Dokument je dostupný aj vo formátoch: zazn.pdf

Stenozáznam

Stenozáznam


Snem Slovenskej republiky 1944

I. volebné obdobie. 11. zasadanie.

Zpráva

o 140. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave v pondelok 25. septembra 1944.

Obsah: Strana

Oznámenia predsedu:

 

Otvorenie zasadnutia .................

3

Prejav podpredsedu Dr. Karola Mederlyho.....

3

Oznámenie o pozbavení generála L triedy Ferdinanda Čatloša funk-

 

cie člena vlády .................

3

Oznámenie o demisii vlády Slovenskej republiky

3

Oznámenie o vymenovaní členov novej vlády.....

3

Oznámenie o vzájomnom zastupovaní sa členov vlády .....

4

Oznámenie o vymenovaní Dr. Štefana Ondrušku za predsedu Naj-

 

vyššieho úradu pre zásobovanie .............

4

Oznámenie o poverení Antona Mederlyho zastupovaním guvernéra

 

Slovenskej národnej banky ...............

4

Ospravedlnenie neprítomnosti ............

4

Dovolenky ............... .....

4

Od vlády došlo ..................

4

Došlé nariadenia s mocou zákona .............

4

Došlé vládne nariadenia podľa ústavného zákona č. 35/1944 Sl. z..

5

Rozdaná tlač ....................

5

Oznámenie predsedu o budúcom zasadnutí.. ......

9

Zakľúčenie zasadnutia .................

9

Program:

 

1 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom

 

návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o mimoriadnej dani, posti-

 

hujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne

 

zúročiteľných ..................

6

Reč zpravodajcu Hollého ................

6

Rozprava odpadá ..................

6

Hlasovanie o návrhu ................

6

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

6

2. Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom

 

návrhu zákona o podpore na sústavné zveľaďovanie poľnohospo-

 

dárstva,............

6

Reč zpravodajcu Turčeka....

7

Rozprava odpadá..,.....

7

Hlasovanie o návrhu.........

8

Prijatie návrhu hlasovaním

8

3 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom

 

návrhu zákona o splátkach na niektoré vodné stavby

8

Reč zpravodajcu Moru....

8

Rozprava odpadá....

8

Hlasovanie o návrhu.....

8

Prijatie návrhu hlasovaním

8

3. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného

 

výboru vo veci odpredaju budovy bývalého Okresného úradu

 

v Piešťanoch........

8

Reč zpravodajcu Hollého...

8

Rozprava odpadá......

9

Hlasovanie o návrhu...,.

9

Prijatie návrhu hlasovaním.,,.

9

140. zasadnutie Snemu Slovenskej republiky dňa 25. septembra 1944.

Zasadnutie otvorené o 17. hod. 19. min.

Prítomní:

Predseda Dr. Martin Sokol.

Podpredsedovia: Dr. Karol Mederly, Dr. Pavol Opluštil. 34 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

Členovia vlády: Dr. Aladár Kočíš, Ing. Ľudovít Lednár, Dr. Gejza Medrický a Dr. Mikuláš Pružinský,

Za Sekretariát Snemu: tajomník Snemu Dr. František Foltín a ministerský radca Dr. Alexius Čelko.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Otváram 140. zasadnutie Snemu Slovenskej republiky a zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

(Poslanci vstávajú. )

Slávny Snem!

Dňa 27. augusta 1944 umrel násilnou smrťou v Brezne nad Hronom člen nášho Snemu poslanec František Slameň,

František Slameň narodil sa 3. decembra 1896 v Hornej Lehote, okres Brezno nad Hronom, kde vychodil 6 tried ľudovej školy a potom navštevoval 3 ročníky učňovskej školy v Podbrezovej.

Ako 14 - ročný nastúpil učňovské miesto v Štátnych železiarňach v Podbrezovej, kde sa vyučil kovosústružníctvu a kde potom ako kvalifikovaný robotník pracoval.

Od roku 1920 bol členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorej zostal verný až do smrti. Bol členom výboru okresnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, členom okresného zastupiteľstva okresu breznianskeho a neskoršie predsedom okresnej organizácie a členom výkonného výboru Strany. Roku 1929 bol kandidovaný za poslanca Národného shromaždenia aj za člena Krajinského zastupiteľstva a od roku 1934 bol predsedom Slovenského kresťansko-sociálneho odborového sdruženia a v tejto funkcii získal si nevšedné zásluhy o slovenské robotníctvo.

Roku 1938 bol zvolený za poslanca Slovenského Snemu a pracoval v sociálnom a zdravotnom výbore. Ako poslanec vynikal skromnosťou, statočnosťou a usilovnosťou a vykonal kus plodnej práce hlavne na Horehroní,

V poslancovi Františkovi Slameňovi stratil Snem Slovenskej republiky povedomého Slováka a veľkého zástancu robotníkov, preto úprimne trúchlime nad jeho stratou a pamiatka jeho ostane nám drahá a vzácna naveky.

Česť jeho pamiatke!

(Poslanci sadajú. )

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Kancelária prezidenta Republiky oznámila, že pán prezident Republiky

1. rozhodnutím zo dňa 2. septembra 1944 pozbavil generála I. triedy Ferdinanda Čatloša funkcie člena vlády Slovenskej republiky, ako aj spravovania vecí, spadajúcich do odboru Ministerstva národnej obrany;

2. rozhodnutím zo dňa 5. septembra 1944 prijal demisiu vlády Slovenskej republiky;

3. rozhodnutím zo dňa 5. septembra 1944 vymenoval členov novej vlády Slovenskej republiky, a to: predsedu Hlavného súdu v Bratislave Dr. Štefana Tisu za predsedu vlády so súčasným poverením spravovania vecí spadajúcich do odboru Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva pravosúdia, poslanca Alexandra Mácha, ktorého poveril spravovaním veci, spadajúcich do odboru Ministerstva vnútra, poslanca Dr. Mikuláša Pružinského, ktorého poveril spravovaním vecí, spadajúcich do odboru Ministerstva financií, poslanca Dr. Aladára Kočiša, ktorého poveril spravovaním vecí, spadajúcich do odboru Ministerstva školstva a národnej osvety, poslanca Dr. Gejzu Medrického, ktorého poveril spravovaním vecí, spadajúcich do odboru Ministerstva hospodárstva, generálneho tajomníka Sdruženia štátnych a verejných zamestnancov Ing. Ľudovíta Lednára, ktorého poveril spravovaním vecí, spadajúcich do odboru Ministerstva dopravy a verejných prác, poslanca Štefana Haššíka, ktorého poveril spravovaním vecí, spadajúcich do odboru Ministerstva národnej obrany;

4. dekrétom zo dňa 12. septembra 1944 určil, že zástupcom predsedu vlády ako ministra zahraničných vecí je minister financií Dr. Mikuláš Pružinský, zástupcom predsedu vlády ako ministra pravosúdia je minister školstva a národnej osvety Dr. Aladár Kočiš, zástupcom ministra vnútra je minister národnej obrany Štefan Haššík, zástupcom ministra národnej obrany je minister vnútra Alexander Mach, zástupcom ministra financií je minister hospodárstva Dr. Gejza Medrický, zástupcom ministra hospodárstva je minister dopravy a verejných prác Ing. Ľudovít Lednár, zástupcom ministra dopravy a verejných prác je minister financií Dr. Mikuláš Pružinský, zástupcom ministra školstva a národnej osvety je minister vnútra Alexander Mach;

5. dekrétom zo dňa 12. septembra 1944 vymenoval riaditeľa akc. poisťovne Moldavia-Generali-Sekuritas pána Dr. Štefana Ondrušku podľa § 2 ústavného zákona č. 100/1942 Sl. z. za predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie;

6. dekrétom zo dňa 15. septembra 1944 poveril generálneho riaditeľa Slovenskej hypotečnej a komunálnej banky, člena bankovej rady Slovenskej národnej banky pána Antona Mederlyho podľa § 14 vládneho nariadenia č. 44/1939 Sl, z. v znení nariadenia s mocou zákona č. 138/1944 Sl. z. zastupovaním guvernéra Slovenskej národnej banky, a to s plnou právomocou.

Ospravedlnenie neprítomnosti.

Svoju neprítomnosť ospravedlnili páni poslanci: Ján Esterházy a Dr. František Orlický.

Dovolenky.

Podľa § 2 ods. 3 rokovacieho poriadku udelil som do 11. októbra 1944 dovolenku pánu poslancovi Dr. Gejzovi Frítzovi.

Od vlády došlo:

Predsedníctvo vlády predostretím zo dňa 23. augusta 1944 oznámilo, že vláda na zasadnutí 17. augusta 1944 sa usniesla podať zprávu Snemu Slovenskej republiky o vyhlásení stanného práva na území Slovenskej republiky, a to vzhľadom na ustanovenie čl. I. § 2 zákona č. 168/1922 Sb. z. a n. a o poverení ministra národnej obrany podľa § 30 zák. č. 262/1941 Sl. z., aby vyhlásil stanné právo pre oblasť trestného súdnictva vojenského.

Predsedníctvo vlády predostretím z 1. augusta 1944 oznámilo, že vláda na zasadnutí 26. júla 1944 sa usniesla odvolať vládny návrh zákona o pracovnej povinnosti a včleňovaní do práce.

Predsedníctvo vlády predostretím z 19. septembra 1944 oznámilo, že vláda na zasadnutí 15. septembra 1944 sa usniesla odvolať vládny návrh zákona o príspevkoch štátu na uhradenie prevádzkových schodkov Slovenskej Dunajplavby, uč. spoločnosti, počas mimoriadnych pomerov spôsobených vojnou.

Došlé nariadenia s mocou zákona.

Pán predseda vlády v smysle § 44 ods. 3 Ústavy predložil Snemu tieto nariadenia s mocou zákona:

zo dňa 11. júla 1944 č. 90 Sl. z. o odklade umorovania dlhodobého štátneho dlhu,

zo dňa 1. augusta 1944 č. 107 Sl. z. o pracovnej povinnosti a včleňovaní do práce,

zo dňa 1. augusta 1944 č. 108 Sl. z. o splnomocnení ministra financií na plnenie záväzkov z medzištátnych smlúv upravujúcich platobný styk slovensko-nemecký a na opatrenia s tým spojené,

zo dňa 23. augusta 1944 č. 121 Sl. z. o dodávateľských pokladničných poukážkách,

zo dňa 6. septembra 1944 č, 133 Sl. z" ktorým sa mení zákon o ochrane osobnej slobody, domového pokoja, ich dočasnom obmedzení, ako aj o obmedzení iných práv a slobôd,

zo dňa 6. septembra 1944 č. 137 Sl. z. o prenesení pôsobnosti Ministerstva vnútra vo veciach policajných na Ministerstvo národnej obrany,

zo dňa 6. septembra 1944 č. 138 Sl. z., ktorým sa doplňuje nariadenie o Slovenskej národnej banke,

zo dna 7. septembra 1944 č. 139 Sl. z., ktorým sa mení a doplňuje nariadenie s mocou zákona o priechodnom opatrení pôdy roľníkom - utečencom nútenou krátkodobou árendou,

zo dňa 7. septembra 1944 č. 140 Sl. z., ktorým sa menia právne predpisy o ústrednej cenzúrnej komisii,

zo dňa 28. augusta 1944 č. 141 Sl. z. o zmene niektorých ustanovení zákona o prídavkoch na deti robotníkov a o drahotnej výpomoci na deti robotníkov,

zo dňa 13. septembra 1944 č. 142 Sl. z., ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o obrane štátu,

zo dňa 11. septembra 1944 č. 143 Sl. z. o prechodných opatreniach ohľadom správy obchodných spoločností,

zo dňa 11. septembra 1944 o zrušení počítania podľa letného času.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Tieto nariadenia s mocou zákona prideľujem výboru ústavnoprávnemu.

Došlé vládne nariadenia

podľa ústavného zákona

č. 35/1944.

Pán predseda vlády v smysle § 44 ods. 3 Ústavy a § 2 ústavného zákona č. 35/ 1944 Sl. z. predložil Snemu tieto vládne nariadenia:

zo dňa 20. júla 1944 č. % Sl. z. o prenesení pozemnoknižnej agendy Okresného súdu v Malackách na Okresný súd v Skalici,

zo dňa 20. júla 1944 č, 97 Sl. z, o prenesení časti trestnej agendy Krajského súdu a Štátneho zastupiteľstva v Bratislave na Krajský súd a Štátne zastupiteľstvo v Nitre,

zo dňa 10. augusta 1944 č. 112 Sl. z., ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o prenesení častí trestnej agendy z Krajského súdu a Štátneho zastupiteľstva v Bratislave na Krajský súd a Štátne zastupiteľstvo v Nitre,

zo dňa 23. augusta 1944 č. 130 Sl. z. o vlive leteckého poplachu na počítanie niektorých súkromnoprávnych lehôt.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Tieto vládne nariadenia prideľujem výboru ústavnoprávnemu.

Rozdaná tlač.

Na dnešnom zasadnutí sa rozdala táto tlač:

Zprávy o 137, 138 a 139 zasadnutí Snemu Slovenskej republiky.

Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o mimoriadnej daní, postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľných.

Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o podpore na sústavné zveľaďovanie poľnohospodárstva.

Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o splátkach na niektoré vodné stavby.

Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci odpredaju budovy bývalého Okresného úradu v Piešťanoch.

Vládny návrh zákona o utvorení obce Tatry. Návrh prideľujem výboru ústavnoprávnemu.

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia ustanovenia zákona o služobných platoch opatrovateliek na niektorých neštátnych opatrovniach. Návrh prideľujem výboru kultúrnemu a rozpočtovému.

Vládny návrh zákona o nezapočítateľnosti niektorých plnení zamestnávateľov do pracovného zárobku (služobných požitkov) vo verejnoprávnom poistení. Návrh prideľujem výboru ústavnoprávnemu a sociálnemu a zdravotnému.

Oznamujem, že som poštou rozoslal:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o mimoriadnej daní postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľných. Návrh som pridelil výboru národohospodárskemu a rozpočtovému.

Vládny návrh zákona o podpore na sústavné zveľaďovanie poľnohospodárstva. Návrh som pridelil výboru národohospodárskemu a rozpočtovému.

Vládny návrh zákona o splátkach na niektoré vodné stavby. Návrh som pridelil výboru národohospodárskemu a rozpočtovému.

Vládny návrh zákona, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu konzulárna smluva medzí Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou. Návrh som pridelil výboru zahraničnému.

Vládny návrh zákona o úprave smlúv, dojednaných štátnou správou. Návrh som pridelil výboru národohospodárskemu.

Vládny návrh zákona o vnútroštátnej účinnosti o vykonaní Smluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom vo veci sociálneho poistenia. Návrh som pridelil výboru ústavnoprávnemu.

Vládny návrh zákona o odklade exekúcií vyprázdnením bytu. Návrh som pridelil výboru ústavnoprávnemu.

Vládny návrh zákona o príspevkoch štátu na uhradenie prevádzkových schodkov Slovenskej Dunajplavby, účastinnej spoločnosti, počas mimoriadnych pomerov spôsobených vojnou. Návrh som pridelil výboru rozpočtovému.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Začneme rokovať o 1. bode programu, ktorým je:

1. Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o mimoriadnej daní, postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročitelných.

Zpravodajcom je pán poslanec Ján Hollý.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Hollý:

Slávny Snem!

Zákonom č. 181/1942 Sl. z,, resp. zákonom č, 256/1942 Sl. z, sa zaviedlo zvýšenie mimoriadnej dane postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročíteľných o 100%, ak dani podrobené požitky presahujú 8% nominálnej hodnoty, o 300%, ak presahujú 10 % nominálnej hodnoty a o 400%, ak presahujú 12% nominálnej hodnoty. Toto zvýšenie týka sa ale len požitkov vyplatených zo zisku obchodných rokov 1941

až 1944. Hospodárske pomery a zvýšené potreby štátnej pokladnice vyžadujú, aby zvýšenie uvedenej dane bolo rozšírené aj na požitky vyplácané zo ziskov ďalších obchodných rokov a práve tento legislatívny účel uskutočňuje predložený návrh zákona, podľa ktorého zvýšenie dane sa predlžuje aj na zisky obchodných rokov 1945 a 1946.

Výbory národohospodársky a rozpočtový so zreteľom na skutočnú potrebu štátnych financií prejavily k osnove kladné stanovisko a súhlasne ju odporúčajú na uzákonenie. (Potlesk. )

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona, ktorým sa mení zákon o mimoriadnej dani, postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľných.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Osnova má dva články, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborov.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Hollý: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej dvoma článkami, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborov, nech zdvihne ruku.

(Deje sa. )

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podľa zprávy výborov.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá): Týmto je vybavený 1. bod programu. Nasleduje 2. bod, ktorým je:

2. Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o podpore na sústavné zveľaďovanie poľnohospodárstva.

Zpravodajcom je pán poslanec Teodor Turček.

Dávam mu slovo,

Zpravodajca Turček:

Slávny Snem!

Na spoločnom zasadnutí výborov, ktoré predmetnú osnovu prerokovaly, vychádzalo sa z týchto úvah:

Vládny návrh zákona o podpore na sústavné zveľaďovanie poľnohospodárstva zaisťuje prostriedky pre Roľnícku komoru, aby sa naše poľnohospodárstvo vo zvýšenej miere a rýchlo zveľadilo.

Tu vzniká otázka, či je tu vôbec potreba účinného a rýchleho zveľadenia nášho roľníctva. Aby túto otázku bolo možné objektívne zodpovedať, treba zistiť dnešný stav výrobnej kapacity nášho poľnohospodárstva a či táto kapacita zodpovie potrebám slovenského národného hospodárstva.

Výrobná kapacita slovenského poľnohospodárstva práve kryje spotrebu nášho obyvateľstva a dnes všetcia hospodárski činitelia jednoznačne ustálili, že zásobovacia situácia Slovenska - pokiaľ ide o potravné články - je uspokojujúca. Treba však pripomenúť, že na tomto uspokojujúcom stave má veľký podiel skromnosť slovenského konzumu.

Na Slovensku životná úroveň má všeobecne stúpajúcu tendenciu, čo bude klásť na výrobu, teda aj na poľnohospodársku výrobu, stále väčšie požiadavky. Z tohto logicky plynie, že poľnohospodársku výrobu musíme prispôsobiť týmto požiadavkám. Aby sa zvýšila roľnícka produkcia, treba previesť väčšie investície v roľníckej výrobe. Slovenská pôda je rozdrobená na vyše 300. 000 roľníckych usadlostí. Ťažko je očakávať od jednotlivcov, aby z vlastnej iniciatívy v takom rozmere investovali, žeby sa tým zvýšila poľnohospodárska výroba v takej miere, aby mohla uspokojiť spotrebu Slovenska, Tu musí zasiahnuť v prvom rade verejná ruka, ktorá dá impulz rozsiahlym a nutným investíciám v poľnohospodárstve. Tak ako sa zmohol priemysel na Slovensku pomocou investičných úľav, podpora verejnej ruky má povzniesť aj naše poľnohospodárstvo. Hoci teda podľa predloženého návrhu zákona verejná ruka dáva tu priamu podporu, neznamená to zvláštnejšie zvýhodnenie poľnohospodárstva oproti iným podnikaniam, kde verejná ruka dávala podporu nepriamou cestou v podobe investičných úľav.

Pomocou ustanovení predloženej osnovy nezvýši sa len výrobná kapacita poľnohospodárstva, ale súčasne aj kúpna sila nášho roľníctva. Táto skutočnosť má ďalekosiahly národohospodársky význam, lebo umožní odbyt výrobkov nášmu priemyslu a takto zaisťuje správny kolobeh národného hospodárstva. Tento poznatok temer prikazuje spomínanej problematike venovať zvýšenú pozornosť.

Už za býv. ČSR sa konaly zveľaďovacie akcie cestou býv. Zemedelskej rady pre Slovensko, ale vo veľmi nedostatočnej miere. Prvá veľkorysá akcia na tomto poli bola umožnená zákonom č. 49/1942 Sl. z., v ktorom sa venovalo na zveľadenie poľnohospodárstva Ks 100 miliónov. Aj rozpočet na rok 1944 zaistil na tento cieľ 80 miliónov, ale pre administratívne pokračovanie naráža použitie tohto úveru na značné ťažkosti.

Predložená osnova nie je teda novinkou ani s hľadiska slovenskej hospodárskej politiky. Ale nie je novinkou ani s hľadiska svetovej hospodárskej politiky. Podobné akcie sa konaly a konajú vo všetkých okolitých štátoch Európy. Či už skúmame Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, najnovšie Švédsko, vo všetkých týchto štátoch sa venujú veľmi značné sumy na zveľadenie poľnohospodárstva. Aj samotné Sovietske Rusko umožnilo svojmu poľnohospodárstvu najmodernejšie jeho vybavenie cieľom zvýšenia poľnohospodárskej výroby.

Výbory na spoločnom zasadnutí zistily, že obsiahla dôvodová zpráva vládneho návrhu nezaisťuje podporu na stavbu hygienických bytov pre poľnohospodárske robotníctvo tých hospodárstiev, ktoré pre nedostatočné finančné prostriedky nie sú v stave ich vybudovať. Výbory sa preto jednohlasne usniesly žiadať ministra hospodárstva, aby v rámci tohto zákona pre každý rok zaistila sa primeraná suma aj na podporu stavby hygienických bytov pre robotníctvo takýchto hospodárstiev.

Výbory navrhujú slávnemu Snemu predkladaný návrh uzákoniť. (Potlesk. )

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona o podpore na sústavné zvelaďovanie poľnohospodárstva.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Osnova má 5 paragrafov, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborov.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Turček: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej 5 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborov, nech zdvihne ruku.

(Deje sa. )

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podľa zprávy výborov.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je vybavený 2. bod programu.

Nasleduje 3. bod, ktorým je:

3. Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o splátkach na niektoré vodné stavby.

Zpravodajcom je pán poslanec Ján Mora.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Mora:

Slávny Snem!

Snem Slovenskej republiky začiatkom januára 1941 prijal zákon o finančnom zabezpečení niektorých vodných stavieb štátnych alebo štátom podporovaných. Podľa ustanovenia § 17 ods. 4 zákona č. 20/1941 Sl. z. vyberajú sa splátky až po vybavení splátkového plánu, ktorý sa dá ustáliť až po úplnom skončení a zúčtovaní stavby. Nová osnova sleduje ten cieľ, aby sa splátkové preddavky mohly vyberať už počas prevádzania stavby. Je to odôvodnené i tým, že prevádzanie prác, o ktoré ide, trvá obvykle niekoľko rokov. Ináč osnova je prechodného rázu a určená je len na čas mimoriadnych pomerov. Jej uzákonenie zväčší v štátnom záujme plynulosť nákladov investovaných štátom na vodné stavby a umožní záujemcom

splatit aspoň časť svojich zaviazaností z tohto titulu.

Národohospodársky a rozpočtový výbor prerokovaly osnovu na spoločnom zasadnutí a previedly na nej menšie štylárne zmeny, V mene týchto výborov slávnemu plénu odporúčame, aby osnovu ako odôvodnenú jestvujúcimi pomermi uzákonil, (Potlesk. )

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona o splátkach na niektoré vodné stavby.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Osnova má 5 paragrafov, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborov.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Mora: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej 5 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborov, nech zdvihne ruku.

(Deje sa. )

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podľa zprávy výborov

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je vybavený 3. bod programu. Nasleduje 4. bod, ktorým, je:

4. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci odpredaju budovy bývalého Okresného úradu v Piešťanoch.

Zpravodajcom je pán poslanec Ján Hollý.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Hollý:

Slávny Snem!

Prezídium Ministerstva financií predložilo návrh Ministerstva dopravy a verejných prác na darovanie resp. bezplatné prenechanie budovy bývalého Okresného úradu v Piešťanoch, ktorá patrí

vlastníckym právom štátu, obci Piešťanom.

Ide o budovu vo veľmi zlom stave, lebo od roku 1937 Okresný úrad prestal v nej úradovať a rozličné ustanovizne, ktoré boly v budove umiestené, nestaraly sa o jej riadne udržiavanie. Obec Piešťany v nedávnej minulosti darovala štátu pozemok na novostavbu okresného súdu a prevzala na seba hradenie tretiny nákladu na novostavbu tejto budovy.

Úsporný a kontrolný výbor na zasadnutí 4. júla 1944 vyslovil súhlas s darovaním nehnuteľnosti a Najvyšší kontrolný dvor zaujal k veci tiež kladné stanovisko.

Rozpočtový výbor konštatoval, že obec hodlá v budove umiestiť rôzne sociálne-zdravotné a kultúrne ustanovizne, preto aj z tohoto dôvodu navrhuje slávnemu Snemu, aby vyslovil súhlas s darovaním nehnuteľnosti prijatím návrhu uznesenia, ktorý nasleduje za výborovou zprávou. (Potlesk. )

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude,

Nasleduje hlasovanie.

Pán poslanec Hollý ako zpravodajca rozpočtového výboru navrhuje, aby Snem prijal osnovu usnesenia, ktorá nasleduje za výborovou zprávou.

Kto súhlasí s osnovou usnesenia podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa. )

Zisťujem, že Snem prijal osnovu usnesenia podľa zprávy výborovej.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je program dnešného zasadnutia vyčerpaný.

Oznamujem, že najbližšie zasadnutie Snemu svolám písomne.

Zakľučujem zasadnutie.

(Koniec zasadnutia o 17. hod. 53. min. )