Dokument je dostupný aj vo formátoch: zap.pdf

Zápisnica

Zápisnica


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA X. volebné obdobie

Zápisnica

z 1. /ustanovujúcej/ schôdze Ústavnoprávneho  výboru Slovenskej národnej rady, konanej 23. júna       1992 v budove Slovenskej národnej rady. Župné nám.         12, Bratislava /miestnosť č. 250/

Prítomní členovia výboru: M.    Sečánsky,    predseda výboru,

P.    Brňák, Š.    Daňo, A. Draxlerová,

M.    Ďurišinová, R. Fico, Ľ. Fogaš,

M.    Fehér, P.    Hrušovský, J. Korec,

Š.    Kuriščák,    F. Mikloško, V. Sojka,

J.    Sokol, S.    Šárossy, M. Vajda, A. Zoričák;

Ospravedlnený člen výboru: I. Móri;

Prítomný za Kanceláriu SNR: v. Dzúrik, tajomník výboru;

Program:

1.   Voľba podpredsedu výboru

2.   Voľba overovateľov výboru

3.  Rôzne

Ustanovujúcu schôdzu výboru otvoril a viedol predseda výboru M. Sečánsky. Privítal prítomných členov výboru a informoval ich o programe rokovania.

Úvodom sa jednotliví členovia výboru predstavili a informovali o svojom doterajšom pracovnom pôsobení.

K bodu 1

V  zmysle politickej dohody poslaneckých klubov bol navrhnutý za podpredsedu Ústavnoprávneho výboru SNR poslanec P. Hrušovský, ktorý sa kandidatúry vzdal.

Za podpredsedu výboru bol potom zvolený poslanec P. Brňák /viď uznesenie č. 1/.

K bodu 2

Za overovateľov výboru, ktorí majú za povinnosť overovať uznesenia a zápisnice výboru boli navrhnutí: poslankyňa A. Draxlerová a poslanec R. Fico.

Iný návrh nebol predložený. Obidva návrhy boli schválené /viď uznesenie č. 2/.

K bodu 3

V rámci bodu rôzne prebehla krátka diskusia o koncepcii práce výboru a obsahovom zameraní výboru z hľadiska jeho pôsobnosti.

Na záver predseda výboru M. Sečánsky poďakoval poslancom sa účasť a ukončil 1. schôdzu výboru.

Anna Draxelerová, v. r. Overovateľka

JUDr. Milan Sečánsky, v. r. predseda výboru