Stenografická správa o 1. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

Stenozáznam


 

          S t e n o g r a f i c k á   s p r á v a

o ustanovujúcej /1./ schôdzi Národnej rady Slovenskej

            republiky, konanej 3. novembra 1994

____________________________________________________________

 

 

 

Podpredseda NR SR P. Weiss:

 

     Vážené dámy, vážení páni, prichádza pán prezident s pá-

nom predsedom Národnej rady.

 

     /Slovenská štátna hymna./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

     vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

     milí hostia,

 

     dovoľte, aby som  vás, novozvolených poslancov Národnej

rady Slovenskej republiky, privítal na ustanovujúcej schôdzi

Národnej rady Slovenskej republiky v jej I. volebnom období.

 

     Prezident  Slovenskej republiky  podľa článku  82 odsek

2 Ústavy  Slovenskej republiky  zvolal ustanovujúcu  schôdzu

Národnej  rady  Slovenskej  republiky,  ktorej poslanci boli

zvolení vo voľbách konaných 30.  septembra a 1. októbra 1994

na 3. novembra 1994.

 

     Ustanovujúcej  schôdze sa  zúčastňuje aj  pán prezident

Slovenskej republiky a  členovia vlády Slovenskej republiky,

ktorých srdečne vítam. /Potlesk./

 

 

     Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

     dámy a páni,

 

 

     ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky

sa riadi programom, ktorý vyplýva z § 6 až 9 zákona Slovens-

kej  národnej rady  číslo 44/1989  Zb. o  rokovacom poriadku

Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov. Tento

program je  uvedený v pozvánke na  ustanovujúcu schôdzu. Jej

príprave predchádzali stretnutia  a rokovania predstaviteľov

politických strán, politických  hnutí a koalícií zastúpených

v Národnej rade Slovenskej republiky.

 

 

     P r v ý m   bodom programu je

 

     Zloženie sľubu  poslancov Národnej rady  Slovenskej re-

publiky.

 

     Podľa článku  75 ods. 1 Ústavy  Slovenskej republiky na

schôdzi  Národnej rady  Slovenskej republiky,  na ktorej  sa

poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub. Jeho znenie je

uvedené v Ústave Slovenskej  republiky. Podľa článku 89 ods.

2 písmena c/ Ústavy Slovenskej  republiky sľub poslancov Ná-

rodnej rady  Slovenskej republiky prijíma  predseda Národnej

rady.

 

     Dovoľte,  vážené poslankyne,  vážení poslanci,  aby som

ako novozvolený poslanec a  doterajší predseda Národnej rady

vykonal sľub  poslanca ako prvý  a slovom "sľubujem"  zložil

pred Národnou radou ústavou predpísaný sľub.

 

     Budeme  postupovať tak,  že po  mojom prečítaní  znenia

sľubu pristúpite  ku mne a podaním  ruky a slovom "sľubujem"

zložíte ústavou predpísaný sľub. Zároveň mi odovzdáte podpí-

saný  "Sľub  poslanca  Národnej  rady Slovenskej republiky",

ktorý vám bol rozdaný.

 

     Najskôr budú skladať sľub  poslanci, ktorí na ustanovu-

júcej schôdzi majú miesta určené pre predsedu a podpredsedov

Národnej rady a potom tí  poslanci, ktorí majú miesta určené

pre členov vlády. Po nich budú skladať sľub postupne poslan-

ci z mojej ľavej strany od  prvého radu po celej šírke roko-

vacej sály až po posledný  rad. Poslanci, ktorí zložia sľub,

sa vždy zaradia na koniec  radu, v ktorom majú svoje miesto,

s tým, že budú postupovať tak, až zaujmú miesto určené podľa

zasadacieho poriadku.

 

     Pristúpime k skladaniu sľubu.  Pri skladaní sľubu počas

celého slávnostného aktu budeme všetci stáť.

 

     V úvode som uviedol, že ako novozvolený poslanec Národ-

nej  rady a  doterajší predseda  Národnej rady  vykonám sľub

poslanca  ako prvý.  Prečítam ústavné  znenie sľubu poslanca

Národnej rady.

 

     Sľub poslanca:  Sľubujem na svoju česť  a svedomie ver-

nosť  Slovenskej  republike.  Svoje  povinnosti  budem plniť

v záujme jej občanov. Budem  dodržiavať ústavu a ostatné zá-

kony a pracovať  tak, aby sa uvádzali do  života. Tak sľubu-

jem.

 

     Teraz prosím poslancov, aby zložili sľub.

 

     Poslanec Peter Weiss: Sľubujem.

     Poslanec Augustín Marián Húska: Sľubujem.

     Poslanec Ľudovít Černák: Sľubujem.

     Poslanec Ľubomír Roman: Sľubujem.

     Poslanec Tibor Šagát: Sľubujem.

     Poslanec Július Brocka: Sľubujem.

     Poslanec Ladislav Pittner: Sľubujem.

     Poslanec Pavol Kanis: Sľubujem.

     Poslanec Eduard Kukan: Sľubujem.

     Poslanec Roman Kováč: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Moravčík: Sľubujem.

     Poslankyňa B. Schmögnerová: Sľubujem.

     Poslanec Rudolf Filkus: Sľubujem.

     Poslanec Peter Magvaši: Sľubujem.

     Poslanec Mikuláš Dzurinda: Sľubujem.

     Poslanec Pavel Koncoš: Sľubujem.

     Poslanec Ľubomír Harach: Sľubujem.

     Poslanec Dušan Slobodník: Sľubujem.

     Poslanec Michal Baránik: Sľubujem.

     Poslanec Milan Sečánsky: Sľubujem.

     Poslanec Ján Smolec: Sľubujem.

     Poslanec Michal Benčík: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Košnár: Sľubujem.

     Poslanec Anton Juriš: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Klein: Sľubujem.

     Poslanec Ladislav Lysák: Sľubujem.

     Poslanec Arpád Tarnóczy: Sľubujem.

     Poslankyňa Zora Lazarová: Sľubujem.

     Poslanec Pavel Delinga: Sľubujem.

     Poslankyňa Mária Bartošíková: Sľubujem.

     Poslanec Arpád Matejka: Sľubujem.

     Poslanec František Javorský: Sľubujem.

     Poslanec Ján Čarnogurský: Sľubujem.

     Poslanec Ján Langoš: Sľubujem.

     Poslanec František Mikloško: Sľubujem.

     Poslanec Viliam Sopko: Sľubujem.

     Poslanec Ľubomír Fogaš: Sľubujem.

     Poslanec Jaroslav Volf: Sľubujem.

     Poslankyňa Marcela Gbúrová: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Pokorný: Sľubujem.

     Poslanec Milan Ftáčnik: Sľubujem.

     Poslanec Stanislav Husár: Sľubujem.

     Poslankyňa Karatína Tóthová: Sľubujem.

     Poslanec Roman Hofbauer: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Zlocha: Sľubujem.

     Poslanec Imrich Andrejčák: Sľubujem.

     Poslankyňa Alica Bieliková: Sľubujem.

     Poslanec Peter Lauko: Sľubujem.

     Poslanec Pavol Hrušovský: Sľubujem.

     Poslanec Miroslav Mikolášik: Sľubujem.

     Poslanec Milan Gaľa: Sľubujem.

     Poslanec Ivan Šimko: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Miklušičák: Sľubujem.

     Poslankyňa Mária Sabolová: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Pribilinec: Sľubujem.

     Poslankyňa Mária Ďurišinová: Sľubujem.

     Poslanec Robert Fico: Sľubujem.

     Poslankyňa Terézia Chlebová: Sľubujem.

     Poslanec Ján Ľupták: Sľubujem.

     Poslanec Ján Garai: Sľubujem.

     Poslanec Klement Kolník: Sľubujem.

     Poslanec Anton Poliak: Sľubujem.

     Poslanec Vladimír Mečiar: Sľubujem.

     Poslankyňa Oľga Keltošová: Sľubujem.

     Poslankyňa Ida Rapaičová: Sľubujem.

     Poslanec Ján Ducký: Sľubujem.

     Poslanec Tomáš Cingel: Sľubujem.

     Poslanec František Horal: Sľubujem.

     Poslanec Miroslav Novák: Sľubujem.

     Poslanec Ján Figeľ: Sľubujem.

     Poslanec Gabriel Palacka: Sľubujem.

     Poslanec László Ásványi: Sľubujem.

     Poslanec Ernö Rózsa: Sľubujem.

     Poslanec Árpád Duka-Zólyomi: Sľubujem.

     Poslanec Zoltán Boros: Sľubujem.

     Poslanec Miklós Duray: Sľubujem.

     Poslankyňa Edit Bauer: Sľubujem.

     Poslanec Miroslav Barna: Sľubujem.

     Poslanec Hubert Kraus: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Glinský: Sľubujem.

     Poslanec Anton Národa: Sľubujem.

     Poslanec Ján Borovský: Sľubujem.

     Poslanec Miroslav Kočnár: Sľubujem.

     Poslanec Miroslav Pacola: Sľubujem.

     Poslanec Ján Michelko: Sľubujem.

     Poslanec Peter Baco: Sľubujem.

     Poslanec Ján Fekete: Sľubujem.

     Poslankyňa Eva Zelenayová: Sľubujem.

     Poslanec Ján Cuper: Sľubujem.

     Poslankyňa Marta Aibeková: Sľubujem.

     Poslanec Ivan Hudec: Sľubujem.

     Poslankyňa Irena Belohorská: Sľubujem.

     Poslanec László Nagy: Sľubujem.

     Poslanec József Kvarda: Sľubujem.

     Poslanec Pál Farkas: Sľubujem.

     Poslanec Zsolt Komlósy: Sľubujem.

     Poslanec Pál Csáky: Sľubujem.

     Poslanec Barnabás Ferkó: Sľubujem.

     Poslanec István Pásztor: Sľubujem.

     Poslanec Marian Polák: Sľubujem.

     Poslanec Bartolomej Kunc: Sľubujem.

     Poslanec Kamil Haťapka: Sľubujem.

     Poslankyňa Eva Slavkovská: Sľubujem.

     Poslankyňa Melánia Kolláriková: Sľubujem.

     Poslanec Víťazoslav Moric: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Prokeš: Sľubujem.

     Poslankyňa Alena Kolesárová: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Rea: Sľubujem.

     Poslankyňa Ľudmila Mušková: Sľubujem.

     Poslanec Vojtech Tkáč: Sľubujem.

     Poslanec Karol Konárik: Sľubujem.

     Poslanec Ľubomír Javorský: Sľubujem.

     Poslanec Ján Danko: Sľubujem.

     Poslanec Sergej Kozlík: Sľubujem.

     Poslanec Viliam Hornáček: Sľubujem.

     Poslanec László Köteles: Sľubujem.

     Poslanec László Szigeti: Sľubujem.

     Poslanec Gyula Bárdos: Sľubujem.

     Poslanec Béla Bugár: Sľubujem.

     Poslanec Ivan Rosival: Sľubujem.

     Poslanec Juraj Švec: Sľubujem.

     Poslanec Marián Andel: Sľubujem.

     Poslanec Ján Slota: Sľubujem.

     Poslanec Rastislav Šepták: Sľubujem.

     Poslanec František Gaulieder: Sľubujem.

     Poslanec Ján Tužinský: Sľubujem.

     Poslanec Miroslav Maxon: Sľubujem.

     Poslanec Ladislav Polka: Sľubujem.

     Poslanec Tibor Cabaj: Sľubujem.

     Poslanec Jaroslav Fidrik: Sľubujem.

     Poslanec Vladimír Mikulka: Sľubujem.

     Poslanec Ján Čopík: Sľubujem.

     Poslanec Stanislav Líška: Sľubujem.

     Poslanec Dušan Macuška: Sľubujem.

     Poslanec Karol Zahatlan: Sľubujem.

     Poslanec Peter Brňák: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Tarčák: Sľubujem.

     Poslanec Milan Kaňažko: Sľubujem.

     Poslanec Viliam Vaškovič: Sľubujem.

     Poslankyňa Iveta Nováková: Sľubujem.

     Poslankyňa Janka Gantnerová: Sľubujem.

     Poslanec Igor Urban: Sľubujem.

     Poslanec Ivan Lexa: Sľubujem.

     Poslanec Ľubomír Novotný: Sľubujem.

     Poslanec Vlastimil Vicen: Sľubujem.

     Poslanec Anton Hrnko: Sľubujem.

     Poslankyňa Eva Rusnáková: Sľubujem.

     Poslanec Roman Vavrík: Sľubujem.

     Poslanec Vladimír Bajan: Sľubujem.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     pýtam sa,  či všetci prítomní  poslanci zložili ústavou

predpísaný sľub.

 

     /Všetci  prítomní poslanci  zložili ústavou  predpísaný

sľub./

 

     Konštatujem, že prítomní poslanci Národnej rady Sloven-

skej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     vo voľbách do Národnej  rady Slovenskej republiky kona-

ných 30. septembra a 1. októbra 1994 zo 150 poslancov Národ-

nej rady boli zvolení aj  14 poslanci, ktorí sú členmi vlády

Slovenskej republiky. Do tejto  funkcie boli vymenovaní pre-

zidentom Slovenskej republiky 16. marca 1994. Konštatovanie,

že  14 poslanci,  vyplýva z  toho, že  podpredseda vlády pán

Ivan Šimko abdikoval zo svojej  funkcie a túto abdikáciu pán

prezident Slovenskej republiky prijal.

 

     Podľa článku 77 ods.  2 Ústavy Slovenskej republiky, ak

bol poslanec vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,

jeho mandát poslanca počas  výkonu funkcie člena vlády neza-

niká, iba sa neuplatňuje.  Chcem pripomenúť, že podľa článku

117 Ústavy  Slovenskej republiky vláda podá  demisiu vždy po

ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady, pričom vy-

konáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády.

 

     Vzhľadom na ustanovenie článku 77 Ústavy Slovenskej re-

publiky, podľa ktorého mandát poslanca vymenovaného za člena

vlády  Slovenskej  republiky  nezaniká,  iba sa neuplatňuje,

chcem oznámiť, že miesto  týchto poslancov majú byť prizvaní

náhradníci. Vzhľadom  na to, že  z poslancov -  členov vlády

len jeden  pán poslanec abdikoval z  funkcie člena vlády, je

mojou povinnosťou podľa zákona  prijať toto spočívanie a po-

zvať náhradníkov  za ich mandáty. Rozhodol  som sa na dnešnú

schôdzu pozvať náhradníkov, ktorí boli určení volebnou komi-

siou a  ktorým predseda Národnej  rady odovzdáva osvedčenie,

pozvať na túto  schôdzu, aj keď podľa §  48 ods. 6 volebného

zákona sa hovorí, že predseda Národnej rady pozýva náhradní-

kov za tých ministrov, ktorých mandát spočíva, po dni zlože-

nia sľubu.  Až po dni zloženia  sľubu týmto poslancom začína

výkon spočívať, teda nie mandát. Mandát získajú voľbami, ale

spočívanie výkonu je až momentom zloženia sľubu. Napriek to-

mu, že  zákon hovorí, že odo  dňa po tomto zložení  sľubu do

15 dní  predseda Národnej rady  povolá náhradníkov, rozhodol

som sa  považovať túto lehotu za  poriadkovú a pozvať týchto

náhradníkov na dnešnú schôdzu.

 

     Prosím preto Kanceláriu Národnej rady, aby vybavila ad-

ministratívu prijímania náhradníkov a do tej doby vyhlasujem

20-minútovú prestávku. /Potlesk./

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     budeme pokračovať  v rokovaní dnešnej  schôdze. Dnešným

dňom, t.j. 3. novembra 1994, som vyhlásil nastúpenie náhrad-

níkov. Osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej ra-

dy Slovenskej republiky, im odovzdám po zložení sľubu.

 

     Pristúpime k skladaniu sľubu poslancov - náhradníkov.

 

     Prosím pani Alžbetu Borzovú  a pánov Jána Bielika, Vla-

dimíra Miškovského,  Jozefa Polačka, Martina  Vrábľa, Borisa

Zalu, Dušana Dorotina,  Vladimíra Markoviča, Rudolfa Chmela,

Jozefa  Murgaša,  Ivana  Jaroša,  Jána  Krivčíka, Jozefa Ha-

bovštiaka  a Antona  Straku, aby  predstúpili pred  rečnícky

pult  a postupne  do mojich  rúk zložili  ústavou predpísaný

sľub slovom  "sľubujem" a odovzdali  podpísaný sľub poslanca

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Opäť  prosím všetkých  prítomných, aby  počas skladania

sľubu  stáli. Prosím  pán poslanca  Sečánskeho, aby prečítal

ústavné znenie  sľubu poslanca Národnej  rady Slovenskej re-

publiky.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     "Sľubujem na  svoju česť a  svedomie vernosť Slovenskej

republike. Svoje  povinnosti budem plniť v  záujme jej obča-

nov.  Budem dodržiavať  ústavu a  ostatné zákony  a pracovať

tak, aby sa uvádzali do života."

 

     Poslankyňa Alžbeta Borzová: Sľubujem.

     Poslanec Ján Bielik: Sľubujem.

     Poslanec Vladimír Miškovský: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Polačko: Sľubujem.

     Poslanec Martin Vrábeľ: Sľubujem.

     Poslanec Boris Zala: Sľubujem.

     Poslanec Dušan Dorotin: Sľubujem.

     Poslanec Vladimír Markovič: Sľubujem.

     Poslanec Rudolf Chmel: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Murgaš: Sľubujem.

     Poslanec Ivan Jaroš: Sľubujem.

     Poslanec Ján Krivčík: Sľubujem.

     Poslanec Jozef Habovštiak: Sľubujem.

     Poslanec Anton Straka: Sľubujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     konštatujem, že týmto aktom 14 náhradníci na neuplatňo-

vané  mandáty poslancov  Národnej rady  Slovenskej republiky

zložili ústavou predpísaný sľub.

 

     Chcem len poznámkou oboznámiť  vás všetkých, že pri ro-

kovaniach  predsedov  politických  strán  o  priebehu  tejto

schôdze a o skladaní  sľubu náhradníkov predsedovia politic-

kých strán  ma ubezpečili, že po  skončení mandátu náhradní-

kov,  ktorým prináleží  zo zákona  päťmesačný plat poslanca,

tento päťmesačný  plat neprevezmú a  ostane v Národnej  rade

Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. /Potlesk./

 

     D r u h ý m  bodom programu je

 

     Návrh  volebného poriadku  na voľby  tajným hlasovaním,

konané na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej re-

publiky v I. volebnom období.

 

     Návrh volebného poriadku bol vypracovaný podľa prísluš-

ných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, ktoré

sú v ňom citované. Pokiaľ ide  o podávanie návrhov,  priebeh

volieb, vyhodnocovanie a vyhlasovanie ich výsledkov, navrhu-

je sa postup, ktorý sa  pri voľbách tajným hlasovaním osved-

čil. Ak Národná rada návrh volebného poriadku schváli, bude-

me sa ním riadiť aj pri tajnom hlasovaní počas celého voleb-

ného obdobia,  ak sa Národná  rada v konkrétnom  prípade ne-

uznesie inak.

 

     Návrh volebného poriadku ste dostali ako tlač číslo 1.

 

     Mám povinnosť spýtať sa, či niekto z poslancov má k ne-

mu pripomienky.

 

     /Nikto./

 

      Ak  nie, pristúpime  k hlasovaniu  o návrhu uznesenia,

ktorým Národná  rada Slovenskej republiky  schvaľuje volebný

poriadok  na  voľby  tajným  hlasovaním  v znení schválených

zmien a  doplnkov. O schválení tohto  zákona budeme hlasovať

pomocou technického zariadenia, teda verejne.

 

     Prosím pánov poslancov a  panie poslankyne, aby sa pre-

zentovali  a súčasne  môžeme aj  hlasovať. Teda,  kto je  za

schválenie tohto návrhu?

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 147 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 146 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa nezdržal nikto.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Môžem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky

schválila volebný poriadok na voľby tajným hlasovaním, kona-

né na ustanovujúcej schôdzi  Národnej rady Slovenskej repub-

liky.

 

     Vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     pristúpime k  t r e t i e m u  bodu programu, ktorým je

 

     Voľba komisie poslancov  na zisťovanie výsledkov hlaso-

vania na ustanovujúcej schôdzi  Národnej rady Slovenskej re-

publiky v I. volebnom období.

 

     Návrh ste dostali všetci ako tlač číslo 3.

 

       niekto z  poslancov k  podanému návrhu  pripomienky

alebo doplnky?

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení členovia vlády,

     vážení páni poslanci,

     panie poslankyne,

 

     dávam návrh na zníženie  počtu členov komisie poslancov

na číslo 17. Zároveň navrhujem vypustiť pána Romana Vavríka.

Žiadam, aby ste hlasovali.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Strašne slabo vás bolo počuť, pani poslankyňa, keby ste

hovorili potom do mikrofónu. Rozumel som tak, že navrhujete,

aby z tohto zoznamu bol vypustený pán poslanec Vavrík.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Áno.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ak nemá  nikto žiadne pripomienky,  musím dať hlasovať.

Pán poslanec Bajan má pripomienku.

 

 

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Pán predsedajúci, na porade u vás sme sa jasne dohodli,

že každý klub má zastúpenie dvoch členov. Doteraz to tak bo-

lo,  nevidím  vôbec  dôvod  znižovať  práve  u jedného klubu

o jedného člena.  Teda poďme všetci o  jedného člena nižšie,

ale tento návrh nemá logiku.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Keďže nikto nemá žiadnu pripomienku, musím dať

hlasovať o prvom návrhu, ktorý  tu zaznel. Ešte pani poslan-

kyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Pán predseda, chcem len  pripomenúť, že na porade pred-

sedov politických strán bol dohodnutý počet 17.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne. Prosím, aby sme sa prezentovali a budeme

hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej o vypustení pá-

na poslanca Vavríka z komisie.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 136 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov.

     Hlasovania sa nezdržal nikto.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Konštatujem,  že pán  Vavrík nebude  členom komisie po-

slancov na zisťovanie  výsledkov hlasovania na ustanovujúcej

schôdzi Národnej rady.

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme

sa prezentovali a hneď aj hlasovali o zvolení tejto komisie.

 

     Kto je za,  aby táto komisia bola v  takomto zložení po

upravenom návrhu?

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 149 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 121 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

 

     Konštatujem, že Národná  rada Slovenskej republiky zvo-

lila komisiu poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na

ustanovujúcej  schôdzi  Národnej  rady Slovenskej  republiky

v I. volebnom období.

 

     Š t v r t ý m  bodom programu je

 

     Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej

rady Slovenskej republiky.

 

     Návrh ste dostali ako tlač číslo 4.

 

       niekto z  poslancov k  podanému návrhu  pripomienky

alebo iný návrh, prípadne chce niekto podaný návrh uviesť?

 

     /Nikto./

 

     Ak nie, podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub-

liky predsedov výborov Národná  rada volí tajným hlasovaním.

Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku za predsedu výboru

Národnej  rady  je  zvolený  kandidát nadpolovičnou väčšinou

hlasov prítomných poslancov.

 

     Postupovať budeme podľa  dnes schváleného volebného po-

riadku.  Dovoľte, aby  som vás  informoval o  akte vykonania

voľby predsedu výboru tajným hlasovaním.

 

     Úprava  hlasovacích  lístkov  sa  uskutoční v zasadacej

miestnosti za rokovacou sálou,  kde budete vchádzať po mojej

ľavej strane a vychádzať po  mojej pravej strane. Každý pos-

lanec pri vstupe do  zasadacej miestnosti preukáže svoju to-

tožnosť predložením kópie osvedčenia  o zvolení za poslanca.

Od povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasova-

nia poslanec  obdrží hlasovací lístok, o  čom komisia vykoná

príslušný záznam v zozname  poslancov. Potom poslanec prejde

do určeného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.

 

     Upravený  hlasovací lístok  poslanec vloží  do volebnej

schránky, ktorá je umiestnená na pravej strane rokovacej sá-

ly. Ako  prví budú hlasovať opäť  členovia komisie poslancov

na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi.

Po nich  budú hlasovať poslanci, ktorí  majú miesto za pred-

sedníckym stolom  a postupne ostatní  poslanci podľa zasada-

cieho poriadku od prvého radu po posledný rad.

 

     Po vykonaní  voľby prosím poslancov,  aby zaujali svoje

miesta v rokovacej sále.

 

     Tento postup,  ako som ho predniesol  teraz, sa uplatní

pri každej voľbe tajným hlasovaním, konanej na tejto ustano-

vujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Dovoľte mi  ešte, páni poslanci,  panie poslankyne, aby

som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasova-

com lístku ponecháte meno a priezvisko kandidáta, ak za neho

hlasujete. Meno a priezvisko  kandidáta, ak za neho nehlasu-

jete, vodorovne prečiarknete. Iné úpravy, ktoré budú na hla-

sovacom lístku,  sa budú považovať  ako neplatné hlasovanie.

Platný je  ten hlasovací lístok, na  ktorom je ponechaný len

jeden kandidát  na predsedu Mandátového  a imunitného výboru

Národnej rady.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda,  za poslancov KDH  - náhradníkov, by  som

vám rád povedal, že nemajú osvedčenia o zvolení za poslanca.

Povedali ste, že po zvolení  sľubu ho dostanú. Len upozorňu-

jem na tento technický detail.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Majú, tam ho dostanú.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Beriem pripomienku späť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďalej sa hlási pán poslanec Ľupták Ján.

 

Poslanec J. Ľupták:

 

     Pán predseda,  všetci poslanci nemajú  osvedčenia, nie-

ktorí ho majú na ubytovni.  Neviem, či teraz postačí identi-

fikačná karta.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať

tým spôsobom, ako som povedal  teraz, s tým, že prosím pánov

poslancov, ktorí  majú osvedčenie na  ubytovni, aby si  toto

osvedčenie išli  zobrať do ubytovne a  budú hlasovať ako po-

slední.  Bol by  som rád,  keby to  stihli dovtedy, kým bude

hlasovať posledný v tejto miestnosti.

 

     Prosím, páni poslanci a  panie poslankyne, vykonáme akt

hlasovania tak, ako som to  oznámil, s tým, že páni poslanci

za Stranu robotníkov si pôjdu pre svoje osvedčenia.

 

     Pán poslanec Kňažko.

 

Poslanec M. Kňažko:

 

     Vážený pán predseda, chcel  by som navrhnúť drobnú zme-

nu, či by nebolo možné nahradiť toto osvedčenie o zvolení za

poslanca, ktoré samo osebe je dosť nepraktický doklad, iden-

tifikačnou kartou.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nie  je to  možné, pretože  je to  predpísané. Musí byť

osvedčenie, ktoré potvrdila volebná  komisia a ktoré podpíšu

teraz. Musí byť osvedčenie.

 

     Prosím, aby sme prešli  k hlasovaniu. Prosím členov ko-

misie, ktorí boli zvolení, aby sa ujali svojej funkcie.

 

     /Akt tajnej voľby./

 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, členovia

volebnej komisie  odvolili. Prosím preto  pánov podpredsedov

Národnej rady a potom  poslancov podľa poradia, aby vykonali

voľby.

 

     Vážené  panie poslankyne,  vážení páni  poslanci, pýtam

sa, či ste už všetci odvolili.

 

     Vážené  panie  poslankyne,  páni  poslanci,  dostal som

oznámenie z  volebnej komisie, že  sme všetci splnili  svoju

povinnosť hlasovať.  Dovoľte mi preto,  aby som do  sčítania

hlasov komisiou vyhlásil 15-minútovú prestávku.

 

     Chcem vám  aj oznámiť, že pán  prezident mi oznámil, že

z nášho rokovania odchádza. /Potlesk./

 

     /Po prestávke./

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

 

     po prestávke budeme pokračovať v rokovaní. Prosím pove-

reného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania pána

Tomáša Cingela, aby Národnej rade oznámil výsledky voľby.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážený pán predseda,

 

     zápisnica o výsledku voľby  predsedu Mandátového a imu-

nitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky

 

     Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej

rady Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 3. no-

vembra  1994. Poslancom  Národnej rady  Slovenskej republiky

bolo vydaných 150 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Ná-

rodnej  rady  Slovenskej  republiky  na zisťovanie výsledkov

hlasovania  na ustanovujúcej  schôdzi zistila,  že v  tajnom

hlasovaní na voľbu predsedu  Mandátového a imunitného výboru

Národnej  rady  Slovenskej  republiky  bolo  odovzdaných 149

platných hlasovacích  lístkov, 1 neplatný  hlasovací lístok,

0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Ná-

rodnej rady  Slovenskej republiky Michala  Benčíka bolo odo-

vzdaných 18 platných hlasovacích lístkov.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky  pána Hrušovského bolo odo-

vzdaných 48 platných hlasovacích lístkov.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky pána Miroslava Kočnára bolo

odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Mandátového a imunitného  výboru Národnej rady Slo-

venskej  republiky je  potrebná nadpolovičná  väčšina hlasov

prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Mandátového a imunitného výboru Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky  poslanec Michal Benčík ne-

získal nadpolovičnú väčšinu  hlasov prítomných poslancov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za pred-

sedu Mandátového  a imunitného výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky.

 

     Kandidát  na predsedu  Mandátového a  imunitného výboru

Národnej rady Slovenskej  republiky poslanec Pavol Hrušovský

nezískal  nadpolovičnú väčšinu  hlasov prítomných  poslancov

Národnej  rady Slovenskej  republiky, čím  nebol zvolený  za

predsedu Mandátového a imunitného  výboru Národnej rady Slo-

venskej republiky.

 

     Kandidát  na predsedu  Mandátového a  imunitného výboru

Národnej rady Slovenskej  republiky poslanec Miroslav Kočnár

získal nadpolovičnú väčšinu  hlasov prítomných poslancov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predse-

du Mandátového a imunitného  výboru Národnej rady Slovenskej

republiky. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi  za oboznámenie s vý-

sledkami voľby.

 

     Konštatujem, že Národná  rada Slovenskej republiky zvo-

lila  za predsedu  Mandátového a  imunitného výboru Národnej

rady Slovenskej republiky  pána poslanca Kočnára.

 

     Prosím predsedu Mandátového  a imunitného výboru Národ-

nej rady pána poslanca Kočnára, aby zaujal miesto určené pre

predsedu výboru.

 

     Ďakujem.

 

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

 

     p i a t y m  bodom programu je

 

     Voľba  ďalších členov  Mandátového a  imunitného výboru

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Návrh ste dostali ako tlač číslo 5.

 

     Pýtam sa,  či má niekto  z poslancov k  podanému návrhu

pripomienky alebo iné návrhy.

 

     Pán poslanec Hrnko.

 

 

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Pán predseda,

     vážení poslanci,

     vážené poslankyne,

 

     na porade predsedov sa dohodlo, že Mandátový a imunitný

výbor Národnej rady bude mať  15 členov a jeho zloženie bude

pomerne odrážať zloženie Národnej rady.  Tak ako nám bol ná-

vrh číslo 5 predložený,  nezodpovedá tomuto kritériu. Je tam

nadpomer  poslancov HZDS,  nezodpovedá to  ich pomeru, ktorý

majú v poslaneckej snemovni, a preto navrhujem, aby bol Man-

dátový a  imunitný výbor Národnej rady  zmenšený o dvoch po-

slancov. Tým by mal dohodnuté  kvórum, teda 15 členov. Navr-

hujem, aby  pani Ľudmila Mušková a  pán Dušan Macuška neboli

zvolení do tohto výboru. Potom bude mať zloženie Mandátového

a imunitného  výboru Národnej  rady pomerné  zloženie, ktoré

bude zodpovedať  počtu poslancov zvolených  do Národnej rady

vo voľbách začiatkom októbra tohto roku.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     pripájam sa  k môjmu predrečníkovi  pokiaľ ide o  počet

poslancov v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady, na-

vrhujem ho  takisto znížiť na  číslo 15. Navrhujem  vypustiť

pána Ivana Šimku a pána Romana Vavríka.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Ešte sa hlási pán poslanec Hrnko.

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Pán predseda,

     vážení poslanci, poslankyne,

 

     neviem  si predstaviť,  že by  niektorý poslanecký klub

nemal zastúpenie vo výbore Národnej rady, a preto ak poslan-

com HZDS nevyhovuje pán  Roman Vavrík, treba navrhnúť druhé-

ho, ktorého  si myslia. My  sme navrhli pána Romana Vavríka,

budeme si ho aj obhajovať.  Neviem si predstaviť, že by Man-

dátový a imunitný výbor  Národnej rady nemal zastúpenie jed-

ného poslaneckého klubu. To ešte  v histórii nebolo a nie je

tu k tomu žiaden precedens.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďalej sa hlási o slovo pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda,  je pravdou, že politické  grémium sa do-

hodlo na  tom, že Mandátový  a imunitný výbor  Národnej rady

bude mať  15 členov, tu je  návrh na 17. Sme  ochotní ísť na

kompromis, že  by mal 16  členov a z  toho dôvodu navrhujem,

aby odtiaľ bola vyňatá poslankyňa Oľga Keltošová.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Ftáčnik.

 

 

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne a kolegovia,

 

     mne je jasné, že väčšina parlamentu rozhodne o tom, aké

bude zloženie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady,

ale mohol by niekto,  pravdepodobne zástupca koalície Hnutia

za demokratické  Slovensko a Roľníckej  strany Slovenska vy-

svetliť, prečo chcú mať v  Mandátovom a imunitnom výbore Ná-

rodnej rady  viac, ako im náleží  podľa výsledkov volieb, ak

sa naozaj na porade predstaviteľov politických strán u pred-

sedu Národnej rady dohodlo,  že zloženie tohto výboru, keďže

ide o  citlivý výbor, bude odrážať  výsledky, ktoré dosiahli

politické strany vo voľbách.  Keby niekto odpovedal na otáz-

ku,  prečo sa  má toto  zloženie zmeniť  na úkor  akejkoľvek

strany. Súhlasím aj s tým, že by bolo neetické, ak by v tom-

to výbore nemal zastúpenie konkrétny poslanecký klub.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Pán predseda, ďakujem za  slovo. Práve som chcela podať

vysvetlenie. Dovoľte, aby som  prečítala list, ktorý sme do-

stali z Humenného, píše nám  ho vyšetrovateľ pán poručík Dr.

Ľubo Antoník. Vec: podanie  správy oznamovateľovi k podozre-

niu z trestného činu marenia príprav a priebehu volieb podľa

§ 117 Trestného zákona. Cestou Okresnej prokuratúry v Humen-

nom som  dňa 21. 9. 1994  dostal Váš podnet z  podozrenia zo

spáchania trestného  činu marenia príprav  a priebehu volieb

podľa §  177 Trestného zákona. Vykonal  som šetrenie, či na-

ozaj konanie,  ktoré ste popísali vo  Vašom oznámení, napĺňa

podstatu trestného činu. Vaše oznámenie sa týkalo falšovania

petičnej listiny na podporu  kandidatúry DÚS v parlamentných

voľbách v dňoch 30. 9. 1994 až 1. 10. 1994.

 

     K objasneniu veci bola mnou vyžiadaná správa z krajskej

volebnej komisie, menovite od  Dr. Rastislava Baroňa, Prima-

ciálne  námestie  číslo  1,  Bratislava.  Petičné listiny na

krajskú volebnú komisiu doručil štátny tajomník ministerstva

vnútra Dr. Vavrík dňa 1. 8. 1994. Toto zistenie bude predme-

tom ďalšieho šetrenia. K prípadu boli vypočutí občania ozna-

čení v  petičnej listine, a to  Vasil Regula, Haluška Anton,

Kochanský Jaroslav,  Gríb Michal, Harčár  Ján, Vladimír Paj-

táš,  Kyčiňa Miron,  Macko Ján,  Rabajda Marián,  Klíč Cyril

a Hadák Marián. Títo všetci zhodne prehlásili, že takúto pe-

tičnú listinu nepodpísali.

 

     Toto je vysvetlenie,  prečo pochybujeme o objektívnosti

pána poslanca Vavríka, že by bol skutočne schopný objektívne

vykonávať takúto funkciu.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne. Hlási sa ešte pán poslanec Hrnko.

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Nepochybujem  o  práve  každého  človeka  podať trestné

oznámenie  na hocičo  a hocikoho,  dokonca nepochybujem  ani

o práve spochybniť prípadne svoj  vlastný podpis pod hocičím

a hocikedy, ale na všetko musí prísť súdne dokazovanie a ko-

nečný verdikt je súd. A pokiaľ súd nevynesie výrok, aj obvi-

nený  z ťažkého  trestného činu  je pokladaný  za nevinného.

Takže, absolútne  protestujem proti tomu,  aby sa tu  takéto

veci verejne pertraktovali, pretože  každý obvinený má právo

na svoju integritu až do  vynesenia rozsudku súdu. Pani Kel-

tošová, prosím,  aby ste sa ospravedlnili  pánu Vavríkovi za

prednesenie tohto listu.

 

     Ďalej si myslím, že etické je nezvoliť niekoho, keď má-

me výhrady proti tomu, ale  neviem si predstaviť, že začneme

prvý  slovenský  parlament  v  samostatnom Slovenskom štáte,

o ktorý  mnohým z  nás  išlo,  tým, že  začneme spochybňovať

princípy pomernosti, princípy,  ktoré boli v predchádzajúcom

parlamente od roku 1990 zaužívané a sú to v podstate princí-

py, ktoré si každá demokracia váži.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďalej sa hlási pán poslanec Volf.

 

Poslanec J. Volf:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení páni poslanci,

     vážené panie poslankyne,

 

     tiež by  som veľmi rád  upozornil na iný  list, na list

takpovediac možno z druhej strany, od našich občanov, od na-

šich voličov. Je to výzva k parlamentu Slovenskej republiky,

ktorú som dostal teraz, práve pred chvíľou, od predsedníctva

Rady Odborového zväzu KOVO, kde sa jasne hovorí:

 

     "My, členovia Predsedníctva  Rady Odborového zväzu KOVO

v mene našich členov sa obraciame na vás s naliehavou výzvou

- nenechajte sa vtiahnuť do  politického hazardu a kaskadér-

stva. Pristúpte uvážlivo, pragmaticky a bezodkladne, pri do-

držaní základných demokratických princípov ku konštituovaniu

orgánov  zákonodarnej  a  výkonnej  moci. Riešenie zásadných

ekonomických  problémov  neznesie   ďalší  odklad.  Situácia

v mnohých  podnikoch  je  kritická.  Zamestnanci za vykonanú

prácu nedostávajú mzdu aj niekoľko mesiacov. Sú tak v horšom

postavení ako nezamestnaní. Nemajú  nárok na podporu v neza-

mestnanosti. Nemajú nárok na  sociálne dávky. Možnosť poten-

ciálnych sociálnych výbuchov naberá tak čoraz reálnejšie di-

menzie.

 

     Páni  poslanci  a  poslankyne,  v  rámci  svojho vplyvu

a kompetencií  zabráňte  možnej  destabilizácii spoločnosti.

Len poznanie,  že vám ide o  riešenie existenčných problémov

občanov-voličov, pomôže k úspešnej realizácii transformačné-

ho procesu.

 

     Podpísaní všetci členovia Predsedníctva Rady Odborového

zväzu KOVO.

 

     Páni poslanci,  panie poslankyne, bol by  som rád, keby

sme si tento hlas práve teraz vypočuli.

 

      Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Vážený  pán predsedajúci,  vzhľadom na  to, že  vznikla

rozprava ohľadom návrhu na obsadenie tak vážneho výboru, ako

je mandátový a  imunitný, a vzhľadom na to,  že by jeden po-

slanecký  klub  nemal  zastúpenie  v  tomto  výbore,  žiadam

v zmysle § 11, ak sa pridá ku mne nejaký kolega z iného klu-

bu, o  zvolanie politického grémia  po obedňajšej prestávke.

Myslím si, že o druhej by  sme sa mohli na 15 minút stretnúť

a prísť s nejakým návrhom do parlamentu, aby sa táto vec ne-

naťahovala.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení páni poslanci,

 

     nechcela  som otvárať  rozpravu, len  som reagovala  na

vystúpenie pána  poslanca Ftáčnika, ktorý  požiadal koalíciu

HZDS a RSS o vysvetlenie. To je po prvé.

 

     Po  druhé -  prosila by  som, aby  sme sa znova vrátili

k môjmu návrhu znížiť počet členov na 15, vypustiť pána Iva-

na Šimku a Romana Vavríka a dali o tom hlasovať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Andel.

 

Poslanec M. Andel:

 

     Chcel by som reagovať  na vystúpenie pána Volfa. Myslím

si, že doterajší priebeh rokovania má svoju politickú kultú-

ru, že tu sa ukázalo  dobré gesto tým, že sme neprotestovali

proti tomu, aby prišli náhradníci za terajších členov vlády.

To po prvé.

 

     A po druhé  - myslím si, že tento  list, ktorý prečítal

pán kolega  Volf, bol adresovaný  členom vlády a  nie tomuto

parlamentu. Verím, že členovia vlády si ho vypočuli.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda, pripájam sa  v mene klubu Kresťanskodemo-

kratického hnutia  k návrhu pána  poslanca Bajana, aby  bolo

prerušené rokovanie a zasadlo politické grémium.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Budem veľmi stručný. Myslím si, že pani poslankyňa Kel-

tošová odpovedala poslancovi, ktorý sa pýtal na to, že prečo

nie pán Vavrík. Ja som sa pýtal, prečo HZDS ako víťazná koa-

lícia chce  mať prevahu v Mandátovom  a imunitnom výbore Ná-

rodnej  rady, prečo  chce týmto  spôsobom konštruovať výbor.

Inak súhlasím s  tým, aby výbor mal 15 členov,  ak sa to do-

hodlo na  porade u pána predsedu,  aby výbor odrážal pomerné

zastúpenie, ak sa  tak dohodlo dopredu. To je  to, čo by sme

si mohli zrejme prebrať na politickom grémiu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Keďže sa nikto  nehlási do rozpravy, budem mu-

sieť dať  hlasovať v poradí,  ako vystúpili pán  Hrnko, pani

Keltošová, pán Mikloško. /Šum v sále./

 

     Vážení páni poslanci, panie poslankyne, grémium zvoláva

predseda Národnej rady ako svoj poradný orgán. Takže, dovoľ-

te  mi, aby  som pristúpil  k hlasovaniu  a po  hlasovaní si

môžeme sadnúť na grémium.

 

     Pán poslanec Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Pán predsedajúci, navrhol som  prestávku a po prestávke

grémium.  Odcitujem §  11c ods.  2: "Podľa  potreby alebo na

základe  žiadosti  aspoň  dvoch  poslaneckých klubov zvoláva

predseda Slovenskej národnej rady politické grémium..." atď.

Naozaj odporúčam, vzhľadom na vážnosť hlasovania, aby sme sa

stretli na politickom grémiu,  samozrejme po obedňajšej pre-

stávke.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ešte pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda,  pripojil som sa  k návrhu pána  poslanca

Bajana, to znamená, že takisto žiadame prestávku, teda pres-

ne to, povedal, a po prestávke grémium. Teda nielen zvoláva-

te grémium, ale na prestávku majú kluby nárok, ak sú dva.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Pán predseda, mám na vás otázku. Som v tomto parlamente

už dosť  dlho. Boli tu  prijaté určité právne  normy, ako je

rokovací poriadok. Takisto som si vypočula, že v minulom vo-

lebnom období  sa tu zaužíval  určitý úzus. Som  proti tomu,

aby sme  pokračovali týmto spôsobom, aby sme sa pridržiavali

rokovacieho poriadku. V tomto  zmysle navrhujem prestávku na

5 minút a dajme o tom hlasovať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ešte pán poslanec Moric.

 

Poslanec V. Moric:

 

     Pán predseda,

     vážení kolegovia,

 

     myslím si, že v tomto  parlamente by sa mali preroková-

vať len  vážne otázky a vôbec  si nemyslím, že to,  čo sa má

prerokovať, je vážnejšie ako hocičo iné. Keby sme boli také-

to frašky  robili vo federálnom  parlamente, tak je  tu ešte

stále federácia.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Hrnko.

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Pán predseda,  myslím si, že  práve naopak, parlamentná

tradícia je niečo, čo by sa  malo zachovať a udržovať. Ak si

dobre pamätáme - a je nás  tu veľa, ktorí sme sedeli v minu-

lom  parlamente -  nikto z  teraz sediacich  po vašej pravej

strane nikdy  neprotestoval proti tomu,  že sa urobila  pre-

stávka, keď páni poslanci Cabaj  a Kóňa ako na povel žiadali

poradu klubov. My žiadame aj poradu klubov, myslím si, že sa

k nám pripoja aj kresťanskí demokrati,  a ďalej celú tú pro-

cedúru  ďalej. Takže  si nemyslím,  že by  sme mali  nejakým

spôsobom negovať  také závažné veci,  ako je porada  klubov,

ako je porada o dôležitých  veciach. A myslím si, že konsen-

zus je to, čo táto spoločnosť potrebuje. Bez toho, že by sme

sa  dohodli, asi  nedospejeme k  tomu, čo  od nás spoločnosť

očakáva.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Moric.

 

Poslanec V. Moric:

 

     Pán poslanec,  keď vystúpiš ešte raz,  navrhnem, aby sa

to zmenilo na 13 členov.  Prestaň už vystupovať, pretože to,

čo sa tu deje, naozaj nemá obdobu, aby sme kvôli takejto ve-

ci, aká sa tu deje, sme  vyprávali 20 minút. Ak sa ľudia na-

ozaj majú na toto dívať, veď to je strašné.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nikto sa nehlási?

 

     Vážení páni  poslanci, panie poslankyne,  § 11c rokova-

cieho  poriadku hovorí,  že podľa  potreby alebo  na základe

žiadosti  aspoň dvoch  poslaneckých klubov  zvoláva predseda

Slovenskej  národnej rady  politické grémium,  na ktorom  sa

môžu zúčastniť  aj podpredsedovia Národnej  rady. Stanoviská

grémia sú pre predsedu len odporúčajúce. Chcem ale upozorniť

na niečo  iné. Do tejto  chvíle neexistujú poslanecké  kluby

v tejto Národnej rade, pretože som nedostal žiadne oznámenie

o tom, že by nejaký klub  existoval. Preto zo zákona nemôžem

zvolať poslanecké kluby, ale  vyhovujem pani poslankyni Kel-

tošovej  v  tom,  že  máte  desaťminútovú  prestávku. /Hlasy

z pléna, že navrhla 5 minút./ Pridávam 5 minút, takže desať-

minútovú prestávku.

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené  panie  poslankyne,  páni  poslanci, desať minút

prestávky uplynulo. Budeme pokračovať. Pristúpime k hlasova-

niu tak, ako jednotliví poslanci  podali návrhy. O prvom ná-

vrhu pána  poslanca Hrnku budeme  hlasovať v tom  zmysle, že

navrhuje, aby z tohto  výboru bola vypustená pani poslankyňa

Mušková a pán poslanec Macuška.

 

     Pán poslanec Mikloško má ešte faktickú poznámku. Nevši-

mol som si. Bol zapísaný  skôr, ako som dal hlasovanie. Pro-

sím, pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

      Pán predseda, žiadali sme  ako riadne poslanecké kluby

zvolanie politického grémia. Prosím vás, keby sa to uskutoč-

nilo.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec,  zatiaľ ste mi  v tomto momente  doručili

len váš klub. Viac klubov nemám.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Podľa mojich informácií klub DÚ to už dávno odovzdal.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Podľa mojej informácie nikto mi nič nedoručil, boli ste

prvý. Prosím, nepredlžujme, poďme hlasovať.

 

 

     Prosím, prezentujme  sa a hlasujeme  o návrhu pána  po-

slanca Hrnku, aby zo  zoznamu boli vypustení pani poslankyňa

Mušková a pán poslanec Macuška. Obidvaja sú z klubu HZDS.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov.

     Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

     Nehlasovalo 11 poslancov.

 

     Tým sme neschválili návrh pána Hrnku.

 

     /Pripomienka poslanca Miklošku z pléna k hlasovaniu./

 

     Pýtam sa  pracovníkov techniky -  pán poslanec Mikloško

hovorí, že hlasovanie bolo chybné. Pán poslanec údajne nemo-

hol  hlasovať. Prosím,  aby ste  pozreli záznam  hlasovania.

/Šum v  sále./ Kľud, páni  poslanci, to chce  chladnú hlavu,

technika  sa na  to pozrie  a povieme,  či hlasovanie platí,

alebo budeme znovu hlasovať.

 

     Počítač pána poslanca  Miklošku vyhodil ako neprítomné-

ho, lebo  nemal kartu. /Poslanec Mikloško  z pléna protesto-

val, že  kartu mal./ Potom ste  nestlačili tlačidlo, pán po-

slanec, ste vyhodený medzi  neprítomnými. /Šum v sále./ Mys-

lím si, že by bolo zbytočné, keby sme opakovali hlasovanie.

 

     Pán poslanec Fogaš sa hlási s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ďakujem  za slovo,  pán predseda.  Mal som procedurálny

návrh. Totiž  všetci, ktorí vystúpili  v rozprave k  návrhu,

ktorý nám  bol doručený pod  tlačou číslo 5,  navrhli znížiť

počet členov výboru na 15. Chcel som vám navrhnúť, pán pred-

seda, či by nebolo rozumné, aby sme hlasovali najskôr o tom-

to  návrhu, teda  o znížení  počtu na  15, a potom hlasovali

o personálnych  otázkach, čo  je logické,  teda kto  z tých,

ktorí sú navrhovaní, nebude v tomto výbore. Myslím si, že to

by bolo logické, pretože by  sme ustálili nejaký počet a po-

tom by sme mohli hovoriť o osobách.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán  poslanec, ale z tohto  pohľadu si myslím,

že váš návrh by bol  zbytočný, pretože všetci chcú, aby bolo

v tomto výbore o  dvoch menej, čiže to je  to, čo chcete vy,

aby sme najskôr odhlasovali, že ich má byť 15. Tým konštatu-

jú, že chcú, aby bolo v tomto výbore len 15.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ale ten počet by sme mohli ustáliť uznesením.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Môžeme urobiť aj to. Ešte sa hlási pán poslanec Mikloš-

ko.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán  predseda, prepáčte,  naozaj nechcem  zdržovať, ale

keď  som nehlasoval  preto, že  mi prístroj  nefungoval, mám

právo oznámiť chybné hlasovanie  a musíme hlasovať znovu, to

hovorí rokovací poriadok.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre, pán poslanec, beriem to, že ste povedali, že ste

hlasovali, zopakujem toto hlasovanie,  ale prosím, aby sa to

nestávalo praxou. Robím to  prvý a poslednýkrát. Všetci páni

poslanci  máte  karty,  možno  na  niektoré tlačidlo tlačíte

slabšie.  Upozorňujem vás,  pritlačte silnejšie,  aby ste sa

zaprezentovali a aby ste zaznačili aj svoju vôľu hlasovať.

 

     Podľa  návrhu  pána  poslanca  Mikloška budeme opakovať

hlasovanie. Prosím, prezentujme sa  a hlasujme o návrhu pána

poslanca Hrnku, aby z výboru bol vypustený pán Macuška a pa-

ni Mušková z HZDS.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 147 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 62 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 81 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Konštatujem, že návrh pána poslanca Hrnku sme neprijali.

 

     Ďalej bol pozmeňovací návrh pani poslankyne Keltošovej,

ktorá navrhla, aby z výboru boli vypustení pán poslanec Šim-

ko a pán poslanec Vavrík.

 

     Pán poslanec Černák má faktickú poznámku.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Vážený pán predseda, hlásil som sa už skôr, svietilo to

na tabuli, mohli ste to vidieť ešte predtým, ako sa hlasova-

lo. Chcem  len upozorniť, že  aj pani kolegyňa  Keltošová aj

pán poslanec Hrnko dávali návrh,  aby bolo 15 členov. Pokiaľ

svoje  návrhy nestiahnu,  malo by  sa o  nich hlasovať, hoci

vychádza všeobecná vôľa, aby mal výbor 15 členov.

 

     Zároveň dávam procedurálny návrh, aby Národná rada roz-

hodla, že bude rešpektovať  pomerné zastúpenie v tomto výbo-

re, čo by znamenalo, že Hnutie za demokratické Slovensko bu-

de  mať 6  členov, maďarská  koalícia, kresťanskí  demokrati

a Spoločná voľba po dvoch a Slovenská národná strana a Zdru-

ženie robotníkov a Demokratická  únia po jednom členovi. Ne-

zvolenie  niektorého znamená  predloženie druhej  kandidátky

tou istou  stranou. Žiadam, aby sa  o mojom návrhu hlasovalo

ako o procedurálnom. To  znamená, že Národná rada rešpektuje

pomerné  zastúpenie v  mandátovom a  imunitnom výbore  podľa

počtov, ktoré som prečítal.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu podpredsedovi  Černákovi. Tento jeho návrh

nie je však procedurálnym návrhom,  je to návrh vecný, preto

budem pokračovať podľa poradia, ako boli pozmeňovacie návrhy

predložené. Návrh pána poslanca Hrnku sme odhlasovali, bude-

me hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

 

     Prosím, prezentujme sa a  hlasujme. Pani poslankyňa na-

vrhuje, aby bol z výboru  vypustený pán poslanec Šimko a pán

poslanec Vavrík.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 149 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov.

     Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

 

     Konštatujem,  že návrh  pani poslankyne  Keltošovej sme

prijali. Preto  ostatné návrhy, ktoré boli  po tomto návrhu,

považujem v tomto momente za irelevantné.

 

     Prosím,  budeme hlasovať  ďalej. Pán  poslanec Mikloško

navrhoval, aby z tohto výboru bola vypustená pani poslankyňa

Keltošová.

 

     Prosím, prezentujme  sa a hlasujeme  o návrhu pána  po-

slanca Mikloška, aby z výboru bola vypustená pani poslankyňa

Keltošová.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 149 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 64 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 83 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

 

     Konštatujem,  že návrh  pána poslanca  Mikloška sme ne-

schválili.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Hrnko.

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Pán predseda,  prihlásil som sa  na váš výrok  predtým,

neviem, či sa ho držíte ďalej, pretože návrh pán Černáka nie

je  v  rozpore  s  tým,  že  boli vylúčení niektorí poslanci

z tohto návrhu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, však sme hlasovali ďalej, ale pán podpredseda Čer-

nák povedal, že dal procedurálny návrh. To nebol procedurál-

ny návrh.

 

     Pani poslankyňa Gbúrová.

 

Poslankyňa M. Gbúrová:

 

     Vážená Národná rada,

 

     mám len veľmi stručnú poznámku. Parlamentná demokracia,

ktorej hlavným fenoménom je  v našich podmienkach parlament,

znamená, že spôsob jeho  napĺňania prostredníctvom volieb sa

musí odraziť aj  v tvorbe jeho orgánov. Keďže  v našich pod-

mienkach  dominuje  pomerný  a  zastupiteľský  systém, a nie

väčšinový  a  priamy,  je  právne  nevyhnutné, aby pomernosť

a zastupiteľnosť sa objavila alebo odrazila aj v zložení je-

ho výborov. Chcem len konštatovať porušenie princípov parla-

mentnej demokracie v našich podmienkach.

 

     Ďakujem.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Vážený pán  predseda, súhlasím s tým,  že ste môj návrh

charakterizovali ako vecný a nie ako procedurálny. Navrhoval

som, aby výbor mal pomerné zastúpenie. Pomerné zastúpenie je

bežné vo všetkých parlamentných demokraciách. Žiadam, aby sa

o mojom návrhu hlasovalo, aby  sa hlasovaním v Národnej rade

ukázalo, kto ctí parlamentnú demokraciu a kto uznáva politi-

ku valcovania.

 

     Ďakujem.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Prokeš.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Ďakujem, pán predseda.  Páni kolegovia, panie kolegyne,

predovšetkým by som rád tých, ktorí teraz vystupovali a roz-

právali  o parlamentnej  demokracii a  o výsledkoch  volieb,

upozornil  na to,  že veľmi  zabudli práve  na toto pravidlo

v marci 1994. Takže, priatelia, nepoužívajte dvojaký meter.

/Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda,  v tejto chvíli  má Mandátový a  imunitný

Národnej rady výbor 15 členov, z  toho je 8 z HZDS. Pýtam sa

HZDS,  či by  nechceli obsadiť  všetkých 15.  Totiž ten, kto

trošku ovláda matematiku, vie, že 8 alebo 15 je to isté. Má-

te nadpolovičnú väčšinu. Prosím  vás, pri tak smiešnom poru-

šení demokracie  v Mandátovom a imunitnom  výbore, keď jedna

strana má nadpolovičnú väčšinu,  ešte chcete hovoriť o demo-

kracii? Alebo o čom? Veď niekto  tu niečo povie, a vy si bu-

dete  v mandátovom  a imunitnom  výbore odsúhlasovať  čo len

chcete. Výborne, teraz ste povedali,  že áno. Som veľmi rád.

Tak je to.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pánu  poslancovi  Mikloškovi.  Pán podpredseda

Černák trvá na  hlasovaní o jeho návrhu, aby  v tomto výbore

bolo 15 členov a pomerné zastúpenie. Prosím, budeme hlasovať

o jeho návrhu.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Kto je za jeho návrh

a kto je proti?

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 145 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 63 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Ďakujem pekne.

 

     P i a t y m  bodom programu je

 

     Voľba  ďalších členov  Mandátového a  imunitného výboru

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Návrh, ako  som povedal, ste dostali  ako tlač číslo 5.

Budeme  preto hlasovať  verejne prostredníctvom  technického

zariadenia o všetkých členoch  výboru naraz, mimo tých dvoch

členov, ktorých ste pred chvíľou neschválili.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 101 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

     Nehlasovalo 6 poslancov.

 

 

     Pán  poslanec Mikloško  mi signalizuje,  že predtým  sa

hlásil s faktickou poznámkou.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán  predseda, už  som povedal,  že nie  je možné,  aby

z 15 členov mandátového a imunitného výboru jedna strana ma-

la nadpolovičnú väčšinu. Ak ste  sa pre toto rozhodli, nako-

niec hlasovanie  to už predznačilo,  koľko tam bude  hlasov,

poslanci  klubu Kresťanskodemokratického  hnutia na  protest

proti tomuto hlasovaniu opúšťajú sálu. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Hlasovanie už prebehlo,  beriem vaše rozhodnutie. Podľa

všetkého ste hlasovali proti, takže beriem aj toto vaše roz-

hodnutie, pretože iné nemôžem ani urobiť.

 

     Po  prezentovaní  a  hlasovaní  konštatujem, že Národná

rada Slovenskej republiky zvolila  členov Mandátového a imu-

nitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Kňažko.

 

Poslanec M. Kňažko:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     musím  konštatovať, že  pán predseda  úspešne opäť robí

z tohto zhromaždenia frašku. Nie  je mysliteľné, aby sme po-

stupovali takýmto  spôsobom a jednoducho  nebrali na vedomie

pomerné  zastúpenie v  tomto výbore,  a dokonca odhlasovali,

aby  v Mandátovom  a imunitnom  výbore Národnej  rady nemala

zastúpenie jedna politická strana, jeden klub. Preto na znak

takéhoto postupu takisto opúšťame  rokovaciu miestnosť a od-

porúčame,  aby ste si  zvolili  všetkých  členov  HZDS. /Po-

tlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Kňažkovi.  Chcem ho len upozor-

niť, že  som ešte nikdy  v živote vo  fraške nehral. /Smiech

v sále a potlesk./

 

     Pán poslanec Duka-Zólyomi.

 

Poslanec Á. Duka-Zólyomi:

 

     Pán predseda,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     nakoľko sme teraz  svedkami skutočne antidemokratického

činu  tohoto  parlamentu  a  podporujeme  pomerné zastúpenie

v každom  výbore  a  parlamentnú  demokraciu,  pripájame  sa

k týmto dvom klubom a opúšťame sálu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to,

že nasledujúcim programom je  návrh Mandátového a imunitného

výboru Národnej rady Slovenskej  republiky na overenie plat-

nosti  voľby poslancov  Národnej rady  Slovenskej republiky,

vyhlasujem 20-minútovú prestávku, alebo  dohodneme sa, že to

bude súčasne aj obedňajšia prestávka do 14.00 hodiny. Medzi-

tým prosím, aby sa mandátový  a imunitný výbor zišiel a pri-

pravil uznesenie pre plénum. Schôdza mandátového a imunitné-

ho výboru bude na I. poschodí číslo dverí 183.

 

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     dovoľte, aby som vás upozornil, že skutočne doteraz som

ešte nedostal oznámenia o kluboch. Jedine klub SDĽ, Spoločná

voľba a  klub KDH mi  doručili návrhy. Prosím  ostatných po-

slancov, aby zasadli v rámci svojich klubov, urobili to isté

a odovzdali mi  zápisnicu o utvorení  poslaneckého klubu. Ak

mi budete venovať pozornosť,  Hnutie za demokratické Sloven-

sko bude  mať klub na  prízemí v rokovacej  miestnosti číslo

30, Spoločná  voľba na prízemí v  rokovacej miestnosti číslo

31, Maďarská koalícia na  prízemí, rokovacia miestnosť číslo

32,  Kresťanskodemokratické  hnutie  na  prízemí,  rokovacia

miestnosť číslo  33, Demokratická únia  Slovenska na I.  po-

schodí, rokovacia miestnosť  číslo 143, Združenie robotníkov

Slovenska  na  I.  poschodí,  rokovacia  miestnosť číslo 147

a Slovenská národná  strana na prízemí,  rokovacia miestnosť

číslo 34.

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážená Národná rada,

 

     budeme pokračovať v rokovaní ustanovujúcej schôdze ďal-

ším bodom  programu, ktorým je overenie  platnosti voľby po-

slancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Podľa článku 76 Ústavy Slovenskej  republiky a § 8 ods.

1 zákona o rokovacom poriadku na návrh mandátového a imunit-

ného výboru platnosť voľby poslancov overuje Národná rada.

 

     Prosím preto pána predsedu mandátového a imunitného vý-

boru,  aby predniesol  návrh. Oznámili  mi, že  ešte rokujú,

takže máme ďalej prestávku.  Kým predseda mandátového a imu-

nitného výboru nepríde s konštatovaním, že skončili zasadnu-

tie a neprečíta nám ich  rozhodnutie, musíme počkať. Bude to

ešte asi 15 minút.

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážená národná rada,

 

     urobili sme si prestávku do 14.30 hodiny. Budeme pokra-

čovať v rokovaní ďalším bodom programu, ktorým je

 

     Overenie platnosti  voľby poslancov Národnej  rady Slo-

venskej republiky.

 

     Podľa článku 76 Ústavy Slovenskej  republiky a § 8 ods.

1 zákona o rokovacom poriadku na návrh Mandátového a imunit-

ného výboru Národnej rady Slovenskej republiky platnosť voľ-

by poslancov overuje Národná rada.

 

     Prv než poprosím pána predsedu mandátového a imunitného

výboru o podanie návrhu, s  faktickou poznámkou sa hlási pán

poslanec Fico.

 

Poslanec R. Fico:

 

     Vážené dámy a páni,

 

     prvá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky má svoj

historický význam. Je sledovaná tisícmi našich občanov, kto-

rí od nej očakávajú, že  vyšle signál spolupráce a tolerant-

nosti. Poslanecký klub  Strany demokratickej ľavice, Sociál-

nodemokratickej  strany  Slovenska,  Hnutia  poľnohospodárov

a Strany zelených na Slovensku  musí však s ľútosťou konšta-

tovať, že pri tvorbe  Mandátového a imunitného výboru Národ-

nej rady Slovenskej republiky  bol porušený jeden zo základ-

ných demokratických princípov - princíp pomerného zastúpenia

predstaviteľov parlamentných politických strán.

 

     Domnievame sa, že porušenie tohto princípu, diskriminá-

cia jednej politickej strany,  ako aj presadzovanie väčšino-

vého  systému na  úkor iných  politických strán, neprispieva

k vecnému a pokojnému rokovaniu parlamentu a môže byť názna-

kom ďalších napätie vyvolávajúcich krokov.

 

     Poučení by sme mohli byť  aj z histórie, kedy nerešpek-

tovanie princípu  pomerného zastúpenia v  Predsedníctve Slo-

venskej národnej rady v rokoch  1991 a 1992 viedlo k neustá-

lym konfliktom  a pokusom o personálne  zmeny. Treba povedať

aj to, že parlament by  nemal byť miestom vybavovania si po-

litických účtov a princíp pomerného zastúpenia nástrojom ta-

kéhoto vybavovania.

 

     Poslanecký klub Strany  demokratickej ľavice, Sociálno-

demokratickej   strany  Slovenska,   Hnutia  poľnohospodárov

a Strany zelených na Slovensku  sa preto dištancujú od toho,

akým spôsobom  bol Mandátový a imunitný  výbor Národnej rady

Slovenskej republiky zostavený, čo prejavil aj svojím hlaso-

vaním o návrhoch znížiť počet členov Mandátového a imunitné-

ho výboru Národnej rady  Slovenskej republiky o predstavite-

ľov niektorých politických strán.

 

     Ďakujem.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Tkáč.

 

 

 

Poslanec V. Tkáč:

 

     Vážený pán predseda,

     dámy a páni,

 

     ďakujem vám  predovšetkým za udelenie slova  a chcel by

som  sa s  úprimným poďakovaním  vyjadriť k  tomu, čo sme si

pred  chvíľou  vypočuli,  čo  predniesol  pán  poslanec Fico

z hľadiska Spoločnej  voľby, že urobil  perfektnú historickú

analýzu situácie,  ktorá sa stala v  Národnej rade 11. marca

1994. Som mu skutočne za to povďačný.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem.  Predseda mandátového  a imunitného  výboru mi

pred chvíľou oznámil, že  ešte stále nemajú prepísanú správu

mandátového výboru,  že bude hotová o  päť minút. Takže, päť

minút máme prestávku.

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážená Národná rada,

 

     dúfam,  že sa  nám podarí  teraz pokračovať  v rokovaní

overením platnosti voľby  poslancov Národnej rady Slovenskej

republiky.

 

     Zopakujem, že podľa článku  76 Ústavy Slovenskej repub-

liky a § 8 ods. 1  o rokovacom poriadku na návrh mandátového

a imunitného výboru platnosť voľby poslancov overuje Národná

rada.

 

     Prosím preto  predsedu mandátového a  imunitného výboru

o podanie návrhu.

 

Poslanec M. Kočnár:

 

     Vidíte, že  sme zobrali prácu  mandátového a imunitného

výboru veľmi vážne.

 

     Správa  Mandátového a  imunitného výboru  Národnej rady

Slovenskej  republiky  o  overení  platnosti voľby poslancov

zvolených do  Národnej rady Slovenskej  republiky vo voľbách

30. septembra a 1. októbra 1994

 

 

     Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

     vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

z 25. apríla 1994 číslo 105 vyhlasuje voľby do Národnej rady

Slovenskej republiky,  ktoré sa podľa  § 1 ods.  3 ústavného

zákona Národnej rady Slovenskej  republiky číslo 70/ 1994 Z.

z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej re-

publiky vykonali v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994.

 

     Podľa  článku 76  Ústavy Slovenskej  republiky platnosť

voľby poslancov  Národnej rady Slovenskej  republiky overuje

Národná rada Slovenskej republiky.  Mandátový a imunitný vý-

bor Národnej rady Slovenskej republiky  podľa § 8 ods. 1 zá-

kona Slovenskej národnej rady číslo 44/ 1989 Zb. o rokovacom

poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpi-

sov podáva Národnej rade Slovenskej republiky na jej ustano-

vujúcej schôdzi návrh na overenie platnosti voľby poslancov.

 

     Mandátový a  imunitný výbor ma ako  jeho predsedu pove-

ril,  aby som  vás oboznámil  s výsledkami  rokovania výboru

a podal návrh  výboru na overenie  platnosti voľby poslancov

Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej ra-

dy Slovenskej republiky vo voľbách 30. septembra a 1. októb-

ra 1994.

 

     Vážené poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     podľa zápisnice Slovenskej volebnej komisie bolo v Slo-

venskej  republike  do zoznamu voličov  zapísaných 3 876 555

osôb,  občanov  Slovenskej  republiky.  Volieb sa zúčastnilo

2 932 669 voličov, čo je 75,65 %  z celkového počtu osôb za-

písaných v zozname voličov. Odovzdaných bolo 2 875 458 plat-

ných hlasov.

 

     V  súlade  so  zákonom  Slovenskej  národnej rady číslo

80/1990 Zb.  o voľbách do  Slovenskej národnej rady  v znení

neskorších predpisov  zastúpenie v Národnej  rade Slovenskej

republiky majú tie politické strany, prípadne politické hnu-

tia, ktoré získali najmenej 5  %, ďalej tie koalície zložené

z dvoch alebo troch  politických strán, prípadne politických

hnutí,  ktoré získali  najmenej 7  % a  tie koalície zložené

najmenej zo štyroch  politických strán, prípadne politických

hnutí, ktoré  získali najmenej 10 %  z celkového počtu plat-

ných hlasov v Slovenskej republike.

 

     Sú to:

 

     1. Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka

strana Slovenska. Dostala 1 005 488 hlasov, čo je 34,96 %.

 

     2. Koalícia Spoločná  voľba /Strana demokratickej ľavi-

ce,  Sociálnodemokratická strana  Slovenska, Strana zelených

na Slovensku, Hnutie  poľnohospodárov Slovenskej republiky/.

Dostala 299 496 hlasov, čo je 10,41 %.

 

     3. Maďarská  koalícia  /Maďarské kresťanskodemokratické

hnutie,  Spolužitie,  Maďarská  občianska  strana/.  Dostala

292 936 hlasov, čo je 10,18 %.

 

     4. Kresťanskodemokratické  hnutie  dostalo 289 987 hla-

sov, čo je 10,08 %.

 

     5. Demokratická únia Slovenska  dostala 246 444 hlasov,

čo je 8,57 %.

 

     6. Združenie robotníkov Slovenska  dostalo 211 321 hla-

sov, čo je 7, 34 %.

 

     7. Slovenská národná strana  dostala 155 359 hlasov, čo

je 5,4 %.

 

     Uvedené volebné výsledky znamenajú,  že v Národnej rade

Slovenskej republiky získala koalícia Hnutie za demokratické

Slovensko a Roľnícka strana  Slovenska 61 mandátov, koalícia

Spoločná voľba  18 mandátov, maďarská  koalícia 17 mandátov,

Kresťanskodemokratické hnutie 17 mandátov, Demokratická únia

Slovenska  15  mandátov,  Združenie  robotníkov Slovenska 13

mandátov a Slovenská národná strana 9 mandátov.

 

     Tieto počty mandátov sú  výsledkom ich pridelenia v pr-

vom a druhom  skrutíniu podľa § 42 a  § 43 volebného zákona,

vrátane zohľadnenia prednostných hlasov odovzdaných pre kan-

didátov na poslancov v rámci volebného kraja.

 

     Mandátový  a  imunitný  výbor  na dnešnej ustanovujúcej

schôdzi podľa  § 40 ods.  1 o rokovacom  poriadku Slovenskej

národnej  rady v  znení neskorších  predpisov preskúmal,  či

jednotliví poslanci boli platne zvolení a rovnako tiež voli-

teľnosť poslancov. Oboznámil sa so zápisnicou Slovenskej vo-

lebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej

republiky v roku 1994 a  s osvedčeniami o zvolení za poslan-

cov. Mal možnosť nahliadnuť do osobných dotazníkov poslancov

z hľadiska ich voliteľnosti, či poslanec je občan Slovenskej

republiky, ktorý má volebné právo,  či dosiahol vek 21 rokov

a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

     Podľa  článku  77  ods.  1  Ústavy Slovenskej republiky

funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, sud-

cu, prokurátora, príslušníka  Policajného zboru, príslušníka

Zboru  väzenskej a  justičnej stráže  a vojaka  z povolania.

Mandátový a  imunitný výbor preskúmal aj  túto otázku. Podľa

predložených dokladov ani jeden  poslanec takúto funkciu ne-

vykonáva.

 

     Mandátový a  imunitný výbor konštatoval  nastúpenie ná-

hradníkov na neuplatňované mandáty 14 poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky zvolených vo  voľbách 30. septembra

a 1. októbra 1994, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republi-

ky. Na ich miesta nastupujú títo náhradníci:

 

     namiesto Júliusa Brocku -  Ján Bielik, namiesto Rudolfa

Filkusa  -  Vladimír  Miškovský,  namiesto Mikuláša Dzurindu

- Jozef Polačko, namiesto Ľubomíra  Haracha - Martin Vrábeľ,

namiesto Pavla  Kanisa - Boris Zala,  namiesto Pavla Koncoša

- Dušan Dorotin, namiesto Romana Kováča - Vladimír Markovič,

namiesto Eduarda Kukana -  Rudolf Chmel, namiesto Petra Mag-

vašiho - Jozef Murgaš, namiesto  Jozefa Moravčíka - Ivan Ja-

roš, namiesto Ladislava Pittnera - Ján Krivčík, namiesto Ľu-

bomíra Romana - Jozef Habovštiak, namiesto Brigity Schmögne-

rovej  - Alžbeta  Borzová,  namiesto  Tibora Šagáta  - Anton

Straka.

 

     Predseda Národnej rady Slovenskej  republiky podľa § 48

ods. 5 a 6 zákona číslo  80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej

národnej rady v znení neskorších predpisov vyhlásil nastúpe-

nie uvedených náhradníkov a odovzdal im osvedčenie o tom, že

sa  stali poslancami  Národnej rady  Slovenskej republiky od

3. novembra 1994.  Od toho času a po  zložení sľubu môžu ná-

hradníci vykonávať mandát poslanca.

     Výbor ďalej zistil, že všetci 150 zvolení poslanci, ako

aj 14 náhradníci na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady zlo-

žili Ústavou  Slovenskej republiky predpísaný  sľub poslanca

Národnej rady Slovenskej republiky,  teda nikto z nich neod-

mietol  zložiť sľub  alebo nezložil  sľub s  výhradou, čo by

podľa článku  75 ods. 2 Ústavy  Slovenskej republiky malo za

následok stratu mandátu.

 

     Mandátový  a imunitný  výbor na  dnešnej schôdzi prijal

nasledovné uznesenie:

 

     Uznesenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady

Slovenskej republiky z 3. novembra 1994 k overeniu platnosti

voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

 

     Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej re-

publiky po preskúmaní  zápisnice Slovenskej volebnej komisie

o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ko-

naných v dňoch 30. septembra  1994 a 1. októbra 1994, osved-

čení o zvolení za poslanca Národnej rady Slovenskej republi-

ky, ako aj po preskúmaní voliteľnosti poslancov

 

     A. zisťuje, že všetkých  150 poslancov zvolených do Ná-

rodnej  rady Slovenskej  republiky vo  voľbách 30. septembra

1994 a 1. októbra 1994 bolo zvolených platne;

 

     B.  navrhuje  Národnej  rade  Slovenskej republiky, aby

prijala uznesenie tohto znenia:

 

     "Národná rada Slovenskej republiky  podľa článku 76 Ús-

tavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 1 zákona Slovenskej ná-

rodnej rady  číslo 44/1989 Zb. o  rokovacom poriadku Sloven-

skej  národnej  rady  v  znení  neskorších predpisov overuje

platnosť voľby poslancov  Národnej rady Slovenskej republiky

zvolených do  Národnej rady Slovenskej  republiky vo voľbách

30. septembra a 1. októbra 1994";

 

     C.  poveruje predsedu  Mandátového a  imunitného výboru

Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Miroslava Kočná-

ra, aby podal Národnej rade  Slovenskej republiky na jej us-

tanovujúcej schôdzi  správu Mandátového a  imunitného výboru

Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby

poslancov zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo

voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994.

 

     Toto uznesenie bolo schválené členmi výboru jednomyseľ-

ne.

 

     Dovoľte,  aby som  vás ďalej  informoval, že  mandátový

a imunitný  výbor na  svojej dnešnej  schôdzi prijal  ďalšie

uznesenie výboru a  poveril ma, aby som s  ním oboznámil Ná-

rodnú radu Slovenskej republiky.

 

     Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej re-

publiky podľa  § 52 ods.  1 zákona Slovenskej  národnej rady

o rokovacom  poriadku Slovenskej  národnej rady  v znení ne-

skorších predpisov zriaďuje dočasnú komisiu výboru na skúma-

nie, či jednotliví poslanci  Národnej rady Slovenskej repub-

liky za Demokratickú úniu  Slovenska boli platne zvolení po-

dľa príslušných  ustanovení zákona číslo 80/1990  Zb. o voľ-

bách do Slovenskej národnej  rady v znení neskorších predpi-

sov, a to v tomto zložení: Tibor Cabaj, Oľga Keltošová, Bar-

tolomej Kunc, Dušan Macuška, Ľudmila Mušková.

 

     Za schválenie tohto uznesenia hlasovalo z 15 prítomných

členov výboru  10 poslancov členov výboru,  5 poslancov bolo

proti.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu predsedovi mandátového a imunitného výboru.

 

     Pán poslanec Bugár - faktická poznámka.

 

Poslanec V. Bugár:

 

     Pán predseda, chcel by som sa opýtať pána predsedu man-

dátového a  imunitného výboru, že ak  teraz mandátový a imu-

nitný  výbor skonštatoval,  že všetkých  150 členov Národnej

rady bolo zvolených právoplatne, aké právomoci má táto komi-

sia,  keď náhodou,  neviem, akým  spôsobom zistí,  že predsa

niektorí poslanci boli "neprávoplatne" zvolení. Tomu nerozu-

miem, keby mi to vedel vysvetliť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán predseda Kočnár.

 

Poslanec M. Kočnár:

 

     Tá komisia podá správu výboru. /Šum v sále./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda, osobne sa domnievam, že sa tu vytvorí is-

tá diskusia  okolo príslušnej komisie.  Navrhujem preto, aby

sa  hlasovanie rozdelilo  na dva  razy. To  znamená, aby sme

najprv hlasovali o uznesení a aby sa potom hlasovalo o komi-

sii, prípadne aby k nej bola diskusia.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, musím vám s ľútosťou oznámiť, že diskusia

k tejto komisii nie je potrebná, pretože komisiu neschvaľuje

Národná rada, ale  vytvára si ju podľa §  53 rokovacieho po-

riadku výbor. To znamená, je to čiste záležitosť výboru. Ná-

rodná rada skutočne k tomu nemá čo diskutovať.

 

     Prosím, pán podpredseda Černák.

 

Podpredseda NR SR Ľ. Černák:

 

     Vážený pán predseda, chápal som návrh pána Miklošku ako

návrh  procedurálny a  tiež by  som chcel  navrhnúť, aby  sa

o jednotlivých častiach uznesenia  hlasovalo oddelene. Ak sa

príjme časť  uznesenia, v ktorej sa  konštatuje, že všetkých

150 mandátov je platných, potom  časť B je irelevantná, pre-

tože nemá zmysel preskúmavať jednotlivé mandáty poslancov.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Pán predseda,  chcel by som  sa predsa len  opýtať pána

predsedu mandátového a imunitného výboru, aký je zmysel tej-

to komisie,  ktorú mandátový a imunitný  výbor vytvoril. Keď

komisia skončí  svoju prácu, aký bude  jej výsledok a najmä,

aké má mať právne dôsledky, výsledok práce komisie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     ak by  komisia vedela vopred výsledok,  nemusí si výbor

zriaďovať komisiu. Myslím si, že  tu je taký logický lapsus.

To je po prvé. Po druhé -  sme toho názoru, že bolo by dobré

naštudovať si  rokovací poriadok, pretože podľa  § 52 výbory

Slovenskej národnej rady môžu  zriaďovať stále alebo dočasné

komisie. Tu nejde o § 55a - vyšetrovacia komisia, čiže sprá-

vu tejto komisie zriadenej podľa § 52 podá výboru táto komi-

sia  a výbor  potom rozhodne  hlasovaním, ako  ďalej s touto

správou  naloží. Myslím,  že je  zbytočne o  tom diskutovať,

pretože toto nie je  súčasťou oficiálneho uznesenia Národnej

rady, toto bolo súčasťou správy mandátového a imunitného vý-

boru.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Fogaš.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda,  chcel by som vás  poprosiť, aby ste dali

hlasovať o uznesení tak,  ako bolo predložené predsedom man-

dátového a  imunitného výboru, pretože  to je meritum  veci.

Domnievam sa, že diskusia, ktorá tu môže byť, alebo môžu byť

kladené  otázky predsedovi  výboru v  súvislosti s komisiou,

patrí do iného bodu programu.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, povedal som to  na začiatku, takže s vami

úplne súhlasím.

 

     Ešte pán podpredseda Černák.

 

Podpredseda NR SR Ľ. Černák:

 

     Vážený pán  predseda, veľmi pozorne  som počúval a  mám

pocit, že keď v časti A sme konštatovali, že 150 mandátov je

platných, tak  časť B je irelevantná.  Nemá zmysel potom ich

jednotlivo preskúmavať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán podpredseda, hovoríte  mimo veci. Skutočne, zriade-

nie komisie je vyslovene vecou výboru, o tom by sme tu teraz

zbytočne  diskutovali, nemá  to význam.  Schválime uznesenie

o tom, kde sa konštatuje,  že boli overené mandáty poslancov

a na túto dobu platia, čiže  títo poslanci budú riadnymi po-

slancami so  všetkými právami a povinnosťami.  Myslím si, že

je  zbytočné, aby  sme teraz  diskutovali o  tom, či komisia

áno, k akému výsledku sa dopracuje a čo z toho potom bude.

 

     Pán poslanec Tkáč.

 

Poslanec V. Tkáč:

 

     Sťahujem svoje vystúpenie, chcel som povedať to, čo po-

vedal pán predseda Národnej  rady. Právne dôsledky z rokova-

nia tejto komisie, aj zo  zistenia, samozrejme, nie sú, pre-

tože mandátový výbor navrhuje overiť výsledky volieb. Takže,

títo poslanci môžu byť, podľa mňa, pokojní, v tomto smere sa

nič  nechystá, ale  aj bez  ohľadu na  to, akým spôsobom tie

výsledky dopadnú, len z  hľadiska morálnopolitického je mož-

nosť  skúmať  platnosť  voľby  jednotlivých  poslancov podľa

príslušného ustanovenia rokovacieho poriadku, čo je dynamic-

ká skutočnosť. Takže, len  potvrdzujem slová predsedu Národ-

nej rady.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem.  Panie poslankyne,  páni poslanci,  pristúpime

k hlasovaniu o  návrhu uznesenia, ktorým  Národná rada podľa

článku 76  Ústavy Slovenskej republiky  a § 8  ods. 1 zákona

o rokovacom poriadku overuje platnosť voľby poslancov Národ-

nej rady Slovenskej republiky.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a súčasne hlasovali.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 146 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 144 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

 

     Konštatujem,  že  Národná   rada  Slovenskej  republiky

schválila uznesenie, ktorým overila platnosť voľby poslancov

Národnej rady Slovenskej republiky  zvolených vo voľbách 30.

septembra a 1. októbra 1993.

 

     Ďakujem pekne.

     /Potlesk./

 

 

 

 

    S i e d m y m  bodom programu je

 

     Voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Prosím o podanie návrhu.  O slovo sa prihlásil podpred-

seda Národnej rady Slovenskej  republiky pán Augustín Marián

Húska.

 

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

 

     Vážená Národná rada,

     vážení prítomní,

 

     v mene  poslaneckého klubu Hnutia  za demokratické Slo-

vensko a Roľníckej strany Slovenska a po prerokovaní s pred-

sedami politických  strán v Národnej rade  navrhujem, aby za

predsedu Národnej rady Slovenskej  republiky bol zvolený po-

slanec Ivan Gašparovič.

 

     Doc.  Dr. Ivan  Gašparovič, CSc.  sa narodil  27. marca

1941  v Poltári.  V roku  1964 absolvoval  Právnickú fakultu

Univerzity Komenského v  Bratislave. Pracoval ako prokurátor

na Mestskej prokuratúre v  Bratislave. Od januára 1969 pôso-

bil na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalisti-

ky  Právnickej  fakulty  Univerzity  Komenského. Od februára

1990  sa stal  prorektorom Univerzity  Komenského a  od júla

1990 do marca 1992  zastával funkciu generálneho prokurátora

federácie. Potom pôsobil ako pedagóg a člen vedeckej rady na

Právnickej  fakulte Univerzity  Komenského. V  júni 1992 bol

zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a tú-

to funkciu vykonával doteraz.

 

     Nazdávam  sa, že  pán poslanec  Gašparovič v uplynulých

dvoch rokoch často v  búrlivých vodách nášho parlamentu pre-

ukázal  dostatočnú mieru  taktu, rozvahy  i rozhodnosti.  Za

poslanca Národnej rady, v terajších predčasných voľbách kan-

didoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pánu  podpredsedovi  Národnej  rady. Skôr, ako

pristúpime k  vydaniu hlasovacích lístkov,  pýtam sa prítom-

ných, či má niekto iný návrh alebo doplňovací návrh.

 

     /Nikto./

 

     Ak nie, podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub-

liky predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí v taj-

nom hlasovaní Národná  rada Slovenskej republiky nadpolovič-

nou väčšinou všetkých poslancov.

 

     Prosím, aby sme pristúpili  k tajnému hlasovaniu o kan-

didátovi na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Bu-

deme postupovať podľa  volebného poriadku obdobným spôsobom,

ako pri voľbe predsedu mandátového a imunitného výboru.

 

     Dovoľte,  aby som  ešte pripomenul,  že svoju  voľbu na

predsedu Národnej  rady Slovenskej republiky  vyjadríte tak,

že na hlasovacom lístku ponecháte meno a priezvisko kandidá-

ta, ak za neho hlasujete. Meno a priezvisko kandidáta, ak za

neho nehlasujete, vodorovne  prečiarknete. Iné úpravy hlaso-

vacieho lístku sa považujú za neplatné.

 

     Prosím členov komisie  na zisťovanie výsledkov hlasova-

nia, aby sa ujali svojej  funkcie a dohliadli na priebeh vo-

lieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

 

     Pán poslanec Švec - faktická pripomienka.

 

Poslanec J. Švec:

 

     Ďakujem pekne,  pán predseda. Mali by  ste sa vyjadriť,

či beriete túto funkciu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Kandidát sa  vyjadroval listom na Národnú  radu, ale ak

to chcete počuť aj tu všetci, tak áno. /Potlesk./

 

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

 

     Pýtam sa, vážené kolegyne a  kolegovia, či už každý vy-

konal akt voľby, aby sa  mohlo začať so spočítavaním hlasov.

 

     Vážené  dámy a  páni, opakujem  - pýtam  sa, či  ste sa

všetci zúčastnili volieb predsedu Národnej rady.

 

     Ďakujem. Zrejme všetci  poslanci sa zúčastnili hlasova-

nia.

 

     Kým komisia zráta hlasy, nasleduje 10-minútová prestáv-

ka.

 

     /Po prestávke./

 

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného člena komisie

na  zisťovanie výsledkov  hlasovania pána  poslanca Cingela,

aby Národnej  rade oznámil výsledok  voľby predsedu Národnej

rady Slovenskej republiky.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     zápisnica o výsledku voľby  predsedu Národnej rady Slo-

venskej republiky.  Voľba predsedu Národnej  rady Slovenskej

republiky sa konala tajným  hlasovaním 3. novembra 1994. Po-

slancom  Národnej  rady  Slovenskej  republiky bolo vydaných

150 hlasovacích lístkov.

 

     Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na

zisťovanie  výsledkov  hlasovania  na  ustanovujúcej schôdzi

zistila, že  v tajnom hlasovaní  na voľbu predsedu  Národnej

rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 143 platných hla-

sovacích lístkov, 6 neplatných hlasovacích lístkov, 1 posla-

nec neodovzdal  hlasovací lístky. Komisia  na zisťovanie vý-

sledkov hlasovania zistila, že  za kandidáta na predsedu Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča bolo

odovzdaných 104  platných hlasovacích lístkov.  Podľa článku

89 ods.  1 Ústavy Slovenskej republiky  na zvolenie predsedu

Národnej rady Slovenskej  republiky je potrebná nadpolovičná

väčšina hlasov  všetkých poslancov Národnej  rady Slovenskej

republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Národnej rady Slovenskej republiky,

poslanec Ivan Gašparovič  získal nadpolovičnú väčšinu hlasov

všetkých poslancov  Národnej rady Slovenskej  republiky, čím

bol zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

/Potlesk./

 

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi  za oboznámenie s vý-

sledkom voľby.

 

     Konštatujem,  že Národná  rada Slovenskej  republiky za

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolila poslanca

Ivana Gašparoviča.

 

     Dovoľte, vážený  pán novozvolený predseda,  aby som vám

zablahoželal,  gratuloval k  tomuto zvoleniu  a poprial veľa

úspechov  v riadení  a organizovaní  činnosti Národnej  rady

Slovenskej republiky v I. volebnom období.

 

     Teraz dovoľte, aby som sa  vás opýtal, vážený pán pred-

seda, či chcete mať slovo.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

     vážení hostia,

 

     nie je to tak dávno, čo som tu, z tohto miesta oficiál-

ne ukončil X. volebné obdobie,  rozlúčil sa s poslancami Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky,  a tým uzavrel jednu kapi-

tolu v  dejinách našej mladej  parlamentnej demokracie. Opäť

sa tu teda stretávame, aby  sme na prvej slávnostnej schôdzi

začali prvé funkčné obdobie  Národnej rady Slovenskej repub-

liky. Dovoľte mi však, aby som využil ešte aj teraz príleži-

tosť a poďakoval sa všetkým tým, ktorí mi dali dôveru a zvo-

lili ma za predsedu  Národnej rady Slovenskej republiky. Bu-

dem sa snažiť túto funkciu vykonávať v prospech občanov Slo-

venska a nášho štátu.

 

     Dovoľte mi,  aby som ešte  aj teraz mohol  privítať po-

slancov, ktorí dostali hlasy  voličov a dnes slávnostne zlo-

žili sľub.  Verím, že všetci poslanci  Národnej rady Sloven-

skej  republiky  budú  svedomito  a  poctivo vykonávať svoje

funkcie, že  budú plniť vôľu občanov,  a že napriek rozmani-

tosti politických názorov budú mať pred sebou jediný nedeli-

teľný cieľ, a to  prosperitu a stabilitu Slovenskej republi-

ky. Želám vám všetkým, a želám to aj sebe, aby sme pracovali

konštruktívne, aby v tomto parlamente zavládol duch tvorivej

spolupráce. Prah, ktorý prekračujeme,  nie je iba prahom no-

vej volebnej sezóny,  je to prah, cez ktorý  sme už vstúpili

do času rozhodujúceho pre náš  štát a pre slovenského občana

a mali by sme urobiť všetko  pre to, aby sme dosiahli stano-

vené ciele.

 

     Najvyšším prirodzeným sudcom poslanca je, pravdaže, je-

ho svedomie.  Ale svedomie je  najvyšším sudcom pre  každého

občana. Najhlbším  zmyslom činnosti poslanca  je jeho zodpo-

vednosť za osudy  krajiny. Mohol by som povedať  v núdzi po-

znáš poslanca, a núdza ťaží každodenne nášho občana. Sloven-

ský parlament  nesmie dopustiť, aby  sa slovenská zem  znova

stala macochou pre svojho občana. To je jeho prvá i posledná

povinnosť.  Neexistujú také  posvätné práva,  ktoré by mohli

prevýšiť túto najprvšiu povinnosť.  Pravda, sú v živote člo-

veka i v živote spoločnosti dni sviatočné, ale sú aj, a pre-

dovšetkým, dni pracovné, dni  všedné, ktoré prinášajú so se-

bou  starosti a  problémy. Deň  sviatočný, to  je deň nového

funkčného  obdobia, keď  sme v  tejto slávnostnej  atmosfére

skladali sľub a keď sme sem vstupovali s odhodlaním realizo-

vať volebné programy. Slávnostnú atmosféru odložme do pamäti

a s plnou vážnosťou sa sústreďme na problémy a otázky, ktoré

pred nás prináša spoločenské dianie.

 

     Zloženie Národnej rady  Slovenskej republiky je výsled-

kom a  dôsledkom predčasných volieb.  Občania Slovenskej re-

publiky  sa v  slobodných a  demokratických voľbách rozhodli

podľa svojej vnútornej skúsenosti, podľa politickej či nábo-

ženskej  orientácie, podľa  tradícií, či  podľa príslušnosti

v národnej skupine,  a tak určili  profil slovenského parla-

mentu. Voľby boli odrazom politickej a sociálnej diferenciá-

cie našej spoločnosti a výsledky volieb, zloženie nášho par-

lamentu nám jednoznačne  prikazujú túto realitu rešpektovať.

Nechcem sa vracať k tomu, či predčasné voľby mali zmysel, či

boli  dôsledkom politickej  krízy alebo  len politickej  de-

štrukcie. Nechcem opätovne zvažovať, či predčasné voľby kva-

litatívne zmenili  našu spoločnosť, či  boli prínosom ekono-

mickým,  spoločenským alebo  politickým. To  nech súdi  čas,

historici a politici. Pre  nás, poslancov Národnej rady Slo-

venskej republiky, by však  malo vyplynúť prinajmenšom jedno

ponaučenie - snažiť sa konštituovať taký parlament, aby bolo

naše funkčné obdobie čo  najviac stabilné, aby našou spoloč-

nosťou  neotriasli  politické  krízy,  a  aby sme sústredili

všetky  schopnosti  na  riešenie  naliehavých legislatívnych

úloh.

 

     Výsledky predčasných volieb a zloženie Národnej rady by

nás  všetkých malo  vyliečiť z  jednej ilúzie.  Je to ilúzia

o jednote. V  plnej miere, šírke  i hĺbke sa  opäť potvrdilo

to, čo sme  napokon dobre vedeli, ale čo  sme tvrdohlavo od-

mietali brať  na vedomie, totiž, že  slovenská spoločnosť je

názorovo  nejednotná,  že  výzvy  k  zjednoteniu síl, prúdov

a názorov  sú márnením  duchovnej energie.  Ani v minulosti,

ani v  tej nedávnej, sme  neboli žiadnym ideovým  monolitom,

hoci základné postuláty našej politiky sa definovali od žia-

dúcej  jednoty. Atribúty  našej parlamentnej  politiky by sa

mali opierať  o pochopenie tejto  reality, teda reality,  že

žijeme a politicky pôsobíme v spoločnosti názorovo veľmi di-

ferencovanej. Práve takéto hlboké poznanie našej skutočnosti

nám umožní  byť voči sebe  väčšmi ústretoví, byť  tolerantní

k názorom iným, rešpektovať ľudské  i politické postoje tých

druhých. Takto pochopená skutočnosť  je kľúčom k novej filo-

zofii, k novej koncepcii parlamentnej politiky.

 

     Rozmanitosť názorov a  politických postojov však nezna-

mená  zmenu nášho  strategického smerovania.  Myslím, že  je

každému jasné,  o čo sa  usilujeme. Nespochybniteľný je  zá-

kladný kurz našej perspektívy. Bez  ohľadu na to aké je zlo-

ženie parlamentu, v akom  zložení bude pôsobiť vláda, musíme

jasne  deklarovať, že  naša spoločnosť  rešpektuje a vyznáva

demokratické princípy, transformuje  sa na trhovú ekonomiku,

chce sa v plnej miere integrovať do európskych hospodárskych

i bezpečnostných štruktúr, že chce a bude stavať na humanis-

tických princípoch. To je  nespochybniteľné. Budeme aj naďa-

lej rešpektovať všetky  medzinárodné zmluvy, Listinu základ-

ných ľudských práv a  slobôd, parlamentnú demokraciu. Bol by

som nesmierne  rád, keby tieto slová  s plnou vážnosťou pre-

nikli do vedomia domácich pochybovačov, keby to bol zreteľný

signál aj do zahraničia.

 

     Práve náš parlament so svojimi zákonodarnými a kontrol-

nými funkciami  musí byť jednoznačnou zárukou,  že naša spo-

ločnosť sa  bude aj ďalej vyvíjať  v súlade s demokratickými

princípmi  a že  akákoľvek recidíva  totalitnej minulosti je

absolútne  vylúčená. Môžeme,  a zrejme  sa aj  budeme sporiť

o tom, akými metódami, akým tempom a akou únosnou mierou za-

ťaženia našich obyvateľov prekonáme bariéry, ktoré nám stoja

v ceste  do  západoeurópskych  politických  a  hospodárskych

štruktúr.  Nedopustíme však  spochybňovanie našej  základnej

orientácie. Inými slovami,  musíme definovať spoločný záujem

a pohybovať sa  v tomto priestore.  Takýmto spôsobom by  sme

mali vylúčiť možné politické krízy, prestať už konečne zner-

vózňovať a traumatizovať  obyvateľstvo a ponúknuť perspektí-

vu, ktorú by si všetci  osvojili, pre ktorú by každý ochotne

z nás  pracoval. A  to je  perspektíva pokojného, stabilného

a prosperujúceho Slovenska.  Nie je to úloha  ľahká, ale nie

je neriešiteľná. Ak by sme  neboli schopní riešiť všetky tie

naliehavé  problémy,  ktoré  stoja  pred  našou spoločnosťou

v transformačnom procese,  potom by sme  neboli hodní hlasov

našich voličov.

 

     Nesmieme  podľahnúť pochybovačom,  ktorí naznačujú,  že

Slováci nie sú schopní si  sami vládnuť. Od takýchto úvah je

už len ďalší krok k tomu,  aby nám vládol niekto iný. Takéto

uvažovanie je absolútne  neprijateľné. Vynaložme teda všetko

úsilie,  aby sme  dokázali svetu,  najmä však  sami sebe, že

napriek už spomenutej rozmanitosti  sme jednotní v úsilí vy-

tvoriť  demokratickú  a  prosperujúcu  spoločnosť  moderných

a zodpovedných ľudí. Treba veriť, že jasne čitateľný spoloč-

ný záujem občanov tohto štátu, východisko z už pomaly otras-

nej ekonomickej a sociálnej situácie, budú rešpektovať všet-

ci poslanci.

 

     Politika, tá praktická,  inakšia nakoniec ani neexistu-

je, je  umenie hľadať spoločné  ciele. Spoločný cieľ  nie je

nejaká večitá  danosť, ale  ustavične obnovovaná úloha v me-

niacich  sa podmienkach.  Ak pred  dvoma rokmi bol najhlbším

spoločným  záujmom  krajiny  vznik  a budovanie samostatného

štátu a demokratických inštitúcií v ňom, dnes je takisto ta-

kým spoločným  záujmom záchrana pred  ekonomickou, sociálnou

a kultúrnou katastrofou, pred všeobecným úpadkom.

 

     Ťažko by sme dnes  mohli presne a vyčerpávajúco vymeno-

vať všetky  úlohy, ktoré budeme musieť  v Národnej rade rie-

šiť. Komplex problémov je veľký a rôznorodý. Môže sa ním za-

oberať iba stabilný parlament a, samozrejme, stabilná vláda.

Z nášho pohľadu to znamená,  medzi prvými úlohami dopracovať

a prijať rokovací poriadok, čiže určiť záväzné pravidlá hry,

aby  nedochádzalo k  dezinterpretácii práv  a povinností po-

slancov. Povinnosťou parlamentu bude ďalej dozerať na trans-

parentný spôsob privatizácie, jej  kontrolu a podľa možnosti

rýchly, efektívny  priebeh. Nepochybne sa  budeme musieť za-

oberať úlohou ako oživiť  ekonomiku, ako nenarušiť transfor-

mačný proces celej spoločnosti.  Týka sa to tiež systémového

prehodnotenia úverovej,  úrokovej a daňovej  politiky, oveľa

efektívnejšieho  podporovania drobného  a stredného podnika-

nia. Pred nami stojí závažný problém štátneho rozpočtu, kto-

rého prijatie a následná  realizácia je rozhodujúcim nástro-

jom ekonomiky každého štátu. Musíme sa usilovať o vytvorenie

takého legislatívneho rámca,  ktorý bude umožňovať rýchlejší

a bezrizikový  vstup zahraničného  kapitálu. V  tejto súvis-

losti treba spomenúť dotváranie nášho právneho poriadku, aby

bol kompatibilný s európskymi právnymi  normami, a to by nám

uľahčilo v budúcnosti vstup do Európskej únie. Budeme sa mu-

sieť  venovať  problémom  školstva,  zdravotníctva, kultúry,

poľnohospodárstva, riešiť nezamestnanosť  a pribrzdiť krimi-

nalitu, formovať štátnu  informačnú politiku, štátnu správu,

územnosprávne členenie, i zahraničnej politiky ako celku.

 

     Ako vidíte,  páni poslanci, panie  poslankyne, záber je

to široký  a dosť zložitý.  Vyžaduje si kvalifikovaných  po-

slancov, profesionálov,  ktorí sú ochotní  a schopní odložiť

osobné záujmy,  ktorí sa vedia  ovládať, ktorí majú  morálne

i odborné predpoklady, ktorí sa  vedia kultúrne správať a sú

pripravení robiť kompromisy v záujme spoločných cieľov. A že

máme spoločné ciele, o  tom svedčia volebné programy jednot-

livých politických  strán a hnutí  zastúpených v parlamente,

ktoré sú vo svojej podstate veľmi príbuzné. Ako som už pove-

dal, nečakám, že atmosféra v tejto sále, v tejto budove bude

len  idylická. Nebude.  Už najbližšie  hodiny a  dni ukázali

a ukážu,  v akom  zložitom a  protirečivom prostredí  žijeme

a budeme musieť pracovať. Ale  nikto z nás nesníme zodpoved-

nosť  za osudy  tohto štátu,  za osudy  našich voličov. A to

nech je hlavným kritériom našich slov, ale aj skutkov.

 

     Panie poslankyne, páni poslanci, želám vám pri tom ešte

raz veľa úspechov, viac trpezlivosti a ochoty spolupracovať.

 

     Ďakujem vám.

     /Potlesk./

 

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

 

     Ďakujem pánu  predsedovi za jeho úvodné  slovo a prosím

ho, aby  sa znova ujal  vedenia prvej schôdze  Národnej rady

prvého obdobia.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán podpredseda.

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     podľa programu ustanovujúcej schôdze pokračujeme  ô s -

m y m  bodom programu, ktorý je

 

     Určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej re-

publiky a overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Podľa §  8 ods. 3  Zákona o rokovacom  poriadku Národná

rada  Slovenskej republiky  určí počet  svojich podpredsedov

a overovateľov.

 

     Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky podávam

návrh ako prvý, aby Národná rada určila, že bude mať štyroch

podpredsedov. Ďalej súčasne navrhujem,  že Národná rada bude

mať 17 overovateľov.

 

     Panie poslankyne, páni poslanci, má niekto k tomuto ná-

vrhu pripomienky?

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení členovia vlády,

     vážená Národná rada,

 

     dovoľte, aby  som v zmysle dohody  politických strán na

určenie počtu overovateľov, ako  ste povedali, pán predseda,

má ich byť 17, na tlači  číslo 9 máme 18, navrhla vypustenie

pána Romana Vavríka.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa, je to správny  postreh, ale už sme vo-

lili, a na váš návrh  bol pán poslanec Vavrík vypustený. Po-

vedal som, že je to zhodná voľba s tou predošlou voľbou, po-

kiaľ išlo  o overovateľov. Povedal  som 17 poslancov.  Viem,

v tlači máte 18, tam to  stačí vyčiarknuť, je to tým vybave-

né, ale keď chcete hlasovať, prosím, dávam hlasovať o návrhu

pani poslankyne Keltošovej.

 

     Pardon, ešte pán podpredseda Černák.

 

Podpredseda NR SR Ľ. Černák:

 

     Dávam pozmeňovací návrh, aby  do tohto zoznamu bol pri-

písaný pán poslanec Viliam Vaškovič.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno. Prosím, pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda, v prvom rade  sa chcem opýtať, či nedošlo

k zámene bodov 8 a 12, pretože v bode 12 budeme voliť overo-

vateľov a tam možno dávať pozmeňovacie návrhy. Teraz hovorí-

me len o počte. Aj my máme určité zmeny, ktoré chceme nahlá-

siť, ale myslím si, že teraz nie je ten bod.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, teraz hlasujeme len o počtoch.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Áno, čiže návrh pani poslankyne Keltošovej je - ako ho-

voríme my, Slováci - irelevantný.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Povedal som to, ale chceli  ste, aby sme hlasovali, tak

som s tým súhlasil.

 

     Pán poslanec Hrnko.

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení kolegovia,

 

     mne toto celé pripadá ako smiešne divadlo, pretože ove-

rovatelia sú  - aspoň tak  to bolo zvykom  - dvaja za  každú

stranu. A nebolo to len kvôli  tomu, aby tam bol jeden alebo

dvaja, ale obyčajne bolo  málo overovateľov. Keď niekoho vo-

líme medzi overovateľov, dávame  mu robotu naviac. Ďakujeme,

že nás chcete "sprostiť" od takejto namáhavej prác.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Prosím, pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš:

 

     Mám len  faktickú poznámku k vystúpeniu  pána Hrnka, že

sprostiť nie je po slovensky.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne.  Vážení páni poslanci,  vážené panie po-

slankyne, keďže  nikto sa nehlási,  pristúpime k hlasovaniu.

Hlasovať budeme  osobitne o návrhoch  na určenie počtu  pod-

predsedov  Národnej rady  a osobitne  o návrhoch  na určenie

počtu overovateľov  Národnej rady. Budeme  hlasovať verejne,

pomocou  technického  zariadenia.  Najskôr  budeme  hlasovať

o návrhoch na určenie počtu  podpredsedov Národnej rady Slo-

venskej republiky v poradí, ako som povedal.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a budeme hneď hlasovať,

kto je za to, aby boli štyria podpredsedovia Národnej rady.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 146 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 139 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

 

     Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky urči-

la, že bude mať štyroch podpredsedov.

 

     Teraz by sme pristúpili k  hlasovaniu o návrhoch na ur-

čenie počtu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

Budeme hlasovať o prvom návrhu, ktorý som podal, aby Národná

rada určila, že bude mať  17 overovateľov, presne tých, kto-

rých sme predtým odhlasovali na kontrolu hlasovania.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 145 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 111 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky urči-

la, že bude mať 17 overovateľov Národnej rady.

 

     D e v i a t y m  bodom programu je

 

     Zriadenie ďalších výborov  Národnej rady Slovenskej re-

publiky.

 

     Podľa  článku  92  ods.  1  Ústavy Slovenskej republiky

a podľa § 8 ods. 3  zákona o rokovacom poriadku Národná rada

Slovenskej republiky  zriaďuje z poslancov  výbory ako svoje

iniciatívne a kontrolné orgány. Na spoločnom stretnutí pred-

staviteľov politických strán a politických hnutí 25. októbra

1994 sa  dohodlo, aby bol podaný  návrh na zriadenie ďalších

výborov Národnej rady, ako je uvedený v tlači číslo 6, ktorý

vám bol rozdaný.

 

     Pýtam sa, či má niekto k tomuto návrhu pripomienky.

 

     Pán poslanec Duray.

 

Poslanec M._Duray:

 

     Vážený  pán predseda,  dovoľte, aby  som opäť predložil

návrh na zriadenie výboru  pre ľudské práva, etnické menšiny

a cirkevné veci. Považujeme za  veľmi dôležité, aby taký vý-

bor existoval aj v  Národnej rade Slovenskej republiky. Ľud-

ské  práva totiž  na celom  svete, najmä  v tých  krajinách,

v ktorých existuje parlamentná  demokracia, patria medzi tie

práva, ktoré  sú veľmi prísne sledované,  a bude veľkou chy-

bou, a podľa nášho názoru  by sme porušili aj zásady ústavy,

keby  sme nezriadili  takýto výbor.  Absencia takého  výboru

v Národnej rade Slovenskej republiky  by bola veľkou chybou,

preto  navrhujeme,  aby  tento  široko  prierezový výbor bol

zriadený v Národnej rade Slovenskej republiky.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, pri politických  rokovaniach s predsedami politic-

kých  strán predseda  maďarskej koalície  pán Duray navrhol,

aby bol zriadený  tento výbor. Tam sa došlo  k názoru, že by

mala byť vytvorená komisia pri niektorom z výborov. Hovorilo

sa o výbore pre verejnú  správu, územnú správu a národnosti,

alebo pri  petičnom výbore. Dávam  hlasovať o tomto  návrhu,

ktorý predniesol pán poslanec Duray.

 

     Ešte pán poslanec Moric.

 

Poslanec V._Moric:

 

     Pán poslanec Duray necitoval, zásady akej ústavy by bo-

li porušené. Ústavy maďarskej?

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne. Budeme hlasovať.

 

     Prosím, prezentujme  sa a hlasujeme  o návrhu pána  po-

slanca Duraya na zriadenie  výboru pre národnosti a cirkevné

otázky.

 

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 141 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 81 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Konštatujem, že tento návrh  pána poslanca Duraya v Ná-

rodnej rade neprešiel.

 

     Pristúpime preto  k hlasovaniu. Budeme  hlasovať jedným

hlasovaním o zriadení  ďalších navrhovaných výborov Národnej

rady. Ide o ústavnoprávny  výbor, výbor pre financie, rozpo-

čet a menu, výbor  pre hospodárstvo, privatizáciu a podnika-

nie, výbor  pre pôdohospodárstvo, výbor  pre verejnú správu,

územnú  samosprávu  a  národnosti,  výbor  pre zdravotníctvo

a sociálne veci,  výbor pre obranu  a bezpečnosť, zahraničný

výbor, výbor  pre vzdelanie, vedu,  kultúru a šport  a výbor

pre životné prostredie a ochranu prírody.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď aj hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 148 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 143 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

 

     Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zria-

dila výbory, ako som ich prečítal v návrhu.

 

     Ďakujem pekne.

 

 

     D e s i a t y m  bodom programu je

 

     Voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Národná rada  Slovenskej republiky určila,  že bude mať

štyroch podpredsedov.

 

     Návrh na  voľbu podpredsedov Národnej  rady ste dostali

ako tlač číslo 7.

 

     Skôr, ako pristúpime k voľbe podpredsedov, pýtam sa, či

má niekto  k podaným návrhom  pripomienky alebo iné  návrhy,

prípadne, či niekto chce návrhy kandidátov odôvodniť.

 

     Hlási sa pán poslanec Cingel.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Pán predseda, mám formálnu  pripomienku k návrhu voleb-

ného poriadku na voľby  tajným hlasovaním, konané na ustano-

vujúcej schôdzi.  Nedopatrením v odseku  4 písm. b/  vypadlo

znenie "najmenej  však jeden kandidát". Je  tam napísané, že

platný je  hlasovací lístok, na  ktorom je ponechaný  určený

počet kandidátov, ak ide o voľbu podpredsedov Národnej rady.

Podľa môjho názoru správne by to malo byť, že platný je hla-

sovací lístok, na ktorom  je ponechaný určený počet kandidá-

tov, najmenej však jeden kandidát, ak ide o voľbu podpredse-

dov Národnej rady.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Chcete, aby sme dali o tom hlasovať?

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Áno, žiadam, aby sa o tom hlasovalo.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, pán poslanec Fico.

 

Poslanec R. Fico:

 

     Pán predseda, chcel by som odôvodniť návrh na kandidáta

za podpredsedu Národnej rady.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

    Áno. Najskôr pán poslanec Prokeš.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Ďakujem, pán predseda. Chcel  by som len spresniť návrh

pána Cingela, ak by dovolil,  že platný je hlasovací lístok,

kde je  ponechaný najviac určený  počet kandidátov. V  tomto

prípade sú  to štyria, ale  to slová "najviac  určený počet"

umožňujú, že  tam nie je ponechaný  ani jeden, jeden, dvaja,

traja alebo štyria, ale nemôžu byť piati.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre. Dáme hlasovať o návrhu pána poslanca Cingela.

 

     Prosím, budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať za ná-

vrh.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 146 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 107 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

 

     Konštatujem, že sme prijali  návrh pána poslanca Cinge-

la, takto potom musíme upravovať lístok.

 

     Skôr,  ako pristúpime  k hlasovaniu,  dovoľte, aby  som

konštatoval, že podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej re-

publiky podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky volí

Národná rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov

všetkých poslancov.

 

     Dovoľte, aby  som pripomenul aj to,  že podľa článku IV

ods.  3 volebného  poriadku sa  podpredsedovia Národnej rady

volia  spoločným hlasovacím  lístkom. Svoju  voľbu vyjadríte

tak,  že na  hlasovacom lístku  ponecháte mená  a priezviská

kandidátov, za ktorých hlasujete. Meno a priezvisko kandidá-

ta,  za  ktorého  nehlasujete,  vodorovne  prečiarknete. Iné

úpravy hlasovacích lístkov sa  považujú za neplatné hlasova-

nie. Platný je ten hlasovací  lístok, na ktorom sú ponechaní

najviac štyria kandidáti.

 

     Pýtam sa, či  páni poslanci z klubov, z  ktorých sú na-

vrhnutí  kandidáti na  podpredsedov, sa  chcú k  návrhom vy-

jadriť.

 

     Hlásili sa pán Slobodník, pán Fico.

 

Poslanec D. Slobodník:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     v mene  poslaneckého klubu Hnutia  za demokratické Slo-

vensko a Roľníckej strany Slovenska a po prerokovaní s pred-

sedami politických strán  a predstaviteľmi politických strán

a hnutí navrhujem  pána poslanca Augustína  Mariána Húsku za

podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Prof. Ing.  Augustín Marián Húska, DrSc.  sa narodil 9.

septembra 1929  v Hubovej, okres  Liptovský Mikuláš. V  roku

1950  musel  opustiť  vysokú  školu  z  politických  dôvodov

a v rokoch 1951 až  1953 absolvoval vojenskú základnú službu

v Ostrave-Radvaniciach  ako  baník.  V  rokoch  1954 až 1960

pôsobil v Stavebnom podniku  v Ružomberku, kde zároveň diaľ-

kovo ukončil Vysokú školu ekonomickú.  V rokoch 1960 až 1963

pôsobil ako vývojový pracovník  v národnom podniku Hydrostav

v Bratislave. Od  roku 1963 do  konca roku 1989  pôsobil ako

vedec-výskumník v Ústave  ekonomiky a organizácie stavebníc-

tva v Bratislave. Zároveň  tu obhájil hodnosť kandidáta eko-

nomických vied  a doktora technických vied.  Od januára 1990

nastúpil do Ekonomickej univerzity  ako pedagóg, a to najprv

ako docent a neskôr ako profesor.

 

     V marci 1990 bol  kooptovaný za poslanca Slovenskej ná-

rodnej rady  a zvolili ho  za člena predsedníctva.  V prvých

slobodných  voľbách  v  roku  1990  bol  zvolený za poslanca

a v  rokoch 1990-1991  bol ministrom  privatizácie. V rokoch

1992 bol zvolený za poslanca a podpredsedu Slovenskej národ-

nej rady, kde pôsobil doteraz.

 

     Za poslanca Národnej rady  v terajších predčasných voľ-

bách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

 

     Ďakujem.

 

Podpredseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Slobodníkovi. Pán poslanec Fico.

 

 

 

 

 

Poslanec R. Fico:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené dámy a páni,

 

     poslanecký klub Strany  demokratickej ľavice, Sociálno-

demokratickej   strany  Slovenska,   Hnutia  poľnohospodárov

a Strany zelených na Slovensku  navrhujú do funkcie podpred-

sedu Národnej rady Slovenskej  republiky pána poslanca Ľubo-

míra Fogaša.

 

     Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš,  CSc. sa narodil 12. decembra

1950 v Podolí, okres Trenčín.  V roku 1974 ukončil Právnickú

fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štú-

dia nastúpil na Katedru  občianskeho a rodinného práva Práv-

nickej fakulty ako asistent.  Na tomto pracovisku pôsobí do-

teraz.  V roku  1981 získal  vedeckú hodnosť  kandidáta vied

a v roku 1985 bol vymenovaný  za docenta pre odbor občianske

právo. Bol členom vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzi-

ty  Komenského, členom  kolégia ministra  spravodlivosti. Je

autorom viac ako  50 rôznych štúdií a článkov  z oblasti ob-

čianskeho práva procesného a z oblasti ústavného práva. Rov-

nako je  autorom 7 knižných  publikácií, okrem iného  takých

závažných,  ako  je  komentár   k  Listine  základných  práv

a slobôd, či komentár k Ústave Slovenskej republiky.

 

     Od  roku 1993  je docent  Fogaš poslancom Parlamentného

zhromaždenia Rady Európy,  členom Politického výboru, Výboru

pre právne otázky  a ľudské práva, ako i  členom Byra Parla-

mentného zhromaždenia Rady Európy. V súčasnom období vykoná-

va  aj funkciu  podpredsedu Parlamentného  zhromaždenia Rady

Európy.

 

     V roku 1990 bol pán  poslanec Fogaš zvolený za poslanca

Slovenskej národnej rady. Rovnako  bol zvolený do tohto naj-

vyššieho zákonodarného  orgánu aj v roku  1992 a počas pred-

chádzajúceho  volebného obdobia  vykonával funkciu  predsedu

Mandátového a imunitného výboru  Národnej rady a súčasne bol

členom  Ústavnoprávneho výboru  Národnej rady.  V posledných

voľbách kandidoval za koalíciu Spoločná voľba.

 

     Vážené  dámy a  páni, vzhľadom  na odborné  a praktické

parlamentné skúsenosti nášho kandidáta,  jeho kredit v práv-

nických a politických  kruhoch umocnený významnými pozíciami

na medzinárodnej  úrovni, vás žiadam o  podporu a voľbu pána

docenta Fogaša  za podpredsedu Národnej  rady Slovenskej re-

publiky.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pekne  pánu  poslancovi  Ficovi.  Pýtam sa, či

niekto chce  zdôvodniť kandidátku ďalších  poslancov na pod-

predsedov.

 

     /Nikto./

 

     Ak nie,  prosím členov komisie  na zisťovanie výsledkov

hlasovania, aby sa ujali  svojej funkcie a súčasne dohliadli

na priebeh tajného hlasovania.

 

     Budeme  hlasovať tajným  hlasovaním opäť  tak, ako  sme

hlasovali doteraz.

 

     /Vykonanie aktu tajnej voľby./

 

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

 

     Vážené  panie poslankyne,  vážení páni  poslanci, pýtam

sa, či ste sa všetci zúčastnili aktu terajšej voľby.

 

     Vyhlasujem 20-minútovú prestávku na sčítanie hlasov.

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného člena komisie

na  zisťovanie výsledkov  hlasovania pána  poslanca Cingela,

aby Národnej rade Slovenskej republiky oznámil výsledky voľ-

by podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     predkladám zápisnicu o výsledku volieb podpredsedov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky.

 

     Voľba  podpredsedov Národnej  rady Slovenskej republiky

sa konala tajným hlasovaním  3. novembra 1994. Poslancom Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky  bolo vydaných 149 hlasova-

cích lístkov.

 

     Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na

zisťovanie  výsledkov  hlasovania  na  ustanovujúcej schôdzi

zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu podpredsedu Národnej

rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 147 platných hla-

sovacích lístkov, 2 neplatné hlasovanie lístky a 0 poslancov

neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na podpredsedu  Národnej rady Slovenskej repub-

liky  Augustína Mariána  Húsku bolo  odovzdaných 95 platných

hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  podpredsedu Národnej rady  Slovenskej re-

publiky Ľubomíra Fogaša bolo  odovzdaných 48 platných hlaso-

vacích lístkov.

 

     Za kandidáta  podpredsedu Národnej rady  Slovenskej re-

publiky László  Nagya bolo odovzdaných  44 platných hlasova-

cích lístkov.

 

     Za  kandidáta na  podpredsedu Národnej  rady Slovenskej

republiky Ivana Šimku bolo  odovzdaných 58 platných hlasova-

cích lístkov.

 

     Za  kandidáta na  podpredsedu Národnej  rady Slovenskej

republiky Jána Ľuptáka bolo odovzdaných 97 platných hlasova-

cích lístkov.

 

     Podľa článku  90 ods. 1 Ústavy  Slovenskej republiky na

zvolenie podpredsedu  Národnej rady Slovenskej  republiky je

potrebná nadpolovičná väčšina  hlasov všetkých poslancov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republi-

ky poslanec Augustín Marián Húska získal nadpolovičnú väčši-

nu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej repub-

liky, čím bol zvolený  za podpredsedu Národnej rady Slovens-

kej republiky. /Potlesk./

 

     Kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej repub-

liky  poslanec Ľubomír  Fogaš nezískal  nadpolovičnú väčšinu

hlasov všetkých poslancov  Národnej rady Slovenskej republi-

ky, čím  nebol zvolený za podpredsedu  Národnej rady Sloven-

skej republiky.

 

     Kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej repub-

liky poslanec László Nagy nezískal nadpolovičnú väčšinu hla-

sov všetkých  poslancov Národnej rady  Slovenskej republiky,

čím  nebol zvolený  za podpredsedu  Národnej rady Slovenskej

republiky.

 

     Kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej repub-

liky poslanec Ivan Šimko  nezískal nadpolovičnú väčšinu hla-

sov všetkých  poslancov Národnej rady  Slovenskej republiky,

čím  nebol zvolený  za podpredsedu  Národnej rady Slovenskej

republiky.

 

     Kandidát za podpredsedu Národnej rady Slovenskej repub-

liky poslanec Ján Ľupták  získal nadpolovičnú väčšinu hlasov

všetkých poslancov  Národnej rady Slovenskej  republiky, čím

bol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republi-

ky. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi.

 

     Konštatujem, že  za podpredsedov Národnej  rady Sloven-

skej republiky boli zvolení páni poslanci Húska a Ľupták.

 

     Prosím  novozvolených pánov  podpredsedov Národnej rady

Slovenskej republiky, aby zaujali svoje miesta, ktoré sú pre

nich určené.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Andel.

 

Poslanec M. Andel:

 

     Vážený pán predseda, predkladám návrh na ukončenie ďal-

šej voľby  podpredsedov Národnej rady  Slovenskej republiky.

Myslím, že  o neobsadených miestach sa  môže hlasovať po vý-

sledkoch  koaličných rozhovorov.  Žiadam vás,  pán predseda,

aby ste o mojom návrhu dali hlasovať, a to bez rozpravy.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Je to procedurálny návrh, takže budeme hlasovať o tomto

návrhu pána poslanca.

 

     Prosím, aby  sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 127 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

     Nehlasovalo 7 poslancov.

 

     Týmto chcem povedať, že  voľba ďalších podpredsedov nie

je skončená, títo podpredsedovia môžu byť volení kedykoľvek,

na ktorejkoľvek schôdzi, kedy dá poslanecká snemovňa návrh.

 

     J e d e n á s t y m  bodom programu je

 

     Voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej repub-

bliky.

 

     Národná  rada  Slovenskej  republiky  okrem mandátového

a imunitného výboru zriadila 10 ďalších výborov Národnej ra-

dy Slovenskej republiky. V  nadväznosti na spoločné stretnu-

tie  predstaviteľov  politických  strán  a politických hnutí

25.  októbra 1994  poslanci za  jednotlivé politické  strany

a politické hnutia navrhujú za predsedov výborov kandidátov,

ako ich máte  uvedených v návrhu, ktorý vám  bol rozdaný ako

tlač číslo 8.

 

     Chcem pripomenúť, že  predsedu mandátového a imunitného

výboru Národná rada už zvolila.

 

     Pýtam  sa, kto  má k  návrhu otázky,  pripomienky alebo

ďalšie návrhy, prípadne či  chce niekto uviesť návrhy kandi-

dátov.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Černák.

 

Poslanec Ľ. Černák:

 

     Vážený pán predseda, hlásil som  sa už skôr, len som sa

chcel uistiť, teda hlasovalo sa  o návrhu pána Andela, ktorý

povedal, že  voľba ďalších podpredsedov bude  až po ukončení

koaličných rozhovorov, to znamená nie kedykoľvek na schôdzi,

ale až keď prebehnú koaličné rozhovory a budú ukončené.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, ale to povedal pán poslanec. Kedykoľvek môže dôjsť

k voľbe  podpredsedu,  keď  dôjde  návrh  z  pléna na ďalšej

schôdzi.

 

     Pán poslanec Fico.

 

Poslanec R. Fico:

 

     Pán  predseda, za  poslanecký klub  Spoločnej voľby vás

prosím o prestávku.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     To isté.

 

Poslanec M. Andel:

 

     Prosím, odpovedám pánu Černákovi, použil som termín "sa

môže hlasovať".

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     dávam  procedurálny návrh,  súhlasím s  prestávkou, ale

navrhujem 5 minút a prosím dať o tom hlasovať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Návrh dvoch politických klubov  je na prestávku. Udeľu-

jem ju  s tým, že ďalší  návrh pani poslankyne je,  aby pre-

stávka bola 5 minút. Chcete  o tom hlasovať, alebo sa dohod-

neme, že je 5 minút?

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Fico.

 

 

 

 

 

Poslanec R. Fico:

 

     Pán  predseda,  potrebujeme  prestávku  na poradu klubu

a myslím si,  že 5 minút  je príliš krátka  doba. Prosím vás

o 20-minútovú prestávku.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dohodnime sa na desiatich minútach. Stačí? Pani poslan-

kyňa dala  prvý návrh, kde hovorí  o piatich minútach, takže

musím dať najskôr  hlasovať o jej návrhu. Pýtam  sa pani po-

slankyne, či nezvýši čas predĺženia prestávky.

 

     Prosím, najskôr pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne a kolegovia,

 

     chcel by som pripomenúť, že  síce aj my sme mali takúto

reakciu, aká tu teraz zaznela, na žiadosti poslaneckého klu-

bu HZDS a SNS v minulom volebnom období, že sme chceli skra-

covať ich prestávky  na 5 či 10 minút, ale  potom sme sa do-

hodli, že budeme rešpektovať štvorročnú parlamentnú tradíciu

a udeľovať prestávku v rozsahu,  ako si kluby zažiadajú. Pa-

mätám  sa na  prestávku, ktorá  trvala do  konca rokovacieho

dňa, viac ako 3 hodiny,  ale minimálna prestávka bola 30 mi-

nút, ak klub o ňu požiadal.

 

     Nechceme naťahovať rokovanie, chceme sa poradiť, a pre-

to  žiadame prestávku.  Ak tu  prevládne prístup,  že žiadne

tradície a v I. volebnom  období začíname úplne odznova, ako

to tu zaznelo, samozrejme, môžeme  aj takéto hrať, ale chcem

povedať, že nikdy sme neprikročili  ku kroku, ktorý sa teraz

ide stať, pretože je naozaj smiešne očakávať, že sa za 5 mi-

nút niekto poradí. To sa dá zísť dolu a vyjsť hore.

 

     Ďakujem vám za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení páni kolegovia a kolegyne,

 

     aby sme  dokázali, že sme ústretoví,  beriem svoj návrh

späť a navrhujem 10 minút, ale o tom už žiadam hlasovať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Keltošová navrhuje 10-minútovú prestáv-

ku a chce o tom hlasovať.

 

     Ešte pán poslanec Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Pán predseda, len pripomínam, že v minulom funkčnom ob-

dobí vtedajšia koalícia  pristupovala k obmedzovaniu prestá-

vok až po štyroch prestávkach, ktoré navrhli a ktoré dostali

kluby HZDS a SNS.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Bajan.

Poslanec V. Bajan:

 

     Na margo  ústretovosti pani Keltošovej  vzhľadom na to,

že v I. volebnom období pravdepodobne zavádzame nové poriad-

ky, odporúčam,  aby si dĺžku  prestávky určili tí,  ktorí ju

vyvolali. Totiž určovať druhému minutáž  na to, koľko sa po-

trebujú poradiť, sa mi zdá byť minimálne pritiahnuté za vla-

sy.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Keď  budeme o  tom toľko  diskutovať -  tá prestávka už

dávno mohla byť 10 minút.

 

     Pán poslanec Cabaj.

 

Poslanec T. Cabaj:

 

     Dovolím  si  upozorniť  svojich  kolegov, predrečníkov,

ktorí na  túto tému už hovorili,  že by bolo dobré,  keby sa

vrátili do zápisu, ako prebiehali tieto schôdze, a tam sa im

veľa vecí objaví v pamäti.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Budeme hlasovať o  návrhu pani poslankyne Kel-

tošovej, ktorá 5 minút zmenila na 10 minút.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 128 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

     Nehlasovalo 6 poslancov.

 

     Prosím, je 17.50 hodín, do 18.00 hodiny bude prestávka.

 

     /Po prestávke./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené panie poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     pristúpime k voľbe predsedov výborov Národnej rady Slo-

venskej republiky.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Fogaš.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ďakujem za  slovo. Pán predseda, chcem  vám oznámiť, že

sa vzdávam kandidatúry na  funkciu predsedu Zahraničného vý-

boru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený pán predseda,

 

     chcem urobiť  to isté a  stiahnuť svoju kandidatúru  na

predsedu  Výboru  Národnej  rady  vzdelanie,  vedu,  kultúru

a šport. Chcem povedať, aby sme nekomplikovali veci a nebolo

treba tlačiť nové lístky,  aby sa neprihliadalo na uvedených

kandidátov, ale aby sa  použili lístky, ktoré boli priprave-

né, aby sme nezdržiavali čas, ale považujem túto kandidatúru

za stiahnutú, teda týmto vám to oznamujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem.

 

     Pristúpime  k  voľbe  predsedov  výborov  Národnej rady

Slovenskej republiky.

 

     Podľa  článku  92  ods.  1  Ústavy Slovenskej republiky

predsedov  výborov volí  Národná rada  tajným hlasovaním. Na

zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa vyžaduje súhlas

nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

 

     Podľa článku  IV ods. 2  volebného poriadku predsedovia

výborov Národnej rady sa  volia osobitnými hlasovacími líst-

kami, ktoré sú farebne odlíšené. Postupovať budeme podľa vo-

lebného poriadku.

 

     Dovoľte mi ešte, vážené  panie poslankyne, páni poslan-

ci, aby som pripomenul, že  svoju voľbu vyjadríte tak, že na

príslušnom  hlasovacom  lístku  ponecháte  meno a priezvisko

kandidáta, za ktorého hlasujete.  Meno a priezvisko kandidá-

ta,  za  ktorého  nehlasujete,  vodorovne  prečiarknete. Iné

úpravy hlasovacieho lístka sa  považujú za neplatné hlasova-

nie.

 

     Prosím členov komisie  na zisťovanie výsledkov hlasova-

nia, aby zaujali svoje miesto  a dohliadli na priebeh hlaso-

vania. Súčasne ich opäť prosím, aby hlasovali ako prví.

 

     Prosím, pán poslanec Kočnár.

 

 

Poslanec M. Kočnár:

 

     Prosil by členov mandátového a imunitného výboru, keďže

sme sa  pre časovú tieseň nedostali  k bodu 4, ktorý  sme si

schválili, myslím, že strany by nám za to nepoďakovali, pre-

tože tam sa bude rozprávať o peniazoch, ktoré má každá stra-

na dostať za hlas voličov, aby sa po tomto hlasovaní stretli

v miestnosti, kde sme už boli.

 

     Ďakujem.

 

     /Vykonanie aktu tajnej voľby./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené  panie poslankyne,  vážení páni  poslanci, pýtam

sa, či ešte niekto chce voliť.

 

     Pán poslanec  Cingel, zrejme môžete  uzavrieť toto kolo

volieb. Kým komisia spočíta  hlasy, máme prestávku minimálne

20 minút.

 

     /Po prestávke./

 

     Vážené panie  poslankyne, vážení páni  poslanci, budeme

pokračovať v našom rokovaní. Prosím povereného člena komisie

pre zisťovanie  výsledkov hlasovania pána  poslanca Cingela,

aby Národnej rade oznámil výsledky volieb.

 

Poslanec T. Cingel:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     podľa protokolu musím prečítať všetky zápisnice. Je to-

ho  nesmierne  veľa.  Prečítam  len  nadpis jednej zápisnice

s tým, že pri budúcich by  som už čítal len konkrétne návrhy

hlasov, alebo teda všetky. Skúsime to.

 

     Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej ra-

dy Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre financie, rozpočet a menu sa konala tajným hlasovaním

3. novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

financie, rozpočet a menu bolo odovzdaných 144 platných hla-

sovacích lístkov,  3 lístky boli  neplatné, 0 poslancov  ne-

odovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre financie, rozpočet  a menu Miroslava Maxona bolo

odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  za predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky pre financie,  rozpočet a menu Jozefa Košnára

bolo odovzdaných 61 platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej  republiky pre fi-

nancie,  rozpočet a  menu je  potrebná nadpolovičná  väčšina

hlasov prítomných poslancov  Národnej rady Slovenskej repub-

liky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre financie, rozpočet  a menu poslanec Miroslav Ma-

xon získal nadpolovičnú  väčšinu hlasov prítomných poslancov

Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za pred-

sedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie,

rozpočet a menu.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre financie, rozpočet  a menu poslanec Jozef Koš-

nár nezískal nadpolovičnú  väčšinu hlasov prítomných poslan-

cov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za

predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej  republiky pre fi-

nancie, rozpočet a menu.

 

     Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej ra-

dy  Slovenskej  republiky   pre  hospodárstvo,  privatizáciu

a podnikanie.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky  pre hospodárstvo,  privatizáciu a  podnikanie sa  konala

tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

hospodárstvo,  privatizáciu  a  podnikanie  bolo odovzdaných

145  platných  hlasovacích  lístkov,  2  neplatné hlasovacie

lístky, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre  hospodárstvo, privatizáciu a  podnikanie Romana

Hofbauera bolo odovzdaných 84 platných hlasovacích lístkov.

 

 

     Za kandidáta  za predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky  pre hospodárstvo, privatizáciu  a podnikanie

Ľudovíta  Černáka bolo  odovzdaných 61  platných hlasovacích

lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky pre hos-

podárstvo, privatizáciu a podnikanie je potrebná nadpolovič-

ná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Sloven-

skej republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslanec

Roman Hofbauer získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvole-

ný za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie posla-

nec Ľudovít Černák nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prí-

tomných  poslancov Národnej  rady Slovenskej  republiky, čím

nebol  zvolený za  predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

 

     Zápisnica o výsledku voľby do Výboru Národnej rady Slo-

venskej republiky pôdohospodárstvo.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre  pôdohospodárstvo sa konala tajným  hlasovaním dňa 3.

novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy  Slovenskej republiky  na zisťovanie  výsledkov hlasov na

ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľ-

bu  predsedu Výboru  Národnej rady  Slovenskej republiky pre

pôdohospodárstvo  bolo odovzdaných  141 platných hlasovacích

lístkov, 6  neplatných hlasovacích lístkov,  0 poslancov ne-

odovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre pôdohospodárstvo  Pavla Delingu bolo odovzdaných

95 platných hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  za predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky  pre pôdohospodárstvo Pála  Farkasa bolo odo-

vzdaných 46 platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdo-

hospodárstvo je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítom-

ných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre  pôdohospodárstvo poslanec Pavel  Delinga získal

nadpolovičnú  väčšinu hlasov  prítomných poslancov  Národnej

rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výbo-

ru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre pôdohospodárstvo  poslanec Pál Farkas nezískal

nadpolovičnú  väčšinu hlasov  prítomných poslancov  Národnej

rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Vý-

boru  Národnej rady  Slovenskej republiky  pre pôdohospodár-

stvo.

 

 

 

     Zápisnica  o  výsledku  voľby  predsedu  Národnej  rady

Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a

národnosti.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti sa ko-

nala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti bolo odovzda-

ných 146 platných hlasovacích  lístkov, 1 neplatný hlasovací

lístok, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre  verejnú správu, územnú  samosprávu a národnosti

Jozefa Reu bolo odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky  pre verejnú správu, územnú  samosprávu a ná-

rodnosti Viliama Sopku bolo odovzdaných 42 platných hlasova-

cích lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky  pre verejnú správu, územnú  samosprávu a ná-

rodnosti Árpáda Duka-Zólyomiho  bolo odovzdaných 14 platných

hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky  pre verejnú správu, územnú  samosprávu a ná-

rodnosti Jozefa Miklušičáka bolo odovzdaných 7 platných hla-

sovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej  republiky pre ve-

rejnú  správu, územnú  samosprávu a  národnosti je  potrebná

nadpolovičná  väčšina hlasov  prítomných poslancov  Národnej

rady Slovenskej republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre  verejnú správu, územnú  samosprávu a národnosti

poslanec Jozef  Rea získal nadpolovičnú  väčšinu hlasov prí-

tomných  poslancov Národnej  rady Slovenskej  republiky, čím

bol zvolený za predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti

poslanec Viliam  Sopko nezískal nadpolovičnú  väčšinu hlasov

prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím

nebol  zvolený za  predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky  pre verejnú  správu, územnú  samosprávu a  národ-

nosti,

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti

poslanec  Árpád Duka-Zólyomi  nezískal nadpolovičnú  väčšinu

hlasov prítomných poslancov  Národnej rady Slovenskej repub-

liky,  čím nebol  zvolený za  predsedu Výboru  Národnej rady

Slovenskej republiky  pre verejnú správu,  územnú samosprávu

a národnosti.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti

poslanec Jozef Miklušičák nezískal nadpolovičnú väčšinu hla-

sov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,

čím nebol  zvolený za predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky  pre verejnú správu, územnú  samosprávu a ná-

rodnosti.

 

     Zápisnica  o  výsledku  voľby  predsedu  Národnej  rady

Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre zdravotníctvo a sociálne veci sa konala tajným hlaso-

vaním 3. novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

zdravotníctvo a sociálne veci  bolo odovzdaných 141 platných

hlasovacích  lístkov,  6  neplatných  hlasovacích lístkov, 0

poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre zdravotníctvo a  sociálne veci Miroslava Mikolá-

šika bolo odovzdaných 57 platných hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky pre zdravotníctvo  a sociálne veci Antona Ná-

rodu bolo odovzdaných 84 platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdra-

votníctvo a  sociálne veci je  potrebná nadpolovičná väčšina

hlasov prítomných poslancov  Národnej rady Slovenskej repub-

liky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre zdravotníctvo a  sociálne veci poslanec Miroslav

Mikolášik  nezískal nadpolovičnú  väčšinu hlasov  prítomných

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvo-

lený za  predsedu Výboru Národnej  rady Slovenskej republiky

pre zdravotníctvo a sociálne veci.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre  zdravotníctvo a sociálne  veci poslanec Anton

Národa získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslan-

cov Národnej  rady Slovenskej republiky, čím  bol zvolený za

predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdra-

votníctvo a sociálne veci.

 

     Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej ra-

dy Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre  obranu a bezpečnosť  sa konala tajným  hlasovaním 3.

novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

obranu a  bezpečnosť bolo odovzdaných  147 platných hlasova-

cích lístkov, žiaden neplatný  hlasovací lístok, 0 poslancov

neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky  pre  obranu  a  bezpečnosť  Imricha Andrejčáka bolo

odovzdaných 89 platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obra-

nu a bezpečnosť je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prí-

tomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky pre obranu a bezpečnosť Imrich Andrejčák získal nad-

polovičnú väčšinu hlasov  prítomných poslancov Národnej rady

Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

 

     Zápisnica o výsledku voľby predsedu Zahraničného výboru

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Voľba predsedu  Zahraničného výboru Národnej  rady Slo-

venskej  republiky sa  konala tajným  hlasovaním 3. novembra

1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Zahraničného  výboru Národnej rady Slovenskej

republiky bolo odovzdaných 143 platných hlasovacích lístkov,

4 neplatné hlasovacie lístky, 0 poslancov neodovzdalo hlaso-

vacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta  na predsedu Zahraničného  výboru Národnej rady

Slovenskej republiky  Dušana Slobodníka bolo  odovzdaných 88

platných hlasovacích lístkov.

 

 

     Za kandidáta  na predsedu Zahraničného  výboru Národnej

rady Slovenskej republiky Milana  Kňažka bolo odovzdaných 55

platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej repub-

liky je potrebná nadpolovičná  väčšina hlasov prítomných po-

slancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že  kandidát na  predsedu Zahraničného  výboru Národnej rady

Slovenskej  republiky  Dušan  Slobodník  získal nadpolovičnú

väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej

republiky, čím  bol zvolený za  predsedu Zahraničného výboru

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Kandidát na predsedu  Zahraničného výboru Národnej rady

Slovenskej republiky poslanec Milan Kňažko nezískal nadpolo-

vičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slo-

venskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Zahraničné-

ho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej ra-

dy Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky  pre vzdelanie,  vedu, kultúru  a šport  sa konala tajným

hlasovaním 3. novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

vzdelanie, vedu, kultúru a  šport bolo odovzdaných 144 plat-

ných  hlasovacích lístkov,  3 neplatné  hlasovacie lístky, 0

poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za  kandidátku na  predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky pre  vzdelanie, vedu, kultúru a  šport Editu Bauer

bolo odovzdaných 9. platných hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky  pre vzdelanie, vedu, kultúru  a šport Juraja

Šveca bolo odovzdaných 54 platných hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky pre vzdelanie,  vedu, kultúru a šport Mariána

Andela bolo odovzdaných 81 platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzde-

lanie, vedu, kultúru a šport je potrebná nadpolovičná väčši-

na hlasov prítomných poslancov  Národnej rady Slovenskej re-

publiky.

 

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že  kandidátka na  predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky pre  vzdelanie, vedu, kultúru  a šport Edit  Bauer

nezískala  nadpolovičnú väčšinu  hlasov prítomných poslancov

Národnej  rady Slovenskej  republiky, čím  nebola zvolená za

predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzde-

lanie, vedu, kultúru a šport.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre vzdelanie, vedu,  kultúru a šport poslanec Ju-

raj  Švec  nezískal  nadpolovičnú  väčšinu hlasov prítomných

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvo-

lený za  predsedu Výboru Národnej  rady Slovenskej republiky

pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

 

     Kandidát  na predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre vzdelanie, vedu,  kultúru a šport poslanec Ma-

rián  Andel  získal  nadpolovičnú  väčšinu hlasov prítomných

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvole-

ný za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

 

     Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej ra-

dy  Slovenskej republiky  pre životné  prostredie a  ochranu

prírody.

 

     Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre životné prostredie a ochranu prírody sa konala tajným

hlasovaním 3. novembra 1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre

životné  prostredie a  ochranu prírody  bolo odovzdaných 147

platných hlasovacích lístkov, žiadny neplatný hlasovací lís-

tok a 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za  kandidátku na  predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky pre životné prostredie  a ochranu prírody Zory La-

zarovej bolo odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky pre životné  prostredie a ochranu prírody Jo-

zefa  Pokorného  bolo  odovzdaných  22  platných hlasovacích

lístkov.

 

     Za kandidáta  na predsedu Výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky pre životné prostredie a ochrany prírody Ernö

Rózsu bolo odovzdaných 37 platných hlasovacích lístkov.

 

 

 

     Za kandidátku na predsedu  Výboru Národnej rady Sloven-

skej republiky pre životné  prostredie a ochranu prírody Má-

riu Sabolovú  bolo odovzdaných 5  platných hlasovacích líst-

kov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej  republiky pre ži-

votné prostredie a ochranu  prírody je potrebná nadpolovičná

väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej

republiky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že  kandidátka na  predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslanky-

ňa Zora Lazarová získala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítom-

ných poslancov Národnej rady  Slovenskej republiky, čím bola

zvolená za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre životné prostredie a ochranu prírody.

 

     Kandidát  za predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre životné prostredie  a ochranu prírody poslanec

Jozef Pokorný  nezískal nadpolovičnú väčšinu  hlasov prítom-

ných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol

zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre životné prostredie a ochranu prírody.

 

     Kandidát  za predsedu  Výboru Národnej  rady Slovenskej

republiky pre životné prostredie  a ochranu prírody poslanec

Ernö Rózsa  nezískal nadpolovičnú väčšinu  hlasov prítomných

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvo-

lený za  predsedu Výboru Národnej  rady Slovenskej republiky

pre životné prostredie a ochranu prírody.

 

     Kandidátka na predsedu  Výboru Národnej rady Slovenskej

republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslanky-

ňa Mária Sabolová nezískala nadpolovičnú väčšinu hlasov prí-

tomných  poslancov Národnej  rady Slovenskej  republiky, čím

nebola zvolená  za predsedu Výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

 

     Zápisnica o výsledku voľby predsedu Ústavnoprávneho vý-

boru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Voľba  predsedu  Ústavnoprávneho  výboru  Národnej rady

Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 3. novembra

1994.

 

     Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vyda-

ných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na zisťovanie  výsledkov hlasovania

na ustanovujúcej  schôdzi zistila, že v  tajnom hlasovaní na

voľbu predsedu Ústavnoprávneho  výboru Národnej rady Sloven-

skej  republiky  bolo  odovzdaných  144 platných hlasovacích

lístkov,  3  neplatné,  0  poslancov  neodovzdalo hlasovacie

lístky.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky Vojtecha Tkáča  bolo odovzdaných 83

platných hlasovacích lístkov.

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania zistila, že

za kandidáta na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej ra-

dy Slovenskej republiky Michala  Benčíka bolo odovzdaných 61

platných hlasovacích lístkov.

 

     Podľa článku  VI ods. 2 volebného  poriadku na zvolenie

predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky je  potrebná nadpolovičná väčšina  hlasov prítomných

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

 

     Komisia na zisťovanie  výsledkov hlasovania konštatuje,

že kandidát na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady

Slovenskej republiky  poslanec Vojtech Tkáč  získal nadpolo-

vičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slo-

venskej republiky, čím bol  zvolený za predsedu Ústavnopráv-

neho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Kandidát  na predsedu  Ústavnoprávneho výboru  Národnej

rady  Slovenskej republiky  poslanec Michal  Benčík nezískal

nadpolovičnú  väčšinu hlasov  prítomných poslancov  Národnej

rady  Slovenskej republiky,  čím nebol  zvolený za  predsedu

Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

      Úprimne blahoželám všetkým  zvoleným predsedom výborov

a prajem veľa úspechov v ich namáhavej práci. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi  za oboznámenie s vý-

sledkami voľby.

 

     Konštatujem, že Národná  rada Slovenskej republiky zvo-

lila v tajnom hlasovaní

 

     za predsedu  Ústavnoprávneho výboru Národnej  rady Slo-

venskej republiky poslanca Tkáča,

 

     za predsedu  Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky

pre financie, rozpočet a menu Poslanca Maxona,

 

     za predsedu Výboru  Národnej rady  Slovenskej republiky

pre  hospodárstvo, privatizáciu  a podnikanie  poslanca Hof-

bauera,

 

 

     za predsedu  Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky

pre pôdohospodárstvo poslanca Delingu,

 

     za predsedu  Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky

pre verejnú správu, územnú  samosprávu a národnosti poslanca

Reu,

 

     za predsedu  Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky

pre zdravotníctvo a sociálne veci poslanca Národu,

 

     za predsedu  Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky

pre obranu a bezpečnosť poslanca Andrejčáka,

 

     za predsedu  Zahraničného výboru Národnej  rady Sloven-

skej republiky poslanca Slobodníka,

 

     za predsedu  Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky

pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poslanca Andela,

 

     za predsedu  Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky

pre životné prostredie a ochranu prírody poslankyňu Lazarovú.

 

     Prosím  poslancov zvolených  za predsedov  výborov, aby

zaujali miesta určené pre predsedov výborov.

 

     Kým prejdeme k ďalšiemu  bodu programu, ktorým je voľba

overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky, s faktickou

poznámkou sa hlási pán poslanec Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Vážený pán predseda,

     kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte  mi, aby  som za  klub poslancov  Demokratickej

únie  Slovenska poblahoželal  novozvoleným predsedom výborov

Národnej rady Slovenskej republiky. Sme skutočne radi, že sa

v plnej miere  presadil toľko proklamovaný  osobnostný prin-

cíp.

 

     Ďakujem.

     /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda,  to, že nebol nikto  zvolený z klubu KDH,

SDĽ, DÚ  a Maďarskej koalície za  predsedu výborov, má svoju

vnútornú logiku. Čím je niekto slabší, tým viac chce dokázať

svoju silu. Ja do dnešného dňa,  keď idem večer domov v tme,

si od strachu pískam. /Smiech v sále./ Chcel by som ale pri-

pomenúť,  že  kolegyne  a  kolegovia  strany trošku ignorujú

fakt, že tu sú strany,  ktoré majú päťročnú skúsenosť v par-

lamente a  majú osobnosti, ktoré by  boli prínosom pre prácu

tohto parlamentu.  Z tohto dôvodu  klub KDH sa  rozhodol, že

nebude kandidovať  žiadneho podpredsedu výboru,  a pokiaľ by

bol aj zvole0ný, žiadny  z našich poslancov neprijme funkciu

podpredsedu výboru. Logika veci  nech je potom dotiahnutá už

do  konca. A  samozrejme, nech  pracujú, želáme  im veľa ús-

pechov v práci.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ešte pán poslanec Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Keďže prevláda všeobecné  nadšenie ku klubu Demokratic-

kej únie, samozrejme, prikláňame sa k tomu, čo povedal Ferko

Mikloško s tým, že je jasné, že naši poslanci nebudú zvolení

za podpredsedov,  ale napriek tomu  akúkoľvek kandidatúru na

tieto funkcie neprijímame.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Podpredsedovia výborov sa volia vo výboroch, takže tre-

ba sa tam dohodnúť.

 

     Ď a l š í m  bodom programu je

 

     Voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Národná rada Slovenskej republiky rozhodla, že bude mať

17 overovateľov.

 

     Návrh na voľbu overovateľov  ste dostali ako tlač číslo

9.

 

     Navrhuje sa, aby za  overovateľov Národnej rady Sloven-

skej republiky  boli zvolení tí  poslanci, ktorí na  dnešnej

ustanovujúcej schôdzi boli zvolení za členov komisie poslan-

cov na zisťovanie výsledkov  hlasovania. Z tejto komisie bol

vyčiarknutý pán poslanec Vavrík.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda, klub KDH  žiada urobiť výmeny svojich po-

slancov v  tomto zozname overovateľov.  Miesto Pavla Hrušov-

ského žiadame Jozefa Miklušičáka a miesto Jána Figeľa žiada-

me Máriu Sabolovú.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Keďže sme zvolili členov  komisie poslancov na zisťova-

nie výsledkov hlasovania a dohodli  sme, že všetci budú ove-

rovateľmi, budem  musieť dať o  tomto vašom návrhu  hlasovať

ako o zmene.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Bohužiaľ, toto je osobitný bod a hlasujeme o tejto sku-

pine poslancov úplne znovu. Dohodli  sme, že táto skupina je

pre dnešnú schôdzu, ale toto má byť pre celé volebné obdobie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Však  hovorím, že  budeme musieť  dať hlasovať  s touto

zmenou.

 

     Pán poslanec Fico.

 

Poslanec R. Fico:

 

     Pán predseda, o podobnú  zmenu žiada aj poslanecký klub

Spoločnej voľby. Namiesto  pani poslankyne Ďurišinovej navr-

hujeme pána poslanca Antona Juriša.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Pán predseda,  ďakujem za slovo.  Chcem len pripomenúť,

že je to návrh pani poslankyne Keltošovej, aby poslanec uve-

dený pod číslom 14 bol vyradený  z tejto komisie. O tom tiež

treba hlasovať. Vy ste to interpretovali tak, ako keby to už

bolo skutkom. Ono  to nie je skutkom, v  tlači 9 je uvedený,

a pani poslankyňa ten návrh predniesla v inom bode, ale tre-

ba o tom rozhodnúť teraz,  pretože sme vtedy o ňom nerozhod-

li. Takže, aby sme si tú procedúru zopakovali.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ak už nemá nikto  žiadne pripomienky, pristúpime k hla-

sovaniu o návrhu na voľbu overovateľov Národnej rady Sloven-

skej republiky s  tým, že budeme o nich  hlasovať an blok so

zmenami, že za pána Hrušovského  budeme hlasovať o pánu Mik-

lušičákovi,  miesto  pána  poslanca  Figeľa  budeme hlasovať

o pani Sabolovej  a miesto pani  Ďurišinovej budeme hlasovať

o pánu Jurišovi  s tým, že pána  poslanca Vavríka navrhujeme

vyčiarknuť. Budeme  hlasovať s týmito zmenami  an blok o os-

tatných poslancoch, ktorí tam zostali. To je predsa logické.

 

     Pán Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Pán predseda, podávam procedurálny  návrh, aby sa o vy-

lúčení pána Vavríka hlasovalo osobitne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Môže sa aj to. Hlasujeme s týmito zmenami, ktoré nahlá-

sili páni  poslanci, o ostatných  an blok s  tým, že najskôr

dám hlasovať o vyčiarknutí pána Vavríka z tohto zoznamu.

 

     Pán Bajan.

 

 

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Klub poslancov Demokratickej  únie navrhuje miesto pána

Vavríka  pána Vaškoviča.  V prípade,  že neprejde hlasovanie

o znížení počtu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre, takže  urobíme to teraz úplne  inak, keďže sa to

skomplikovalo. Ideme hlasovať o  zmenách, ktoré navrhli páni

poslanci. Teda  hlasujeme o zmene za  pána Hrušovského, pána

Miklušičáka, za pána Figeľa pani Sabolovú, za pani Ďurišino-

vú pána Juriša. O týchto zmenách ideme hlasovať.

 

     Prosím, prezentujme sa a  budeme hlasovať o týchto zme-

nách, kto je za také zmeny, kto je proti.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 142 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 116 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Takže sme tieto návrhy akceptovali.

 

     Ďalším  hlasovaním  bude  návrh  pána poslanca Ftáčnika

nadväzujúci na pani poslankyňu Keltošovú  s tým, že pani po-

slankyňa Keltošová  navrhla vyčiarknuť z  tohto zoznamu pána

Vavríka. Povedal som -  nadväzujúci na návrh pani poslankyne

Keltošovej.

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán  predseda, dala som  návrh v súlade  so vše-

obecnou dohodou,  že tento návrh  na voľbu overovateľov  bol

odsúhlasený politickými stranami na počet 17. To znamená, že

ani prípadná  výmena pána Vavríka  za iného poslanca  nie je

prijateľná. Bolo odsúhlasených 17 poslancov.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa, dal som teraz  hlasovať o tom, aby pán

Vavrík nebol v tejto komisii. Budeme hlasovať o tom, a potom

musím dať hlasovať o ďalšom návrhu pána poslanca Bajana, aby

tam bol pán Vaškovič. To je logické.

 

     Pán poslanec Bajan.

 

Poslanec L. Černák:

 

     Vážený pán predseda, chcem  sa len spýtať, kto formulo-

val návrh na vyradenie pána poslanca Vavríka, pretože v tom-

to bode tento návrh nezaznel.  Pán poslanec Ftáčnik mal síce

faktickú poznámku, ale návrh neformuloval.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec,  navrhovali sme členov  komisie poslancov

na zisťovanie  výsledkov hlasovania s tým,  že sme povedali,

že všetci títo členovia  budú potom zvolení za overovateľov.

Pri volení tejto komisie došlo  k návrhu, aby do tejto komi-

sie nebol zvolený pán Vavrík, a to sa aj stalo. Povedal som,

že túto komisiu, bez pána  Vavríka, budeme voliť za overova-

teľov. Nato  pán poslanec Ftáčnik povedal,  že keďže v tlači

číslo 9 je pán Vavrík  ešte zapísaný, musíme hlasovať o tom,

aby bol z  tlače číslo 9 vyčiarknutý. O  tom budeme hlasovať

teraz a  potom budeme hlasovať  o návrhu pána  Bajana, ktorý

hovorí, aby miesto pána Vavríka bol zvolený pán Vaškovič. To

je jasné a je to logický postup. Prosím, budeme hlasovať.

 

     Pán Hrnko.

 

Poslanec A. Hrnko:

 

     Pán predseda, dnes som to  už povedal, skutočne, ak som

dobre informovaný,  na politickom grémiu  sa dohodlo, že  za

každý klub budú dvaja  overovatelia. Keď chcete zbaviť práce

jedného člena  Demokratickej únie, teda  klubu Demokratickej

únie, ďakujeme vám za to, že nás nebudete obťažovať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Delinga.

 

Poslanec P. Delinga:

 

     Vážený pán predseda, chcel by som pripomenúť, že v bode

číslo 8, keď sme schvaľovali počet podpredsedov Národnej ra-

dy Slovenskej republiky, sme odhlasovali aj počet overovate-

ľov na počet číslo 17.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Veď som to povedal na začiatku, že Národná rada Sloven-

skej republiky rozhodla, že bude mať 17 overovateľov.

 

     Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme  o tom, že pán posla-

nec  Vavrík nebude  volený za  overovateľa. Návrh  dala pani

poslankyňa Keltošová. Pán poslanec Ftáčnik na to upozornil.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 125 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

     Nehlasovalo 7 poslancov.

 

     Konštatujem, že pán Vavrík  bol z tohto návrhu vyčiark-

nutý.

 

     Budeme sa prezentovať a hlasovať o tom, aby miesto pána

Vavríka bol zaradený pán Vaškovič.

 

     Prosím, prezentujme  sa a hlasujme.  /Šum v sále./  Pán

poslanec Bajan, tento návrh ste dali a už som dal hlasovať.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 139 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 57 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

 

     Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Bajana nepre-

šiel.

 

     Pristúpime k hlasovaniu o  návrhu na voľbu overovateľov

Národnej rady  Slovenskej republiky, ako je  uvedený v tlači

číslo 9 so zmenou, ktorú  sme teraz schválili. O kandidátoch

budeme hlasovať an blok.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 132 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

     Nehlasovalo 5 poslancov.

 

     Konštatujem, že  Národná rada zvolila  overovateľov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky.

 

     T r i n á s t y m  bodom programu je

 

     Voľba  členov výborov  Národnej rady  Slovenskej repub-

liky.

 

     Návrh ste  dostali, ako tlač číslo  10. O návrhu budeme

hlasovať podľa jednotlivých výborov.

 

     Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán  predseda,  v  prípade  našich  náhradníkov  všetci

zostávajú  na  tých  miestach,  kde  boli ich predchodcovia,

s jednou výnimkou - pána  poslanca Habovštiaka navrhujeme do

poľnohospodárskeho výboru. Prosím, aby ste si to zaznamenali

- poslanec Habovštiak  za KDH do  poľnohospodárskeho výboru.

Nastúpil ako náhradník, ale tak  či onak do tohto výboru sme

doteraz nikoho nenominovali.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Za koho nastúpil pán Habovštiak?

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Za poslanca Romana.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec nastupuje miesto  pána poslanca Ľuba Roma-

na, ktorého ste pôvodne navrhli do výboru pre vzdelanie, ve-

du, kultúru  a šport. To znamená,  že z tohto výboru  ho mám

vyčiarknuť?

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Nemusíte  ho vyčiarknuť,  pretože on  tam je  a v tejto

chvíli tam nie je, pretože  jeho mandát spočíva, ale navrhu-

jeme  náhradníka Habovštiaka  do poľnohospodárskeho  výboru.

V tomto výbore KDH aj tak nemá žiadneho poslanca.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Poslanec Habovštiak do  poľnohospodárskeho výboru. Dob-

re. To je jedna zmena. Budeme teraz postupne hlasovať o jed-

notlivých výboroch.

 

     Ešte pán Duka-Zólyomi.

 

Poslanec Á. Duka-Zólyomi:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Pán  predseda,  Maďarská  koalícia  navrhuje nasledovnú

zmenu: Navrhujeme z Výboru Národnej rady Slovenskej republi-

ky pre zdravotníctvo a  sociálne veci László Kötelesa prera-

diť do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné

prostredie a  ochranu prírody. To  znamená na tretej  strane

z výboru pod číslom 7 vyčiarknuť  pána Kötelesa a zapísať ho

do výboru na piatej strane - pre životné prostredie a ochra-

nu prírody.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR  I. Gašparovič:

 

     Dobre. Takže, pán Köteles by mal ísť do životného pros-

tredia.

 

     Budeme hlasovať najskôr o ústavnoprávnom výbore. Do ús-

tavnoprávneho výboru v tlači číslo  10 sú navrhnutí páni po-

slanci  Brňák,  Cuper,  Macuška,  Mečiar, Mikulka, Sečánsky,

Tkáč,  Tóthová, Fico,  Benčík, Kvarda,  pán poslanec  Šimko,

Hrušovský, Langoš, Moravčík, Kolník, Kunc.

 

     Pani poslankyňa Keltošová sa  hlási s faktickou poznám-

kou.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte, aby som predniesla pozmeňovací návrh podľa do-

hody  vedení politických  strán. Ústavnoprávny  výbor by mal

mať 15  členov, preto navrhujem pod  číslom 14 pána poslanca

Langoša,  pod  číslom  pána  poslanca  Moravčíka  vyčiarknuť

z tohto výboru a preradiť ich do výboru pre životné prostre-

die. /Smiech v sále a potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Kľud, páni poslanci. Najskôr  budeme hlasovať. Páni po-

slanci,  kľud. Najskôr  by sme  mali hlasovať  o návrhu pána

poslanca Miklošku  s tým, že pán  poslanec Habovštiak by mal

ísť do pôdohospodárskeho výboru a potom pán Duka-Zólyomi na-

vrhuje pána Kötelesa do  výboru pre životné prostredie. Mali

by sme  hlasovať jednotlivo najskôr po  výboroch. Toto je už

preradenie z  jedného výboru do druhého,  ale prosím, ak ste

dali  tieto návrhy,  budeme o  nich hlasovať  a potom budeme

hlasovať  o návrhu  pani Keltošovej,  hoci sa  to bude teraz

trochu miešať.

 

     Pán poslanec Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Vážený pán predseda, vzhľadom  až na dojemnú starostli-

vosť pani  Keltošovej klub Demokratickej  únie sa nezúčastní

na tomto hlasovaní.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Fogaš.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ďakujem za  slovo. Pán predseda,  chcem sa spýtať,  aké

politické grémiá dohodli presné počty členov výboru, lebo už

to tu  odznelo tretíkrát a ja  o tom nič neviem,  myslím, že

náš klub  tiež nie, že  by bolo dohodnuté,  že ústavnoprávny

výbor  má mať  15 členov.  Taký návrh  existoval, ale pokiaľ

viem, nebol nikde schválený.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     V politickom  grémiu, ktoré som  zvolal, boli dohodnuté

určité  počty poslancov  v jednotlivých  výboroch na základe

návrhov  jednotlivých výborov,  čo politické  grémium, samo-

zrejme, zmeniť nemôže, pretože predseda Národnej rady zosta-

vuje tieto  výbory na základe  návrhov jednotlivých politic-

kých strán. To znamená, že tieto  počty nie sú zhodné s poč-

tami, ktoré sme dohodli na poslednom stretnutí. Takže budeme

teraz hlasovať.

 

     Pán poslanec Fogaš.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán  predseda,  povedali  ste  počas  tejto schôdze, že

žiadne politické grémium  neexistuje, takže nemohlo schváliť

ani takýto návrh. Domnievam sa, samozrejme, že je možné, aby

sme hlasovali o tom, ale bolo by hádam kultúrne, keby sme sa

dohodli na týchto počtoch na nejakom grémiu a potom hlasova-

li, lebo  sa obávam, že  jednoducho tu dochádza  k náhodilým

posunom.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec  Fogaš, vy ste povedali,  že aké počty do-

hodlo politické grémium, a preto som vám takto odpovedal. To

bolo stretnutie predsedov politických  strán s predsedom Ná-

rodnej rady.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ale pokiaľ viem, tam nedošlo k dohode o počtoch.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Tam  došlo o  dohode o  počtoch. Neviem,  odkiaľ to pán

poslanec berie, že nedošlo. Je z toho urobená zápisnica a sú

tam počty. Ak chcete, môžem vám ju dať doniesť a prečítať.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

       tam počty  navrhnuté  v  jednej tabuľke,  ktoré ale

neboli pre nikoho záväzné.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, veď práve o tom hovoríme. Neviem, pán poslanec Fo-

gaš, čo teraz  chcete. Povedal som, že tie  počty boli navr-

hnuté,  politické strany  to nedodržali,  nahlásili mi  viac

poslancov, a preto ideme o  tom hlasovať. Nič iné urobiť ne-

môžem.  Nemôžem prikázať  žiadnej politickej  strane, že  do

tohto výboru navrhnite toľko alebo toľko poslancov.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda, akceptujem vaše vysvetlenie, len potom by

sa nemalo argumentovať tým,  že boli dohodnuté nejaké počty.

To je všetko, čo chcem povedať.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ešte pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda, stalo sa akousi milou tradíciou, že býva-

lí predsedovia  vlád odchádzajú do  životného prostredia, do

výborov. Odišiel tam bývalý  predseda vlády pán Čarnogurský,

odišiel tam teraz pán Moravčík. Chcem len povedať, že pokiaľ

pán predseda HZDS zostaví teraz novú vládu, môže trikrát há-

dať, do ktorého výboru potom pôjde. /Smiech v sále./

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Mečiar už v  takom výbore bol, tak tam ne-

musí ísť.

 

     Ešte pán poslanec Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Pán predseda,  v materiáli, ktorý  ste spomínali, ktorý

bol na porade predsedov strán  u vás, sa uvádza počet členov

ústavnoprávneho výboru 18.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, ale to  bolo pri prvom sedení a  pri druhom sedení

sme to znížili. /Smiech v sále./ Vy ste boli pritom tiež.

 

     Vážené  panie poslankyne,  páni poslanci,  je pokročilý

čas, som veľmi rád, že sme  ožili, že máme ešte náladu a bu-

deme ďalej rokovať. Chcem povedať teraz len toľko, že počty,

ktoré  som  pôvodne  dal,  z  ktorých  mali politické strany

vychádzať, nedodržali. Dohodli sa potom  fakticky iné počty.

Na tom v súčasnej dobe nikto nič nezmení, ak politické stra-

ny si  nahlásili iné počty poslancov  do týchto výborov. Mne

neostáva nič iné,  len dať o tom hlasovať  a dať hlasovať aj

o vašich pozmeňovacích návrhoch. Zbytočne budeme teraz okolo

toho viesť  dlhú diskusiu. Urobím presne  to, čo mi poviete,

a to je, že dám hlasovať o každom vašom návrhu.

 

     Pán Pokorný.

 

Poslanec J. Pokorný:

 

     Pán predseda,  veľmi diskutovaný materiál  mám pred se-

bou. Je to druhá alternatíva, ktorá hovorí o rozdelení počtu

poslaneckých mandátov. Na  stretnutí predsedov parlamentných

strán  som to  kriticky  hodnotil,  že neboli  dodržané vami

predložené  a zástupcami  jednotlivých politických subjektov

navrhované počty. Tu sa  argumentuje výbormi, ktoré majú te-

raz iný  počet podľa pôvodnej dohody  alebo nedohody. A tiež

som upozorňoval,  že výbor pre životné  prostredie a ochranu

prírody mal mať pôvodne 13 členov, dnes ich má 7, ale vidím,

že za trest tých 13 bude mať a zelení privítajú, ak tam budú

aj iní odborníci, právnici a podobne. /Potlesk./

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Dobre.  Najskôr budeme hlasovať  o návrhu pána

poslanca Miklošku, aby pán poslanec Habovštiak bol preradený

do pôdohospodárskeho výboru.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 131 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 51 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

 

     To znamená, že pána poslanca Habovštiaka sme nepreradi-

li do pôdohospodárskeho výboru.

 

     Prosím, pán poslanec Figeľ.

 

Poslanec J. Figeľ:

 

     Pán predseda,  chcel by som vyzvať  odo mňa napravo se-

diacich kolegov - všimol som si pána Mečiara ako vám všetkým

velí, že  nie, že proti. Je  to veľmi nepríjemné. Ja  som to

zažil pred dvoma rokmi, keď ste nás troch navzájom preradili

vo výboroch. Sme tu na  to, aby sme pomohli tomuto parlamen-

tu, nie za trest, aby sme robili niečo iné než to, čo vieme,

alebo sme sa naučili. Nepomôže  to ani Slovensku, ani tomuto

parlamentu, ani duchu atmosféry  a spolupráce v tomto parla-

mente v budúcnosti. Nepomôže to ani progresu alebo stabilite

na Slovensku, ktorú všetci chcú  a všetci mali v programoch.

Vy  ste spievali  "vivat Slovakia",  ale toto  všetko vyzerá

tak, že "vivat HZDS". Myslím  si, že si napínate svaly viac,

než máte, a je to na škodu celého Slovenska. Veľmi pekne vás

prosím, aby  ste cúvli od  takýchto metód. Toto  je obyčajný

revanš. Za minulého polroka sme nevymenili ani predsedu par-

lamentu, ani štyroch predsedov výborov za HZDS, my sme neod-

volávali. To,  čo robíte teraz  vy, je obyčajný  revanš, ale

nemáte za čo. /Potlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

 

     vážený pán kolega Köteles, Habovštiak.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ak chcete odpovedať na posledný výstup, tak hovoril pán

poslanec Figeľ.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Chcem odpovedať na posledný výstup. Pán poslanec Figeľ,

ospravedlňujem sa vám. Pán poslanec, chcela som len povedať,

že návrhy,  ktoré boli do  jednotlivých výborov urobené,  si

robili poslanecké kluby spolu  so svojimi politickými orgán-

mi, čiže tu ťažko hovoriť  o nejakom úmysle. Ak vás zaradili

do toho výboru,  do ktorého ste boli zaradený,  tak sa treba

obrátiť  na svoju  stranu. A  pokiaľ ide  o návrhy ako také,

môžem vás ubezpečiť, že do životného prostredia nezaraďujeme

ľudí za trest. Pekne to povedal pán poslanec Pokorný, že na-

ozaj by bolo  dobré, keby sa v tomto  životnom prostredí zú-

častňovali aj  poslanci, ktorí nemajú len  úzky, povedala by

som "zelený" pohľad na našu ekológiu.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Lazarová.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Tiež by  som chcela povedať na  adresu posledného prís-

pevku, že síce parlament  ste nevymenili, ale kompletne celú

vládu ste vymenili.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Čarnogurský.

 

Poslanec J. Čarnogurský:

 

     Pán predseda, úlohou výborov Národnej rady je, aby skú-

mali  jednotlivé  materiály,  predovšetkým  návrhy  zákonov,

a výbory sú navrhované za gesčné výbory spravidla podľa dru-

hu problematiky, na ktorý sú určené. Z toho hľadiska je veľ-

mi dôležité, aby boli zaraďovaní do výborov poslanci z viac-

menej alebo spravidla podľa  svojej kvalifikácie. Keď sú za-

radení podľa svojej kvalifikácie, vtedy sú najlepšie schopní

posúdiť materiály,  ktoré do týchto  výborov prichádzajú, sú

najlepšie schopní vylepšiť tieto materiály, a sú to materiá-

ly, ktoré potom spravidla  nadobúdajú podobu zákonov a riadi

sa nimi celé Slovensko, platia pre všetkých občanov. Je pre-

to v  záujme občanov, aby členovia  výboru boli odborníci na

danú problematiku a nie iba náhodne zadelení do týchto výbo-

rov  podľa rozmarov  Hnutia za  demokratické Slovensko. Čiže

tým, čo  ste začali robiť a  čo robíte, uvedomte si,  že tým

dokonale škodíte Slovensku.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Neviem,  prečo sa  pán poslanec  Čarnogurský obrátil na

mňa, ja som ten návrh nedal.

 

     Pán poslanec Mikloško.

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Ešte by som to spresnil a skonkrétnil. Pán poslanec Ha-

bovštiak je celoživotný odborník v poľnohospodárstve. Všetci

vieme,  že bol  námestníkom ministra  poľnohospodárstva. Dať

tohto človeka  do výboru pre kultúru  - prepáčte, ale robíte

tu Kocúrkovo. Naozaj robíte Kocúrkovo. Myslím parlament, sa-

mozrejme, nie predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Prokeš.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Ďakujem, pán predseda. Len k pánu Mikloškovi - nerád by

som sa dotkol  pána poslanca Habovštiaka, ale ak  by som mal

posudzovať odborníkov KDH podľa toho, čo urobili z poľnohos-

podárstva počas vlády pána Čarnogurského, uvaruj Bože!  /Po-

tlesk./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Habovštiak.

 

Poslanec J. Habovštiak:

 

     Pán poslanec Prokeš, ak by ste boli vedeli nájsť 24 mi-

liárd dotácií do poľnohospodárstva, tak  by ste boli vec vy-

riešili veľmi jednoducho.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Takže,  môžeme pristúpiť  k ďalšiemu  návrhu, ktorý dal

pán poslanec Duka-Zólyomi, a to,  aby pán Köteles bol prera-

dený z  výboru pre zdravotníctvo  a sociálne veci  do výboru

pre životné prostredie a ochranu prírody.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 135 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Konštatujem, že pán Köteles  z výboru pre zdravotníctvo

a sociálne veci bol preradený do výboru pre životné prostre-

die a ochranu prírody.

 

 

     Budeme  pokračovať návrhom  pani poslankyne Keltošovej,

ktorá  navrhla, aby  z Ústavnoprávneho  výboru Národnej rady

Slovenskej republiky boli pán poslanec  Ján Langoš a pán po-

slanec Jozef Moravčík preradení  do výboru pre životné pros-

tredie. Za pána Moravčíka je náhradník pán Ivan Jaroš, ktorý

bol  daný do  ústavnoprávneho výboru,  teda sa  to týka pána

Langoša a  pána Jaroša. Aj v  tom prípade je ten  váš návrh,

pani poslankyňa? Áno, ďakujem.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 133 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Tento návrh pani poslankyne Keltošovej sme schválili.

 

     Vážení  páni poslanci,  panie poslankyne,  budeme teraz

hlasovať o ostatných členoch Ústavnoprávneho výboru Národnej

rady Slovenskej republiky, ktorí tam zostali.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 129 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

 

     Konštatujem, že Ústavnoprávny  výbor Národnej rady Slo-

venskej republiky bude v zložení: poslanci Brňák, Cuper, Ma-

cuška, Mečiar, Mikulka, Sečánsky,  Tkáč, Tóthová, Fico, Ben-

čík, Kvarda, Šimko, Hrušovský, Kolník, Kunc.

 

     Ďalej  budeme hlasovať  o zaradení  poslancov do Výboru

Národnej  rady Slovenskej  republiky pre  financie, rozpočet

a menu.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Lazarová.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Chcem sa len opýtať, či  do výboru pre životné prostre-

die bude preložený pán Langoš a pán Moravčík, alebo ako?

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Tak, ako som to  prečítal predtým, pani predsedkyňa, že

budete mať  vo výbore miesto pána  Langoša a pána Moravčíka,

pána Langoša a pána Ivana Jaroša.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Aj keď to, nepostrehnete,  computer potom vyhodí všetky

naše hlasovania, tam to budete mať.

 

     Pristupujeme k voľbe poslancov  do Výboru Národnej rady

Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Boli na-

vrhnutí  páni poslanci  Baco, Baránik,  Bartošíková, Kozlík,

Lysák, Nováková, Maxon, Košnár, Schmögnerová, Ásványi, Pász-

tor, Dzurinda, Brocka, Bajan, Filkus, Chlebová, Šepták.

 

     Pozerám náhradníkov. Miesto pani Schmögnerovej bude po-

tom pani Alžbeta Borzová, miesto pána Júliusa Brocku pán Ján

Bielik, miesto pána Dzurindu pán Jozef Polačko a miesto pána

Filkusa pán Miškovský.

 

     Má niekto pripomienky?

 

     Ak nie, prosím, budeme sa hneď prezentovať. Prezentujme

sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 127 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 126 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

 

     Konštatujem,  že sme  schválili členov  výboru tak, ako

som ich prečítal aj so zmenami náhradníkov.

 

     Ďalej  budeme hlasovať  o zaradení  poslancov do Výboru

Národnej rady Slovenskej  republiky pre hospodárstvo, priva-

tizáciu  a podnikanie.  Do  tohto  výboru som  dostal návrhy

z politických strán na týchto poslancov: Tomáša Cingela, Já-

na  Duckého,  Jaroslava  Fidrika,  Stanislava Husára, Romana

Hofbauera, Karola Konárika, Stanislava Líšku, Jána Michelku,

Petra Magvasiho, ale za neho by mal byť náhradník Jozef Mur-

gaš. Ďalej  Jaroslav Volf, Zsolt Komlósy,  László Nagy, Gab-

riel Palacka,  Milan Gaľa, Ľudovít  Černák, Viliam Vaškovič,

Miroslav Pacola, Marián Polák, Víťazoslav Moric.

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

 

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     podľa dohody politických strán, podľa druhej alternatí-

vy, je tu dohoda na počet 17, preto navrhujem vyradiť z toh-

to výboru  pána Palacku a  pána Ľudovíta Černáka  a preradiť

ich do výboru pre životné prostredie.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Takže, musím dať najskôr hlasovať o pozmeňovacom návrhu

pani poslankyne Keltošovej.

 

     Hlási sa pán poslanec Palacka.

 

Poslanec G. Palacka:

 

     Vážený pán predseda, chcem veriť, že pani Keltošovú ve-

die k týmto návrhom  starosť o životné prostredie Slovenskej

republiky, len sa bojím, aby  ten výbor pre životné prostre-

die nemal nakoniec 64 členov.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Taký výbor sme ešte nemali.

 

     Budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď aj hlasujme.

 

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 

     Keďže  nie    ďalšie  návrhy,  budeme  sa prezentovať

a hneď aj  hlasovať o tých  poslancoch, ktorých som  predtým

prečítal, so zmenou, ktorú sme teraz schválili.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 117 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

     Nehlasovalo 7 poslancov.

 

     Konštatujem, že Výbor Národnej rady Slovenskej republi-

ky  pre hospodárstvo,  privatizáciu a  podnikanie má  týchto

poslancov: Cingela, Duckého, Fidrika, Husára, Hofbauera, Ko-

nárika, Líšku,  Michelku, Murgaša, Volfa,  Komlósyho, Nagya,

Gaľu, Vaškoviča, Pacolu, Víťazoslava  Morica a Mariána Polá-

ka.

 

     Budeme hlasovať  o poslancoch zaradených  do Výboru Ná-

rodnej rady pre pôdohospodárstvo. V návrhu politických strán

sú:  pán Čopík,  pán Delinga,  pán Novák,  pán Novotný,  pán

Klein, pán  Koncoš, ale miesto neho  ako náhradník pán Doro-

tin, ďalej pán Boros, pán Farkas, pán Rosival a pán Poliak.

 

     Nikto nič nenavrhuje, takže môžeme hlasovať.

 

     Prosím, budeme  sa prezentovať a hneď  hlasovať o tomto

návrhu, ktorý  som prečítal. Hlasujeme  o členoch zaradených

do výboru pre pôdohospodárstvo.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 130 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 125 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

 

     Môžem konštatovať, že pán Čopík, Delinga, Novák, Novot-

ný,  Klein, Dorotin,  Boros, Farkas,  Rosival a  Poliak boli

zvolení do tohto výboru.

 

     Ďalej  budeme hlasovať  o zaradení  poslancov do Výboru

Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územ-

nú samosprávu  a národnosti. Návrh  politických strán je  na

zaradenie týchto poslancov: Cabaj, Horal, Matejka, Rea, Smo-

lec, Zahatlan, Vicen, Juriš,  Sopko, Bárdos, Duray, Mikluši-

čák, Javorský, Vavrík, Garai, Kolláriková.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Keltošo-

vá.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     dovoľte, aby som predniesla  návrh. Podľa druhej alter-

natívy dohody jednotlivých politických  strán by tento výbor

mal mať 15 členov, preto navrhujem preradiť pána Romana Vav-

ríka do výboru pre životné prostredie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nerozumel som meno, pani poslankyňa.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Pána Romana Vavríka.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Vzhľadom na neutíchajúcu  starostlivosť pani Keltošovej

o pána Vavríka navrhujem, aby  akýkoľvek ďalší pohyb s pánom

Vavríkom bol len v dvojičke Vavrík - Keltošová.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 123 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Konštatujem, že členmi  Výboru Národnej rady Slovenskej

republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti

sú títo poslanci: Cabaj, Horal, Matejka, Rea, Smolec, Zahat-

lan, Vicen, Juriš, Sopko,  Bárdos, Duray, Miklušičák, Javor-

ský, Garai, Kolláriková. Pardon, ospravedlňujem sa, nehlaso-

vali sme o nich. Hlasovali sme len o preradení pána Vavríka,

takže beriem späť, čo som povedal.

 

     Budeme sa prezentovať a budeme hneď hlasovať o tých pá-

noch poslancoch, ktorých som  teraz prečítal na zaradenie do

Výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 127 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 109 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Schválili  sme tých  poslancov do  Výboru Národnej rady

pre verejnú  správu, územnú samosprávu,  národnosti, ktorých

som predtým prečítal.

 

     Výbor Národnej  rady Slovenskej republiky  pre zdravot-

níctvo a  sociálne veci podľa návrhu  politických strán majú

tvoriť:  pani Aibeková,  pán Javorský,  pani Keltošová, pani

Kolesárová, pani  Gbúrová, pán Ferkó, pán  Köteles - pardon,

toho sme dali do výboru  pre životné prostredie, pán Mikolá-

šik, pán  Roman Kováč, za ktorého  je náhradník pán Vladimír

Markovič, pán Tibor Šagát, za ktorého je náhradník pán Anton

Straka, pán Barna, pán Národa a pani Slavkovská.

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán Polačko.

 

 

 

 

Poslanec J. Polačko:

 

     Vážený  pán predseda,  dávam návrh  vyčiarknuť z návrhu

Výboru Národnej rady  Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

a sociálne veci poslankyňu pani  Oľgu Keltošovú a zaradiť ju

do Výboru Národnej rady pre životné prostredie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán Bajan.

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Pán kolega ma predbehol.  Vzhľadom na to, pán predseda,

že ste  nereflektovali na môj  návrh, aby pán  Vavrík a pani

Keltošová sa pohybovali po  výboroch v dvojičke, tento návrh

podporujem s tým, že by sa upravil počet vo výbore na nepár-

ny, teda na ten, ktorý jednoducho bol dohodnutý.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Čiže váš návrh teraz je, že vy s pani Keltošovou chcete

ísť do životného prostredia?

 

Poslanec V. Bajan:

 

     Áno. Pán Vavrík na výslovné prianie si praje byť s pani

Keltošovou v životnom prostredí.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán Vavrík, nie vy. Pán poslanec Kňažko.

 

 

Poslanec M. Kňažko:

 

     Vážený pán  predseda, dovolil by som  si predložiť taký

trochu rozšírený  návrh. Navrhoval by som,  aby Klub HZDS na

čele s pánom Mečiarom bol preložený do severokórejského par-

lamentu.

 

     Ďakujem.

     /Smiech v sále./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Budeme hlasovať o návrhu pána Polačka na preradenie pa-

ni poslankyne Keltošovej do výboru pre životné prostredie.

 

     Prezentujme sa a hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 130 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 86 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Návrh pána Polačka neprešiel.

 

     Pokiaľ ide o návrhy pána  Bajana, pán Bajan ukazuje, že

netrvá na svojom. Pán Kňažko trvá? /Smiech v sále./

 

Poslanec M. Kňažko:

 

     Vážený pán predseda, ak  sa vám to podarí, ospravedlním

sa vám, zmením o vás mienku. A trvám na tom návrhu. Áno.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne. Váš návrh  akceptujem, ale budete mi mu-

sieť najskôr  podpísať readmisnú dohodu s  Kóreou a potom ho

uplatním.

 

Poslanec M. Kňažko:

 

     Myslím si, že čoskoro tá Severná Kórea, ak takto budete

pokračovať, bude u nás, nebude treba nikam cestovať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne.  Budem vás voliť  za prezidenta. /Smiech

v sále./

 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zažarto-

vali sme si, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 

     Prosím, pán poslanec Kňažko.

 

Poslanec M. Kňažko:

 

     Ak takto  budete pokračovať, volebné  právo tu zanikne,

takže ma nebudete voliť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Budem rád, že nebudete môcť potom voliť ani vy.

 

     Pani poslankyňa Ďurišinová.

 

Poslankyňa M. Ďurišinová:

 

     Chcela by som len poprosiť ctených kolegov, nakoľko mám

rada recesiu a žarty, ale  aby sme sa vrátili do slovenského

parlamentu, riešili si naše  problémy a kórejské nechali Kó-

rei.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  veľmi pekne,  pani poslankyňa.  Ideme hlasovať

o zaradení poslancov do Výboru  pre zdravotníctvo a sociálne

veci, a to pánov poslancov a poslankyne: Aibekovú, Javorské-

ho, Keltošovú, Kolesárovú, Gbúrovú, Ferkóa, Mikolášika, Mar-

koviča, Straku, Barnu, Národu a Slavkovskú.

 

     Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 131 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 120 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Môžem konštatovať, že do výboru pre zdravotníctvo a so-

ciálne  veci sme  schválili pani  poslankyňu Aibekovú,  pána

poslanca Javorského, pani poslankyňu Keltošovú, pani poslan-

kyňu Kolesárovú, poslankyňu Gbúrovú, pána Ferkóa, pána Miko-

lášika, pána Markoviča, pána Straku, pána Barnu, pána Národu

a pani Slavkovskú.

 

     Ďalej budeme hlasovať o zaradení poslancov podľa návrhu

poslaneckých strán do Výboru  pre obranu a bezpečnosť. Poli-

tické  strany navrhli  týchto poslancov:  Andrejčáka, Danku,

Gauliedera, Lexu,  Polku, Urbana, Kanisa -  miesto neho pána

Borisa  Zalu,  Pribilinca,  Bugára,  Čarnogurského, Pittnera

- miesto neho pána Krivčíka, Hrnku, Krausa a Slotu.

 

     Pani poslankyňa Keltošová.

 

Poslankyňa O. Keltošová:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     dovoľte, aby som znova  poukázala na dohodu medzi poli-

tickými stranami, a preto navrhujem, aby vo výbore pre obra-

nu a bezpečnosť bolo iba 12 členov. Preto navrhujem, aby pán

poslanec Pittner resp. náhradník  pán Ján Krivčík a poslanec

Béla Bugár boli preradení  do výboru pre životné prostredie.

/Šum v sále./

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Bugár, pán poslanec Pittner a pán poslanec

Krivčík - namiesto pána Pittnera pán Krivčík.

 

     Pán poslanec Pokorný.

 

Poslanec J. Pokorný:

 

     Vážený pán predseda, rád by  som upozornil, že sa stále

odvolávame na určitú dohodu, o ktorej hovorím, že nebola do-

hoda. Táto nedohoda hovorí,  že výbor pre životné prostredie

má mať  trinásť členov. Už  ich má v  tomto momente trinásť,

ale budem rád, ak ich bude  mať ozaj viac, ak to budú odbor-

níci pre životné prostredie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Mikloško.

 

 

 

Poslanec F. Mikloško:

 

     Pán predseda,  musím konštatovať, že do  výboru pre ži-

votné  prostredie odchádzajú  tí najschopnejší  ľudia a  pri

tejto príležitosti  by som chcel  vyjadriť isté poľutovanie,

že tam neprešla aj pani poslankyňa Keltošová. Keby tam strá-

vila štvorročné obdobie, myslím, že  by už takéto nápady ne-

mala.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Krivčík.

 

Poslanec J. Krivčík:

 

     Vážený pán  predseda, dovolil by som  si poďakovať pani

poslankyni Keltošovej  za jej dojemnú  starostlivosť a chcel

by som ju vyzvať, aby potom patrične vyhodnotila úrodu, kto-

rú bude brať z tejto sejby, ktorú dnes zasiala.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nehlási sa nikto. Neostáva mi nič iné, len dať hlasovať

o tomto pozmeňovacom návrhu.

 

     Prosím,  budeme sa  prezentovať a  budeme hneď hlasovať

o tom, aby  pán poslanec Bugár  a pán poslanec  Krivčík boli

preradení do výboru pre životné prostredie.

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 123 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

     Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Takže, tento návrh prešiel.

 

     Pán poslanec Bugár.

 

Poslanec B. Bugár:

 

     Pán predseda, chcel by som sa poďakovať za tento návrh,

ktorý prešiel, lebo si myslím, že výbor pre životné prostre-

die bude asi najlepším kolektívom  v tejto Národnej rade. To

je jedna vec.

 

     Druhá vec,  ak mi dovolíte,  chcel by som  citovať vaše

slová. Po tom, ako ste  boli zvolený, ste povedali približne

toľko: Chceli by  ste zažiť, aby v tejto  Národnej rade boli

kvalifikovaní poslanci,  profesionáli. Myslím si,  že profe-

sionáli sa netvoria  z jedného dňa na druhý.  Snažili sme sa

- aspoň Maďarská koalícia -  tých poslancov, ktorí boli pred

týmito voľbami poslancami, dať do toho istého výboru. Ak vám

to takto vyhovuje, samozrejme, robíte asi dobré meno Sloven-

sku.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Beriem všetko, až na to Slovensko.

 

     Budeme hlasovať  an blok. Prezentujme sa  a hlasujme an

blok o poslancoch zaradených do  výboru pre obranu a bezpeč-

nosť, tak ako som ich  prečítal, so zmenou, ktorú ste schvá-

lili.

 

 

 

     /Hlasovanie./

 

     Prezentovalo sa 124 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

     Nehlasovalo 8 poslancov.

 

     Konštatujem, že do výboru  pre obranu a bezpečnosť boli

zvolení poslanci  Andrejčák, Danko, Gaulieder,  Lexa, Polka,

Urban, Zala, Pribilinec, Čarnogurský, Hrnko, Kraus a Slota.

 

     Ďalší výbor, ktorý musíme  zvoliť, je zahraničný výbor,

do ktorého boli navrhnutí  títo poslanci a poslankyne: Belo-

horská,  Bieliková, Gantnerová,  Slobodník, Tarnóczy, Tužin-

ský, Zelenayová,  Fogaš, Weiss, Csáky,  Duka-Zólyomi, Figeľ,

Lauko, Kňažko,  Kukan - za neho  náhradník Rudolf Chmel, Bo-

rovský, Prokeš.

 

     Pani Keltošová sa hlási s faktickou poznámkou.