Jmenný rejstřík (pc)

Register - menný


"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-Pru

PIK Luděk

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. a úst.-práv.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrhy iniciativní:

ve věci svolání ankety o aktuálních otázkách tělovýchovy a sportu v republice Československé, t. 13.

3, 17. XII. 1929; 5.

na dokončení regulace řeky Mže v Plzni, t. 25.

6, 20. XII. 1929; 89.

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Fr. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

aby město Plzeň zařazeno bylo do skupiny míst A činovného, t. 172.

16, 17. II. 1930; 7.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu osmdesátých narozenin pana presidenta T. G. Masaryka od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, t. 175.

16, 17. II. 1930; 7.

aby obec Bolevec a Božkov u Plzně zařazeny byly do skupiny míst B činovného, t. 180.

16, 17. II. 1930; 7.

ve věci poskytnutí okamžité pomoci krajům postiženým živelní katastrofou na Rokycansku a Radnicku, t. 531.

64, 17. VI. 1930; 6.

ve věci zřízení uliční spojky z Resslovy ulice do Radobyčické ulice v Plzni, jakož i zřízení podjezdu pod tělesem státní dráhy mezi těmito ulicemi, t. 1208.

126, 11. VI. 1931; 5.

ve věci škod způsobených krupobitím v západních Čechách a podpor postiženým zemědělcům, t. 1251.

128, 18. VI. 1931; 38.

ve věci zákazu nošení a užívání zbraní, t. 2149.

241, 1. II. 1933; 92.

ve věci osvobození od kolků žádostí nezaměstnaných, ucházejících se o místa ve službách veřejných a soukromých, t. 2443.

310, 19. XII. 1933; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 2867 (koal.). 367, 29. III. 1935; 27.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklízení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 10.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 60.

k zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

48, 15. V. 1930; 52.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 51.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); vyvrací tvrzení posl. Dvořáka o svých příjmech.

115, 27. III. 1931; 55.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 20.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934; mluví též o krvavém povstání rakouského dělnictva.

316, 16. II. 1934; 11.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

352, 1. XII. 1934; 11.

o úmluvě s královstvím Maďarským o stanovení doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích čsl.-maďarských (t. 2794).

360, 5. III. 1935; 21.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 8.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177); obírá se sanací samosprávných financí.

123, 21. V. 1931; 27.

Interpelace:

ve věci zřízení nového hřbitova v Rokycanech,

t. 456/VIII. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 659/XIX. 72, 21. X. 1930; 7.

o dnešní praksi doplňování katastrálních map a parcelních protokolů obcí,

t. 1130/V. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1421/II. 145, 24. XI. 1931; 12.

o znehodnocování žita na krmivo dobytku,

t. 2393/VI. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2502/VII. 320, 6. III. 1934; 6.

o zavedení spravedlivých dopravních tarifů pro průmysl těžce postižené a isolované oblasti západních Čech a ve věci řešení krise této poměrně nejvíce hospodářsky postižené části republiky Československé,

t. 2933/I. 371, 9. IV. 1935; 34.

Volána k pořádku:

274, 24. V. 1933; 31.

 

PLATZER Johann

IX. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - vyšetř. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta mimořádná výpomoc pohořelým v obci Perneku v politickém okrese českokrumlovském, t. 1326.

139, 10. VII. 1931; 4.

aby byla udělena podpora zemědělcům postiženým živelními pohromami dne 4. a 6. července 1931 v politických okresech českokrumlovském a prachatickém, t. 1387.

142, 14. X. 1931; 16.

na poskytnutí mimořádné pomoci nouzovým okresům v jižních Čechách, t. 1533.

161, 18. XII. 1931; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 12.

 

POHL Adolf

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - soc. pol. - Stál. - vyšetř. - zahr. a zás.

Zemřel 30. IV. 1933.

268, 9. V. 1933; 3.

Po něm nastoupil Baumgartl Johann.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930;. 88.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na vydání zákona o kontrole zastavování a omezování podniků, t. 775.

81, 19. XI. 1930; 5.

na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v radiových podnicích, t. 891.

97, 27. I. 1931; 13.

o pomocných opatřeních pro oběti živelní pohromy v Breitenbachu a okolí, t. 1355.

142, 14. X. 1931; 15.

aby se nekonala vojenská cvičení, t. 1564.

163, 21. I. 1932; 9.

na zkrácení presenční služby vojenské, t. 1565.

163, 21. I. 1932; 9.

na doplnění zákona ze dne 3. VII. 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích, t. 1936.

205, 21. VII. 1932; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 49.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 7.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 22.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 39.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 28.

Interpelace:

o důlních katastrofách ve Svatavě a Lomu u Mostu,

t. 1646/XII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1978/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

 

POLACH Jakub

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inic. a inkompatib.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 38.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 44.

Interpelace:

o nehospodářských poměrech a zlořádech na velkostatku v Kuřími u Brna a o nelidském jednání správce tohoto dvora pana prof. Kučery vůči dělnictvu a občanstvu,

t. 1017/X. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1572/XIII. 167, 4. II. 1932; 47.

o zrušení tiskárny železničních jízdenek v Brně,

t. 1461/XIV. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1813/XV. 194, 17. VI. 1932; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Tišnově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1553; zprav. dr Moudrý; nevydán

178, 22. IV. 1932; 85.

 

POLIVKA Vladimír

XVIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - inkompatib. - kult. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obětem katastrofálního požáru v Dolních Plachtincích u Modrého Kameňa, t. 571.

67, 16. IX. 1930; 17.

na podporu obcím postiženým povodní v oblasti řeky Hronu, t. 1084.

118, 7. V. 1931; 8.

na zařazení města Prešova do vyšší třídy činovného stát. zaměstnanců, t. 1085.

118, 7. V. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci obětem katastrofálního požáru v Katlovicích, t. 1463.

145, 24. XI. 1931; 16.

na poskytnutí pomoci obětem katastrofálního požáru v Lučatíně, Lubotíně a v Nižním Slavkově, t. 1464.

145, 24. XI. 1931; 16.

na vydání zákona o likvidování municipálních správ na Slovensku, t. 1590.

167, 4. II. 1932; 7.

na poskytnuti pomoci občanům v Muráňské Zdychavě, kteří byli postiženi katastrofálním požárem, t. 1836.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Rejdové, okres Rožňava na Slovensku, t. 1997.

207, 20. X. 1932; 8.

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Helpě, okres Březno nad Hr., t. 1999.

207, 20. X. 1932; 8.

ve věci katastrofálního požáru v Gombáši, t. 2254.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v Kysucké Dolině (okres Kys. Nové Město), t. 2564.

326, 4. V. 1934; 35.

na poskytnutí pomoci pohořelým ve Sklenném, okres Kremnica, t. 2684.

336, 26. VI. 1934; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Snině a v Hostovicích v okrese sninském,

t. 2685. 336, 26. VI. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1920; 15.

o zákonu, kterým se upravuje užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932 (t. 300).

32, 20. III. 1930; 10.

o zákonu o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem (t. 422).

52, 22. V. 1930; 20.

o státním rozpočtu na r. 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 37.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o sčítání lidu na Slovensku v r. 1930 a reaguje tím na vývody dr. Törköly.

102, 6. II. 1931; 44.

o zákonu o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem (t. 903).

106, 19. II. 1931; 9.

o zákonech o nabytí místních drah: v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice (t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem.

122, 20. V. 1931; 3.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 64.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o krveprolití v Polonce na Slovensku 16. XI. 1932.

217, 18. XI. 1932; 14.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 49.

o zákonu, jímž se zřizuje Tyršův státní tělovýchovný ústav (t. 2851).

365, 26. III. 1935; 13.

o zákonu o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (t. 2915)

369, 4. IV. 1935; 21.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol. o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 27.

Věcná poznámka:

za rozpravy o tiscích 2021-2024, v níž odmítá tvrzení posl. Dvořáka, že se dopustil hrubé urážky slovenského národa a vysvětluje, proč, ač narozen v Čechách, je zástupcem lidu na Slovensku.

217, 18. XI. 1932; 34.

Interpelace:

naléhavá, o hrozící katastrofě nezaměstnanosti v Gemeri (Muránské, Štítnické a Šajavské doliny),

t. 39. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 253. 29, 18. III. 1930; 7.

dodatek k t. 253. 76, 4. XI. 1930; 5.

naléhavá, o poměrech na železnici trenčansko-teplické,

t. 529. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 620/IX. 68, 17. IX. 1930; 5.

v záležitosti oslavy Masarykovy v Levoči, uspořádané tamějšími socialistickými organisacemi a neúčasti vojenské posádky na ní,

t. 320/XVIII. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 621/I. 67, 16. IX. 1930; 14.

v záležitosti vrúteckého nádraží a výtopny,

t. 386/I. 43, 24. IV. 1930; 4,

odpov. t. 2275/I. 277, 1. VI. 1933; 2.

v záležitosti absolventů československé státní obchodní školy v Nitře ročník 1925/26,

t. 747/XI. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 892/I. 97, 27. I. 1931; 12.

o přeložení čs. státního ústavu hluchoněmých v Jelšavě do Košic a jeho spojení se soukromým ústavem v Košicích,

t. 851/IX. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/V. 118, 7. V. 1931; 8.

o porušení interpelačního práva poslancova,

t. 851/X. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1319/XV. 142, 14. X. 1931; 11.

o zřízení řádné odborné učňovské školy a přijímání učňů do podniku státních železáren v Podbrezové,

t. 938/XIII. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1184/XIV. 124, 2. VI. 1931; 7.

o jmenování ředitele čsl. stát. drah v Košicích,

t. 1082/VIII. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1319/XIV. 142, 14. X. 1931; 11.

o provádění nouzových prací a poskytování na nich podpory z prostředků státních,

t. 1130/IV. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1487/XII. 160, 17. XII. 1931; 3.

ve věci zastavení státní slévárny v Tisovci,

t. 1240/IV. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1406/V. 142, 14. X. 1931; 14.

o katastrofálním požáru, kterým byla postihnuta obec Dobšina na Slovensku,

t. 1268/I. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1437/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 14.

o neštěstí, kterým byla postihnuta obec Muráň na Slovensku požárem,

t. 1268/II. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1437/XVII. 145, 24. XI. 1931; 14.

ve věci zrušení místní elektrické dráhy Teplá-Trenčanské Teplice,

t. 1422/V. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1600/III. 167, 4. II. 1932; 6,

ve věci nedostatečného zabezpečení železničních přejezdů,

t. 1422/VI. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1645/III. 173, 30. III. 1932; 6.

o okresním náčelníku ve Staré Lubovni,

t. 1447/X. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1645/II. 173, 30. III. 1932; 6.

o vybudování trati Lideč-Púchov na Slovensku,

t. 1447/XIV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1781/IV. 194, 17. VI. 1932; 6.

ve věci špatného spojení na Myjavské dráze,

t. 1447/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci tragického neštěstí, způsobného vojenským granátem na cvičišti Ladové u Lučence,

t. 1447/XIX. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci nehospodárného jednání technického oddělení okresního úřadu v Rožnavě,

t. 1461/X. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2183/XV. 258, 21. III. 1933; 5.

o katastrofálních škodách, způsobených povodněmi na Slovensku,

t. 1715/XIV. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2335/XXI. 293, 17. X. 1933; 9.

o státním občanství Martina Baláže ze Záhorců,

t. 1752/VI. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

o státním kamenolomu v Šátoroši,

t. 1752/VII. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2221/I. 263, 25. IV. 1933; 3.

ve věci tělovýchovy na středních školách,

t. 1989/XVII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2306/XIII. 289, 3. VII. 1933; 4.

ve věci tragického výbuchu v železárnách v Podbrezové,

t. 2042/XIV. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2256/III. 275, 30. V. 1933; 3.

pro katastrofální výbuch v státních železárnách v Podbrezové na Slovensku,

t. 2035/II. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XVII. 263, 25. IV 1933; 3.

pro zastavení továrny na umělá hnojiva v Žilině,

t. 2935/III. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/X. 258, 21. III. 1933; 5.

ohledně těžkého stavu obyvatelstva kraje lučeneckého,

t. 2195/III. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2347/II. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci slovenských živnostenských otázek,

t. 2209/V. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2560/I. 327, 15. V. 1934; 5.

ve věci odnětí inval. důchodu Pavlu Greňovi z Abelové,

t. 2204/VI. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2306/IV. 289, 3. VII. 1933; 4.

ve věci přídělu lesního v Báňské Hodruši, okres B. Štiavnica,

t. 2204/X. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/XVI. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci slovenských cest a úpravy řek,

t. 2204/XI. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/XIV. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci naléhavých požadavků asistentů a sekundářů lékařské fakulty univ. Komenského v Bratislavě,

t. 2752/VIII. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2839/IV. 364, 21. III. 1935; 6.

ve věci provokativního chování studentů soukromého gymnasia sv. Františka v Malackách při oslavách státního svátku 28. října,

t. 2752/IX. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/V. 362, 12. III. 1935; 5.

ve věci míst. učitelek žen. ruč. prací na národ. škol. slovenských,

t. 2993. 373, 12. IV. 1935; 5.

 

POLYÁK Štefan, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. - úsp. kom. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 68.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 11.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 26.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 4.

Interpelace:

naléhavá, o postižení slovenského rolnictva katastrofálním poklesem ceny hovězího dobytka,

t. 1434. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1610. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o mimořádné nouzové akci na dovážení krmiva pro rolnictvo na Slovensku,

t. 1604. 181, 3. V. 1932; 42.

odpov. t. 1655. 182, 4. V. 1932; 3.

naléhavá, ve věci mimořádného nouzového podporování zemědělského sezonního dělnictva na Slovensku,

t. 1605. 186, 19. V. 1932; 64.

odpov. t. 1787. 187, 20. V. 1932; 4.

pro bezodkladné zavedení potřebných opatření za účelem řešení hospodářské krise.

t. 27/XIV. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 653/XXV. 71, 2. X. 1930; 6.

o výseku masa rolníky z vlastní produkce,

t. 1613/I. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/XII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nezachování úředního tajemství o podaných daňových přiznáních,

t. 1613/II. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1879/VIII. 199, 30. VI. 1932; 56.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Trenčíně (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1168; zprav. F. Richter; vydán:

130, 23. VI. 1931; 27.

 

POZDÍLEK Václav

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. a zeměd.

Návrh pozměňovací:

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933; 26.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 2722 (zákon o plynárenských podnicích požívajících výhod)

342, 4. VII. 1934; 49.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2975 (zákon, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě)

372, 11. IV 1935; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2864 (zákon o zákazu přídavků při prodeji zboží nebo provádění výkonů)

373, 12. IV. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu na r. 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 74.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 15.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 18.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů. výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 29.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 35.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749).

182, 4. V. 1932; 19.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 7.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312).

288, 28. VI. 1933; 11.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 10.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 40.

"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-Pru