Dokument je dostupný aj vo formátoch: zap.pdf

Zápisnica č. 0

Zápisnica


Národná rada Slovenskej republiky

I. volebné obdobie

Zápisnica

z 1. (ustanovujúcej) schôdze

Výboru Národnej rady SR pre európsku integráciu konanej 26. septembra 1996

Prítomní:

Členovia výboru: Ján Borovský

Peter Brňák Pavel D e l i n g a Arpád Duka- Zólyomi Ján F i g e ľ - ospravedlnený Milan Ftáčnik Janka Gantnerová Eva Garajová Augustín Marián Húska Terézia Chlebová Jozef Klein Eduard Kukan Ladislav L y s á k Gabriel Palacka Ladislav Polka- ospravedlnený Jozef Prokeš - ospravedlnený László S z i g e t i

Za K-NR SR: Milan L u k á č - tajomník výboru

Eva Egyenesová - zapisovateľka

Program:

1.  Otvorenie

2.  Voľba overovateľov výboru

3.  Voľba podpredsedu výboru

4.  Rôzne

Ustanovujúcu schôdzu výboru, v súlade s § 45 zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zvolal a viedol podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda výboru prof. A. M. Húska, DrSc.

Na úvod rokovania predseda výboru navrhol rozhodnúc o spôsobe volieb. Všetci prítomní poslanci akceptovali ustálenú parlamentnú prax a rozhodli o verejnej voľbe jednotlivých funkcií.

K bodu 2 - voľba overovateľov výboru

Výbor väčšinou hlasov (hlasovania sa zdržali iba navrhnutí kandidáti) za overovateľov výboru zvoli

Ing. Janku Gantnerovú a JUDr. Eduarda Kukana. (Uznesenie výboru č. 1) K bodu 3 - voľba podpredsedu výboru

Na základe rozhovorov s predstaviteľmi poslaneckých klubov predseda výboru p. A. M. Húska navrhol za podpredsedu výboru p. Jozefa Kleina.

Výbor väčšinou hlasov (prítomných 14 poslancov, za návrh hlasovalo 9 poslancov, 5 poslancov sa hlasovania zdržalo) zvolil za podpredsedu výboru

Ing. Jozefa Kleina, CSc.

(uznesenie výboru č. 2)

K bodu 4 - Rôzne

Predseda výboru p. A. M. Húska informoval o liste p. podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej o "Koncepcii aproximácie práva Slovenskej republiky k právu Európskej únie a k dohovorom Rady Európy".

V rozprave o zameraní činnosti výboru vystúpili poslanci NR SR L. Lysák, J. Gantnerová, A. Duka-Zólyomi, J. Klein, G. Palacka a predseda výboru A. M. Húska.

Rozpravu možno zhrnúť do týchto tématických okruhov:

- je potrebné spracovať komplexné zameranie činnosti výboru a zásady režimu práce (pozri uznesenie č. 3)

- štartovaciu pozíciu výboru zosúladiť s Radou vlády pre aproximáciu práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie a Radou vlády Slovenskej republiky pre Európsku integráciu

- základným predpokladom úspešnosti a funkčnosti výboru je vybudovanie operačnej informačnej úrovne, v tom najmä

informačný tok z orgánov vlády SR

báza dát z Delegácie Európskej komisie (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec George S. Zavvos)

adresár okruhu pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy zaoberajúcich sa uvedenou problematikou

poznatky z poslaneckých prieskumov (s prípadnou patronáciou jednotlivých odvetví)

zahraničné pracovné kontakty

vybudovanie "kmeňovej knižnice"

prierezové informačné spektrum

V závere bodu "Rôzne" informoval predseda výboru o tom, že v dňoch 3. -9. októbra t. r. navštívi Slovenskú republiku p. Alan Mayhew, poradca vlády Poľskej republiky pre otázky stratégie vstupu Poľska do Európskej únie a britského Know-how fondu. V tejto súvislosti Britské veľvyslanectvo požiadalo o sprostredkovanie jeho stretnutia s členmi Výboru NR SR pre európsku integráciu. Stretnutie sa uskutoční 4. októbra 1996. Predseda výboru požiadal poslancov o účasť.

Augustín Marián Húska predseda výboru

Ing. Janka Gantnerová            JUDr. Eduard Kukan overovatelia výboru