Jmenný rejstřík (j)

Register - menný


JANČEK Ondrej

IX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a živn.-obch.

Návrh:

na rychlou pomoc pro pohořelé v obci Valašská Dubová, v okrese Dolný Kubín na Slovensku (t 12). 4, 24. VI. 1935; 3.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení účinnosti zákona č. 247/1933 o srážkách z platů členů NS na r. 1936 (zpr. t. 83). 16, 21. XII. 1935; 20.

o změně zákona o dani z obratu a dani přepychové a o prodloužení jeho platnosti (zpr. ústní k t. 86). 16,21. XII. 1935; 25.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 38.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609 - 617). 99, 21. XII. 1937; 17.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 106, 15. III. 1938; 3.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zást. v Bratislavě a kraj. s. v Ružomberku ze dne 9. VII. 1938

(přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 1 a § 14 č. 5 zák. č. 50/1923 Sb. z.) (č. 8381). 120, 17. XI. 1938; 13.

JANOVSKÝ Jakub

VII. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Zvolen provisorně pořadatelem 1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně pořadatelem 8, 5. XI. 1935; 23.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in. a nár. hosp.

Stal se členem klubu sen. NJ 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na doplnění zákona ze dne 11. V. 1894, č. 126 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro veřejné silnice a cesty, dále pro stavbu ke svádění nebo hrazení vody, podniknutou ve veřejném zájmu (t. 369). 57, 10. II. 1937; 3.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem (zpr. t. 57). 26, 24. III. 1936; 5.

nár. hosp. v.

o prozatímní obchodní dohodě s republikou Spojených Států Brazilských (zpr. t. 335). 64, 9. III. 1937; 10.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41, 2. VII. 1936; 58.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 104, 9. III. 1938; 40.

Interpelace:

o zlehčování a tupení náboženství římsko-katolického a těžké urážce náboženských citů školních dítek v III. třídě obecné školy v Břestě u Kroměříže, učitelem Bohumilem Janáčem (t. 665/1). 111, 6. IV. 1938; 3.

odpov. t. 721/3. 120, 17. XI. 1938; 13.

JAVORNICKÝ Otakar

IV. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., in., ink. (II. náhr.), techn. doprav. a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

aby byla poskytnuta okamžitá a vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a záplavou v okrese roudnickém (t. 8). 4, 21. VI. 1935; 3.

na poskytnutí rychlé státní pomoci obyvatelům postiženým živelní pohromou v okrese Kralupy nad Vltavou (t. 9). 4, 24. VI. 1935; 3.

na bezodkladnou úpravu hmotných poměrů všech státních i podnikových zaměstnanců bez rozdílu kategorie a stavu, trvale přidělených na půdě cizích států zvýšením tzv. zahraničních přídavků (t. 307). 47, 29. X. 1936; 5.

na doplnění zákona o osmihodinné době pracovní v podniku československých státních a soukromých železnic pro zaměstnance služby dopravní (t. 666). 109, 29. III. 1938; 4.

na doplnění zákona ze dne 21. XII. 1937, č. 267 Sb. z., o úsporných opatřeních personálních (t. 695). 117, 11. V. 1938; 4.

Zpravodajem:

br. v.

o železn/čním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 19.

techn. doprav. v.

o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše (zpr. t. 652). 110, 30. III. 1938; 15.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 65.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 58.

Interpelace:

ve věci soustavného porušování zákonných na řízení o 8 hodinové době pracovní (t. 74/1). 14, 19. XII. 1935; 4.

odpov. 1.176. 29, 28. IV. 1936; 5.

ve věci nesprávného postupu správy státních drah při propůjčování volných, systemisovaných služebních míst pro ustanovení pomocných zaměstnanců čs. státních drah definitivními (t. 74/2). 14, 19. XII. 1935; 4.

odpov. 1.151/5. 26, 24. III. 1936; 3.

ve věci služebního oděvu a služebního stejnokroje zaměstnanců čs. státních drah (t. 114/3). 22, 26. II. 1935; 3.

odpov. t. 218/2. 36, 16. VI. 1936; 3.

ve věci závadné praxe železniční správy při překládání zaměstnanců ze Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 483/1). 80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 562/3. 90, 30. XI. 1937; 5.

o neslýchaném postupu členů zákonodárných sborů strany sudetoněmecké (předseda Konrád Henlein) proti bezpečnostním orgánům státním, jak je prokázáno v konkrétních případech v Karlových Varech, Teplicích a jinde (t. 557/1). 90, 30. XI. 1937; 5.

odpov. t. 687/1. 114, 3. V. 1938; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

(přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 1796). 20, 11. II. 1936; 3. zpr. t.180;

zprav. A. Šolc. 31, 5. V. 1936; 3.

vydán 45, 20. X. 1936; 13.

okres. s. trest. v Praze

(§ 2 zák. čís. 108/33 Sb. z.) (č. 3108). 43, 8. X. 1936; 13.

JURAN Josef

VI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) a techn. doprav.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy pozměňovací:

k t. 161. 27, 26. III. 1936; 51.

k t. 160. 27, 26. 1936; 57.

k t. 207. 35, 29. V. 1936; 17 - 18.

k t. 614. 99, 21. XII. 1937; 88.

Návrhy resoluční:

k t. 161. 27, 26. III. 1936; 51 - 53.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 160). 27, 26. III. 1936; 55.

o obraně státu (zpr. 1.190). 33, 13. V. 1936; 72.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29. V. 1936; 10.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 29.

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498). 84,25. VI. 1937; 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 94, 14. XII. 1937; 56.

Řeč v rozpravě:

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575). a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 105, 10. III. 1938; 13.

Interpelace:

v záležitosti surového útoku četníků proti shromáždění lidu dne 28. V. 1935 večer ve Velkém Meziříčí (t. 14/4). 4, 24. VI. 1935; 3.

odpov. t. 38/2. 8, 5. XI. 1935; 6.

o protekčním přídělu pozemků na úkor zájemců na stavbě údolní přehrady v Kniničkách na Moravě (t. 46/2). 11, 27. XI. 1935; 4.

odpov. t. 151/3. 26, 24. III. 1936; 3.

pro nepřiznání vyživovacího příspěvku podle zákona ze dne 18. III. 1921, čís. 120 Sb. z., Anně Pernicové v Ostrově u Macochy (t. 76/2). 15, 20. XII. 1935; 3.

odpov. t. 173/3. 29, 28. IV. 1936; 5.

o postupu komisaře okresního úřadu v Novém Městě na Moravě proti nezaměstnaným a poslanci Klímovi (t. 114/2). 22, 26. II. 1935; 3.

odpov. t. 218/1. 36, 16. VI. 1936; 3.

o neslýchané konfiskaci letáku vydaného okresním vedením KSČ ve Velkém Brně za jednotnou manifestaci brněnského lidu na 1. máje (t. 185/7). 31, 5. V. 1936; 3.

odpov. t. 199/3. 34, 28. V. 1936; 4.

ohledně ztýrání Josefa Urbana ze Suchdolu u Blanska štábním strážmistrem Filkou z Blanska (t. 198/7). 34, 28. V. 1936; 4.

odpov. t. 283/22. 45,20. X. 1936; 3.

pro nezákonný postup obecního úřadu ve Střílkách a okresního úřadu v Kroměříži ve věci vyhoštění člena obecního zastupitelstva Fr. Lagy z obce Střílek (t. 284/21).

43,8.X. 1936; 11.

odpov. t. 374/3. 57, 10. II. 1937; 3.

ve věci nesprávného provádění scelování půdy v obci Mastník, okres Třebíč (t. 304/5). 47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 395/3. 59, 24. II. 1937; 3.

o postupu úřadu pro potírání lichvy v Brně, najímáním provokatérů proti živnostníkům (t. 322/5). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 421/2. 66, 31. III. 1937; 6.

ve věci Ústřední sociální pojišťovny v Praze pro soustavné odpírání invalidního důchodu pojištěnci Josefu Nováčkovi z Rosic u Brna (t. 545/13). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 628/5. 101, 3. III. 1938; 4

ohledně protizákonné domovní prohlídky, povolené okresním soudem v Hodoníně, v sekretariátě XIII. kraje KSČ v Hodoníně, v redakčních místnostech časopisu "Moravské Slovácko" a v bytě redaktora uvedeného listu Jaroslava Jermana (t. 665/3). 111, 6. IV. 1938; 3.

odpov. t. 710/9. 120, 17. XI. 1938; 13.

JURIGA Ján

XI. voleb. kraj

Ľud.

Nastoupil na místo zemřelého Ľudevíta Labaje.

Slib vykonal 69, 27. IV. 1937; 4.

Volba verifikována 87, 1. VII. 1937; 4.

Návrh:

na udělení podpory pro pohořelé v obci Revúca (t. 683). 114, 3. V. 1938; 6.

Prohlášení:

jménem klubu str. ľudové odmítá jako nevyhovující osnovu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (zpr. t. 491). 84, 25! VI. 1937; 26.