Dokument je dostupný aj vo formátoch: zazn.pdf

Stenozáznam

Prepis zo schôdze


Snem Slovenskej krajiny 1939

1. volebné obdobie 1. zasedanie.

Tesnopisecká zpráva

o 1. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave v stredu dňa 18. januára 1939

Obsah:

Otvorenie schôdzky dr. Jozefom Budayom

Program:

1. Sľub poslancov 5

2. Voľba predsedu a jeho sľub 8

3. Voľba 2 podpredsedov a ich sľub 10

4. Voľba 4 zapisovateľov a 4 dozorcov poriadku 11

5. Voľba výborov ... 12

6. Zakľúčenie. ... 12

Začiatok schôdzky o II. hod. dopoludnia.

P r í t o m n í:

Podľa článku V. ods. 3 úst. zákona o autonómii Slovenskej krajiny na vedenie tejto schôdzky určený poslanec dr. Jozef Buday.

Za poslaneckú snemovňu Národného shromaždenia podpredseda Košek; za senát Národného shromaždenia predseda dr. Soukup a podpredseda dr. Hruban.; za vládu republiky Česko-Slovenskej predseda vlády Beran, ministri Syrový a Sidor a za vládu Karpatskej Ukrajiny dr. Braščajko.

63 poslanci podľa listiny o prítomnosti.

Zástupcovia slovenskej krajinskej vlády: predseda vlády dr. Tiso, ministri Černák, dr. Ďurčanský, Teplanský a dr. Vančo; za ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny zástupca ministra dr. Šimko.

Z kancelárie Snemu ad hoc ustanovení: tajomník Snemu Foltín, jeho zástupca dr. Cselko, tlmočníci dr. Koržínsky, dr. Novák a dr. Koso.

Dr. Jozef Buday (zvoní):

Slávny Snem!

Sišli sme sa na slávnostné otvorenie prvého slovenského zákonodarného snemu. Cítim sa veľmi šťastným, že mne pripadá krásna úloha otvoriť tento snem, ako vekom jednému z najstarších členov tohoto slávneho sboru; som tu už jediný, ktorý od revolučného Národného shromaždenia až podnes som neprerušene členom zákonodarného sboru. Ďakujem Prozreteľnosti, že mi dopriala dožiť sa tejto chvíle. Ako by aj nie?! Dnešným dňom sa splňuje odveká túžba slovenského národa.

V dejinách nášho národa neprestajne sa prejavuje snaha žiť samobytným, slobodným národným životom, odkedy náš národ vystúpil na dejište histórie.

A v tejto historickej chvíli nemožno nespomenúť veľmi charakteristickú a poučnú antitézu.

Prvá štatnosť slovenská - rozumiem Veľkomoravskú ríšu - zanikla nesvornosťou. Nesvornosťou synov Svätoplukových. Druhá štátnosť naša temer po tisícročí vzniká svornosťou, ba príkladnou jednotou slovenského národa, ako sa ona prejavila v Žiline dňa 6. októbra minulého roku a v nasledujúcich dňoch.

Táto okolnosť je nám zárukou, že naše dielo bude trvanlivé, veď večne pravdivými ostávajú krásne slová starovekého latinského historika Sallustia: "Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur".

Concordia parvae res crescunt. I my Slováci sme národom malým, ale svornosťou a vytrvanlivou prácou môžeme dosiahnuť významného miesta medzi kultúrnymi národami sveta.

Keď s takýmito, iste oprávnenými nádejami hľadíme do krajšej budúcnosti, nesmieme zabudnúť ani na minulosť, veď mnoho poučného skrýva pre nás.

Iste sa sluší aspoň letmo si spomenúť pri tejto príležitosti na tých slovenských národných dejateľov, ktorí nadľudskou prácou svojou dnešný deň umožnili, ba pripravili.

Nespomínajúc dejateľov stredoveku, ani tých jednotlivcov minulých storočí, ktorí síce intenzívne, ale len sporadicky pracovali na prebúdzaní slovenského národa, vyzdvihnúť musíme počiatok minulého storočia, dobu, keď národy Európy sa začaly hlásiť k povedomejšiemu národnému životu. Z toho zápolenia národov nemohol vystať ani náš národ. I on sa hlásil k životu. Povstal veľký syn jeho Anton Bernolák, zakladateľ spisovnej reči slovenskej. Založil školu, ktorej hlavnými reprezentantmi boli veľký básnik Ján Hollý a veľký učiteľ Juraj Fándly, ku ktorým sa družia menší pracovníci Prvého slovenského učeného tovarišstva. Toto je prvá dejotvorná generácia nášho obrodenia.

Druhá generácia je známa pod menom "Škola Štúrova". Vo veci spisovného jazyka zdokonalila a ku konečnému víťazstvu priviedla dielo školy predošlej. Reprezentuje ju trojica veľkých politikov-publicistov: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. I na poli poézie a krásnej spisby vôbec dala nám táto škola osobnosti, ako Andrej Sládkovič, Ján Botto st. Janko Kráľ, a z nej vyrastaly i dve jasné, veľavýznamne postavy slovenských dejín, zakladateľov a zároveň prvých predsedov Matice slovenskej, Moyzesa a Kuzmányho. Tieto mená znamenajú v

slovenských dejinách tradíciu a program rovnako!

Po bolestnom, nekultúrnom zrušení Matice slovenskej a slovenských stredných škôl nastala v živote slovenského národa stagnácia. Kruté pomery na poli politickom zatlačily Slovákov do pasivity. Slovenský duch sa prejavoval, len kde to pomery dovoľovaly na poli hospodárskom, ľudovýchovnom a hlavne literárnom. Jednako vytvoril veľké veci. I dosiaľ nedostihnutá trojica básnikov-spisovateľov Vajanského, Hviezdoslava a Kukučina to jasne dokazuje. K nim sa druží celý rad národných buditeľov, ktorí ľudovými, najmä náboženskými časopismi a spolkami ľudovýchovnými, ako Spolok sv. Vojtecha a Tranoscius, hospodárskymi, potravnými a úvernými kriesili národného ducha slovenského v masách ľudu. Výsledok tejto úmornej práce bol, že Slováci zanechali osudnú poliitickú pasivitu a koncom minulého storočia povstalé cirkevnopolitické boje poskytly im príležitosť vystúpiť aktívne. A dobrý výsledok nevystal. Slováci si vyvolili slušný počet poslancov do peštianskeho parlamentu, ako boli Valášek, Veselovský, Ružiak, Kollár, Blaho, Juriga a iní. Sluší sa spomenúť si dnes pri tejto príležitosti aj týchto našich v poslanectve predchodcov. Všetci značne prispeli k tomu, že sa tešíme z dnešného dňa, hlavne dr. Ferdiš Juriga (potlesk), ktorý dňa 19. októbra 1918 v uhorskej snemovni pred tvárou celého sveta vindikoval samourčovacie právo pre slovenský národ.

Nie vo veľkosti prekonanej práce za národ, menovite na poli politickom, všetkých spomenutých prekonal muž, ktorý všetky svoje sily, všetok svoj čas, ba možno povedať všetky myšlienky, slová a skutky venoval práci za slovenský národ, boju za jeho politickú slobodu, a preto si zaslúžil čestné meno otca národa; je to Andrej Hlinka (potlesk), ku ktorému sa dôstojne pripojil veľký básnik-politik Martin Rázus (potlesk). Po Bohu im patrí naša vďačnosť nadovšetko, lebo oni korunovali dielo, ktoré pred storočím začal Anton Bernolák.

Prozreteľnosť tak chcela, že sa nedožili dnešného dňa, ale ich duch žije a žiť bude medzi nami. (Potlesk. )

Ale vodcovia čo akí udatní by málo vykonali bez vojska. Rozumiem tu prebudený ľud slovenský doma na Slovensku i našich bratov v Amerike, (potlesk) ktorí mnoho obetovali, aby pomohli svojmu národu k politickej slobode, a pri tom nezabudli v dohodách, hlavne v Pittsburghskej dohode, (potlesk) tú politickú slobodu aj zabezpečiť.

Popri vodcoch aj im patrí naša nehynúca vďačnosť. A tú vďačnosť chceme dokumentovať tým, že svoju budúcnosť ideme budovať na základe našej slovensko-kresťanskej národnej tradície. (potlesk. ) Vždy sme prizvukovali slovenskú svojráznosť, neopustíme ju ani pri budovaní našej budúcnosti. Mnohé ustanovizne môžu byť jednému národu užitočné, inému škodlivé, a preto z cudzích vzorov môžeme prevziať len to, čo zodpovedá geniu slovenského národa.

Popri svornosti slovenského národa toto je koeficient, ktorý zabezpečí trvanlivosť našej národnej slobody.

Keď sme si vybudovali slovenskú národnú jednotu, nezastali sme. Rozšírili sme tú svornosť aj na inorečových spoluobčanov, ktorí po viedenskom arbitrážnom rozsudku ostali ešte na území Slovenska, na Ukrajincov, Nemcov Maďarov. Okolnosť, že reprezentanti týchto spoluobčanov sú tu medzi nami a že boli vyvolení s nami na jednej listine, je dôkazom, že i v tejto veci sme na pravej ceste, ktorá neostane bez požehnaných následkov.

A nakoniec prichodí nám spomenúť ešte jednu významnú vec. Je nepopierateľným historickým faktom, že myšlienka slovanskej vzájomnosti povstala v našom slovenskom národe. Jej osnovateľom a najvýznamnejším propagátorom bol náš Ján Kollár. A táto myšlienka i potom zaiste najintenzívnejšie sa pestovala v našom národe. Nezriekame sa ani tejto našej tradície. (potlesk. ) Chceme ju pestovať síce so všetkými slovanskými národmi, ale predovšetkým a nadovšetko so slovanskými bratmi, s ktorými tvoríme jeden štát, jednu republiku, (potlesk) s bratmi Čechmi (potlesk) a Ukrajincami. (potllesk. ) Viem, keď sa vžije pravá slovanská vzájomnosť, odstránia sa chyby a nedorozumenia minulosti a naša republika zmohutnie. (potlesk. )

Aby som všetko shrnul: jednota slovenského národa, na spravodlivosti založené pokojné nažívanie s inorečovými spoluobčanmi, pravá slovanská vzájomnosť a korektný priateľský pomer so všetkými susednými štátmi budú smernice, podľa ktorých bude pracovať náš zákonodarný snem. (potlesk. )

Týmto s Božou pomocou otváram prvé zasadnutie Snemu Slovenskej krajiny podľa čl. V. odseku 4. ústavného zákona číslo 299 zo dňa 22. novembra 1938 o autonómii Slovenskej krajiny, ktoré svolal pán prezident Republiky rozhodnutím zo dňa 4. januára 1939 na dnešný deň. (potlesk. )

Dr. Jozef Buday (zvoní): Oznamujem, že od predsedníctva slovenskej vlády došla zpráva predsedu krajinskej volebnej komisie o výsledku volieb zo dňa 18. decembra 1938, a prosím pána krajinského viceprezidenta Františka Foltína, ktorý bol poverený pre dnešnú schôdzku funkciou tajomníka Snemu, aby ju prečítal.

Tajomník Snemu Foltín (číta).

Vyhláška predsedu krajinskej volebnej komisie v Bratislave zo dňa 20. decembra 1938, číslo 8/1938 k. v. k. o výsledku voľby slovenského snemu v Slovenskej krajine.

Podľa § 50 zákona zo dňa 14. apríla 1920, číslo 330 Sb. z. a n. v znení zákona zo dňa 14. júla 1927, číslo 126 Sb. z. a n. a zákona zo dňa II. apríla 1935, číslo 58 Sb. z. a n. vyhlasujem, že pri voľbe Snemu Slovenskej krajiny dňa 18. decembra 1938 na kandidátnej listine Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty) boli vyvolení:

I.

Dr. Jozef T i s o, predseda slovenskej vlády, Bánovce nad Bebravou.

2.

Karol S i d o r, minister, Bratislava.

3.

Jozef S i v á k, škôldozorca, Prievidza.

4.

Dr. Jozef B u d a y, kanonik, Nitra.

5.

Dr. Martin S o k o l, gen. tajomník, Bratislava.

6.

Dr. Karol M e d e r 1 y, hlavný radca, Bratislava.

7.

Pavel Teplanský, minister, Suchá n. Parnou.

8.

Matúš Č e r n á k, minister, Bratislava.

9.

Dr. Ferdinand Ďurčanský, minister, Bratislava.

10.

Dr. Miloš Vančo, minister, Turčiansky Sv. Martin.

11.

Alexander Mach, šéf úradu propagandy, Bratislava.

12.

Štefan Danihel, roľník, predseda Zemedelskej rady, Sološnica.

13.

Rudolf Č a vo j s ký, hl. taj. odbor. org rob., Bratislava.

14.

Štefan S u r o v i a k, predseda Sväzu slov. žel., Žilina.

15.

Anton H a n c k o, preds. Sdruž. slov. odb. org., Žilina.

16.

Ing. Franz K a r m a s i n, Staatssekretär, Bratislava-Pressburg.

17.

Eszterházy János, földlbirtakos, Ujlak.

18.

Anton Simko, gr. kat. farár, Vyš. Oľka.

19.

T. Jozef Gašpar, odb. radca, spisovateľ, Bratislava.

20.

Dr. Mikuláš Pružinský, statkár, Myto-

 

šiny.

21

Ján Petrovič, riad. Slov. pokladn., Bratislava.

22.

Dr. Eugen Filkorn, riad. Svoradova, Bratislava.

23.

Dr. Gejza F r i t z, hl. s. radca, Solivar pri Prešove.

24.

Ján L i š k a, gen. taj. obchod. komory, Bratislava

25.

Július Stano, vládny tajomník, Bratislava.

26.

Vladimír Moravčík, šéfredaktor Slov. den, Bratislava.

27.

Dr. Štefan P o ly á k, statkár, Záblatie.

28.

Dr. Karol Körper, kanonik, prednosta kult. odboru mšano, Bratislava

29.

Dr. ing. Peter Zaťko, gen. taj. Ústred. sdruž. slov. priemyslu, Bratislava.

30.

Pavel Čarnogurský, odb. prednosta mšano, Vajnory.

31.

František S 1 a m e ň, robotník, predseda odb. org. robot., Horná Lehota.

32.

Dr. Ján Ferenčík, farár, Ružomberok.

33.

Gejza M e d r i c k ý, redaktor, Bratislava

34.

Andrej Germuška, riad. uč. ústavu, Prešov.

35.

Anton Šalát, profesor, Hájniky.

36.

Koloman H or n i š, št. učiteľ, Kysucké Nové Mesto.

37.

Teodor Turček, roľník, Nedanovce.

38.

Vojtech H u s á r e k, spr. -uč., Bratislava

39.

Pavol Flor e k, profesor, Turčiansky Sv. Martin.

40. Štefan H a š š í k, tajomník, Michalovce.

41. Dr. Ferdiš Klinda, odb. prednosta min. hosp., Bratislava.

42. Ferdinand Mondok, správca fary, Senica n. Myj

43. Martin Morháč, obchodník, Breznička nad Ipľom.

44. Konštantín Č u l e n, žel. úr., spisovateľ, Bratislava.

45. Dr. Matej H u ť ka, ver. notár, Michalovce.

46. Josef Steinhübl, Pfarrer, Sklené-Glaserhay.

47. Július M a g u t h, vedúci notár, Spišské Podhradie.

48. Vincenc B o l e č e k, farár, Nemčiňany.

49. Ján Hollý, ústredný taj., Bratislava.

50. Vojtech Plechlo, dekan-farár, Dolné Dubové.

51. Dr. Pavol Opluštil, riad. bitúnku, Bratislava.

52. Ján S. Vančo, roľník, legionár, Plavnica.

53. Dr. Frant. H r u š o v s k ý, riad. gymn.,

Kláštor pod Znievom.

54. Rudolf Schwarz, legionár, správca-uč., Banská Bystrica.

55. Dr. Gejza Rehák, riad. Št. nem., Bratislava.

56. Ján Mo r a, ústr. taj. rob organizácie, Bratislava.

57. Jozef Drobný, pošt. riaditeľ, predseda Spolku slov. poštárov, Bratislava.

58. Gejza H o r ň á k, gr. kat. správca-uč., Stakčínska Roztoka.

59. Dr. Anton Hudec, pravotár, Trenčín, 60. Vojtech Horák, škôldozorca, Vajnory 61. Jozef Šrobár, kanonik, Bratislava.

62. Dr. Emil B. Lukáč, prof. ev. náb., Bratislava.

63. Štefan B e ň á k, roľník, Rybany.

Predseda krajinskej volebnej komisie: Dr. Šimko v. r.

Dr. Buday (zvoní): Tlmočníkom z jazyka rusínskeho na dnešnej schôdzke je dr. Konštantín Koržinský, z jazyka nemeckého dr. Ján Novák, a z jazyka maďarského dr. Izidor Koso.

Prikročíme k 2. bodu programu, ktorým je složenie poslaneckého sľubu podľa § 5 rokovacieho poriadku a § 22 ústavnej listiny.

Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal formulu poslaneckého sľubu a aby vyvolával podľa mena pánov poslancov. Nakoľko podľa § 6 rokovacieho poriadku poslanecký sľub skladá sa do rúk predsedu vlády, prosím pánov poslancov, aby po prečítaní svojho mena pristúpili k pánu predsedovi vlády a složili sľub podaním ruky a slovom "sľubujem".

Tajomník Snemu Foltín (číta):

"Sľubujem, že budem verný Slovenskej krajine a republike Česko-Slovenskej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj. plniť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. "

Tlmočník dr. Koržinský (číta):

,, Об-вщаю, что буду върнымь Словацкому краю и Чешско-Словацкой республикъ и что буду соблюдать законы а мандатаь

свой буду исполнять по своемъ знании найлучше и добросовъстно. "

Tlmočník dr. Novák (číta):

"Ich gelobe, dem Slowakischen Lande und der Čecho-Slovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu befolgen, sowie mein Mandát nach bestem Wissen und Gevissen auszuüben. "

Tlmočník dr. Koso (číta):

"Fogadom, hogy Szlovákországihoz és a Cseh-Szlovák köztársasághoz hű leszek s hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom a törvényeket betartani és megbízásomat teljesíteni. "

Dr. Buday (zvoní):

Prosím pánov poslancov, aby jeden po druhom' vstupovali na predsednícku tribúnu a složili sľub podľa daného poučenia.

(Tajomník Snemu Foltín oznamuje mená poslancov, ktorí prichádzajú za sebou podľa lavíc v jednotlivých blokoch, pristupujú k predsedovi vlády, podávajú mu ruku a skladajú poslanecký sľub. )

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Buday.

Posl. dr. Buday: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Ďurčanský.

Posl. dr. Ďurčanský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Černák.

Posl. Černák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Sidor.

Posl. Sidor: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Teplanský.

Posl. Teplanský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Vančo.

Posl. dr. Vančo: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Medrický.

Posl. Medrický: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec S u r o v i a k.

Posl. Suroviak: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec H a n c k o.

Posl. Hancko: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. M e d e r l y.

Posl. dr. Mederly: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Stano.

Posl. Stano: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Mach.

Posl. Mach: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec D a n i h e l.

Posl. Danihel: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Sivák.

Posl. Sivák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Sokol.

Posl. dr. Sokol: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec M o r h á č.

Posl. Morháč: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec M o n d o k.

Posl. Mondok: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Klinda.

Posl. dr. Klinda: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Florek.

Posl. Florek: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec H u s á r e k.

Posl. Husárek: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Turček.

Posl. Turček: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec H o r n i š.

Posl. Horniš: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Š a l á t.

Posl. Šalát: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Č u l e n.

Posl. Čulen: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Huťka.

Posl. dr. Huťka: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec S t e i n h ü b l

Posl. Steinhübl: Ich gelobe.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec M a g u t h.

Posl. Maguth: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Boleček.

Posl. Boleček: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Hollý.

Posl. Hollý: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec P l e c h l o.

Posl. Plechlo: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr O p l u š t i l.

Posl. dr. Opluštil: Sľubujem

Snemovy tajomník Foltín: Pán poslanec Vančo.

Posl. Vančo. Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr Hrušovský.

Posl. dr. Hrušovský: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Č a v o j s k ý

Posl. Čavojský: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec ing. K a r m a s i n.

Posl. ing. Karmasin: Ich gelobe

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Eszterházy.

Posl. Eszterházy: Fogadom

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec S i m k o.

Posl. Simko: Oбвщaю.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Gašpar.

Posl. Gašpar: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Moravčík.

Posl. Moravčík: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec P e t r o v i č.

Posl. Petrovič: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. F i l k o r n.

Posl. dr Filkorn: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Pružinský.

Posl. dr. Pružinský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Germuška.

Posl. Germuška: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr F e r e n č í k.

Posl. dr. Ferenčík: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec S l a m e ň.

Posl. Slameň: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín. Pán poslane Čarnogurský.

Posl. Čarnogurský: Sľubujem

Snem tajomník Foltín: Pán poslanec dr ing. Zaťko.

Posl. dr. ing Zaťko: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr K ô r p e r.

Posl. dr. Körper: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr P o l y á k.

Posl. dr. Polyák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Líška.

Posl. Líška: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr Fritz.

Posl. dr. Fritz: sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec S c h w a r z.

Posl. Schwarz: Sľubujem

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. R e h á k.

Posl. dr. Rehák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Mora.

Posl. Mora: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec D r o b n ý.

Posl. Drobný: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec H a š š í k.

Posl. Haššík: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Horňák.

Posl. Horňák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr Hudec.

Posl. dr. Hudec: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Horák.

Posl. Horák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Šrobár.

Posl. Šrobár: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Lukáč.

Posl. dr. Lukáč: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Beňák.

Posl. Beňák: Sľubujem.

Dr. Buday (zvoní): Ak je ešte niekto z pánov poslancov, kto složil sľub písomný a nesložil ešte sľub ústny, prosím, aby sa prihlásil.

Nehlási sa nikto, zisťujem, že páni poslanci sľub složili a tým je vybavený druhý bod programu.

Prikročujeme k 3. bodu programu, ktorým je:

3. Voľba predsedu Snemu a jeho sľub.

§ 61 rokovacieho poriadku predpisuje, že voľba predsedu Snemu musí sa diať vždy hlasovacími lístkami.

Upozorňujem pánov poslancov, že pre dnešnú voľbu predsedu Snemu boly vydané biele hlasovacie lístky podľa § 61 rokovacieho poriadku a že treba len tieto použiť. Hlasovacie lístky v obálke boly doručené každému poslancovi pri vstupe do rokovacej siene Snemu.

Hlasovací lístok má nadpis: "Hlasovací lístok pre voľbu predsedu Snemu". Prosím, ráčte na lístok napísať meno len jedného poslanca, ináč by bol hlas neplatný.

Prosím teda pánov poslancov, aby teraz použili len tieto lístky, ktoré sú opatrené pečaťou Snemu Slovenskej krajiny. Lístky budú sbierať do hlasovacích urien úradníci Snemu.

Za skrutátorov podľa § 5. rokovacieho poriadku na sčítanie hlasov menujem pánov poslancov: Stanu, Medrického, Čavojského a Moravčíka.

Prosím pánov skrutátorov, aby dozerali pri sbieraní lístkov: pán poslanec Stano v prvom úseku, pán poslanec Medrický v druhom, pán poslanec Čavojský v treťom a pán poslanec Moravčík v štvrtom úseku a na predsedníckej tribúne.

Páni skrutátori po sosbieraní hlasovacích lístkov sčítajú hlasy a oznámia mi výsledok voľby.

Upozorňujem pánov poslancov znovu, že teraz sa volí len predseda Snemu a že na hlasovacích lístkoch má sa napísať meno len jedného poslanca.

Aby sa predišlo neplatnosti voľby pre prípadné závady, prosím, aby každý pán poslanec odovzdal hlasovací lístok do urny so svojho miesta, a upozorňujem, že hlasovacie právo majú len prítomní členovia Snemu.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať. Prosím, aby sa začalo so sbieraním hlasovacích lístkov.

(Po sosbieraní hlasovacích lístkov): Sbieranie hlasovacích lístkov je skončené,

prosím pánov skrutátorov, aby spočítali hlasy

a oznámili mi výsledok voľby.

(Po skončení skrutínia):

Odovzdalo sa 63 hlasov, z ktorých na meno poslanca dr. Martina S oko l a znie 63 hlasov.

Nakoľko toto číslo podľa § 61 rokovacieho poriadku stačí na vyvolenie predsedu, zisťujem, že za predsedu Snemu Slovenskej krajiny je vyvolený poslanec dr. Martin Sokol.

Pýtam sa p. poslanca dr. Martina Sokola, ktorý bol vyvolený za predsedu Snemu Slovenskej krajiny, či voľbu prijíma?

Poslanec dr. Martin Sokol: Prijímam.

Dr. Buday: Nakoľko sa vyvolený osvedčil, že voľbu prijíma, prikročíme ku složeniu sľubu predsedu Smemu podľa § 7 rokovacieho (poriadku.

Podľa § 5 rokovacieho poriadku vyvolený predseda Snemu skladá sľub do rúk predsedu vlády.

Prosím pána tajomníka Snemu Foltína, aby prečítal formulu sľubu (poslanci vstávajú).

Tajomník Snemu Foltín (číta):

"Sľubujem, že budem zachovávať zákony a svoj úrad predsednícky nestranne zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".

Poslanec dr. Martin Sokol (podávajúc predsedovi vlády ruku): Sľubujem. (Poslanci si sadnú. )

Dr. Buday: Po vykonaní voľby prosím vyvoleného pána predsedu Snemu, aby zaujal svoje miesto a prevzal ďalšie vedenie Snemu.

Predseda dr. Sokol (vystúpi na predsednícku tribúnu) zaujme predsednícke miesto a hovorí:

Slávny Snem!

V mene Božom sa ujímam funkcie predsedu Snemu Slovenskej krajiny. Prosím, aby páni poslanci prijali moju úprimnú a srdečnú vďaku za veľkú česť, ktorú mi preukázali tým, že ma vyvolili za prvého predsedu slovenského zákonodarného snemu.

Sľub ústavou predpísaný, ktorý som teraz složil do rúk pána predsedu slovenskej vlády, že budem zachovávať zákony a úrad svoj nestranne zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, zaväzuje ma nielen voči vám, ale voči celému slovenskému národu a voči všetkým ostatným obyvateľom Slovenskej krajiny bez rozdielu na národnú príslušnosť. Preto sa vynasnažím zo všetkých svojich síl, aby som s vašou pomocou a účinnou spoluprácou splnil svoju ťažkú a zodpovednú úlohu, aby som takto bol hoden dôvery, ktorú ste mi prejavili.

Slávny Snem! Panie a páni!

V dejinách každého národa sú udalosti, na ktoré vďačne a s hrdosťou spomínajú celé generácie. Slovenský národ, hoci je národom počtom malým, prežil už viac takýchto významných udalostí. Ale ani jedna z nich nemala ešte preň taký ďalekosiahly a dejinný význam, ako udalosť, ktorej sme práve dnes svedkami. Slovenský národ po prvý raz v svojich dejinách otvára činnosť svojho zákonodarného snemu a týmto dáva na vedomie celému vzdelanému svetu, že chce žiť v rodine národov so všetkými právami a povinnosťami vyspelého a slobodného národa. (potlesk. ) Touto historickou skutočňosťou splnili sa dávne túžby Slovákov a uskutočnilo sa to, za čo pracovali, trpeli, bojovali a umierali najlepší synovia slovenského národa.

Otvorením Snemu Slovenskej krajiny konči sa obdobie boja Slovákov za slobodu a začína sa obdobie slovenského národného obrodenia. Na tomto rozhraní dejín slovenského národa musíme si dobre uvedomiť hlavne dve veci. Musíme si vážiť slobodu a musíme si byť vedomí svojich povinností, ktoré pre nás všetkých z toho vyplývajú. Ľahšie je slobodu vydobyť, ako vydobytú slobodu si udržať. Preto, keď chceme, aby si slovenský národ vydobytú slobodu udržal, musíme sa úzkostlivé vyhýbať všetkému, čo by jeho slobodu mohlo ohroziť. Bude úlohou, ale aj povinnosťou Snemu Slovenskej krajiny, ako najvyššieho reprezentanta skutočnej vôle slovenského národa, aby stál na stráži tak proti vnútorným, ako aj zahraničným nepriateľom tejto slobody; a práve takouto úlohou jeho bude prísne dbať o to, aby ha rovnako rešpektovala aj sloboda inonárodných obyvateľov Slovenskej krajiny.

Ale sama sloboda nestačí ešte na trvalé zabezpečenie práv národa. Sloboda je len príležitosť, aby národ sám dokázal, že je schopný života. Národ, ktorý to dokázať nevie, nie je hoden slobody. Preto, ak my Slováci nechceme, aby sme sa zapísali do dejín ako národ, ktorý nie je hoden slobody, musíme vždy a na každom poli pracovať tak, aby sme dokázali, že sme národom životaschopným, ktorý si slobodu právom zaslúžil. A toto dokážeme nie slovami, ale jedine svedomitou a poctivou prácou. Dnes každý Slovák sa musí dať do služieb národa a každý na svojom mieste a vo vlastnom záujme musí pracovať za národ. Dobrým slovenským národovcom nie je ten, kto z národa žije, ale kto za národ pracuje a obetuje. (potlesk. ) Prácou si zachováme to, čo už máme, húževnatou a zodpovednou prácou si vydobyjeme to, čo pre budúcnosť Slovenska ešte potrebujeme. Toto si musíme uvedomiť hlavne teraz, keď stojíme pred ťažkou úlohou vybudovania nového Slovenska a keď každé naše počínanie pozorne a kriticky sleduje nielen domáca, ale aj zahraničná politická verejnosť, ktorá životaschopnosť nášho národa bude posudzovať podľa výsledkov nami vykonanej práce. Bola by beda nielen nám, ale aj budúcim slovenským pokoleniam, keby sme na tejto skúške neobstáli, keby sme sklamali nádeje slovenského národa.

Aby sa to nestalo, potrebné je, aby sa do budovateľskej práce zapriahly všetky zdravé a konštruktívne sily národa a aby sme pracovali svedomite a zodpovedne. Čím viacej budeme mať zodpovednosti vlastnej, tým menej budeme volať po zodpovednosti cudzej, a čím svedomitejšie budeme plniť svoje povinnosti, tým menej budeme odkázaní na pomoc iného.

Nové štátoprávne postavenie Slovenska, legalizované ústavným zákonom o autonómii Slovenskej krajiny, uložilo nám povinnosti, aké dosiaľ nemala ešte ani jedna generácia slovenského národa. História určila nám čestnú, ale aj ťažkú úlohu, aby sme položili základy novému Slovensku a aby sme takto zaistili trvanlivé jestvovanie slovenskému národu. A tu nesmieme zabúdať na jedno. Budúcnosť Slovenska bude taká, aké budú základy, ktoré mu položí dnešná generácia. Pri vybudovaní nového Slovenska musíme riešiť veľmi mnohé a páľčivé problémy politické, kultúrne, hospodárske a sociálne. Pôjde nám o to, aby sme všetky tieto problémy riešili základne a dôkladne, aby sme ich riešili na osoh a nie na škodu Slovenska a slovenského národa.

Ale aby sme túto ťažkú budovateľskú prácu mohli zdolať, potrebné je, aby na Slovensku hol pokoj a poriadok a aby sa utvorila skutočná jednota slovenského národa. Preto každý, kto dnes akýmkoľvek spôsobom šíri na Slovensku nepokoj, alebo hatí sjednocovací proces národa, je nepriateľom nového Slovenska. Duchovná jednota národa a zachovávanie zákonov sú nevyhnuteľné podmienky nového života na Slovensku. Nič by nemohlo byť také osudné pre budúcnosť Slovenska, ako to, keby sme si neuvedomili, že medzi prvé naše povinnosti patri rešpektovanie právneho poriadku a úcta k platným zákonom. Zákon je základom štátneho života. A zákonitosť je základom aj autonómie Slovenskej krajiny. Preto bude povinnosťou Snemu Slovenskej krajiny zákony nielen tvoriť, ale aj pečlive sa starať, aby zákony boly rešpektované. Z tejto príčiny bude potrebná stála a úzka spolupráca medzi Snemom a vládou, a medzi Snemom a žurnalistikou. Tlač má veliký význam nielen politický, ale aj výchovný, je spojivám medzi ľudom a zákonodarným sborom, preto má možnosť najlepšie vplývať na občianstvo a vychovávať ho k úcte k zákonom. Prosím pánov novinárov o vzájomnú súčinnosť a spoluprácu

Slávny Snem!

Pri tejto slávnostnej príležitosti nemôžem nespomenúť dve mená. Je to meno pána prezidenta dr. Emila Háchu (potlesk), ktorý bol

vyvolený za prezidenta našej republiky minulého roku manifestačnou väčšinou Národného shromaždenia. Pán prezident dr. Emil Hácha, ako hlava štátu Čechov, Slovákov a Karpatských Ukrajincov, teší sa plnej dôvere celého slovenského národa (potlesk). Preto našim vrúcnym želaním je, aby ho Boh pri dobrom zdraví živil, aby ešte veľa rokov mohol spravovať nové Česko-Slovensko na šťastie všetkých jeho národov (potlesk).

Druhý, ktorého musím spomenúť a ktorého meno je nerozlučne spojené s novodobými de jinami slovenského národa, je náš nebohý, ale nikdy nezabudnuteľný Andrej Hlinka (potlesk). Čím bol Andrej Hlinka slovenskému národu, to najlepšie ocení história. No jedno je isté už aj teraz nad všetku pochybnosť Andrej Hlinka sa najviac zaslúžil o to, že dnes otvárame činnosť Snemu Slovenskej krajiny, že slovenský národ si voľne žije a, Boh dá, žiť bude na veky (potlesk). Preto prvý zákon Snemu Slovenskej krajiny bude patriť Andrejovi Hlinkovi (potlesk), aby sa zachovala aj takto večná jeho pamiatka v slovenskom národe (potlesk). Živý Andrei Hlinka bol naším vodcom, mŕtvy Andrej Hlinka ostáva naším programom (potlesk).

Brača Snemu Slovenskej krajiny nech slúži cti a sláve Boha a nech v našej republike prekvitá a vzmáha sa naša drahá Slovenská krajina (potlesk).

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Kým pristúpime k ďalšiemu bodu programu, složí ešte poslanecký sľub pán predseda vlády.

Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal formulu sľubu. (Poslanci vstávajú. )

Tajomník Snemu Foltín (číta):

"Sľubujem, že budem verný Slovenskej krajine a republike Česko-Slovenskej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj plniť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".

Predseda vlády dr. Tiso (podávajúc predsedovi ruku) Sľubujem. (Poslanci si sadnú. )

Predseda (zvoní):

Pristúpime k 4. bodu programu:

4. Voľba dvoch podpredsedov a ich sľub.

Podľa § 5 rokovacieho poriadku predseda Snemu po prevzatí predsedníckej funkcie dá vyvoliť najsamprv dvoch podpredsedov Snemu.

Je tu želanie, aby tato voľba sa nediala hlasovacími lístkami, ale zdvihnutím ruky.

§ 61. odsek 2. rokovacieho poriadku dovoľuje voliť zdvihnutím ruky, keď niet proti tomu námietok.

Chcem dať hlasovať zdvihnutím ruky, a to o obidvoch kandidátoch naraz.

Sú proti tomu nejaké námietky?

Námietok niet. Budeme teda hlasovať zdvihnutím ruky naraz o obidvoch kandidátoch.

Prosím tajomníka Snemu, aby prečítal kandidátnu listinu.

Tajomník Snemu Foltín (číta): Návrh poslanca dr. F r i t z a a spoločníkov: Podpísaní navrhujú, aby za podpredsedov Snemu Slovenskej krajiny boli vyvolení: poslanec dr. Karol Mederly a poslanec Július Stano.

Predseda (zvoní):

Podľa rozhodnutia budeme voliť zdvihnutím ruky

Za skrutátorov pre sčítanie hlasov menujem pána poslanca Ferdinanda Mondoka a pána poslanca Pavla Čarnogurského. Poslanec Mondok sčíta hlasy v úseku pravom a poslanec Čarnogurský v úseku ľavom a na predsedníckej tribúne.

Kto teda súhlasí s prečítanou kandidátnou listinou, ktorou pán poslanec dr. Fritz a spoločníci navrhujú podpredsedov Snemu, nech zdvihne ruku a ponechá ju zdvihnutú do sčítania hlasov svojho úseku. (Deje sa to )

Prosím pánov skrutátorov, aby sčítali hlasy.

(Po sčítaní hlasov).

Prosím pána tajomníka Snemu Foltína, aby oznámil výsledok voľby.

Tajomník snemu Foltín (číta).

Pre kandidátnu listinu odovzdalo sa 62 hlasov.

Predseda (zvoní): Všetci poslanci sa vyslovili za navrhnutých kandidátov, títo sú teda vyvolení za podpredsedov Snemu

Pýtam sa vyvolených pánov, či voľbu prijímajú?

Predseda: Pán poslanec dr. Karol Mederly?

Poslanec dr. Mederly: Prijímam.

Predseda: Pán poslanec Július Stano ?

Poslanec Stano: Prijímam.

Predseda (zvaní): Vyvolení páni prijali svoju funkciu, a preto podľa § 7 rokovacieho poriadku složia sľub do rúk predsedových.

Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal formulu sľubu. (Poslanci vstávajú. )

Tajomník Snemu Foltín (číta):

"Sľubujem, že budem zachovávať zákony a svoj úrad predsednícky nestranne zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. "

Predseda: Pán poslanec dr. Karol Mederly.

Poslanec dr. Mederly (podávajúc predsedovi ruku): Sľubujem.

Predseda: Pán poslanec Július Stano.

Poslanec Stano (podávajúc predsedovi ruku): Sľubujem.

Predseda: Páni podpredsedovia složili sľub ústavou predpísaný, preto ich prosím, aby zaujali svoje miesta na predsedníckej tribúne po obidvoch stranách predsedu.

Týmto je vybavený 4. bod programu a teraz prikročíme k bodu 5.:

5. Voľba 4 zapisovateľov a 4 dozorcov poriadku.

Podľa § 61 rokovacieho poriadku dejú sa tieto voľby hlasovacími lístkami. Ak niet námietok, môže sa hlasovať aj zdvihnutím ruky alebo povstaním.

Je tu želanie, aby sa táto voľba nediala hlasovacími lístkami, ale zdvihnutím ruky.

Chcem dať hlasovať zdvihnutím ruky, preto sa pýtam, či niet proti tomu nejakých námietok ?

Námietok niet. Budeme teda hlasovať zdvihnutím ruky a prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal kandidátnu listinu pre voľbu 4 zapisovateľov.

Tajomník Snemu Foltín (číta): Návrh poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov:

Navrhujeme, aby za zapisovateľov boli vyvolení pp. poslanci: Jozef Šrobár, Vojtech H u s á r e k, Ondrej G e r m u šk a a Jozef Drobný.

Predseda (zvoní): Dám hlasovať o navrhnutých kandidátoch pre funkciu zapisovateľskú zdvihnutím ruky.

Aby nebolo pochybnosti o výsledku hlasovania, dám sčítať hlasy a prosím obidvoch pánov skrutátorov, ktorí sčítali hlasy pri voľbe podpredsedov Snemu, aby znovu sčítali hlasy, a to každý v tom úseku, v ktorom sčítal predtým.

Kto teda súhlasí, aby navrhnutí 4 páni poslanci boli vyvolení za zapisovateľov, nech zdvihne ruku a ponechá ju zdvihnutú do sčítania hlasov svojho úseku. (Deje sa to. )

Prosím pánov skrutátorov, aby sčítali hlasy. (Po sčítaní hlasov):

Prosím pána tajomníka Snemu Foltína, aby oznámil výsledok voľby.

Tajomník Snemu Foltín (číta):

Pre kandidátnu listinu odovzdalo sa 61 hlasov.

Predseda (zvoní): Väčšina sa vyslovila za navrhnutých kandidátov, sú teda vyvolení za zapisovateľov Snemu.

Teraz prikročíme k voľbe 4 dozorcov poriadku, a to tiež zdvihnutím ruky. Prosím pána ta jomníka Snemu, aby prečítal kandidátnu listinu.

Tajomník snemu Foltín (číta): Návrh poslanca Jozefa Šrobára a spoločníkov

Navrhujeme, aby za dozorcov poriadku boli vyvolení pp. poslanci: Vojtech H or á k, Martin M o r h á č. Ján H o ll ý a František S l a m e ň

Predseda (zvoní): Hlasy sa sčítajú tým istým spôsobom, ako pri voľbe predošlej.

Kto súhlasí s navrhovanou kandidátnou liatinou, prosím, aby zdvihol ruku, a pánov skrutátorov prosím, aby sčítali hlasy. (Deje sa to. )

(Po sčítaní hlasov):

Predseda: Prosím pána tajomníka Snemu Foltína, aby oznámil výsledok voľby.

Tajomník Snemu Foltín (číta):

Pre kandidátnu listinu sa odovzdalo 63 hlasov.

Predseda (zvoní): Všetci poslanci sa vyšlo vili za navrhnutých kandidátov, sú teda vyvolení za dozorcov poriadku.

Predseda: Konečne prikročíme k poslednému bodu programu, ktorým je

5. Voľba výborov.

Oznamujem, že na dnešnej schôdzke vyvolíme členov výboru iniciatívneho, rozpočtového, imunitného a ústavno-právneho

Všetky 4 výbory vyvolia sa z pléna.

Ak niet námietok, deje sa voľba zdvihnutím ruky podľa § 61 rokovacieho poriadku.

Námietok niet, preto budenie voliť všetky 4 výbory zdvihnutím ruky.

Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal najsamprv kandidátnu listinu do výboru iniciatívneho.

Tajomník Snemu Foltín (číta):

Do výboru iniciatívneho kandidovaní sú páni poslanci: dr. Karol K o r p e r, Pavel Čarnogurský, dr. Pavel O p l u š t i l, Vincenc B o l e č e k, Tido J. Gašpar, Ján Mora, Ján Eszterházy a Ján H o l l ý.

Predseda (zvoní): Kto s navrhovanými súhlasí, prosím, aby zdvihol ruku. (Deje sa to. ) To je väčšina. Sú vyvolení.

Predseda (zvoní): Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal kandidátnu listinu do výboru rozpočtového.

Tajomník Snemu Foltín (číta):

Do výboru rozpočtového kandidovaní sú páni poslanci: dr. P r u ž i n s k ý, dr. P ol y á k, dr. ing. Zaťko, ing. K a r m as i n, Líška, dr. F i l k o r n, M e d r i ck ý, dr. K l i n d a, D a n i h e l, Č a v o jský, Florek a Husárek. Predseda (zvoní): Kto s navrhovanými súhlasí, prosím, aby zdvihol ruku. (Deje sa to. ) To je väčšina. Sú vyvolení.

Predseda (zvoní). Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečkal kandidátmi listinu do výboru imunitného.

Tajomník Snemu Foltín (číta):

Do výboru imunitného kandidovaní sú páni poslanci: dr. F r i t z, dr. M e d e r l y, dr. H u ť k a, dr. K l i n d a, Ján M a g u t h, dr. Hudec, Moravčíka Mach. Predseda (zvoní): Kto s navrhovanými súhlasí, prosím, aby zdvihol ruku (Deje sa to. ) To je väčšina. Sú vyvolení

Predseda (zvoní): Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal kandidátnu listinu do výboru ústavno-právneho.

Tajomník Snemu Foltín (číta): Návrh poslanca (Gejzu M e dri c k é h o a spoločníkov:

Navrhujeme, aby sa v smysle § 2 odseku 2 rokovacieho poriadku zriadil výbor ústavno-právny; za jeho členov navrhujeme pánov poslancov: dr. Baday, dr. Fritz, dr. P r u ž i n s k ý, dr. Mederly, dr. ing. Zaťko, Stano, dr. K l i nd a a dr. Hudec.

Predseda (zvoní): Kto s návrhom súhlasí, prosím, aby zdvihol ruku. (Deje sa to. ) To je väčšina. Výbor ústavno-právny sa zriaďuje a navrhovaní poslanci sú vyvolení.

Týmto je úplne vyčerpaný program dnešnej schôdzky, preto túto historickú schôdzku zakľučujem a zároveň oznamujem, že najbližšia schôdzka Snemu bude svolaná písomne.

Koniec schôdzky o 12. hod. 38 min.