Jmenný rejstřík (m)

Register - menný


MACEK Rudolf

VII. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. in. a ink.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 25.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 101, 3. III. 1938; 4.

MACHOVSKÝ Josef

I. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), soc.-pol. a živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

soc. pol. v.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III.1936; 18.

živn. v.

o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 515). 84, 25. VI. 1937; 46.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin.. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 17.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 56.

MAIXNER Wilhelm

II. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. br., ink., úst. práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrhy:

stran živelní pohromy v okresu Rokytnice v Orlických horách (t. 224). 36, 16. VI. 1936; 3.

na účinnou podporu obcím v okresu Rokytnice v Orlických horách, postiženým těžkými živelními pohromami (t. 516). 89, 29. X. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 14, 19, XII. 1935; 28, něm. 81.

o stát. závěrečném účtu za r. 1934 (zpr. t. 61). 29,28. IV. 1936; 15, něm. 30.

o stanovení stát. rozpočtu na rok 1935 (zpr. t. 345). 55, 21. I. 1937; 5, něm. 9.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936

(zpr. t. 567). 101, 3. III. 1938; 4, něm. 26.

o zbraních a střelivu (zpr. t. 664). 112,7. IV. 1938; 4, něm. 29.

Interpelace:

stran výpovědí tabákových trafik (t. 92/3). 17, 28. l 1936; 6.

odpov. t. 192/2. 32, 12. V. 1936; 3.

stran protizákonného omezování svobody slova poslance F. Maye (t. 284/14). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/10. 57, 10. II. 1937; 3.

stran opomíjení německých kandidátů notářství při obsazování notářských míst (t. 314/3). 48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 421/9. 66, 31. III. 1937; 6.

stran neustálých zákazů sbírek německých písní (t. 418/3). 65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 477/5. 80, 15. VI. 1937; 3.

stran poskytnutí subvence okresu bruntálskému za účelem vydláždění okresní silnice Karlova Studánka - Ludvíkov (t. 452/2). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 647/2. 106, 15. III. 1938; 3.

stran nespravedlivého rozdělení břemen vojenské přípřeže na civilní obyvatelstvo při manévrech v létě r. 1937 (t. 625/1). 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 710/2. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran bezdůvodného odstrčení vysoce kvalifikovaného německého uchazeče o místo listonoše v Úvalu, okres Krnov (t. 690/7). 114, 3. V 1938; 6.

stran neustálého porušování ustanovení o jazykovém právu úřady a soudy v Opavě (t. 706/2). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj s. trest. v Brně

(přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 5 zákona ze dne 19. III. 1923, čís. 50 Sb. z.) (č. 5470). 76, 2. VI. 1937; 6.

kraj s. v Liberci

(trestné činy podle §§ 14/1, 14/5, 18/2 zák. 50/23) (č. 6020). 89, 29. X. 1937; 6.

kraj s. v Liberci

(trestné činy podle §§ 14/1, 14/5, 18/2 zák. 50/23) (č. 7220). 100, 23. II. 1938; 4.

MALÍK František

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy pozměňovací:

k t. 675. 112, 7. IV. 1938; 19 - 20.

Řeč v rozpravě:

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 44.

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 74.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 27.

o obchodní dohodě s Argentinou (zpr. t. 512);

prohlášení jménem klubu komun. strany, v němž žádá o splnění mzdových požadavků horníků. 90, 30. XI. 1937; 6.

o stavebním rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 101, 3. III. 1938; 9.

o novelisaci zákona č. 99/1932 o odškodnění nemocí z povolání, zpr. t. 675. 112, 7. IV. 1938; 17.

MARUŠÁK Karel, Ing.

VI. voleb. kraj

ČSN, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), nár. hosp., stál. (náhr.) a techn.-doprav.

Zvolen provisorně pořadatelem. 1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně pořadatelem. 8, 5. XI. 1935; 23.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1933; 3.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 56). 25, 11. III. 1936; 5, doslov 7.

techn.-doprav. v.

o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (zpr. t. 159). 28, 27. III. 1936; 7.

nár. hosp. v.

o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 515). 84, 25. VI. 1937; 46.

nár. hosp. v.

o obchodní dohodě s republikou Kolumbii (zpr. t. 513). 114, 3. V. 1938; 10.

techn.-doprav. v.

o civilních inženýrech (zpr. t. 686). 115, 4. V. 1938; 5, doslov 23, oprava tiskových chyb. 116, 10. V. 1938; 10.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 12, 28. XI. 1935; 13.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 31.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 51.

o změně zákona č. 132/1936, jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní (zpr. t. 352). 53, 17. XII. 1936; 5.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 334.) 59, 24 II. 1937; 7.

o zřízení vysoké školy technické v Košicích (zpr. t. 491). 84/25. VI. 1937; 19.

o zabezpečení cestovního ruchu do republiky Československé v r. 1937 (zpr. t. 490). 86, 30. VI. 1937; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 30.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve Znojmě (přestupek urážky § 1 zák. č. 108/33 Sb. z. o ochraně cti) (č. 140). 8, 5. XI. 1935; 8.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. o ochraně cti) (č. 523). 8, 5. XI. 1935; 8.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 1, 2 zák. č. 108/38 Sb. z. o ochraně cti) (č. 524). 8, 5. XI. 1935; 8.

MATOUŠEK Josef, Dr.

I. voleb. kraj

NSj, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. stál. (náhr.), rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu sen. NJ 127, 15. XII. 1938; 6.

Návrhy:

na vydání zákona o pozbývání státního občanství a práva domov. občanů, kteří v zahraničí vyvíjejí činnost republice československé nepřátelskou (t. 164). 27, 26. III. 1936; 5.

na zrušení zákonů a nařízení snižujících platy státních a veřejných zaměstnanců (t. 294). 45, 20. X. 1936; 3.

Prohlášení:

jménem klubu nár. sjednocení a klubu strany ľudové, že se zdrží hlasování při volbě terna pro jmenování člena a náhradníka ústavního soudu, poněvadž vláda prohlásila, že mají býti navrženi příslušníci koal. stran neb respektovány návrhy podané koalovanými stranami v senátě. 73, 12. V. 1937; 15.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 28.

o dani z umělých jedlých tuků (zpr. t. 235). 38, 23. VI. 1936; 13.

o občanském zákoníku (t. 425). 67, 20. IV. 1937; 20.

o nejvyšším správním soudu (zpr. t. 468). 79, 9. VI. 1937; 5.

o vládním prohlášení min. předsedy. 103, 8. III. 1938; 17.

Interpelace:

ve věci nešetření zákonných ustanovení o stát ním jazyce okresním soudem v Nových Hradech (t. 432/8). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 547/5. 89, 29. X. 1937; 5.

ve věci dopravní katastrofy na elektrické dráze v Praze dne 8. VI. 1937 (t. 483/2). 80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 558/3. 90, 30. XI. 1937; 5.

ve věci umístění českých zaměstnanců v německých samosprávách (t. 623/4). 100, 23.11. 1938; 3.

ve věci překročení kompetence německého odboru zemské školní rady v rozhodnutí o zřízení celoroční expositury německé obecné školy v Jaroníně, okres českokrumlovský (t. 629/2). 101, 3. III. 1938; 4. odpov. t. 687/3. 114, 3. V. 1938; 6.

MAYR Gustav, Ing.

VII. voleb. kraj

SdP

Nastoupil po resignovavším Josefu Hocke, když náhradník Josef Heger mandátu nepřijal.

Slib vykonal 13, 12. XII. 1935; 3.

Volba verifikována 34, 28. V. 1936; 4.

Byl členem výb. in. a techn.-doprav.

Zemřel 4. IX. 1936. 43, 8. X. 1936; 4.

Místo něho nastoupil Emil Schramel.

Řeč v rozpravě:

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 16, něm. 49.

Interpelace:

naléhavá ve věci zrušení německé státní reálky v Mor. Ostravě Přívoze (t. 264). 42, 3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 286. 43, 8. X. 1936; 11.

stran protizákonného postupu a trpění nezákonitostí policejním ředitelstvím, jakož i státním zastupitelstvím v Moravské Ostravě (t. 262/6). 42, 3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 295/6. 40, 20. X. 1936; 8.

stran přeložení třiceti německých rodin státních úředníku z Nového Bohumína (t. 284/5). 43,8. X 1936; 11.

odpov. t. 373/4. 57, 10. II. 1937; 3.

MEDERLÝ Karol, Dr.

VIII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o občanském zákoníku (t. 425). 67, 20. IV. 1937; 26.

o vládním prohlášení min. předsedy. 103,8.111. 1938; 2.

o vládním prohlášení min. předsedy. 127, 15. XII. 1938; 14.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přestupek urážky podle § 1 zák. čís. 108/1933) (č. 911). 11, 27. XI. 1936; 5. zpr. t. 390;

zprav. dr. E. Bačínský. 59, 24. II. 1937; 3.

nevydán; zprav. F. Jakubec. 76,2. VI. 1937; 7.

MĚCHURA Jan

VI. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí urychlené a vydatné podpory zemědělcům postiženým krupobitím a průtrží mračen na okresech břeclavském, hodonínském a dačickém (t. 7). 4, 24. VI. 1935; 3.

Řeč v rozpravě:

o iniciativ. návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 268). 45, 20. X. 1936; 11.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 61.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 60.

MICHLER Karl

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. in., ink. (I. náhr.), techn.-doprav. a zahr.

Zemřel 5. VIII. 1936. 43, 8. X. 1936; 3.

Místo něho nastoupil Franz Werner.

Návrhy:

na zrušení personálních úsporných opatření, zavedených zákonem ze dne 28. XII. 1932, č. 204 Sb. z., a vlád. nařízením ze dne 22. XII. 1933, č. 252 Sb. z. a ze dne 19. XII. 1935, č. 237 Sb. z. (t. 279). 43, 8. X. 1936; 11.

na zrušení § 24 zákona ze dne 28. XII. 1932, č. 204 Sb. z. a příslušných prováděcích nařízení ze dne 13. X. 1933, č. 192 Sb. z. (t. 281). 43, 8. X. 1936; 11.

na společné projednávání předloh o železničním a automobilovém zákoně (t. 282). 43, 8. X. 1936; 11.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 85, něm. 135.

o novelisaci zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (zpr. t. 241). 38, 23. VI. 1936; 33, něm. 48.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Levoči z 20. IV. 1936, č. j. Nt V 6/86-2

(přečin rušení obecného míru podle § 14, čís. 5 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 2622). 34, 28. V. 1936; 4.

MIKULÍČEK Vítězslav

VI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., im., ink., parl. úsp. kom. a rozp.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy pozměňovací:

k t. 75. 16, 21. XII. 1935; 5 - 6.

k t. 161. 27, 26. III. 1936; 51.

k t. 162. 27, 26. III. 1936; 52.

k t. 160. 27, 26. III. 1936; 57, 58.

k t. 254. 41, 2. VII. 1936; 88.

k t. 255. 41, 2. VII. 1936; 90 - 92.

k t. 293. 44, 9. X. 1936; 22.

k t. 532. 87, 1. VII. 1937; 50.

k t. 613. 99, 21. XII. 1937; 86 - 87.

k t. 620. 99, 21. XII. 1937; 111.

Návrhy resoluční:

k t. 161. 27, 26. III. 1936; 51.

k t. 162. 27, 26. III. 1936; 52.

k t. 160. 27, 26. III. 1936; 58.

k t. 293. 44, 9. X. 1936; 22 - 23.

k t. 340. 54, 18. XII. 1936; 55 - 60.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 11, 27. XI. 1935; 23.

o prodloužení účinnosti zákona č. 247/1933 o srážkách z platů členů NS na rok 1936 (zpr. t. 83). 16, 21. XII. 1935; 18.

o spotřební dani z přídavků ke kypření těsta (zpr. t. 108). 20, 11. II. 1936; 17.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 32.

o stát. závěrečném účtu za rok 1934 (zpr. t. 61). 29, 28. IV. 1936; 18.

Prohlášení:

jménem klubu komun. senátorů stran policejní prohlídky v ústředním sekretariátu komun strany Československa za rozpravy o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 51, 15. XII. 1936; 58.

ke katastrofě na dolu "Ferdinand" za rozpravy o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům 70, 28. IV. 1937; 8.

Řeč v rozpravě:

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 80.

o dani z umělých jedlých tuků (zpr. t. 235). 38, 23. VI. 1936; 16.

o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci a o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41, 2. VII. 1936; 67.

o nové úpravě čs. měny (zpr. t. 293). 44, 9. X. 1936; 12.

o iniciat. návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 268). 45, 20. X. 1936; 8.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 51, 15. XII. 1936; 58 a 54, 18. XII. 1936; 43.

o stát. závěrečném účtu za rok 1935 (zpr. t. 323). 56, 22. I. 1937; 15.

o průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 317). 59, 24. II. 1937; 13.

o úpravě jednání ve společných poradách výborů posl. sněm. a senátu (zpr. t. 415). 63,4. III. 1937; 5.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431). 70, 28. IV. 1937; 10.

o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarp. Rusi a o souvislých opatřeních organizačních (zpr. t. 508). 85, 25. VI. 1937; 19.

o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 532). 87, 1. VII. 1937; 39.

o poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky č. 321, 357, 435, 453, 462, 463, 464,) (zpr. t. 514). 87, 1. VII. 1937; 53.

o prodloužení a doplňku zákona č. 65/1936 o stavebním ruchu (zpr. t. 573). 91, 1. XII. 1937; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 49.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609 - 617). 99, 21. XII. 1937; 66.

o stavebním rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 101, 3. III. 1938; 13.

o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (zpr. t. 660) a

o novelisaci vlád. nař. č. 76/1936 o zemědělském vyrovnávacím řízení (zpr. t. 661). 107, 16. III. 1938; 7.

o doplnění ustanovení § 5, odst. 1 zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách (zpr. t. 682). 113, 8. IV. 1938; 16.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 579). 117, 11. V. 1938; 5.

o dodatkové úmluvě pozměňující ujednání ze dne 26. VI. 1935 k hospodářské dohodě s Německem (zpr. t. 651). 118, 17. V. 1938; 6.

o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky (zpr. t. 756). 129; 17. XII. 1938; 3.

Interpelace:

ohledně zneužívání státního auta ministerstva železnic příbuzenstvem pana ministra (t. 46/4). 11, 27. XI. 1935; 4.

odpov. t. 151/4. 26, 24. III. 1936; 3.

o censurní praxi komisaře dra Kožiny v Hodoníně (t. 170/9). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov t. 283/10. 45, 20. X. 1936; 3.

ohledně vyplacení náhrady škod způsobených živelními pohromami v r. 1933 - 1935 v obvodu soudního okresu Břeclav (t. 404/4). 61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 488/1. 82, 22. VI. 1937; 3.

ve věci učitele Fr. Kružíka z Heraltic, okr. Třebíč, který zbil ve škole jedenáctiletou žačku Jiřinu Žampovou (t. 536/1). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 624. 100, 23. II. 1938; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj s. v Uh. Hradišti

(přečiny podle § 1, 2 zákona na ochranu cti, čís. 108/1933 Sb. z.) (č. 3334). 43, 8. X. 1936; 13.

okres. s. v Kojetíně

(přestupek §§ 1, 2 a 3 zákona č. 108/83 Sb. z.) (č. 6280). 89, 29. X. 1937; 6.

Volán k pořádku:

21, 12. II. 1936; 4.

33, 13. V. 1936; 61.

51, 15. XII. 1936; 65.

54, 18. XII. 1936; 45.

85, 25. VI. 1937; 19.

108, 17. III. 1938; 18.

113, 8. IV. 1938; 18.

MILOTA Albert, Dr.

XI. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 25). 8, 5. XI. 1935; 6.

Zpravodajem:

úst. práv. v.

o stát. poctě prvnímu presidentu Čsl. republiky T. G. Masarykovi (zpr. t. 84). 16, 21. XII. 1935; 30.

úst. práv. v.

o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 73). 17, 28. I. 1936; 7.

úst. práv. v.

o obraně státu (zpr. t. 190). 32, 12. V. 1936; 4. doslov 33, 13. V. 1936; 91. opravy tiskových chyb 96.

úst. práv. v.

o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (zpr. t. 302). 46, 21. X. 1936; 9, doslov 16.

úst. práv. v.

o změně zákona č. 132/1936, jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní (zpr. t. 352). 53, 17. XII. 1936; 5. úst. práv. v.

o úpravě jednání ve společných poradách výborů posl. sněm. a senátu (zpr. t. 415).

63, 4. III. 1937; 3.

úst. práv. v.

o zbraních a střelivu (zpr. t. 664). 112, 7. IV. 1938; 3.

úst. práv. v.

o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (zpr. t. 680). 116, 10. V. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 51, 15. XII. 1936; 24.

o občanském zákoníku (t. 425). 68, 22. IV. 1937; 10.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431). 69, 27. IV. 1937; 16.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 107, 16. III. 1938; 24.

MODRÁČEK František

I. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18 VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. dáv. z maj. parl. úsp. kom., rozp., soc.-pol., stál. (náhr.) a zahr.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938 127, 15. XII. 1938; 4.

Návrh:

na poskytnutí neodkladné pomoci osobám postiženým krupobitím a průtrží mračen v obvodu mělnickém a karlínském (t. 20). 8, 5. XI. 1935; 6.

Zpravodajem:

rozp. v.

o novelisaci zákona čís 78/1927 o stabilisačních bilancích (zpr. t. 111). 20, 11. II. 1936; 21.

soc. pol. v.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161). 27, 26. III. 1936; 12.

rozp. v.

o stát. závěrečném účtu za rok 1934 (zpr. t. 61). 29, 28. IV. 1936; 6

rozp. v.

o změně fin. zákona na rok 1936 (zpr. t. 256). 41, 2. VII. 1936; 4, doslov 95.

rozp. v.

o stanovení stát. rozpočtu na rok 1935 (zpr. t. 345). 55, 21. I. 1937; 4.

rozp. v.

o stát. závěrečném účtu za rok 1935 (zpr. t. 323). 56,221 1937; 2. doslov 23

rozp. v.

o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 532). 87, 1. VII. 1937; 38.

rozp. v.

o prodloužení a doplňku zákona č. 65/1936 o stavebním ruchu (zpr. t. 573). 91, 1. XII. 1937; 5, doslov 16.

rozp. v.

o daňových úlevách na opravy domů (zpr. t. 572). 91, 1. XII. 1937; 17.

rozp. v.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575). 100, 23. II. 1938; 4.

rozp. v.

o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 100, 23. II. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (zpr. ústní k t. 87). 16, 21. XII. 1935; 28.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29. V. 1936; 16. o občanském zákoníku (t. 425). 68, 22. IV. 1937; 5.

o úhradových předlohách (zpr. 602, 605, 608, 609 - 617). 99, 21. XII. 1937; 30.

o vládním prohlášení min. předsedy 103, 8. III. 1938; 8.

o zbraních a střelivu (zpr. t. 664). 112, 7. IV. 1938; 8.

o vládním prohlášení min. předsedy. 127, 15. XII. 1938; 25.

MOLÍK František

VI. voleb. kraj

REP, NJ

Nastoupil místo resignovavšího Ferdinanda Foita.

Slib vykonal 114, 3. V. 1938; 6.

Volba verifikována 120, 17. XI. 1938; 11.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí státní pomoci postiženým pomrznutím vinic a květů stromů a zničením tak úrody na okresech: Moravský Krumlov, Znojmo, Mikulov, Židlochovice, Hustopeče, Hodonín a okolních (t. 705). 120, 17. XI. 1938; 13.

MÜLLER František

V. voleb. kraj

ČSD, NSP

Nastoupil na místo resignovavšího Vojty Beneše.

Slib vykonal 47, 29. X. 1936; 5.

Volba verifikována 55, 21. I. 1937; 2.

Byl členem výb. im. a nár.-hosp.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 44.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 41.

Interpelace:

v záležitosti neodůvodněné a provokativní asistence při veřejných projevech v Klatovech (t. 455/2). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 544/9. 89, 29. X. 1937; 5.

Volán k pořádku:

113, 8. IV. 1938; 13.

MÜLLER Heinrich

IV. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br. a kult.

Zvolen provisorně pořadatelem 1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně pořadatelem 8, 5. XI. 1935; 23.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Prohlášení:

v němž uvádí, proč se jeho strana nezúčastní projednávání předlohy o novelisaci zákona o umisťování déle sloužících poddůstojníků (zpr. t. 703). 119, 18. V. 1938; 9, něm. 21.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15,20. XII. 1935; 51, něm. 107.

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 54, něm. 109.

o novelisaci zákona č. 99/1932 o odškodnění nemocí z povolání (zpr. t. 675). 112, 7. IV. 1938; 14, něm. 37.

Volán k pořádku:

15, 20. XII. 1935; 52.

MÜLLER Wilhelm

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Interpelace:

stran protizákonné kontroly schůzí lidu tajnými policisty (t. 284/10). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/6.

stran liknavého postupu obecního úřadu v Děčíně v jisté správní záležitosti (t. 297/1). 45, 20. X. 1936; 3.

odpov. t. 375/6. 57, 10. II. 1937 ;3.

stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva železnic (t. 364/7). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 503/1. 84, 25. VI. 1937; 4,