Jmenný rejstřík (pd)

Register - menný


"P" resp. Pat-Pech "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Poh "P" resp. Pol-Pro

POLYÁK Štefan, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - rozp. a zahr.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

38, 23. VI. 1926; 2496, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1307, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. finanční, a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 63, V.

 

PRÁŠEK Ferdinand

I B. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 275, I.

Návrhy:

na poskytnutí státní nouzové pomoci krajům, postiženým krupobitím v okresu humpoleckém, štockém a polenském, t. 1066.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na novelisaci epidemického zákona ze dne 14. IV. 1913, č. 67 ř. z., t. 2107.

190, 12. III. 1929; 33, VII.

10 pozměňov. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě V.

82, 10. V. 1927; 1452-9, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k § 128.

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1459, II.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1513, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1278, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 6, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 45, VII.

Interpelace:

o jednání státních orgánů na Slovensku ve věcech církevních, t. 331/IV.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 808/VI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zrušení usnesení obec. zastupitelstva města Ledče o soc. pojištění, t. 1433/XV.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1568/III.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o nepřípustném jednání římsko-katolického faráře Hubáčka v Sedlci na dráze Wilsonově, t. 1548/XII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2255/I.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o nemožném výnosu a praksi ministerstva financí, dle které jsou udělovány trafiky váleč. poškozencům, t. 1847/XIII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XX.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o stranickém jednání státního pozemkového úřadu, t. 2048/III.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2277/VIII.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

Dotazy:

o propůjčení trafiky válečnému invalidovi a otci šesti nezaopatřených dětí Ant. Šantovi z Krchleb u Čáslavě.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

 

PROCHÁZKA Bohuslav

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na přeřadění obce Chrást u Plzně do stupnice C činovného, t. 2392.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Resoluce:

2 resol. k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670) stran vydání služebního řádu pro zaměstnance nepragmatikální a zaměstnance státních podniků v důsledku § 210 zákona č. 103 ex 1926 a vládního nařízení k § 142 zákona č. 103/1926 a k § 23 zákona č. 104/1926.

55, 27. XI. 1926; 1123, III.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 955, III.

o zákonu o železniční přepravě, (t. 1123)

98, 12. VII. 1927; 2506, IV.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 47, VII.

Interpelace:

naléhavá, o odstranění nesrovnalosti slovenské a karpatoruské úpravy železničních zaměstnanců, t. 1761.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1842.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

naléhavá, že se železničním zaměstnancům upírají práva na tak zv. slovenskou výhodu, t. 2054.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2159.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

o násilnostech úderných rot fašistů při projevech "Mladé generace" národně-demokratické dne 14. VI. na Slovanském ostrově v Praze, t. 443/XIV.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 773/IX.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o započítání služby vojenské ztrávené dobrovolně na Slovensku, t. 604/V.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 944/II.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o zlepšení krajně neutěšených existenčních poměrů úrazových důchodců železničních, kteří do převratu utrpěli úraz mimo území Československé republiky, t. 1337/IX.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1689/IX.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o pronajímání nádražních šaten soukromým firmám, t. 1433/XVI.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1553/IX.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zabavení časopisu "Československé železniční listy", t. 1495/VIII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1732/VIII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

že nebyli ustanoveni zaměstnanci čsl. stát. drah přijatí pro službu dělmistrovskou, t. 1788/VII.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2033/XIV.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o přeřadění obce České Velenice do vyšší skupiny míst činovného, t. 1993/XXIII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/IV.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

 

PROKEŠ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - kult. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 124 (úmluva o pohraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925).

12, 4. III. 1926; 561, doslov 567, I.

zahr. výb. zpr. t. 121 (úprava obchodních styků mezi RČS a Albánií z 19. I. 1926).

12, 4. III. 1926; 570, I.

zahr. výb. zpr. t. 174 (smlouva mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925).

16, 17. III. 1926; 976, doslov 1006, I.

im. výb. zpr. t. 113 (im. O. Hillebranda a J. Patzela).

16, 17. III. 1926; 1020, I.

zahr. výb. zpr. t. 286 (zákon, kterým se provádí článek 1 úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským č. 132/1924 Sb. z., o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými).

24, 27. V. 1926; 1277, II.

zahr. výb. zpr. t. 516 (obchodní úmluva s republikou Polskou, sjednaná a podepsaná ve Varšavě dne 23. IV. 1925).

41, 25. VI. 1926; 2583, doslov 2592, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

29, 10. VI. 1926; 1545, II.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o účincích finanční reformy dr Engliše na hospodaření obcí.

157, 6. IX. 1928; 30, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 17, VII.

Interpelace:

o nedostatečném přistavování uhelných vagonů v revíru ostravsko-karvínském, t. 724/IV.

56, 9. XII. 1926; 1228, III.

odpov. t. 773/XIV.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o nezákonném stanovisku zemské správy politické v Brně při výkladu § 41, odst. 1 morav. obecního řádu, t. 840/VIII.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1235/X.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

že učitel náboženství P. Alois Hřivnacký na měšťanské škole Masarykově v Bílovci zneužívá vyučování náboženství k politické agitaci, t. 1548/X.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2193/XVII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o častých úrazech na dolech ostravsko-karvínských, t. 1548/XIII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2193/I.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost posl. M. Fedora podle § 51 jedn. řádu.

9, 18. II. 1926; 303, I.

zprav. dr Daněk;

důtka neudělena 11, 25. II. 1926; 509-10, I.

okres. s. v Mor. Ostravě (urážka na cti podle § 491 tr. z. ca Šmejkal v Porubě).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 664; zprav. dr Daněk;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1376, III.

 

PROKOP Cyril

XXII. voleb. kraj

mk., hosp. ČS

Nastoupil za dr Gagatko Andreje, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Slib vykonal 167, 22. X. 1928; 3, VII.

Stal se hospitantem klubu poslanců čsl. nár. socialistické strany.

185, 28. II. 1929; 74, VII.

 

PROKŮPEK Adolf

I B. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. zeměd.

Odpovídá jako předseda zeměd. výb. na dotaz B. Jílka podaný podle § 70 jedn. řádu sněmovny, jaká opatření hodlá učiniti, aby zemědělský výbor co nejrychleji projednal iniciativní návrh B. Jílka a soudr. na vydání zákona proti zdražování životních potřeb (t. 446), a zda je ochoten k tomu cíli svolati schůzi výboru zemědělského.

46, 11. XI. 1926; 239, III.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1108 (zákon, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

89, 24. VI. 1927; 1785, doslov 1788, IV.

vyjádření o resolucích 90, 27. VI. 1927; 1843, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

51, 23. XI. 1926; 549, III.

Dotazy:

o pomoci postiženým živelními pohromami v povodí řeky Doubravky, Sázavy a Želivky.

37, 22. VI. 1926; 2398, II.

"P" resp. Pat-Pech "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Poh "P" resp. Pol-Pro