať za prijatie tohto zákona.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Ak sa nikto viac  nehlási do rozpravy, pán Bo-

ros túto svoju poznámku  predniesol ako procedurálnu otázku,

musím dať o nej hlasovať.

 

     Prosím, prezentujme  sa a hlasujme,  či to odložíme  na

zajtra, alebo budeme hlasovať  ešte dnes. Hlasujeme o preru-

šení s tým,  že hlasovať sa bude zajtra.  Kto chce, aby bolo

zajtra, stlačí áno, kto nechce, stlačí nie.

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 123 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Ak  už sa  nikto nehlási  do rozpravy,  končím rozpravu

a prosím  pani  poslankyňu  Aibekovú  ako spravodajkyňu, aby

uvádzala hlasovanie.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďakujem pekne za slovo. Najskôr budeme hlasovať o dvoch

návrhoch,  ktoré sú  uvedené  v  spoločnej správe  pod bodmi

1 a 2. Navrhujem, aby sme ich an blok prijali.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

      Prosím, prezentujme  sa a hlasujme  o bodoch spoločnej

správy. Pani poslankyňa ich navrhuje prijať.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

     Nehlasovalo 5 poslancov.

 

     Prosím, pani poslankyňa, môžeme pokračovať.

 

 

 

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     V rozprave  odzneli iba  moje návrhy, pretože ďalší vy-

stupujúci pán  podpredseda Ľupták nemal  žiadne pozmeňovacie

a doplňovacie návrhy.  Takže budem ich  uvádzať tak ako  som

ich uviedla v rozprave.

 

     Prvá pozmeňovacia pripomienka sa  týkala bodu 6 predlo-

ženého návrhu  zákona. Týka sa  § 37 ods.  4. Navrhovala som

nové znenie: "Občan má po  splnení podmienok uvedených v od-

seku 1 nárok na  výplatu čiastočného invalidného dôchodku po

dobu 6 kalendárnych mesiacov." Odporúčam hlasovať za.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Hlasujeme o prvom pozmeňovacom návrhu pani spravodajky-

ne, ktorá navrhuje hlasovať za.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 4 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Druhý pozmeňovací návrh sa týkal toho istého paragrafu,

t.j. §  37, ale odseku 5.  Navrhovala som v jeho  prvej vete

slová "na čiastočný invalidný dôchodok" nahradiť slovami "na

výplatu čiastočného invalidného dôchodku".

 

 

     Ak dovolíte, toho istého  odseku sa týka aj nasledujúci

návrh, vlastne súvisí s týmto,  a to za slovo "zárobok" vlo-

žiť slovo "spravidla".

 

     Navrhujem, aby sme o  týchto dvoch pozmeňovacích pripo-

mienkach hlasovali an blok, keďže  sa týkajú odseku 5. Odpo-

rúčam ich prijať, hlasovať za.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Budeme sa prezentovať a  hlasovať o druhom pozmeňovacom

návrhu pani poslankyne. Pani poslankyňa navrhuje prijať ten-

to pozmeňovací návrh.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Prijali sme aj tento pozmeňovací návrh pani poslankyne.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďalší pozmeňovací  návrh sa týka druhej  vety odseku 6,

kde som navrhovala slovo "pomerového" nahradiť slovom "prie-

merného". Odporúčam hlasovať za.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Budeme sa prezentovať a  hneď aj hlasovať. Pani spravo-

dajkyňa odporúča túto zmenu prijať.

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 96 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Tento pozmeňovací návrh sme schválili.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďalšie  dva návrhy  sa týkali  odseku 8,  a to písm. a/

a b/,  preto odporúčam,  aby  sme  hlasovali o  týchto dvoch

drobných zmenách  naraz. V písmene  a/ som navrhovala  slová

"nie je" nahradiť slovom "nebol" a v písmene b/ začiatok ve-

ty upraviť na nové znenie  v takomto znení: "Mesačný priemer

hrubých zárobkov občana v období, za ktoré sa sleduje splne-

nie podmienky podstatného poklesu  zárobku, nie je vyšší ako

suma..." - ďalej text pokračuje  tak, ako je uvedený v pred-

loženom návrhu zákona. Odporúčam toto znenie prijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 127 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 96 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďalšia zmena sa týka odseku 11, kde som navrhovala nové

znenie: "Občanovi, ktorému  bol čiastočný invalidný dôchodok

odňatý pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku,

vznikne nárok  na tento dôchodok najskôr  po uplynutí 12 ka-

lendárnych mesiacov. Nový vznik nároku na čiastočný invalid-

ný dôchodok  a na jeho výplatu  je podmienený podstatným po-

klesom zárobku podľa odseku 5." Odporúčam prijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať. Pani

spravodajkyňa navrhuje prijať tento pozmeňovací návrh.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 127 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

     Nehlasovali 5 poslanci.

 

     Schválili sme aj tento pozmeňovací návrh.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďalšia  zmena sa  týkala §  37, kde  sme menili odseky,

preto navrhujem  odseky 4 až  11 prečíslovať na  odseky 5 až

12, ktoré sú v návrhu vecne  obsiahnuté v bodoch 6 až 7. Od-

porúčam prijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Tu ide o technickú  úpravu. Budeme hlasovať. Najskôr sa

prezentujeme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 128 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

     Nehlasovalo 5 poslancov.

 

     Myslím, že sme ukončili  hlasovanie o pozmeňovacích ná-

vrhoch.

 

     Ešte nie? Tak pokračujte.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     V bode 11 v poslednom  riadku majú slová správne znieť:

"po 31. decembri 1995". Odporúčam prijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Budeme sa prezentovať a hneď hlasujeme. Pani poslankyňa

odporúča prijať tento návrh.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

     Nehlasovalo 8 poslancov.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     A máme tu posledný pozmeňovací návrh, ktorý sa týka bo-

du 13. Tam  boli vlastne dva návrhy, jeden  je obsiahnutý aj

v spoločnej správe,  jeden som doplnila ja.  Týka sa to bodu

13. V navrhovanom  § 162c ods. 2 druhá  veta slovo " prizva-

ním" správne má znieť "priznaním".  Tam sme potom vsunuli do

spoločnej správy ods. 3, ale tam  ešte treba doplniť - v zá-

vere tohto ustanovenia je  potrebné slová "jeho odňatia" na-

hradiť  slovami "zastavenia  jeho výplaty".  Keďže tieto dva

pozmeňovacie návrhy sa týkajú rovnakého bodu a čiastočne sme

ho už prijali v spoločnej správe, navrhujem aby sme o týchto

dvoch zmenách hlasovali an blok a obidve schválili.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Budeme sa  prezentovať a hneď aj  hlasujme o týchto po-

sledných dvoch pozmeňovacích návrhoch.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 130 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

     Nehlasovalo 7 poslancov.

 

     Takže sme skončili hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch.

 

     V  súlade s  § 26  ods. 1  zákona o  rokovacom poriadku

môžme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

 

poslankyňa M. Aibeková:

 

     Odporúčam prijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prezentujme sa a hneď hlasujme o zákone ako  celku spo-

lu so schválenými pozmeňovacími návrhmi.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 130 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Konštatujem, že  sme schválili návrh  skupiny poslancov

Národnej rady Slovenskej republiky  na vydanie zákona Národ-

nej rady  Slovenskej republiky, ktorým  sa mení zákon  číslo

100/1988  Zb.  o  sociálnom  zabezpečení  v znení neskorších

predpisov.

 

     Ďakujem pekne pani poslankyni.

 

Poslankyňa M. Aibeková:

 

     Ďakujem vám za spoluprácu a za trpezlivosť. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďalej nasleduje

 

     Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej repub-

liky na  vydanie zákona Národnej  rady Slovenskej republiky,

ktorým  sa mení a dopĺňa  zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach

z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplat-

kov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

 

     Návrh zákona ste dostali ako  tlač 44 a spoločnú správu

ako tlač 44a.

 

     Pani poslankyňa Bauerová sa hlási do rozpravy.

 

 

Poslankyňa E. Bauer:

 

     Pán  predseda, chcem  vás požiadať, aby ste zabezpečili

rozdanie tejto tlače. Vzhľadom na to, že ide o návrh zákona,

ktorý bol dodatočne zaradený do programu, považujem za deho-

nestujúci pre  parlament Slovenskej republiky,  aby poslanci

hlasovali  o návrhu  zákona, ktorý  vôbec nemajú  pred sebou

a bolo im  znemožnené, aby hlasovali zodpovedne,  tak ako sa

patrí  na  poslanca,  keďže  jednoducho  nemajú  možnosť  si

overiť, o čom sa vôbec hlasuje.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani  poslankyňa, materiály  vám boli  rozdané. Mám  tu

spoločnú správu číslo 44a, musíte ju mať všetci.

 

     Prosím, pani poslankyňa Bauerová.

 

Poslankyňa E. Bauer:

 

     Pán predseda,  je síce pravda,  že spoločnú správu  sme

dostali, ale vzhľadom na to, že tento návrh zákona bol zara-

dený  do programu  dodatočne, poslanci,  ktorí neboli vopred

informovaní, že takýto návrh bude predložený na zaradenie do

programu,  nemajú pri  sebe  tieto  návrhy a  nemajú možnosť

efektívne rokovať o týchto návrhoch. Protestujem proti také-

muto spôsobu prerokúvania návrhov zákonov.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Protestovať je  vaše právo, pani poslankyňa,  ja to be-

riem. Tento zákon som pridelil do výborov, v týchto bol pre-

rokovaný a bola urobená  spoločná správa. Keďže žiadate, aby

vám bol zákon znovu rozdaný,  hoci bol rozdaný, neviem prečo

ste ho  nedostali vy, beriem to.  Dávate to ako procedurálnu

otázku? Ďakujem.

 

     Pán poslanec Fogaš.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda,  chcel by som vás  poprosiť, aby sme dnes

pokračovali voľbou niektorých orgánov. Je tam voľba predsedu

Najvyššieho kontrolného orgánu a  ďalšie. Tento návrh zákona

je pripojený k tlači číslo  44a ako súčasť spoločnej správy.

Myslím si, že by bolo rozumné, aby sme pokračovali týmto bo-

dom zajtra, už  len preto, aby sme mali  možnosť zoznámiť sa

s tým podrobne. Zákon bol prerokovaný v niektorých výboroch,

nie vo všetkých. Myslím si, že keby sme urobili tieto voľby,

keďže predpokladám, že dnes  bude menovaná vláda, v podstate

by  sme mohli  v rozumnom  čase skončiť  a zajtra pokračovať

prerokovaním návrhov zákonov, ktoré boli zaradené dnes.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Lauko.

 

Poslanec P. Lauko:

 

     Pán  predseda, pri  schvaľovaní programu  sme schválili

ako ďalší bod programu aj zákon, ktorý navrhuje tiež skupina

poslancov,  pán Mikolášik  je predkladateľom,  a úzko súvisí

s tým, čo sme doteraz preberali. Myslím, si že by bolo vhod-

né, ak teda  sú problémy s týmto bodom,  aby sme pokračovali

bodom, ktorý máme už schválený  v programe, to znamená návr-

hom  zákona  skupiny  poslancov  pána  Mikolášika  a Palacku

o Fonde  zamestnanosti.  Potom  môžeme  zvažovať ďalšie, ale

myslím si, že by bolo veľmi vhodné, aby sme teraz prerokova-

li tento zákon.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To je ďalší bod  tohto programu. Pani poslankyňa Kelto-

šová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda, chcela by  som sa pripojiť k môjmu

predrečníkovi. Jednak  to tematicky súvisí a  naozaj to bolo

takto zaradené  do programu, mám  to v poznámkach.  Mohli by

sme prípadne prejsť k tomuto poslaneckému návrhu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Čiže, aby tento váš návrh  teraz absentoval a išiel ná-

vrh pánov poslancov...

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Môj návrh už bol schválený, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Veď práve preto sa  pýtam, nerozumiem tomu. Čiže trváte

na tom, aby váš návrh bol  prerokovaný teraz a po ňom sa ro-

kovalo o návrhu, ako povedal pán poslanec Lauko.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Pridávam sa k môjmu predrečníkovi pánu Laukovi, aby te-

raz, po mojom návrhu, ktorý prešiel v parlamente, sme pokra-

čovali...

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Veď to je v programe  tak zaradené, nemáme prečo pokra-

čovať inak.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Len tu  bol návrh pána  poslanca Fogaša, aby  sme teraz

urobili zmenu v programu. Preto som sa pridala k pánu Lauko-

vi.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Najskôr  musíme dať  hlasovať o  návrhu pani poslankyne

Bauerovej, ktorá  žiada, aby tento zákon  bol prerokovaný až

zajtra. Dala  to ako procedurálny návrh.  Hlasujeme o návrhu

pani poslankyne Bauerovej, aby sme tento návrh zákona prero-

kovali zajtra.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme  o tom, kto je za to,

aby sme ho prerokovali zajtra.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Návrh pani poslankyne Bauerovej neprešiel.

 

     Budeme  preto pokračovať.  Pán poslanec  Fogaš, mám dať

hlasovať aj o vašom návrhu?

 

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda, dal som to ako procedurálny návrh.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Takže,  musím dať  hlasovať. Dobre.  Hlasujeme o návrhu

pána poslanca Fogaša, ktorý navrhol, aby sme vynechali tento

zákon, hlasovali  o ňom zajtra ako  prvom a dnes pokračovali

ďalším bodom programu.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 123 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     To znamená, že neprešiel  ani tento návrh pána poslanca

Fogaša.

 

     Budeme pokračovať. Prosím pána poslanca Cingela, aby za

skupinu poslancov,  ktorá predkladá tento  zákon, návrh odô-

vodnil.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

     vážení hostia,

 

     účelom poslaneckého návrhu zákona Národnej rady Sloven-

skej republiky,  ktorým sa dopĺňa  zákon číslo 286/1992  Zb.

o daniach  z príjmov  v znení  neskorších predpisov  a zákon

Slovenskej národnej  rady číslo 511/1992  Zb. o správe  daní

a poplatkov a o zmenách  v sústave územných finančných orgá-

nov  v znení  neskorších predpisov,  podľa dôvodovej  správy

k nemu je podporiť aktivitu podnikateľských subjektov v čin-

nostiach s nižšími tržbami  a nižšou rentabilitou. Dosiahnu-

tie uvedeného cieľa sa predpokladá umožnením zrýchleného od-

pisovania  elektronických  registračných  pokladníc, ktorých

povinnosť uvedenia vyplýva z §  97 zákona Národnej rady Slo-

venskej republiky číslo 511/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva

financií Slovenskej republiky číslo  55/1994 Z. z. o spôsobe

vedenia evidencie tržieb  elektronickou registračnou poklad-

nicou. Citovaná vyhláška ministra financií Slovenskej repub-

liky v § 1 určuje  lehotu na zavedenie elektronických regis-

tračných pokladníc, a to 1.  január 1995 s tým, že nedodrža-

nie uvedenej lehoty je  spojené so značnými sankciami, ktoré

sú zakotvené  v § 35  zákona Slovenskej národnej  rady číslo

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

     Z dôvodov  nevytvorenia potrebných výrobných  resp. ob-

chodných kapacít  na predaj pokladníc,  ktorých parametre by

zodpovedali kritériám stanoveným vyhláškou ministra financií

Slovenskej republiky číslo 55/1994  Zb., stanovený návrh po-

súva  lehotu na  zavedenie pokladníc  na 1.  júl 1995. Podľa

prepočtov  Združenia   podnikateľov  Slovenska,  Slovenského

zväzu  spotrebných  družstiev,  Asociácie zamestnávateľských

zväzov a združení Slovenskej republiky a Ministerstva finan-

cií Slovenskej republiky sa predpokladá v roku 1994 a v roku

1995 zaviesť  do užívania asi 80  tisíc kusov elektronických

registračných pokladníc, z ktorých  približne 55 tisíc kusov

bude v priemernej cene za jednotku  17 000 Sk a asi 25 tisíc

kusov v priemernej cene 24 000 Sk.

 

     Navrhované zvýhodnenie systému  odpisovania týchto pok-

ladníc jednorazovým  odpisom do nákladov  rokov 1994 a  1995

pri pokladniciach v cene do 20  000 Sk bude cca 950 mil. Sk.

Pri ostatných pokladniciach 50-percentný odpis bude približ-

ne 300 mil. Sk. To je v  úhrne za roky 1994 a 1995 približne

1 250  mil. Sk.  Uplatnený odpis  sa prejaví  v znížení dane

z príjmov  fyzických  a  právnických   osôb  v  rokoch  1994

a 1995, a tým aj príjmov štátneho rozpočtu, z dôvodu umožne-

nia  zvýhodneného  jednorazového  odpisu  pri  pokladniciach

v cene do  20 000 Sk  a 50-percentného odpisu  pri pokladni-

ciach v  cene nad 20 000  Sk v rokoch 1994  a 1995 približne

o 360  mil.  Sk.  Umožnený  zrýchlený  odpis časove ovplyvní

príjmy štátneho rozpočtu v rokoch 1994 a 1995. V prípade ne-

umožňenia zrýchleného  odpisovania by suma  odpisov zahrnutá

do  výdavkov rokov  1994  a  1995 ovplyvnila  znížený príjem

štátneho rozpočtu v neskorších rokoch.

 

     Pozitívny aspekt zrýchleného  odpisovania sa prejaví vo

zvýšenej  aktivite, čo  sa prejaví  ako multiplikačný  efekt

v nepriamych daniach, čím sa  zvýši objem príjmov nepriamych

daní  a zdanením  zvýšených príjmov  ekonomických subjektov,

ktoré sa  budú zaoberať výrobou, predajom  a servisom regis-

tračných pokladníc. Ak k  tomu pripočítame efekt zo zníženia

a utajovania príjmov,  možno predpokladať, že  celkový efekt

zavedenia registračných pokladníc v  rokoch 1994 a 1995 bude

pozitívny, čo sa prejaví vo zvýšenom príjme štátneho rozpoč-

tu v rokoch 1995 a ďalších.

 

     Predpokladaným návrhom novely zákona číslo 511/1992 Zb.

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-

nančných orgánov nie je finančný efekt. Zmena len reaguje na

technické a organizačné nedostatky  v súvislosti so zavádza-

ním registračných pokladníc  nezavinené podnikateľskými sub-

jektmi.  Z  uvedených dôvodov odporúčam  plénu Národnej rady

Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pánu poslancovi  Cingelovi. Prosím  pani Ivetu

Novákovú, aby  predniesla správu o  prerokovaní tohto návrhu

zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Poslankyňa I. Nováková:

 

     Vážený pán predseda,

     panie poslankyne, páni poslanci,

     vážení hostia,

 

     predkladám  ako  spoločný  spravodajca  spoločnú správu

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republi-

ky  na vydanie  zákona Národnej  rady Slovenskej  republiky,

ktorým sa mení  a dopĺňa zákon číslo 286/1992  Zb. o daniach

z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplat-

kov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

 

     Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej repub-

liky na vydanie uvedeného  zákona pridelil predseda Národnej

rady Slovenskej republiky rozhodnutím  číslo 27 z 21. novem-

bra 1994 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky, Výboru  Národnej rady Slovenskej  republiky pre fi-

nancie, rozpočet  a menu a  Výboru Národnej rady  Slovenskej

republiky  pre hospodárstvo,  privatizáciu a  podnikanie. Do

zasadnutí uvedených výborov  Národnej rady Slovenskej repub-

liky stanovisko vlády  Slovenskej republiky nebolo doručené.

Citovaným rozhodnutím predsedu  Národnej rady Slovenskej re-

publiky bol ako príslušný  na skoordinovanie stanovísk výbo-

rov Národnej rady Slovenskej republiky určený Výbor Národnej

rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

 

     Ústavnoprávny výbor Národnej  rady Slovenskej republiky

návrh skupiny  poslancov Národnej rady  Slovenskej republiky

na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým

sa mení a dopĺňa zákon číslo  286/1992 Zb. o daniach z príj-

mov  a zákon  číslo 511/1992  Zb. o  správe daní a poplatkov

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov nepreroko-

val.

 

     Výbor Národnej rady  Slovenskej republiky pre hospodár-

stvo, privatizáciu  a podnikanie predmetný  poslanecký návrh

zákona Národnej rady Slovenskej  republiky prerokoval dňa 8.

decembra 1994, vyslovil s ním  súhlas a odporučil Výboru Ná-

rodnej  rady  Slovenskej  republiky  pre  financie, rozpočet

a menu zapracovať do návrhu pripomienky legislatívneho odbo-

ru Kancelárie Národnej rady  Slovenskej republiky a Národnej

rade Slovenskej  republiky po zapracovaní  pripomienok návrh

skupiny poslancov na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej

republiky, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb.

o daniach z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní

a poplatkov a  o zmenách v sústave územných finančných orgá-

nov, schváliť.

 

     Výbor Národnej rady  Slovenskej republiky pre financie,

rozpočet a  menu na svojom  zasadnutí dňa 12.  decembra 1994

vyslovil  súhlas s  návrhom skupiny  poslancov Národnej rady

Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Sloven-

skej  republiky,  ktorým  sa   mení  a  dopĺňa  zákon  číslo

286/1992 Zb. o daniach z  príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb.

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-

nančných orgánov a odporučil ho Národnej rade Slovenskej re-

publiky schváliť v upravenom znení, ktorý tvorí súčasť tejto

spoločnej správy tak, ako ju máte predloženú.

 

     Pozmeňovacie ani doplňovacie  návrhy neboli žiadnym vý-

borom prijaté. Z tohto  dôvodu prosím, pán predseda, otvoriť

rozpravu.  Zároveň žiadam,  vážené kolegyne,  kolegovia, aby

ste  svoje návrhy,  ktoré v  rozprave predložíte, predložili

písomne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pani poslankyni  Novákovej. Prosím, aby zaujala

miesto  určené  pre   spravodajcu.  Otváram  týmto  rozpravu

k predmetnému bodu nášho rokovania.  Nedostal som žiadnu pí-

somnú prihlášku.

 

     Pán poslanec Fico.

 

Poslanec R. Fico:

 

     Pán predseda,  mám iba jednu poznámku  k tomu, čo pred-

niesla pani spoločná spravodajkyňa,  keď povedala, že žiadny

z výborov,  ktorý mal  tento návrh  zákona, neprijal  žiadne

pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že je to upravené znenie ce-

lého zákona  tak, ako ho predložil  Výbor Národnej rady Slo-

venskej republiky  pre financie, rozpočet  a menu na  svojom

zasadnutí. Takže si myslím, že ide o pozmeňovací návrh a ma-

li by sme o ňom hlasovať  ako o jednom z návrhov, ktoré boli

podané konkrétnym výborom.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Vážený pán predseda,

     kolegyne, kolegovia,

 

     podľa informácií, ktoré  mám od podnikateľov, obchodní-

kov a dailerov, drvivá väčšina  pokladníc sa v súčasnej dobe

na trhu nachádza v cene od 16  do 18 tisíc Sk a drahšie. Tým

jednorazový  odpis  je  vlastne  len kozmetické ustanovenie,

pretože cena je  bez DPH a 95 %  všetkých súčasne dostupných

pokladníc prekračuje túto cenu.  Dávam preto pozmeňovací ná-

vrh, aby pri všetkých návrhoch,  ktoré sú v novele predlože-

né, cifra 20 000 bola nahradená cifrou 25 000. Je to maličké

zvýšenie, vytvorí  dostatočný tlak na to,  aby sa domáci vý-

robcovia  snažili  vyrábať  domáce  pokladnice, a niektorým,

ktorí získajú lacnejšie  pokladnice, umožniť jednorazový od-

pis. V  inom prípade sa  táto novelizácia skutočne  nedotkne

skoro ani  jedného, ktorý si pokladnicu  zakúpil. Takže ešte

raz zopakujem kvôli poriadku,  môj pozmeňovací návrh znie vo

všetkých paragrafoch, to  znamená v § 11 ods. b/  a c/ a v §

12 ods. a/ a b/ cifru 20 zameniť za cifru 25.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Šimko.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Dámy  a páni,  ľutujem, že  nemám tu  pôvodnú tlač  44,

a teda taktiež ľutujem, že nebol tento návrh zákona preroko-

vaný v ústavnoprávnom výbore, ale keď som študoval tento ná-

vrh v tlači 44 zatiaľ len veľmi predbežne, tam v tej uvádza-

cej vete v odseku 11 bola legislatívna skratka, z ktorej bo-

lo jasné, ktoré z tých písmen sa dotýkajú registračných pok-

ladníc podľa vyhlášky a ktoré sa týkajú pokladníc, ktoré nie

sú podľa  vyhlášky, čo v tomto  prípade, keďže táto legisla-

tívna skratka tu už nie je,  nie je jasné. Obávam sa, že po-

kiaľ by  sme schválili zákon  v tomto znení,  vznikne z toho

jednoducho chaos. Tam to treba legislatívne dotvoriť. Lenže,

bohužiaľ, nedokážem to identifikovať  ako to bolo v pôvodnom

texte, pretože ho tu nemám.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. K tomu by sa  musel vyjadriť niekto z predkla-

dateľov  alebo pani  spravodajkyňa, samozrejme,  ak sa nikto

nehlási do rozpravy.

 

Poslankyňa I. Nováková:

 

     Najskôr odpoviem na pripomienku  pána poslanca Fica. Do

tohto  návrhu boli  zapracované aj  pripomienky legislatívy,

tam sa v žiadnom prípade nemenila filozofia tohto návrhu zá-

kona. Išlo čiste o vyčistenie  zo strany legislatívy a takto

to  už bolo  vo výboroch  prijaté. To  som vo  svojej správe

predložila. To je jedna vec.

 

     Čo sa týka pána poslanca Šimka, zrejme ste tomu asi ne-

porozumeli,  pretože v  tom texte  máme poznámky  pod čiarou

k odkazom 36 a 37, ktoré  to vysvetľujú - vyhláška Minister-

stva financií Slovenskej republiky o spôsobe vedenia eviden-

cie  tržieb elektronickou  registračnou pokladnicou.  Tam je

odkaz na konkrétne vyhlášky.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Hlási sa pán poslanec Baránik.

 

Poslanec M. Baránik:

 

     Chcem  reagovať na  poznámku pána  poslanca Černáka, že

sumy, ktoré  sú uvedené v návrhu,  sú dohodnuté medzi minis-

terstvom financií a Zväzom drobných podnikateľov.

 

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Keď sa  nikto nehlási,  považujem rozpravu  za

skončenú. Prosím, pani poslankyňa.  Už som skončil rozpravu,

pán poslanec. Keď som to vyhlasoval, bola tabuľa prázdna.

 

Poslankyňa I. Nováková:

 

     Bol prednesený konkrétne  jeden pozmeňovací  návrh pána

poslanca Černáka. Pán poslanec Baránik v podstate už vysvet-

lil filozofiu,  takže odporúčam tento  pozmeňovací návrh ne-

prijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána  poslanca Černáka,

ktorý základ 20 chce zvýšiť  na 25. Pani spoločná spravodaj-

kyňa odporúča neprijať.

 

     Prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 94 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 28 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Tento návrh sme neprijali.

 

Poslankyňa I. Nováková:

 

     Teraz odporúčam, aby sme návrh uvedeného zákona ako ce-

lok prijali tak, ako bol predložený.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

    Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať o návrhu zákona

ako celku.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 113 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 105 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

 

     Môžem konštatovať,  že sme schválili  návrh skupiny po-

slancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona

Národnej rady Slovenskej republiky,  ktorým sa mení a dopĺňa

zákon číslo 286/1992  Zb. o daniach z príjmov  a zákon číslo

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave

územných finančných orgánov.

 

Poslankyňa I. Nováková:

 

     Vážený  pán predseda,  kolegyne, kolegovia,  ďakujem za

spoluprácu. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie  poslankyne, páni  poslanci, chcem sa spý-

tať, či  budeme pokračovať ešte prerokovaním  zákona, ako to

navrhol  pán  poslanec  Lauko,  pretože  pán  prezident bude

o 19.30 hodine menovať vládu, na ktorú pozýva aj členov par-

lamentu. O šiestej by sme skončili.

 

     Hlási sa pán poslanec Národa.

 

 

 

Poslanec A. Národa:

 

     Keďže sa rozhodlo, že sa bude rokovať, beriem späť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Vážený pán predseda,

 

     prijali sme zákon, teda  novelizáciu, ktorá síce trošku

zmierni tlaky na podnikateľov, ale podľa môjho názoru nikomu

neumožní jednoročný odpis. Okamžite, ako vystúpil pán posla-

nec Baránik, som stačil  tlačidlo, ale zrejme nejakú sekundu

trvá, kým  tento systém zaregistruje  požiadavku, a medzitým

si už  uzavrel rozpravu. Zrejme kolega  Šimko postupoval ob-

dobne. Chcel  som hneď reagovať,  žiaľ, medzitým si  ukončil

rozpravu.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  aj ja.  Hlasovanie väčšinou  potvrdilo, že po-

slanci ho prijali ako správny.

 

     Pokračujeme

 

     Návrhom skupiny poslancov  Národnej rady Slovenskej re-

publiky na vydanie zákona  Národnej rady Slovenskej republi-

ky, ktorým  sa mení a dopĺňa  zákon Národnej rady Slovenskej

republiky číslo 10/1993 Z. z. o Fonde  zamestnanosti Sloven-

skej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších záko-

nov v znení neskorších predpisov.

 

     Návrh zákona ste dostali ako  tlač 42 a spoločnú správu

ako tlač číslo 42a.

 

     Za  skupinu  poslancov,  ktorí  predkladajú návrh, jeho

znenie zdôvodní pán poslanec Miroslav Mikolášik. Prosím, pán

poslanec.

 

Poslanec M. Mikolášik:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené dámy,

     vážení páni,

     kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte mi, aby som  uviedol tento návrh zákona, ktorý,

ako dúfam,  väčšina z vás  bude hodnotiť nie  ako politikum,

ale jednoducho ako potrebný  zákon, ktorý z časových dôvodov

je potrebné zvážiť a pokiaľ možno prijať.

 

     Účelom návrhu zákona  Národnej rady Slovenskej republi-

ky, ktorým  sa mení a dopĺňa  zákon Národnej rady Slovenskej

republiky číslo 10/1993 Z.  z. o Fonde zamestnanosti Sloven-

skej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších záko-

nov v znení neskorších  predpisov, je riešenie právneho sta-

vu, ktorý  vznikol prijatím zákona  Národnej rady Slovenskej

republiky číslo 274/1994 Z. z.  o Sociálnej poisťovni, a sú-

časne  priblížiť  úpravu  vymeriavacích  základov platiteľov

príspevku do  Fondu zamestnanosti Slovenskej  republiky a do

Sociálnej poisťovne.

 

     Veľmi rýchlo k niektorým  častiam našej predlohy: Dopl-

nením § 12 o písmeno d/ sa spresňuje financovanie rozšírenia

činnosti úradov práce, ktoré zabezpečujú pre fond  v oblasti

výberu príspevkov a kontroly ich platenia.

 

     Novelizáciou § 18 sa navrhuje zahrnúť do vymeriavacieho

základu náhrada mzdy a upraviť maximálnu výšku vymeriavacie-

ho základu z tridsaťnásobku  minimálnej  mzdy na osemnásobok

minimálnej mzdy,  a to u  zamestnancov, ako aj  u samostatne

zárobkovo činných a spolupracujúcich osôb a občanov zárobko-

vo činných  v cudzine s trvalým  pobytom na území Slovenskej

republiky.

 

     Zrušením zákona Národnej rady Slovenskej republiky čís-

lo 7/1993 Z. z. /§  52  bod  1 zákona  Národnej  rady  číslo

274/1994 Z.  z./ zanikne totiž 1.  januárom 1995 právny sub-

jekt, ktorý je  ustanovený v § 21 zákona  Národnej rady Slo-

venskej republiky číslo 10/1993, čiže regionálna národná po-

isťovňa, ktorá bola oprávnená doteraz na výber príspevkov do

Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky.

 

     Zákon   Národnej   rady   Slovenskej   republiky  číslo

274/1994 Z. z.  v § 46 rieši prechod  pôsobnosti z regionál-

nych národných poisťovní na  nové subjekty - pobočky Sociál-

nej  poisťovne -  taxatívnym spôsobom  v rozsahu  pôsobnosti

ustanovenej v zákone Národnej rady Slovenskej republiky čís-

lo 7/1993 Z.  z. Z uvedeného dôvodu neprešla  na pobočky So-

ciálnej  poisťovne  pôsobnosť  ustanovená  v doteraz platnom

znení §  21 a nasledujúcim zákonom  Národnej rady Slovenskej

republiky číslo 10.  Bez navrhovanej novely by nebol ustano-

vený právny subjekt oprávnený vyberať príspevky do Fondu za-

mestnanosti Slovenskej republiky. Navrhuje, aby sa príspevky

platili na účet Fondu  zamestnanosti, ktorý spravujú okresné

úrady práce.

 

     Náklady, ktoré vzniknú  so zabezpečením vyberania prís-

pevku úradmi práce na účet Fondu zamestnanosti, budú v plnom

rozsahu uhrádzané z prostriedkov Fondu zamestnanosti Sloven-

skej republiky a teda návrh zákona nebude mať dopad na štát-

ny rozpočet.

 

     Chcem záverom pripomenúť, že v našom gesčnom výbore pre

zdravotníctvo a sociálne veci pri hlasovaní prakticky všetci

prítomní  poslanci  bez  rozdielu  príslušnosti k politickým

klubom hlasovali za prijatie tohto potrebného zákona.

 

     Ďakujem vám za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán  poslanec, aj vám. Prosím spoločnú spravo-

dajkyňu pani Alenu Kolesárovú,  aby podala správu o výsledku

prerokovávania tohto návrhu vo výboroch Národnej rady.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené dámy,

     vážení páni,

     vážení prítomní,

 

     dovoľte, aby som vo svojom prvom parlamentnom vystúpení

na pôde  nášho slovenského parlamentu  ako poslankyňa podala

spoločnú správu  o výsledku prerokovania  návrhu skupiny po-

slancov  Národnej rady  na  vydanie  zákona, ktorým  sa mení

a dopĺňa  zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky číslo

10/1993  Z z.  o Fonde  zamestnanosti a  o zmene  a doplnení

niektorých ďalších zákonov v  znení neskorších predpisov. Je

to tlač číslo 42.

 

     Predloha je  v podstate, ako  to už uviedol  pán doktor

Mikolášik, reakciou na prijatie zákona o Sociálnej poisťovni

a jej cieľom je jednak  zharmonizovať existujúci právny stav

a tiež upraviť vymeriavacie základy pre platiteľov poistného

do Fondu zamestnanosti a do Sociálnej poisťovne.

 

 

     Predmetný návrh pridelil predseda Národnej rady Sloven-

skej republiky vo svojom rozhodnutí  číslo 25 z 25. novembra

1994 na prerokovanie do  výborov ústavnoprávneho, pre finan-

covanie,  rozpočet  a  menu,  pre hospodárstvo, privatizáciu

a podnikanie a pre zdravotníctvo  a sociálne veci. Do zasad-

nutia uvedených výborov stanovisko vlády Slovenskej republi-

ky nebolo doručené. Na  skoordinovanie stanovísk výborov bol

určený výbor Národnej rady  pre zdravotníctvo a sociálne ve-

ci, ktorého som členkou.

 

     Uvedené výbory,  ktorým bol návrh  zákona pridelený, ho

aj prerokovali a možno konštatovať nasledovné:

 

     Ústavnoprávny  výbor Národnej  rady neprijal  uznesenie

k predloženému návrhu, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Sloven-

skej národnej rady 44/1989  Zb. o rokovacom poriadku Sloven-

skej národnej rady v  znení neskorších predpisov nevyslovila

s ním  súhlas nadpolovičná  väčšina všetkých  členov výboru.

Z 15 členov ústavnoprávneho výboru bolo prítomných 9 poslan-

cov, z toho 6 poslancov hlasovalo za návrh, nikto nebol pro-

ti a 3 poslanci sa zdržali hlasovania. Rovnaká situácia bola

aj  vo Výbore  Národnej rady  pre hospodárstvo, privatizáciu

a podnikanie. Z  celkového počtu členov výboru  17 bolo prí-

tomných 13, za hlasovali  3 poslanci, proti nehlasoval nikto

a 10  poslancov sa  zdržalo hlasovania.  Výbor Národnej rady

pre  financie, rozpočet  a menu  a Výbor  Národnej rady  pre

zdravotníctvo a sociálne veci  vyslovili s predloženým návr-

hom súhlas  a odporúčajú Národnej  rade Slovenskej republiky

predložený návrh zákona schváliť po zohľadnení týchto pozme-

ňovacích a doplňovacích pripomienok:

 

     1. K bodu 1  - v § 12 písm. b/ sa  za bod 3 vkladá nový

bod 4,  ktorý znie: "4.  Príspevky na zriadenie  a prevádzku

chránenej dielne  a chráneného pracoviska."  Doterajšie body

4 a 5 sa potom označujú ako body 5 a 6.

 

     2. K bodu 2 - v § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú slová

"alebo choroby z povolania".

 

     3. K bodu 6 - v § 21 ods. 5 sa písmeno b/ vypúšťa.

 

     4. K  článku II - v  článku II sa za  slová "podľa § 18

ods. 3" vkladajú slová  "zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky číslo 10/1993 Z. z."

 

     5. K článku II - článok  II sa vypúšťa. Súčasne sa člá-

nok III označuje ako článok II.

 

     Vážený  pán predseda,  odporúčam, aby  sa body  1, 2, 3

a 4 spoločnej správy schválili  an blok a zároveň odporúčam,

aby sme bod 5 neprijali.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pani  poslankyňa. Najskôr vás  prosím, aby ste

zaujali  miesto  pre  spravodajcov,  bude  otvorená rozprava

a potom budete môcť predniesť tieto návrhy k spoločnej sprá-

ve.

 

     Nemám písomné  prihlášky do rozpravy.  Prosím, hlási sa

pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne a kolegovia,

 

     môj príspevok bude veľmi  stručný. Chcem len pripomenúť

pár týždňov  alebo mesiacov dozadu, kedy  sme z poslaneckého

klubu HZDS  - pani poslankyňa  Aibeková a ja  - upozorňovali

pri delení Národnej poisťovne na  dva subjekty, že tento zá-

kon, táto  novela bola šitá  horúcou ihlou a  že vlastne sme

zabudli na výberčie miesto.  Som rada, že kolegovia poslanci

túto  novelu pripravili,  pretože naozaj  od 1.  1. by mohlo

dôjsť k situácii, že by sme nemali výberčie miesto pre prís-

pevky do Fondu zamestnanosti.

 

     Pokiaľ  ide o  náklady, boli  tu s  tým spojené otázky,

náklady Fondu zamestnanosti spojené s výberom poistného budú

uhrádzané priamo okresným úradom práce.  Myslím si, že je to

tak správne, a preto budem túto novelu podporovať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pekne, pani  poslankyňa. To  bol len  podporný

hlas. Nikto sa nehlási do rozpravy, preto rozpravu považujem

za skončenú. Prosím, pani  poslankyňa, aby ste uvádzali hla-

sovanie.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     Vážený pán predseda, vážení  prítomní, dovoľte, aby som

navrhla dať hlasovať o zákone ako celku.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Najskôr, pani poslankyňa, musíte uvádzať postupne návr-

hy, ako sú v spoločnej správe.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     A nemôžeme hlasovať an blok?

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Môžeme, ale najskôr návrhy  zo spoločnej správy. Čítali

ste nám pozmeňovacie návrhy  zo spoločnej správy. Ak chcete,

môžete uviesť,  že o pozmeňovacích návrhoch,  ako ich uvádza

spoločná správa, navrhujete hlasovať an blok.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     Dovoľte, aby  som navrhla o  bodoch 1 až  4 hlasovať an

blok.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Hlasujeme  o tých  bodoch spoločnej  správy, ktoré pani

spravodajkyňa predniesla s tým,  že hlasujeme o nich spoloč-

ne, teda prvý až štvrtý bod. Pani spoločná spravodajkyňa ich

odporúča prijať.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 115 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 106 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Tieto body spoločnej správy sme prijali.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     Prosím ďalej, aby sme hlasovali o tom, aby sme vypusti-

li bod 5.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Aby sme neprijali bod  5 spoločnej správy. Prosím, pre-

zentujme sa a hneď  aj hlasujme. Pani spravodajkyňa odporúča

neprijať, teda vypustiť tento bod spoločnej správy. Kto chce

vypustiť, hlasuje  áno, kto nie, hlasuje  nie. /Šum v sále./

Pani spravodajkyňa povedala vypustiť bod 5 spoločnej správy.

Pani poslankyňa uvádza spoločnú správu prvýkrát, prosím, aby

ste  rešpektovali  jej  postavenie.  Zopakujeme  hlasovanie.

Pôvodné hlasovanie je zrušené.

 

     Ešte sa hlásite, pán Černák?

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Nie, sťahujem. Ona pôvodne navrhovala  body 1 až 4 pri-

jať an blok.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     O tom sme už hlasovali.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     A bod 5 navrhovala neprijať, takže som podporil ten ná-

vrh a nie vypustenie. To je v princípe jedno.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Je to jedno, ale opakujeme hlasovanie.

 

     Prosím, pán poslanec Polačko.

 

 

 

 

Poslanec J. Polačko:

 

     Pokiaľ  som tu  mal možnosť  dva roky  a niečo pôsobiť,

stále sa  hlasovalo asi takým  spôsobom, že je  tu bod číslo

5, ktorý pani spravodajkyňa neodporúča prijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán  poslanec, povedal  som, že  pani poslankyňa uvádza

spoločnú správu prvýkrát. Myslím si, že je gentlemanské, aby

sme to rešpektovali.

 

     Prosím, pani poslankyňa, povedzte návrh ešte raz.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     V bode 5 sa navrhuje, aby sme článok II vypustili.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím,  hlasujeme. Pani  poslankyňa navrhuje  vypustiť

tento článok. /Šum  v sále./ Musíte hlasovať áno,  keď je to

tak, ako povedala.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 97 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 61 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Čiže, tento zákon bude bez tohto bodu spoločnej správy.

 

     Môžeme hlasovať o zákone ako celku.

 

     Prosím, pán poslanec Hrnko.

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Aby bolo jasné, pani spoločná spravodajkyňa neodporúča-

la prijať. Tak ako bolo  hlasovanie, sme bod 5 prijali. Tak-

že, buď sa dohodneme, že bolo hlasované inak, alebo hlasova-

nie zopakujeme.  Aby bolo podľa  regulí, ktoré tu  boli, tak

sme mali hlasovať nie, aby bod vypadol zo spoločnej správy.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa navrhla, aby sme  ho vypustili a my sme

ho vypustili.

 

     Prosím, pán Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený pán predseda, opravme  to, čo povedal pán Hrnko,

dodržme regulu. Pani poslankyňa to  dobre myslela a vy, skú-

sený parlamentár, ste ju zaviedli na zlé chodníčky, lebo ste

navrhli hlasovať o vypustení,  čo spravodajca nemôže urobiť.

Musí urobiť len to, čo povedal pán Hrnko, prijať - neprijať.

Veď  to navrhol  výbor, to  sa nedá  odtiaľ vypustiť.  My to

môžeme buď prijať, alebo neprijať.  To sú naše výbory, ktoré

nám to odporučili. Pani poslankyňa vyjadrila názor, že sa to

nemá prijať. Zopakujme hlasovanie a bude všetko tak, ako do-

teraz.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre. Ak by sme opakovali  hlasovanie, musím dať o tom

hlasovať. Prosím, hlasujeme o tom, že budeme opakovať hlaso-

vanie.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 122 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 110 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Sme  za to,  aby sa  zopakovalo hlasovanie.  Takže ešte

raz, pani poslankyňa, uveďte svoj návrh.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     Odporúčam, aby sa článok II, teda bod 5 neprijal.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 125 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 37 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 76 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Budeme hlasovať na základe § 26 ods. 1 zákona o rokova-

com poriadku  o návrhu zákona ako  o celku podľa schválených

doplnkov.

 

     Prosím, aby  sme sa prezentovali  a hneď aj  hlasovali.

Pani spoločná spravodajkyňa odporúča prijať tento zákon.

 

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 128 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 118 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Konštatujem, že sme navrhovaný zákon prijali.

 

     /Potlesk./

 

     Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni aj vám všetkým.

 

Poslankyňa A. Kolesárová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení prítomní,

 

     veľmi pekne  vám ďakujem za  trpezlivosť, ktorú ste  mi

preukázali práve v súvislosti  s mojou začínajúcou činnosťou

v parlamente. Dúfam, že druhýkrát  to už bude nepomerne lep-

šie aj z mojej strany.

 

     Ďakujem pekne.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     /Potlesk./

 

     Pani poslankyňa, bolo to preto, že som vás pomýlil, tak

to beriem na seba.

 

 

 

     Panie poslankyne,

     páni poslanci,

 

     dovoľte mi, aby som vám povedal, že zajtra z dôvodu, že

budú musieť skladať sľub noví  poslanci, bude sa meniť tech-

nika,  budú sa  vydávať nové  kartičky, bude  musieť zasadať

mandátový a  imunitný výbor, a že  je tu na návšteve  aj pán

prezident  Slovinskej republiky,  budeme môcť  začať najskôr

o 14.00 hodine.

 

     Takže, zajtra začíname o 14.00 hodine.

 

                    Druhý deň rokovania

       3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

                     14. decembra 1994

____________________________________________________________

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     dovoľte, aby som sa ospravedlnil za seba, za podpredse-

dov Národnej rady, aj za  vládu. Prvým bodom má byť predsta-

venie vlády, ale celá vláda  spolu s naším pánom prezidentom

sú na audiencii u pána  prezidenta Slovinskej republiky a na

obede.  Teraz to  skončilo, každú  chvíľku príde  sem vláda,

takže budeme pokračovať.

 

     Ďakujem pekne.

 

     Vážené panie poslankyne,  vážení páni poslanci, prosím,

aby ste zaujali svoje miesta.  Prosím aj členov novej vlády.

Pokračujeme v  rokovaní prerušenej 3.  schôdze Národnej rady

Slovenskej republiky.

 

     Vážená Národná rada,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

     vážení a milí hostia,

 

     prezident Slovenskej republiky  13. decembra 1994 vyme-

noval novú  vládu Slovenskej republiky,  ktorá sa zúčastňuje

dnešného rokovania  Národnej rady, na ktorom  ju srdečne ví-

tam. /Potlesk./

 

 

     Prosím teraz  predsedu vlády Slovenskej  republiky pána

Vladimíra Mečiara, aby Národnej rade predstavil jej členov.

 

Predseda vlády SR V. Mečiar:

 

     Vážené dámy,

     vážení páni,

     vážený pán predseda Národnej rady,

 

     spoločenské procesy, ktoré sa odohrávali v priebehu ro-

ku 1994 na Slovensku, si vyžiadali riešenie predčasnými voľ-

bami. Predčasné voľby napriek  istým nedostatkom možno pova-

žovať za voľby demokratické  a prejav občianskej vôle, ktorý

rozhodol o dôvere občanov, pomere síl v parlamente a ich že-

laní usporiadať spoločenské vzťahy v súlade s ich predstava-

mi na obdobie rokov 1994  až 1998. Toto želanie občanov dáva

základný  pokyn  pre  slovenskú  politiku  smerovať k dohode

a dohodnúť sa. Preto aj rokovania, ktoré nasledovali po voľ-

bách, boli vedené s cieľom umožniť v parlamente účasť každé-

mu, kto chcel prevziať zodpovednosť za výkonnú moc.

 

     Na základe rozhovorov a postojov strán sú strany, ktoré

sa  dobrovoľne rozhodli  byť v  opozícii, a  myslím, že  byť

v opozícií nie je hanba. Je to pevná a integrálna súčasť de-

mokratického systému, ktorá má svoje plné demokratické opod-

statnenie. Preto všetkým, ktorí  sa rozhodli nebyť vo vláde,

vláda bude podávať ruku  k spolupráci. Túto spoluprácu navr-

huje, žiada, a veríme, že takto bude prijatá.

 

     Strany, ktoré utvorili  vládnu koalíciu, sú nasledovné:

Hnutie za  demokratické Slovensko a  Roľnícka strana Sloven-

ska,  Združenie  robotníkov  Slovenska  a  Slovenská národná

strana.

 

     Dohoda  o  vytvorení  vládnej  koalície  bola podpísaná

v nedeľu. Pán prezident včera  vo večerných hodinách vyhovel

môjmu návrhu, ako aj návrhu koaličných strán, na vymenovanie

nových členov  vlády a vládu  Slovenskej republiky vymenoval

v nasledovnom zložení:

 

     mňa menoval za člena  vlády a predsedu vlády Slovenskej

republiky,

 

     podpredsedníčkou vlády, ktorá podľa našej dohody o deľ-

be  práce bude  vašou najčastejšou  partnerkou, pretože bude

mať   za  úlohu   legislatívu,  je   pani  Katarína  Tóthová

/potlesk/.

 

     Podpredsedom vlády a súčasne  ministrom financií je pán

Sergej  Kozlík /potlesk/.  Bude potrebovať  vašu spoluprácu,

pomoc v podstate už od zajtra.

 

     Ďalej podpredsedom vlády je pán Jozef Kalman /potlesk/.

 

     Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Ju-

raj Schenk /potlesk/.

 

     Minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Ján Duc-

ký /potlesk/.

 

     Ministerka  práce, sociálnych  vecí a rodiny pani  Oľga

Keltošová /potlesk/.

 

     Minister  životného  prostredia  pán  Jozef Zlocha /po-

tlesk/.

 

     Minister  pre správu  a privatizáciu  národného majetku

Peter Bisák /potlesk/.

 

     Minister pôdohospodárstva Peter Baco /potlesk/.

 

     Minister kultúry Ivan Hudec /potlesk/.

 

     Minister zdravotníctva Ľubomír Javorský /potlesk/.

 

     Minister vnútra Ľudovít Hudek /potlesk/.

 

     Minister spravodlivosti Jozef Liščák /potlesk/.

 

     Minister dopravy, spojov a verejných prác Alexander Re-

zeš /potlesk/.

 

     Ministerka  školstva a  vedy pani  Eva Slavkovská  /po-

tlesk./

 

     Minister obrany Ján Sitek /potlesk/.

 

     Minister vlády Ján Mráz /potlesk/.

 

     Ak sa v teórii štátnej moci uplatňuje trojdelenie moci,

tak je to  len preto, že ešte nič  lepšie sa nevymyslelo, aj

keď pokusy  sa permanentne dejú v  každom inom štáte. Teória

trojdelenia moci rozvíja zákonodarnú  a výkonnú moc ako moci

na sebe nezávislé, pritom  navzájom kooperujúce. Majú navzá-

jom dostatok  bŕzd a nástrojov  tak, aby mohli  účinkovať vo

vzájomnej súčinnosti, ale aj relatívne samostatne.

 

     Ústava  Slovenskej republiky  predpokladá ako  najvyšší

orgán výkonnej moci vládu Slovenskej republiky, ktorá pracu-

je pod kontrolou parlamentu. Túto kontrolu parlamentu vítame

ako príležitosť k skvalitneniu práce, zníženiu množstva omy-

lov a chýb vo vlastnej činnosti. Predpokladáme, že takto bu-

de vedená  práca a snaha  všetkých, že nebude  vedená snahou

o zmenu  politických pomerov