Dokument je dostupný aj vo formátoch: roz_04.pdf

Výpis z uznesenia Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky (per rollam) zo dňa 8. februára 1990 K bodu: Návrhy na zvolenie kandidátov do funkcií sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Iný typ dokumentu


ÚSTREDNÝ VÝBOR NÁRODNÉHO FRONTU SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

V Bratislave dňa 8. 2. 1990

Výpis z uznesenia Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky (per roliam) zo dňa 8. februára 1990

K bodu: Návrhy na zvolenie kandidátov do funkcií sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní návrhov ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

schvaľuje

návrhy ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky na zvolenie kandidátov do funkcií sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Anton Ťažký predseda ÚV NF SSR