Jmenný rejstřík (r)

Register - menný


RAVASZ Viktor, Dr.

IX. voleb. kraj

Ľud. mk, Ľud.

Slib vykonal 1. 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., im. a zahr.

Vystoupil z klubu 17. IX. 1935 (nehlášeno v těsn. zprávě).

Vstoupil do klubu. 89, 29. X. 1937; 4.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Levicích

(přestupek pomluvy podle § 2 zák. ze dne 28. VI. 1933, č. 108 Sb. z. o ochraně cti) (č. 6716). 93, 13. XII. 1937; 3.

ŘEHÁK Gejza Dr.

XI. voleb. kraj

NSj, Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink. a nár. hosp.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkový ľudové strany. 128, 16. XII. 1938; 7.

REIL Emil

II. voleb. kraj

DCHS, SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děl. se stranou sudetsko-německou vstoupil 24. III. 1938 do klubu sen. sudetsko-německé strany. 109, 29. III. 1938; 16.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 12, 28. XI. 1935; 22, něm. 30.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 72, 11. V. 1937; 10, něm. 34.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 75, něm. 139.

o novelisaci zákona o umisťování déle sloužících poddůstojníků (zpr. t. 703). 119, 18. V. 1938; 10, něm. 22.

Interpelace:

o tom, že poštmistrová Františka Hofmannová u poštovního úřadu v Borovničce, okres Hostinné, jedná proti služebním předpisům a proti zákonu a porušuje úřední tajemství (t. 716/1). 120, 17. XI. 1938; 13.

REJMON Pavel

III. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. in. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v Podkrkonoší (t. 208). 36, 16. VI. 1936; 3.

na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v jednotlivých okresech kraje Mladá Boleslav (t. 519). 84, 25. VI. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340.) 52, 16. XII. 1936; 46.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 25.

REYZL Josef

III. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. dáv. z maj., im., nár. hosp., rozp., stál. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 258/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Zemřel 30. X. 1938. 120, 17 XI. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí rychlé pomoci osobám, jež postiženy byly živelní pohromou v krajině u Šluknova a Mikulášovic (t. 215). 36, 16. VI. 1936; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 51, něm. 94.

o stavebním ruchu (zpr. 1.161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 23, něm. 64.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229). 37, 17. VI. 1936; 23, něm. 44.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340), v níž úvodem činí prohlášení jménem klubu proti sen. Krcalovi, který uvedl, že něm. soc. dem. strana dělnická obdržela z 5 hal. dávky obilního monopolu částku 45.000 Kčs, 54, 18. XII. 1936; 10, něm. 64.

o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (zpr .t. 621). 99, 21. XII. 1937; 118, něm. 149.

Interpelace:

stran výnosu okresního úřadu v České Lípě ve věci oslavy 1. máje v České Lípě (t. 14/5). 4, 24. VI. 1935; 3.

odpov. t. 38/4. 8, 5. XI. 1935; 6.

o událostech týkajících se městského divadla v Liberci (t. 309/1). 48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 421/7. 66, 31. III. 1937; 6.

RIEDL Karel

VI. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a úst.-práv.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15 XII. 1938; 3.

Návrhy:

aby bylo vydáno vlád. nař. k zák. ze dne 15. IV. 1920 č. 333 Sb. z. o náhradě škody obětem politické persekuce za války 1914 - 1918 ve smyslu § 4 tohoto zákona a na základě zmocňovacího zákona ze dne 15. IV. 1920 č. 337 Sb. z., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou (t. 137). 23, 5. III. 1936; 4.

ve věci zřízení systemisovaných míst pro dozorčí orgány cenové služby u zemských a krajinských úřadů a na prozatímní úpravu smluvního poměru těchto zaměstnanců podle nyní platných zákonitých ustanovení a podle důležitosti služby (t. 138). 23, 5. III. 1936; 4.

na zvýšení poctu systemisovaných míst strojníku, šoférů a topičů u zemských úřadů pro státní silniční správu (t. 448). 72, 11. V. 1937; 3.

Zpravodajem:

úst.-práv. v.

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 11, 27. XI. 1935; 18.

úst.-práv. v.

o prodloužení účinnosti zákona č. 247/1933 o srážkách z platů členů NS na rok 1936 (zpr. t. 83). 16, 21. XII. 1935; 18.

úst.-práv. v.

o změně § 11, odst. l zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (zpr. t. 109). 21, 12. II. 1936; 3.

úst.-práv. v.

o prodloužení mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 230). 37, 17. VI. 1936; 7.

úst.-práv. v.

o povolení úžiti dílčích dlužních úpisů 41/2% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kčs k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (zpr. t. 313). 48, 4. XI. 1936; 5.

o doplnění řádu volení v obcích (zpr. t. 338). 57, 10.11. 1937; 4. úst.-práv. v. o provádění mezinárodních ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů (zpr. t. 447). 76, 2. VI. 1937; 8.

im. v. zpr. t. 411 (im. A. Pfrognera). 81, 16. VI. 1937; 4.

úst.-práv. v.

o novelisaci některých ustanovení veřejnonotářských řádů (zpr. t. 493). 86, 30. VI. 1937; 12.

doslov 17.

Řeč v rozpravě:

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 105, 10. III. 1938; 6.

ROHLENA Maxmilián

II. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. dáv. z maj., ink. (I. náhr.), nár. hosp. a živn. obch.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

o poskytnutí státní podpory poškozeným živelní katastrofou v obci Sedleci na Vysokomýtsku (t. 471). 78, 8. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k obchodní dohodě s Maďarskem (zpr. t. 333). 57, 10. II. 1937; 10.

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 480). 92, 6 XII. 1937; 18

živn. v.

o převzetí akcí Čs. akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě od zúčastněných bank (zpr. t. 576). 108, 17. III. 1938; 29.

nár. hosp. v.

o obchodní smlouvě s Maďarskem (zpr. t. 654). 109, 29. III. 1938; 5.

nár. hosp. v.

o úmluvě o úpravě pohr. styku s Maďarskem (zpr. t. 655). 109, 29. III. 1938; 11.

nár. hosp. v.

o obchodní dohodě s Liberií (zpr. t. 698). 122, 19. XI. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o dani z umělých jedlých tuků (zpr. t. 235). 38, 23. VI. 1936; 20.

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41, 2. VII. 1936; 76.

o stát rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 63.

ROUDNICKÝ Alois Msgre

V. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. im. parl. úsp. kom., soc.-pol. a stál. (náhr.)

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o staveb. ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 46.

Interpelace:

v záležitosti přídělu lesa od velkostatku Hrádek (t. 150/1). 26, 24. III. 1936; 3.

odpov. t. 236/5. 38, 23. VI. 1936; 4.

o pracovních učebnicích dějepisu Eduard Štorce - Karel Condl (t. 150/6). 26, 24. III. 1936; 3.

odpov. t. 236/6. 38, 23. VI. 1936; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest v Praze

(přečin podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/33 o ochraně cti) (č. 3202). 43, 8. X. 1936; 13 zpr. t. 402;

zprav. dr. J. Sobota. 61, 2. III. 1937; 3

RUŠAVÝ Karel

V. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18 VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. im., mk. (II. náhr) a soc.-pol.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

aby byl vydán zákon, jímž se mění zákon ze dne 13. V. 1928, čís. 39 Sb. z., o ochraně doma čího trhů práce (t. 117). 22, 26. II. 1935; 3.

Zpravodajem:

soc.-pol. v.

o novelisaci zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož pozůstalých po nich (zpr. t. 241). 38, 23, VI. 1936; 27.

soc.-pol. v.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 14.

doslov 37.

soc.-pol. v.

o opiovém zákonu (zpr. t. 479). 82, 22. VI. 1937; 3.

soc.-pol. v.

o prodloužení a doplňku zákona č. 65/1936 o stavebním ruchu (zpr. t. 573). 91, 1. XII. 1937; 3.

soc.-pol. v.

o daňových úlevách na opravy domů (zpr. t. 572). 91, 1. XII. 1937; 17.

soc.-pol. v.

o prodloužení platnosti hromadných smluv pracovních (zpr. t. 619). 99. 21. XII. 1937; 98.

soc.-pol. v.

o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (zpr. t. 622). 99, 21. XII. 1937; 122.

soc.-pol. v.

o vybudování stát. léčebného ústavu, příp. zřízení léčebného a studijního nemocničního oddělení pro protírání chorob srdce a cév a příbuzných nemocí se sídlem v Praze (zpr. t. 704). 128, 16. XII. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 51, 15. XII. 1936; 30.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95. 15. XII. 1937; 28.

Interpelace:

ve věci živelní pohromy v Klatovech (t. 198/1). 34,28. V. 1936; 4.

odpov. t. 287/3. 43, 8. X. 1936; 11.

RÝPAR Jan

VII. voleb. kraj

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935;

7. Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. soc.-pol., zahr. a živn.-obch.

Zemřel 11. VI. 1938. 120, 17. XI. 1938; 3.

Místo něho nastoupil Bedřich Brož.

Zpravodajem :

zahr. v.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Finskem (zpr. t. 204). 49, 5. XII. 1936; 11.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k obchodní dohodě s Maďarskem (zpr. t. 333). 57, 10. II. 1937; 11.

zahr. v.

o obchodní dohodě s republikou Uruguayskou (zpr. t. 332). 59, II. 1937; 4.

zahr. v.

o prozatímní obchodní dohodě s republikou Spojených Států Brazilských (zpr. t. 335)

64, 9. III. 1937; 11.

zahr. v.

o opiovém zákonu (zpr. t. 479). 82, 22. VI. 1937; 5.

soc.-pol. v.

o změně zák. č. 226/1922 Sb. z. o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498).

83, 23. VI. 1937; 5.

zahr. v.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem (zpr. t. 482). 90, 30. XI. 1937; 9.

soc.-pol. v.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 608). 98, 20. XII. 1937; 5. vyslovuje se proti návrhu na přechod k pořádku. 99, 21. XII. 1937; 81.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 577). 114, 3. V. 1938; 11.

zahr. v.

o obchodní smlouvě s republikou Ecuadorskou (zpr. t. 649). 117, 11. V. 1938; 10.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 9, 6. XI. 1935; 40.

o novelisaci § 23 zákona 6. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. 1.158). 28, 27. III. 1936; 25.

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188),

o změně § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpuštění politických stran (zpr. t. 189) a

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 65.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 3,40). 54, 18. XII. 1936; 29

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 108, 17, III. 1938; 18.