Jmenný rejstřík (w)

Register - menný


WAGNER Ludwig

IX. voleb. kraj

SdP, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Vystoupil z klubu poslanců sudetskoněmecké strany 3. XII. 1937.

123, 9. XII. 1937; 3.

Vzdal se posl. mandátu 8. IV. 1938 s platností od 1. V. 1938.

147, 26. IV. 1938; 6.

Po něm nastoupil Josef Kürbel,

Návrh iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím Něm. Benešovu, Valtéřovu a Hartunkovu v okr. Nové Hrady, poškozeným bouří dne 5. V. 1937, t. 920.

100, 3. VI. 1937; 4.

Interpelace:

o poštovních poměrech ve Stráži v okr. přimdském,

t. 263/XII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 392/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.

že kaplický okresní úřad proti zákonu zrušil shromažďovací svobodu a stranicky postupuje proti sudetskoněmecké straně,

t. 291/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/XV. 49, 4. VI. 1936; 4.

o nešvarech u poštovního úřadu v Hůrkách,

t. 330/X. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/VIII. 55, 22. VI. 1936; 4.

o nezákonitém jednání zástupce prachatického okresního úřadu dr Buriana na veřejné schůzi sudetskoněmecké strany v Dolní Sněžné,

t. 330/XII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XI. 55, 22. VI. 1936; 4

o jazykové praxi plzeňského ředitelství státních drah, která se příčí a odporuje nalézací praxi nejvyššího správního soudu,

t. 523/VI. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/I. 62, 15. X. 1936; 4.

že pražský zemský úřad vadně vykonává dozorčí moc nad protizákonným jazykovým postupem prachatického okresního úřadu,

t. 672/XVIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XVIII. 86, 11. III. 1937; 4.

o svévolném rozpuštění schůze v Hodějovicích,

t. 694/XXIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXV. 91, 9. IV. 1937; 3.

o těžké křivdě způsobené zubním technikům výnosem,

t. 694/XXVI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

o nepatřičném chování orgánů finanční stráže v Dlouhém Boru,

t. 799/V. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XX. 110, 26. VI. 1937; 3.

že prachatický okres. soud neustále porušuje jazykové právo,

t. 799/XI. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/III. 112, 29. X. 1937; 10.

o služebních poklescích staničního velitele strážmistra Hajného z četnické stanice ve Ferchenhaidu v soud. okrese vimperském,

t. 799/XIV. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že vimperská lesní správa z politických důvodů odepřela přijmouti lesního dělníka,

t. 847/X. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XV. 110, 26. VI. 1937; 3.

o nedostatečné služební kvalifikaci úředníků stát. policejního úřadu v Prachaticích,

t. 960/VI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

že komisař okres. polit. správy nyní policejní komisař dr Kukačka z Kaplic, bez důvodu obmezoval shromažďovací svobodu,

t. 996/VIII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

že Ant. Švelch, orgán expositury stát. policie ve Volarech, ztýral státního občana,

t. 1080/V. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1257/V. 136, 8. III. 1938; 43.

 

de WITTE Eugen

VII. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. XI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. váb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

Prohlášení:

jménem něm. soc. dem. posl. klubu k vládnímu programu, předneseném minist. předsedou J. Malypetrem 18. VI. 1935.

5, 25. VI. 1935; 17.

jménem klubu poslanců něm. soc. dem. o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475) a o prohlášení ministra financí učiněném ve 47. schůzi posl. sněm.

48, 27. V. 1936; 22.

jménem něm. vládních stran, v němž odmítá výtky sudetskoněm. strany proti vládním stranám něm. za rozpravy o státním závěr. účtu za r. 1935 (t. 788).

83, 26. II. 1937; 24,

Řeč v rozpravě:

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsanou v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

51, 9. VI. 1936; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 7.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži ze 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 25.

Interpelace:

o nepřípustném zasahování do svobody umělecké činnosti,

t. 675/XVI. 65, 27. XI. 136; 9.

odpov. t. 828/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o útisku v Karlových Varech,

t. 960/IV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/III. 114, 9. XI. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (přečin podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.

 

WOLF Leon, Dr.

XIV. voleb. kraj

hosp. Ľud. (PS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. inic., rozp. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na provedení § 134 ústavní listiny, t. 186.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby se rychle poskytla pomoc obyvatelům obcí okresu českotěšínského a fryštátského, kteří utrpěli škody živelní pohromou, t. 505.

52, 10. VI. 1936; 3.

Prohlášení:

při projednávání smluv s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) o požadavcích polské menšiny.

143, 29. III. 1938; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetr z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 8.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 71.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 3.

o imunitní věci V. Kopeckého (t. 647).

63, 16. X. 1936; 9.

o státními rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936. (Podal memorandum o situaci polské menšiny sněm. taj. dr Říhovi.)

67, 30. XI. 1936; 36.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 54.

Interpelace:

o nespravedlivém přeložení železničního zaměstnance,

t. 44/XXII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 74/XV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o likvidaci vkladů československých státních občanů v těšínské městské spořitelně z dob před rozdělením,

t. 44/XXIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XVI. 8, 5. XI. 1935; 16.

o zabavení časopisu "Dziennik Polski",

t. 63/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/III. 26, 23. I. 1936; 4.

o nespravedlivém nakládání s polskými katolickými organisacemi v Třinci,

t. 88/III. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/III. 29, 27. II. 1936; 4.

o likvidaci vkladů čs. státních občanů v těšínské městské spořitelně z dob před rozdělením Těšínska a o vkladech v sirotčích pokladnách z té doby,

t. 337/IV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 578/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

o nemístné konfiskaci článku v časopise "Dziennik Polski",

t. 337/V. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/XVII. 49, 4. VI. 1936; 4.

o nespravedlivém zabavení časopisu "Dziennik Polski" ze dne 11. IV. 1936,

t. 446/XVII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

o nespravedlivém zabavení článku z časopisu "Dziennik Polski",

t. 446/XVIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 589/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

o nestejném zacházení s polskou národností při stanovení ceny instrukcí o organisaci protiletecké civilní ochrany,

t. 521/II. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/XII. 62, 15. X. 1936; 4.

o křivdícím a nespravedlivém překládání železničářů polské národnosti z Těšínska do jiných končin republiky,

t. 586/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

o propouštění polských dělníků z práce v třineckých hutích,

t. 586/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/V. 76, 21. I. 1937; 7.

o svévolném jednání censury u karvinského okresního policejního komisařství,

t. 586/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

že za obecních voleb byl nespravedlivě zabaven časopis "Robotnik Ślaski",

t. 603/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

o zneužití při posledních volbách na Těšínsku,

t. 603/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/X. 78, 11. II. 1937; 6.

o neustálém zabavování všech projevů v polském tisku a zvláště v časopise "Dziennik Polski", kritisujícím zacházení českých činitelů s polskou menšinou a stížnosti polského lidu na toto zacházení,

t. 649/III. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/V. 78, 11. II. 1937; 6.

že pohraniční strážník Josef Dostalik zabil Jindřicha Musiolka z Fryštátu,

t. 649/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

že v č. 41 časopisu "Robotnik Ślaski" ze dne 10. X. 1936 byl zabaven článek o zastřelení chlapce,

t. 683/VI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 842/X. 88, 31. III. 1937; 4.

o zabavení čísla 175 časopisu "Dziennik Polski" ze dne 18. IX. 1936,

t. 683/VII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 805/XIII. 86, 11. III. 1937; 4.

že Josef Krzystek byl přeložen do výslužby,

t. 735/XIV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/II. 98, 20. V. 1937; 4.

že se opatřeními karvinského okresního policejního komisařství zneužívá státní hymny,

t. 735/XV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XI. 98, 20. V. 1937; 4.

jak zachází policejní úřad v Čes. Těšíně s časopisem "Dziennik Polski" a o zabavení tohoto časopisu,

t. 735/XVI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XII. 98, 20. V. 1937; 4.

ze se ve správním řízení ukládají drakonické texty,

t. 766/I. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

o nespravedlivém a neodůvodněném zabavení časopisu "Dziennik Polski",

t. 1080/IX. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1243/IX. 133, 25. II. 1938; 19.

o omezování svobody slova při obraně polské državy,

t. 1152/VII. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zabavování článků v polském tisku, které ukazují na žalostný stav polské menšiny na Těšínsku,

t. 1152/VIII. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zabaveních časopisu "Dziennik Polski",

t. 1222/I. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nespravedlivém jednání censury v Českém Těšíně,

t. 1222/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že policejní censura v Čes. Těšíně stále zabavuje "Dziennik Polski",

t. 1250/VII. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1385/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o neodůvodněném zabavení časopisu "Dziennik Polski",

t. 1250/VIII. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1385/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o jednání zprostředkovatelny práce v. Novém Bohumíně,

t. 1265/IX. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1385/X. rozesl. 31. VIII. 1938. o stranickém jednání velitele četnické stanice v Třinci,

t. 1342/I. 148, 10. V. 1938; 6.

o neodpovědném postupu policie a četnictva na Těšínsku proti Svazu Poláků v Československu,

t. 1344/IV. 149, 12. V. 1938; 41.

o nepromyšleném zabavování časopisu "Dziennik Polski",

t. 1354/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nesnesitelném jednání státní policie v Českém Těšíně,

t. 1405/X. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti posl. V. Kopeckému zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky.

57, 25. VI. 1936; 83.

zpr. t. 647; zprav. J. Lichner; posl. V. Kopeckému udělena veřejná důtka.

63, 16. X. 1936; 10.

 

WOLLNER Georg

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. soc.-pol. a zásob.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 901.

97, 13. V. 1937; 4.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc osobám v městě Chebu a okresu chebském, poškozeným dne 26. a 27. V. 1937 bouří a nepostačující kanalisací, t. 998.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby byl vydán zákon o doplnění § 109 zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zák. ze dne 13. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1203.

129, 27. I. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financi dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

4, 29. IV. 1936; 90.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 56.

Interpelace:

naléhavá o čestném protektorátu žlutické hasičské výstavy,

t. 82. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 105. 9, 6. XI. 1935; 4.

naléhavá, že kolektivní smlouvy nebyly prohlášeny za závazné,

t. 760. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 793. 80, 18. II. 1937; 53.

že se komisar podbořanského okres. úřadu JUC Václav Šauer při veřejné schůzi sudetsko-německé strany, která se konala dne 6. II. 1936 v Podbořanech, zachoval svévolně a proti zákonu a že nezákonitě zakázal tuto schůzi,

t. 305/II. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 487/VIII. 52, 10. VI. 1936; 20.

o neoprávněném zákazu schůze strany v Mostově v okrese chebském,

t. 330/VIII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 487/IX. 52, 10. VI. 1936; 20.

o bezprávném jednání nejdeckého berního úřadu,

t. 497/V. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/XV. 62, 15. X. 1936; 4.

že se hromadně zahajuje správní trestní řízení proti nezaměstnaným, poněvadž se ucházejí o přijetí do státní vyživovací akce,

t. 603/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/I. 78, 11. II. 1937; 6.

že si četníci při vyšetřování nepřípustně vyžadují potvrzení podpisem,

t. 649/XV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

že se v přísečnickém politickém okrese proti zákonu prohlašují za závadné praporečky sudetskoněmecké strany na jízdních kolech,

t. 672/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/III. 88, 31. III. 1937; 4.

o zákazu Fowler-Wrightova románu "Zkáza Prahy",

t. 672/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 791/IX. 82, 25. II. 1937; 3.

o poskytnutí státní vyživovací výpomoci nezaměstnaným,

t. 675/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 889/XVII. 98, 20. V. 1937; 4.

že proti zákonu byli vyloučeni dva členové "Místní skupiny svazu dřevodělníků v ČSR ve Znojmě",

t. 683/IX. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/XXII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o postupu policejního komisaře dr Jungwirtha v Chebu,

t. 694/VII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XV. 91, 9. IV. 1937; 3.

o hrozícím vybrakování továrny firmy "Cosmanos akc. spol. v Hrádku nad Nisou",

t. 694/XV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 889/XIX. 98, 20. V. 1937; 4.

o počtu čs. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva sociální péče,

t. 735/XII. 76, 21. I. 1937; 7.

o vyřizování daňových odvolání,

t. 735/XIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XV. 98, 20. V. 1937; 4.

o nejasnostech při obsazování úřednických a zaměstnaneckých míst u okresních zprostředkovatelen práce,

t. 738/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 863/XI. 96, 27. IV. 1937; 25.

že nebyla učiněna opatření k podpoře vývozu,

t. 769/IX. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 1023/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

že vedoucí lékař chebské okresní nemocenské pojišťovny dr Arnošt Neuman nepatřičně zachází s nemocnými,

t. 771/IX. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1045/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o přiměřeném zaměstnání sudetskoněmeckých dělníků a inženýrů na stavbě pražské podzemní dráhy,

t. 790/XXI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 983/XVIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o nepřípustném omezování práva volného přesídlení,

t. 799/I. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 93/XXII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že podbořanský okresní úřad proti zákonu zavedl správní trestní řízení proti JUDr Gust. Tschochnerovi z Jesenice,

t. 799/XV. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

o přehmatech zástupce vlády JUC Václava Schauera na veřejné schůzi v Hořesedle v okr. jesenickém,

t. 847/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

aby byly konečně rozepsány volby do obecního zastupitelstva v Rybářích,

t. 861/III. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o přísné postupu chebského okres. finančního ředitelství,

t. 861/IV. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

jak okresní úřad v Teplicích-Šanově provádí vyživovací akci,

t. 861/XIV. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/I. 112, 29. X. 1937; 11.

že zemský úřad v Praze shledal závadným historický, zeměpisný a národopisný název "Chebsko",

t. 861/XV. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném jednání lanškrounského okr. úřadu a o národnostním útisku úředníka téhož úřadu,

t. 874/VIII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1063/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

o provedení stravovací akce v obci Stará Role,

t. 888/V. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o subvencích tisku,

t. 888/XXV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXVI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že Škodovy závody odepřely poskytnouti práci dělníkům německé národnosti,

t. 911/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nezák. ovlivňování orgány holýšovské místní skupiny odborového průmyslového svazu se sídlem v Praze, Biskupský dvůr,

t. 918/XV. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že stát. policejní ředitelství v Karl. Varech svévolně omezuje kulturní činnost stát. občanů německé národnosti,

t. 1111/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/VI. 123, 9. XII. 1937; 4.

že se nedbá zásady rovnosti při zaměstnávání dělníků na stavbě telefonního vedení na Klínovec,

t. 1115/VIII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1221/XXII. 130, 22. II. 1938; 5.

že se porušují práva menšin nedodržováním jazykového zákonodárství,

t. 1199/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o služebních nesprávnostech úředníků ruské státní a národní příslušnosti u okres. úřadu v Karl. Varech,

t. 1208/V. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o jednostranném stranickém postupu při obsazování místa výpomocné síly u okres. zprostředkovatelny práce ve Vejprtech,

t. 1327/VII. 147, 26. IV. 1938; 8.

že se Juliovi Rödlbachovi neposkytla možnost podati žádost o odklad trestu,

t. 1344/II. 149, 12. V. 1938; 41.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (zločin veřejného násilí podle § 81 tr. z.).

76, 21. I. 1937; 7.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. trest. soud v Praze (přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

85, 5. III. 1937; 45.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

90, 8. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Chebu (přestupek útisku posle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.

kraj. soud v Liberci (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Mostě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

115, 15. XI. 1937; 4.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

okr. soud v Karl. Varech (přestupek podle § 4 zákona o útisku a podle § 5 tr. z.).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

147, 26. IV. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

134, 3. III. 1938; 3.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

119, 2. XII. 1937; 61.