Stenoprotokol ze schůze č. 151, 17. 11. 1938

Stenozáznam


A. Poslanci:

1. Axman, 2. Beuer, 3. Birke, 4. Böhm J., 5. Böhm R., 6. dr Eichholz, 7. Frank, 8. Gruber, 9. Hacker, 10. Heeger, 11. Hirte, 12. dr Hodina, 13. dr Holota, 14. Hollube, 15. Illing, 16. Jaross, 17. dr Jilly, 18. Jobst, 19. Katz, 20. dr Kellner, 21. Kirpalová, 22. Klieber, 23. Knorre, 24. Knöchel, 25. dr Korláth, 26. Kögler, 27. Köhler A., 28. Köhler B., 29. dr Köllner, 30. Kunz, 31. inž. Künzel, 32. Kürbel, 33. inž. Lischka, 34. dr Luschka, 35. Macoun, 36. May, 37. Němec (SdP), 38. dr Neuwirth, 39. Nickel, 40. Nickerl, 41. Nitsch F., 42. Obrlik, 43. inž. Peschka, 44. dr Porubszky, 45. inž. Richter, 46. dr Rosche, 47. Rösler, 48. Sandner, 49. Schenk, 50. Schlusche, 51. inž. Schreiber, 52. Schulcz, 53. Schütz, 54. Śliwka, 55. Sogl, 56. Stangl, 57. Szentiványi, 58. dr Szüllö, 59. Viereckl, 60. de Witte, 61. dr Wolf, 62. Wollner, 63. Zajiček, 64. Zierhut, 65. dr Zippelius, 66. Zischka.

B. Senátoři:

1. Bock, 2. Bartl, 3. Dresl, 4. Enhuber, 5. Frank, 6. Fritsch, 7. Füssy, 8. Garlik, 9. Grünzner, 10. dr Heller, 11. Krczal, 12. Krommer, 13. Liehm, 14. Maixner, 15. Müller Jindřich, 16. Müller Vilém, 17. Patzak, 18. Pfrogner, 19. Reil, 20. Reyzl, 21. Scharnagl, 22. Schmidt, 23. Schösser, 24. Stellwag, 25. dr Szilassy, 26. dr Tischer, 27. Tschakert, 28. dr Turchányi, 29. inž. Weller, 30. Wenderlich, 31. Werner.

Dále pozbyli mandátu podle §u 1, odst. 3 uvedeného opatření, a to dnem 10. listopadu 1938:

A. Poslanci: Csomor, Kosik, dr Kugel.

B. Senátoři: Balla, dr Pajor.

Vzdání se funkce místopředsedy posl. sněmovny.

Posl. Taub oznámil přípisem ze dne 19. října 1938, že se vzdává funkce místopředsedy posl. sněmovny.

Změna v klubu.

Posl. Kundt oznámil přípisem ze dne 7. listopadu 1938, že klub poslanců a senátorů "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" se rozešel a že zbývající členové, kteří složili slib podle nařízení č. 253 Sb. z. a n. z r. 1938 utvořili společný parlamentární klub německých národně socialistických poslanců a senátorů, jehož předsedou je posl. Kundt, který jest zároveň předsedou klubu poslaneckého. Členy tohoto klubu jsou poslanci: posl. Kundt, inž. Karmasin, inž. Králíček, dr inž. Lokscha, dr Mayr-Harting.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. inž. Karmasinovi; na tento týden posl. dr Goldsteinovi, Kundtovi.

Omluvili se

nemocí posl. dr Hodža, Bátková-Žáčková.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Lanc.

Změny ve výborech.

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců republik. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. dr Černého za posl. Pozdílka; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. inž. Nečase za posl. dr Meissnera, posl. Hladkého za posl. dr Goldsteina, posl. dr Macka za posl. dr Markoviče; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. dr Klapku za posl. dr Stránského; klub poslanců čsl. strany lidové posl. Msgre Staška za posl. dr Mičuru; klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. Mlčocha za posl. Michálka; klub poslanců národního sjednocení posl. Ježka za posl. dr Klímu a posl. dr Štůlu za posl. dr Rašína.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Polacha za posl. Tymeše.

Do výboru techn.-dopravního vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. A. Langera za posl. Laušmana.

Do výboru kulturního vyslal klub posl. komunistické strany Československa posl. Appelta za posl. Borkaňuka.

Došla vládní nařízení:

ze dne 17. září 1938, č. 177 Sb. z. a n., kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu;

ze dne 21. září 1938, č. 180 Sb. z. a n., o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů a plnění soukromých pojišťoven;

ze dne 26. září 1938, č. 194 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny;

ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové;

ze dne 1. října 1938, č. 206 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve správě Podkarpatské Rusi;

ze dne 25. září 1938, č. 191 Sb. z. a n., jímž se na dobu branné pohotovosti státu upravuj i některé platové poměry vojenských gážistů z povolání a jiných státních (veřejných) zaměstnanců;

ze dne 3. října 1938, č. 208 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon ze dne 10. října 1924, č. 240 Sb. z. a n., o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů;

ze dne 3. října 1938, č. 209 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny;

ze dne 9. října 1938, č. 217 Sb. z. a n., o propuštění československých státních občanů německé národnosti z vojenské služby;

ze dne 9. října 1938, č. 219 Sb. z. a n., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání;

ze dne 11. října 1938, č. 222 Sb. z. a n., jímž se stanoví konec působnosti nejvyššího úřadu hospodářského;

ze dne 11. října 1938, č. 223 Sb. z. a n., o pracovních útvarech;

ze dne 12. října 1938, č. 228 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče;

ze dne 14. října 1938, č. 232 Sb. z. a n., kterým se obmezuje nakládání s kapitálovými účastmi;

ze dne 14. října 1938, č. 234 Sb. z. a n., o zatímní správě opuštěných hospodářských podniků a závodů;

ze dne 14. října 1938, č. 241 Sb. z. a n., o dni 28. října 1938;

ze dne 19. října 1938, č. 244 Sb. z. a n., o úpravě zaměstnávání osob z území obsazených cizí mocí;

ze dne 21. října 1938, č. 246 Sb. z. a n., o nárocích osob, zařaděných do pracovních útvarů, v oboru zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění právních předpisů jej měnících a doplňujících;

ze dne 19. října 1938, č. 242 Sb. z. a n., o dovolené s čekaným důstojníků a rotmistrů z povolání;

ze dne 25. října 1938, č. 249 Sb. z. a n., kterým se mění obvod advokátní komory v Brně;

ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb. z. a n., o pomoci motorismu;

ze dne 28. října 1938, č. 257 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 28. března 1935, č. 52 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 21. května 1937, č. 82 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. března 1928, č. 29 Sb. z. a n., o ochraně domácího trhu práce;

ze dne 4. listopadu 1938, č. 265 Sb. z. a n., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání;

ze dne 4. listopadu 1938, č. 269 Sb. z. a n., o organisaci některých ministerstev;

ze dne 4. listopadu 1938, č. 266 Sb. z. a n., o sídle kupců (obchodníků), obchodních společností a výdělkových a hospodářských společenstev (družstev).

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. J. Sedláčka:

vládě:

o nutnosti urychleného schválení potřebných systemisovaných míst na postátněných středních školách v zemi Moravskoslezské (č. D 551-IV)

o nutnosti vydání vládního nařízení pro započítávání služby na měšťanských školách profesorům středních škol a pod. podle §u 142 platového zákona (č. D 552-IV)

o vydání přesných směrnic pro soupis škod, způsobených příslušníkům Československé

republiky v okupovaném území, pro soupis majetku a pohledávek československých příslušníků v tomto území a o dalším styku s obsazeným územím (č. D 576-IV)

ve věci spravedlivějšího rozdělení práce a pracovní příležitosti v zájmu dorůstající generace i v zájmu české emigrace ze zabraného území, ve věci zpevnění rodin jako základu národní obrody a ve věci cizinců (č. D 577- IV)

o nutnosti zákona, který by se týkal rozpouštění stran (č. D 578-IV)

o nutnosti a účelnosti nahrazení obrazu posledního presidenta trvalými odznaky státu (vlajkou a znakem) ve všech budovách školních a úředních (č. D 579-IV)

o nutnosti novelisace § 4 vlád. nař. č. 244 Sb. z. a n. ze dne 19. října 1938 o úpravě zaměstnání osob z území obsazených mocí cizí a nutnosti poskytnouti samosprávným zaměstnancům zálohy na živobytí (č. D 580-IV)

min. školství a nár. osvěty a min. zahraničí o nutnosti umožnění studia příslušníkům spřátelených států a zvláště slovanským příslušníkům jiných států na vysokých a odborných školách československých a naopak (č. D 555-IV)

min. zahraničních věcí o účelnosti a nutnosti vybudování řádných silničních spojů mezi státy Malé dohody a k Černému moři (č. D 564-IV)

min. veř. prací a min. financí o doplacení úroků z pohledávky staviteli Antonínu Bartoškovi v Přerově (č. D 574-IV),

min. soc. péče. nár. obrany a veř. prací o nutnosti a účelnosti zřízení pracovního tábora za účelem provádění dálkové silnice Něm. Brod-Boskovice-Prostějov-Přerov s postupem na Valašsko a případně další dálkové silnice Prostějov-Kojetín-Kroměříž-Baťov-Luhačovice-Vlárský průsmyk (č. D 575-IV)

min. soc. péče, min. financí a min. vnitra o nutnosti změny pravidel pro vybírání dávky z přepychových bytů z důvodů sociálních a hospodářských (č. D 570-IV);

posl. Neumeistra:

min. školství a nár. osvěty ve věci ustanovení architekta Fr. Poka státním učitelem (č. D 553-IV)

min. nár. obrany ve věci zařazení do náhradní zálohy (č. D 561-IV);

posl. dr inž. Lokschy min. železnic o nezdvořilém chování zaměstnanců "Čedoku" (č. D 560-IV);

posl. dr Neumana min. financí o nedostatcích budov některých celních úřadů (č. D 565-IV).

Odpovědi:

min. vnitra na dotazy: posl. Révaye č. D 434-IV, posl. dr Pružinského č. D 511-IV;

min. vnitra a nár. obrany na dotaz posl. Stanislava č. D 520-IV;

min. železnic na dotazy: posl. Petráška č. D 517-IV, posl. J. Sedláčka č. D 535 a 540-IV, posl. Vodičky č. D 537-IV;

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 526-IV;

min. školství a nár. osvěty a min. vnitra na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 459-IV;

min. spravedlnosti na dotaz posl. Bruknera č. D 516-IV;

min. soc. péče na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 539-IV.

Rozdané tisky.

Poštou dne 31. srpna 1938 rozesláno:

Vládní návrhy: tisk 1409 - přikázán výborům zahraničnímu a živn.-obchodnímu, tisk 1411 - přikázán výboru soc.-politickému.

Návrhy tisky 1399 až 1404, 1407 - přikázány výboru iniciativnímu.

Zápis o 150. schůzi posl. sněmovny NSRČ, proti němuž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecká zpráva o 150. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Publikace Mezinárodní informační služby parlamentní "Z cizích parlamentů", č. 5 a 6, 7 až 9.

Počátkem schůze rozdáno:

Vládní návrh tisk 1421 - přikázán výborům zahraničnímu a živn.-obchodnímu.

Státní závěrečný účet republiky Československé za r. 1937 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku tisk 1428 přikázán výboru rozpočtovému.

Interpelace tisk 1430 (I až IV).

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu v Levoči ze dne 23. července 1938, č. Nt III 109/38, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 5. srpna 1938, č. 9836/38, za souhlas s trest. stíháním posl. inž. Karmasina pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. J 358-IV);

okr. soudu v Trenčíně ze dne 20. července 1938, č. Nt 59/38, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 10. srpna 1938, č. 9139/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Dembovského pro přestupek urážky podle §u 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 361-IV);

okr. soudu trest. v Praze ze dne 2. září 1938, č. Nt IX 4/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy pro přečin proti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 363-IV);

okr. soudu trest. v Praze ze dne 5. září 1938. č. Nt II 1/38. za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy pro přestupek proti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 365- IV);

okr. soudu v Topolčanech ze dne 4. října 1938, č. Nt 177/38, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 11. října 1938, č. 11.162/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Turčeka pro přestupek urážky podle §u 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 366-IV).

Odvolány imunitní žádosti.

Odvolána byla imunitní žádost za souhlas s trest. stíháním posl. Neumeistra č. J 345-IV, pres. sdělení 150. schůze.

V důsledku amnestiálního rozhodnutí vlády ze dne 7. října 1938 odvolány byly imunitní žádosti za souhlas s trest. stíháním: posl. Bródyho č. J 352-IV, pres. sdělení 150. schůze; posl. inž. Karmasina č. J 358-IV, pres. sdělení 151. schůze.