Jmenný rejstřík (ra)

Register - menný


"R" resp. Raš-Rich  "R" resp. Rod-Řič

RAŠÍN Ladislav, Dr.

III. voleb. kraj

NSj, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. im., rozp. a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu NSj de 18. XI. 1938.

153, 18. XI. 1938; 2.

Návrh pozměňovací:

k t. 837. 90, 8. IV. 1937; 45.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 6.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

88, 31. III. 1937; 17.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 32.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938.

157, 14. XII. 1938; 27.

Interpelace:

ve věci oceňování nájemní hodnoty u objektů užívaných poplatníkem vyměřovacími úřady při ukládání daně činžovní,

t. 305/XXI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 396/V. 39, 28. IV. 1936; 72.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (zločin podle § 183, § 184 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 18.

kraj. soud trest. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

60, 7. X. 1936; 9.

 

RÁZUS Martin

XVIII. voleb. kraj

Ľud. (SNS), mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Přípisem ze dne 9. XII. 1935 oznámil, že vystoupil z klubu poslanců Hlinkovy slovenské ľudové strany a zůstal mimo klub.

20, 10. XII. 1935; 82.

Zemřel 8. VIII. 1937.

Po něm nastoupil Rudolf Schwarz.

112, 29. X. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 3.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 30.

 

RECHCÍGL Miloslav

IV. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp., zahr., zeměd. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o zřizování mlýnů a rozšiřování výrobní schopnosti mlýnů, t. 1246.

131, 23. II. 1938; 3.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 98

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 13. VIII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. VIII. 1935, č. 181 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 10.

zahr. výb. zpr. t. 660

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. VII. 1936, č. 234 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 60.

živn. obch. výb. zpr. t. 662

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 10. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. VIII. 1936, č. 244 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 60.

zahr. výb. zpr. t. 681.

(dohoda sjednaná výměnou not. ze dne 29. VI. 1936 a ze dne 7. VII. 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, č. 262 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 63.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1118

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. III. 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. IV. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 179 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1121

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Praze dne 20. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 200 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 1120 (za ing. Žilku)

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 31. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 201 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 7.

živn.-obch. a zeměd. výb. zpr. t. 1194

(zákon, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. VI. 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy).

128, 17. XII. 1937; 14, doslov 54.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 49.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsané v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

52, 10. VI. 1936; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 43.

 

REMEŠ Antonín

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom., rozp. a stál.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178. 127, 16. XII. 1937; 52-56.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 150

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1936).

16, 5. XII. 1935; 3,

doslov po rozpravě povšechné

17, 6. XII. 1935; 72

doslov po rozpravě podrobné

22, 12. XII. 1935; 29, vyjádření o resolucích 37.

rozp. výb. zpr. t. 290

(státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku).

27, 18. II. 1936; 7.

doslov 28, 20. II. 1936; 50.

rozp. výb. zpr. t. 294

(návrh posl. Pika a Novotného na zrušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných).

48, 27. V. 1936; 8.

rozp. výb. zpr. t. 685

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1937).

67, 30. XI. 1936; 3, doslov po rozpravě podrobné

71, 4. XII. 1936; 54, oprava tiskové chyby 61, vyjádření o resolucích 61.

rozp. výb. zpr. t. 789

(návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finanč. zákona republiky Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935),

a rozp. výb. zpr. t. 788

(státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1935 spolu s úcty stát. bytového fondu a dávky z majetku).

80, 18. II. 1937; 4, doslov 84, 4. III. 1937; 4.

rozp. výb. zpr. t. 1140

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1938).

117, 30. XI. 1937; 4, doslov po rozpravě podrobné

122, 4. XII. 1937; 17, vyjádření o resolucích 23.

rozp. výb. zpr. t. 1225

(stát. závěrečný účet republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku),

a rozp. výb. zpr. t. 1224

(návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV fin. zák. republiky Československé ze dne 21. XII. 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936).

130, 22. II. 1938; 6, doslov, ve kterém mluví též o stát. železárnách v Podbrezové a rafinerii v Dubové.

142, 18. III. 1938; 25.

rozp. výb. zpr. t. 1449

(zákon o zatímním vedení stát. hospodářství Česko-Slovenské republiky).

159, 16. XII. 1938; 4, doslov 8.

Prohlášení:

v zastoupení majoritních vládních stran k zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a k prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 29.

 

RÉVAY Julian

XII. voleb. kraj

ČSD-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. kult., ústav.-práv. a zásob.

Jmenován ministrem pro Podkarpatskou Rus 11. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Po zániku klubu zůstal mk.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrhy iniciativní:

na pomoc krup bitím postiženým zemědělcům v obci Vonihovo a Terebla, okr. Ťačevo, Podk. Rus, t. 947.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny, t. 1433.

150, 18. XI. 1938; 2.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 932. 102, 8. VI. 1937; 22.

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 980

(zákon o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních).

105, 15. VI. 1937; 4.

doslov 106, 17. VI. 1937; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 12. XII. 1935; 22.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 81.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

72, 4. XII. 1936; 49.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

74, 15. XII. 1936; 22.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802); reaguje též na řeč posl. Brodyho.

85, 5. III. 1937; 35.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

102, 8. VI. 1937; 12.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o Podk. Rusi.

142, 18. III. 1938; 3.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 809, v níž reaguje na vývody A. Brodyho, pronesené o t. 802.

86, 11. III. 1937; 14.

Interpelace:

ve věci rozhodnutí zemského úřadu v Užhorodě stran zadávky tiskopisů firmě "Grafia" v Mukačevě,

t. 424/XVII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci opatření školské správy, kterým byl nařízen plebisct o učebnicích ve školách s vyučovacím jazykem rusínským v Podkarpatské Rusi,

t. 1152/III. 125, 14. XII. 1937; 4.

o veřejném vystoupení Ilji Hadžegy, presidenta krajského soudu v Užhorodě,

t. 1196/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o bezohledné konfiskační praxi stát. zastupitelství v Užhorodě,

t. 1196/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/III. 147, 26. IV. 1938; 8.

o přeložení odborného učitele Josefa Hurky z úředních důvodů,

t. 1196/III. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nesprávném postupu školního inspektora Fedora a školského referátu v Užhorodě,

t. 1196/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1382/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se vůči učitelům vojínům na Podkarpatské Rusi nedodržují ustanovení § 5 zákona č. 279/1934 Sb. z. a n.,

t. 1196/V. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o disciplinární komis pro profesory středních škol a učitelských ústavů u zemského úřadu v Užhorodě,

t. 1405/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

 

RICHTER Ferdinand

XI. voleb. kraj

ČNS-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom. (náhr.), rozp., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938 a stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci občanům a obcím okresu boskovického, kteří byli postiženi živelní pohromou, t. 24.

4, 24. VI. 1935; 4.

aby byla doplněna některá ustanovení trestního zákona ze dne 27. V. 1852, č. 117 ř. z., zákonného článku V/1878 a zákonného článku XL/1914, t. 198.

18, 7. XII. 1935; 31.

na poskytnutí pomoci krajům údolí reky Svitavy na Moravě, t. 836.

86, 11. III. 1937; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

ve věci urychleného provádění investičních prací, t. 1463 (netištěno).

Návrhy pozměňovací:

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 932. 102, 8. VI. 1937; 22.

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 243

(zákon, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů).

24, 20. XII. 1935; 36, doslov 41.

úst.-práv. výb. zpr. t. 383

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. XI. 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském).

38, 24. IV. 1936; 3.

úst. práv. výb. zpr. t. 394

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky).

39, 28. IV. 1936; 4.

doslov 41, 30. IV. 1936; 4, oprava tiskové chyby 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 509

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, řízení exekučním a o soudní organisaci).

53, 16. VI. 1936; 26, doslov 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 632

(zákon o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením).

62, 15. X. 1936; 4, doslov 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 707

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. XII. 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném).

75, 17. XII. 1936; 56.

úst.-práv. výb. zpr. t. 716

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. V. 1922, č. 168 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 56.

úst.-práv. výb. zpr. t. 880

(zákon o vojenské polním trestním řízení).

96, 27. IV. 1937; 5, doslov 22, oprava tiskových chyb 23.

úst.-práv. a bran. výb. zpr. t. 990

(zákon, kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby).

107, 22. VI. 1937; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1169

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

125, 14. XII. 1937; 13.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1314

(zákon, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům).

145, 5. IV. 1938; 30.

doslov 146, 7. IV. 1938; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 14.

Interpelace:

o zestátnění provozu místní dráhy Kuřím-Vereská Bítýška,

t. 362/V. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 589/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

o ústřední organisaci československého motorismu,

t. 362/XVII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/X. 60, 7. X. 1936; 8.

o opatřeních k důstojné representaci Československa na mezinárodní výstavě v Paříži r. 1937,

t. 876/XI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

 

RICHTER Wolfgang, inž.

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., rozp., soc.-pol., parl. úsp. kom., ústav.-práv. a techn.-doprav.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na změnu ustanovení § 5 vlád. nař. ze dne 22. III. 1935, č. 48 Sb. z. a n., o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství, t. 343.

32, 17. III. 1936; 5.

Návrh resoluční:

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 56.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 4.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417); mluví též o pojišťovně Fénix.

43, 8. V. 1936; 7.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 26.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. pol., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o Ústřední bance německý spořitelen.

69, 2. XII. 1936; 3.

o zákonu o změně správní působnosti vojenských útvarů (t. 699); mluví též o sanaci Ústřední banky německých spořitelen.

72, 10. XII. 1936; 6.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

83, 26. II. 1937; 4.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

95, 23. IV. 1937; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 23.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

142, 18. III. 1938; 18.

Interpelace:

naléhavá o udržení provozu telnické továrny na porcelán v Telnicích, okr. Úst. n. Lab.,

t. 253. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 285. 27, 18. II. 1936; 6.

naléhavá o respektování národnostního (ethnického a jazykového) klíče obyvatelstva při jmenováních do poradního sboru národohospodářské sekce předsednictva ministerské rady,

t. 615. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 654. 64, 29. X. 1936; 5.

naléhavá, že se nevyplácejí v místě obvyklé a příslušné sazební mzdy při provádění staveb ve vlastní režii státní správy a při provádění staveb, které jsou podporovány ze státních a fondových peněz,

t. 652. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 677. 65, 27. XI. 1936; 6.

naléhavá o připuštění něm. uchazečů k provádění staveb na obranu státu,

t. 833. 87, 12. III. 1937; 4.

odpov. t. 852. 88, 31. III. 1937; 4.

naléhavá, že výklad § 34 zákona o obraně státu (stavební povolení v pohraničním pásmu) poškozuje hospodářství,

t. 979. 104, 11. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1040. 112, 29. X. 1937; 10.

naléhavá o chování jihlavského okresního hejtmana, které poškozuje hospodářství a odporuje zákonu, t. 1397.

že policejní komisařství v Ústí n. L. proti zákonu zakázalo hráti hudební skladby,

t. 282/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/II. 47, 26. V. 1936; 5.

o nezákonném jednání četnictva v Mojžíři,

t. 469/VII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXX. 60, 7. X. 1936; 8.

že vrchní strážmistr v Zálezlech provádí z nacionálně šovinistických důvodů úřední jednání,

t. 603/XXIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

o jazykovém označení Masarykova zdýmadla ve Střekově,

t. 607/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 805/II. 86, 11. III. 1937; 4.

o jednojazyčných českých směrových tabulích na nádraží v Tanvaldě-Šumburku n. D.,

t. 658/VIII. 64, 29. X. 1936; 3.

odpov. t. 786/VII. 82, 25. II. 1937; 3.

že se nedbá zásad rovnoprávnosti při přijímání dělníků na práce, prováděné z výnosu půjčky na obranu státu, a že se nedbá jazykového zákona,

t. 667/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/II. 84, 4. III. 1937; 4.

že jistý tajný policista v Ústí nad Labem užívá při zatýkání jednojazyčné české formulky,

t. 673/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XII. 86, 11. III. 1937; 4.

že úředníci četnické stanice v Petrovicích v okr. chabařovickém hrubě porušili trestní soudní řád,

t. 769/XVII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o vyšetřování místní školní rady v Předlicích, okr. Ústí n. L., poněvadž na den 26. listopadu nařídila ve škole prázdno,

t. 785/IX. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/XXVII. 104, 11. VI. 1937; 4.

že litoměřické stát. zastupitelství a litoměřický krajský soud nepřístojně užívá výrazu "zněmčené území",

t. 847/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

že pohraniční služba v Cinvaldě a v Mohelnici dne 14. II. 1937 úplně selhala,

t. 853/VI. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1060/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o jednání ústecké státní policie dne 18. III. 1937,

t. 853/XIV. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány chabařovické expositury stát. policie proti zákonu rozpustily shromážděni,

t. 864/XVII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/X. 112, 29. X. 1937; 10.

že činovníci lovosické místní skupiny svazu továrních dělníků v Československé republice se sídlem v Ústí n. L., Karlova ul. 1, zneužívají zákona na obranu státu,

t. 911/XXIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1075/I. 112, 29. X. 1937; 11.

že expositura stát. policie v Krásném Březně selhala při zjišťování vinníka dopravní nehody,

t. 911/XXIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

že úředníci okres. nemocenské pojišťovny v Ústí n. L. jsou nuceni platiti mimořádné příspěvky německé soc. demokratické straně dělnické,

t. 982/XVII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/VI. 115, 15. XI. 1937; 3.

že se proti zákonu zabavují praporečky sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, na jízdních kolech,

t. 996/IX. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že Karel Komprta, policejní úředník v Ústí n. L., nebyl propuštěn ze služby, ačkoliv byl soudně odsouzen pro ztýrání,

t. 996/XII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o nanejvýš zneklidňujících protizákonných přehmatech orgánů celního úřadu v Petrovicích,

t. 1062/II. 12, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1267/I. 142, 18. III. 1938; 33.

že úřad traťmistra čsl. stát. drah v Benešově nad Ploučnicí proti zákonu odepřel práci,

t. 1069/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/II. 136, 8. III. 1938; 3.

aby při vypisování německých prací a dodávek v německém území byly vydávány německé nabídkové podklady,

t. 1244/XIII. 134, 3. III. 1938; 3.

o porušení jazykového nařízení č. 17/1926 Sb. z. a n.,

t. 1292/XIII. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o neodůvodněném vyloučení ze školy pro záložní důstojníky a o zanedbání povinné péče v nemocnici Viléma Schöna z Ústí n. Lab., Velká valová ul. 15,

t. 1368/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

"R" resp. Raš-Rich  "R" resp. Rod-Řič