Dokument je dostupný aj vo formátoch: zazn.pdf

Stenografická správa o 17. schôdzi Slovenskej národnej rady konanej 30. novembra 1989

Stenozáznam


Stenografická správa

o 17. schôdzi Slovenskej národnej rady

konanej 30. novembra 1989


17. schôdza Slovenskej národnej rady

P r í t o m n í:

predseda Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, podpredsedovia SNR Dezider K r o c s á n y, Ján Gajdošík, Anna Rybnikárová, Kamil Brodziansky.

Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky: predseda vlády Pavol H r i v n á k, prvý podpredseda vlády Štefan M u r í n, podpredseda vlády a predseda Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj Vladimír Lexa, minister financií, cien a miezd František M i š e j e, minister výstavby a stavebníctva Ivan Š t e i s, minister zdravotníctva a sociálnych vecí Anton M o l n á r, minister vnútra a životného prostredia Štefan L a z a r, minister priemyslu Štefan U r b a n, minister poľnohospodárstva a výživy Július V a r g a, minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Vladimír M a rg o t i n, minister obchodu a cestovného ruchu Kazimír Nagy, minister predseda Výboru ľudovej kontroly Štefan Ferencei.

Generálny prokurátor SSR Pavol K i s.

Predseda Najvyššieho súdu SSR Ján B a n č u c a.

Vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR.

123 poslancov podľa listiny o prítomnosti.


Stenografická s p r á v a

o 17. schôdzi Slovenskej národnej rady

konanej 30. novembra 1989

/začiatok schôdze o 14. 00 hodine/ Predseda SNR V. Šalgovič:

Súdružky poslankyne súdruhovia poslanci,

dovoľte mi, aby som vás všetkých privítal na dnešnej schôdzi. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pri posudzovaní súčasnej politickej situácie pred dvoma dňami rozhodlo o zvolaní Slovenskej národnej rady. Toto rozhodnutie vyplynulo z príslušnosti Slovenskej národnej rady ako najvyššieho zastupiteľského a jediného zákonodarného orgánu Slovenskej socialistickej republiky zaujať stanovisko k súčasnému vnútropolitickému vývoju v našej spoločnosti. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vychádzalo s toho ako to vyjadrilo aj vo svojom vyhlásení z 28. novembra 1989, že ďalšie stupňovanie napätia môže ohroziť samotné základy nášho spoločenského zriadenia a národnú prosperitu v dlhodobom rozvoji. K takémuto závoru sme došli na základe kolektívneho posúdenia príčin terajšieho spoločenského napätia. K zvolaniu dnešnej schôdze nás viedla naša zodpovednosť ako volených zástupcov voči ľudu a za ďalší rozvoj spoločnosti, zodpovednosť za hľadanie a nachádzanie východísk z krízovej situácie.

Navrhujem, aby schôdza Slovenskej národnej rady na základe vyhlásenia Slovenskej národnej rady rokovala o spoločenskej situácii a zaujala ďalšie stanovisko.


- 2 Ďalšie body programu navrhne súdruh Krocsány, ktorý bude schôdzi predsedať.

Chcem vás však oboznámiť, že som požiadal predsedu Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a prvého tajomníka ÚV KSS súdruha Janáka o uvoľnenie z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady v súvislosti s odchodom na dôchodok a zo zdravotných dôvodov. Zároveň žiadam o uvoľnenie z členstva v Predsedníctve Slovenskej národnej rady.

Prosím teraz súdruha Dezidera Kcocsánya, aby viedol ďalšie rokovanie.

Podpredseda D. Krocsány:

Podľa prezenčných listín je na dnešnom rokovaní prítomných 123 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného

zákona o Československej federácii je Slovenská národná rada schopná sa uznášať.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

vypočuli sme si rozhodnutie súdruha Šalgoviča. Navrhujem, aby Slovenská národná rada prijala nasledovné uznesenie:

a/ b e r i e  n a  v e d o m i e

žiadosť Viliama Šalgoviča o uvoľnenie z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady a člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

b/ podľa paragrafu 4 písmeno k/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku slovenskej národnej rady odvoláva Viliama Šalgoviča z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady a člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.


- 3 Kto súhlasí s návrhom uznášania nech zdvihne ruku!

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto. /

Zisťujem, že slovenská národná rada odvolala súdruha Viliama Šalgoviča z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady a člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady na jeho vlastnú žiadosť.

Vážené poslankyne a poslanci,

dovoľte mi vo vašom mene poďakovať súdruhovi Viliamovi Šalgovičovi za jeho doterajšiu dlhoročnú prácu na čele najvyššieho zastupiteľského orgánu Slovenskej socialistickej republiky. Počas takmer päťnásťročného pôsobenia v tejto funkcii súdruh Šalgovič uplatňoval svoje bohato životné a politické skúsenosti. Veríme, že ich bude i naďalej odovzdávať v rámci svojej poslaneckej činnosti. Želame pevné zdravie, spokojnosť v osobnom živote.

/Potlesk. /

Súdružky a súdruhovia,

predkladám tento návrh programu dnešnej schôdze: po prvé: Voľba predsedu Slovenskej národnej rady

po druhé: Vystúpenie predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky k najdôležitejším úlohám vlády Slovenskej socialistickej republiky vyplývajúcim zo súčasnej situácie

po tretie: Prijatie vyhlásenia Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii


- 4 po štvrté: Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej

národnej rady za obdobie od 31. októbra do 30. novembra 1989

po plate: otázky poslancov

Navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenia programu? /Nikto. /

Ešte raz sa pýtam. Má niekto návrh na doplnenie programu?

/Nikto. /

Ak nie, dávam o návrhu programu hlasovať.

Kto ju za predložený program nech zdvihne ruku:

/Hlasovanie. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Nikto. /

Zisťujem, že sme program 17. schôdze Slovenskej národnej rady schválili.

Prvým bodom programu je voľba predsedu Slovenskej národnej rady. O slovo sa prihlásil súdruh poslanec F u t e j. Dávam mu slovo.


- 5 Poslanec D. Futej:

Vážená Slovenská národná rada vážené súdružky a súdruhovia vážení priatelila,.

dovoľte, aby som predniesol návrh na nového predsedu z poverenia poslancov a členov Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu i v mene Klubu poslancov SNR - komunistov.

Predkladám návrh na súdruha Ing. Rudolfa Schustera. Narodil sa 4. januára 1934 v Košiciach, pochádza zo sedemčlennej robotníckej rodiny z Medzeva, je členom Komunistickej strany Československa, národnosti slovenskej. Po

 

skončení Slovenskej vysokej školy technickej pracoval ako projektant, neskôr ako vedecký pracovník Slovenskej akadémiu vied v Bratislave. V ďalších rokoch pracoval vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach, v roku 1974 bol zvolený za poslanca Mestského národného výboru v Košiciach a neskôr v roku 1983 bol zvolený za primátora mesta Košíc. V roku 1986 bol zvolený za poslanca Východoslovenského kraja a za jeho predsedu. Súčasne ho voliči zvolili i za poslanca Slovenskej národnej rady. Ako všetci dobre vieme a ho poznáte, vždy veľmi aktívne vystupoval na Zasadnutiach Slovenskej národnej rady, osobitne bol veľmi aktívny vo výbore, v ktorom pracoval. Ide o pracovitého funkcionára, ktorý vo svojej práci sa opiera o názory svojich voličov, obhajuje ich názory, je dobrým odborníkom. Pod jeho vedením sa na jednotlivých stupňoch národných výborov, na ktorých pracoval, uskutočnili mnohé pozitívne zmeny vo výstavbe mesta Košíc, ale i celého Východoslovenského kraja. Posledne si pamätajú najmä vo východoslovenskom kraji


- 6 a osobitne občania mesta Košíc, s akou húževnatosťou pristúpil za to, aby boli vybudované vodovodné siete, aby bol včas pre každú domácnosť dostatok pitnej vody.

Pozitívne treba hodnotiť jeho zásluhy na urýchlenie dovedenia aj iných vecí, ktoré sa v kraji vyskytujú, najmä pokiaľ na týka služieb a iných voči, ktoré sú dnes tak dôležité pre obyvateľstvo.

Nemalé zásluhy má poslanec súdruh Schuster i v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Tu by som chcel podotknúť, že to je prakticky jeho koníček starať sa o ochranu životného prostredia, má rád prírodu a úzko spolupracuje s okresným i mestským výborom ochrancov prírody.

Jeho principiálne stanovisko a názory formuluje vždy vo svojich záveroch správne na jednotlivých stupňoch národných výborov vo Východoslovenskom kraji. Má dobý vzťah k voličom, snaží sa, aby námety, ktoré sú predkladané jeho voličmi, boli plnené. Jeho stanoviská a návrhy na riešenie, na problémy sú vždy racionálne, sleduje zlepšiť sociálne, právne istoty našich občanov. Blízky spolupracovníci o ňom hovoria, že skôr vždy dopredu myslí, i výhľad naznačuje a rysuje dopredu. Myslím si, že to je u neho dobre. Má dobrý vzťah aj k tvojim spolupracovníkom a k okoliu. Vzhľadom na jeho prirodzený vývoj a osvedčenie sa na detarajších funkciách - hovoril som predtým s jednotli s jednotlivými politickými stranami, s ich klubmi poslancov, ktoré sú tu - nemajú námietky proti návrhu na súdruha Schustera.

Preto odporúčam tento návrh a som presvedčený, že je to návrh správny.

Ďakujem za pozornosť.

/Potlesk. /


- 7 Podpredseda p. Krocsány;

Súdružky a súdruhovia poslanci.

 

počuli ste návrh. Má niekto k nemu pripomienky alebo iný návrh? Súdruh poslanec Minarovič.

Poslanec S. Minarovič;

Vážená Slovenská národná rada,

z poverenia Klubu poslancov - členov strany slobody a Klubu poslancov - členov strany slovenskej obrody predkladám návrh kandidáta na predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Jozefa Širotňáka.

Ing. Jozef Širotňák je narodený 6. 4. 1939 v Novej Vsi, okres Prešov. Pôvodné povolanie - hutný inžinier. Inžinier Jozef Širotňák je členom Sekretariátu Ústredného výboru Strany slobody a tajomníkom východoslovenského krajského výboru strany slobody. Poslancom Slovenskej národnej rady je druhé volebné obdobie a pracuje vo Výbore SNR pre kultúru a výchovu. Priateľa Jozefa Širotňáka poznám desať rokov ako veľmi schopného, iniciatívneho pracovníka s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami.

Odporúčam Slovenskej národnej rade, aby vyjadrila Inžinierovi Jozefovi Širotňákovi dôveru a zvolila ho za predsedu Slovenskej národnej rady.

/Potlesk. /


- 8 Podpredseda P. Krocsány:

Ďakujem poslancovi Minarovičovi.

Kto sa hlási ďalej? Máte ešte iné návrhy, súdružky a súdruhovia? Súdružka poslankyňa Rybnikárová.

Podpredsedníčka A. Rybnikárová:

Vážená slovenská národná rada,

dovoľte, aby sme mohli prerušiť naše rokovania, aby sme návrh, ktorý sme dávali v klube komunistických poslancov na kandidáta za Klub poslancov SNR - komunistov súdruha Schustera posúdili v súvislosti s ďalším predloženým návrhom sesterských, bratských politických strán, aby Slovenská narodná rada návrhy seriózne posúdila. Ak poslanci majú ešte ďalšie návrhy, aby ich vyjadrili a pristupovali sme k voľbám s viacerými kandidátmi. V tejto súvislosti aby sme volili z viacerých kandidátov predstaviteľa Slovenského národa, ktorý bude predstavovať všetky vrstvy našej spoločnosti, ktorý bude mať dôveru ľudu. Aby sme tieto návrhy mohli zvážiť vzhľadom k tomu, čo tu bolo povedané.

Ďakujem.

Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem súdružke Rybnikárovej. Kto sa hlási ďalej? Súdruh poslanec Majer.


- 9 Poslanec J. Majer:

Vážená Slovenská národná rada,

odporúčam návrh proti návrhu súdružky Rybnikárovej aby sa tajnými voľbami, ako je to v paragrafe 27 bod 3/ rokovacieho poriadku SNR, zvolil predseda s dvoch kandidátov bez prerušenia schôdze. Na lístky, s ktorými sa bude hlasovať, treba dopísať meno druhého Kandidáta. Nech sa urobí krátka prestávka a po nej aby sme volili bez nejakého ďalšieho poradenia sa. Ďakujem pekne.

Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem. Súdruh poslanec V. Mináč. Poslanec V. Mináč:

Vážené poslankyne vážení poslanci,

toto zhromaždenie, Slovenská národná rada, bude o chvíľu rozhodovať o základných veciach Slovenskej socialistickej republiky. Treba sa na to pripraviť. Treba byť nielen vševedúci, ako doteraz bola Komunistická strana Slovenska, ale aj trochu dopredu vidiaci, aj trochu takí aby sme vedeli, že sme prehrali na mnohých športových štadiónoch, aby som hovoril športovým dialektom a že niet vlastná už dnes takého štadiónu, na ktorom by komunisti mohli vyhrávať bezostyšne. Myslím si kandidatúra súdruha Schustera je dobrá a správna, ale my, ktorí sme už strašne dlhé veky v najvyšších grémiách strany si myslí-


- 10 me, že z dnešného predsedníctva je to jediný, ktorý má dôveru ľudu. A preto si myslíme, ja si myslím, že by mal byť vedúcim tajomníkom strany. To pravdaže nepatrí sem. Iba viem, že ho sem presunuli z taktických dôvodov.

Ja poznám súdruha Širotňáka, no strašne dlho. Je to človek socialistický. To nie je nejaký vagabund, ktorý by nám chcel zničiť socializmus. Je to človek prísny, je to človek, ktorý pozná ľudské trápenie, ktorého pozná ľud. Ja sa necítim zaviazaný ničím, iba svojím svedomím, ja som vám to už raz povedal tu, že nikto vás tu nezaväzuje, iba vlastné svedomie a vlastní voliči. A zaviazaný súc iba vlastnými voličmi a iba vlastným svedomím, z tých dôvodov ktoré som vám povedal, súhlasím s návrhom Strany slobody a Strany slovenskej obrody.

Ďakujem.

/Potlesk. /

Podpredseda P. Krocsány:

Ďakujem súdruhovi poslancovi Mináčovi. Kto sa hlási ďalej? Súdruh poslanec Marko.

Poslanec M. Marko:

Ja sa hlásim plne k predloženému návrhu na súdruha Schustera, no dovoľte mi povedať niekoľko slov o tom, že tento protinávrh našich partnerských strán je logickým zákonitým vyústením toho princípu, ktorý právo v minulých dňoch akcentoval Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a aj Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, čiže zásady vťahovania všetkých konštruktívnych politických síl do nášho verejného a politického života.


- 11 Ja som sám rád, že naša Slovenská národná rada tento princíp v minulosti uplatňovala, uplatňovala ho aj fakticky v zložení našich najvyšších orgánov Slovenskej národnej rady, v ktorej podpredsedovia, členovia predsedníctva predstavujú širokú škálu politických síl v tomto štáte, v tomto národe, v tejto republike. Tak isto si myslím, že aj v budúcnosti budeme musieť tento princíp v oveľa širšej miere uplatniť. A myslím si tiež, že aj na rokovaní Slovenskej národnej rady mali by sme preskúmať ďalšie možnosti ako tento princíp uplatniť v zložení predsedníctva, resp. iných organov. Tento základný princíp sa musí čoraz viacej uplatňovať. Ja pracujem so súdruhom Širotňákom vo výbore Slovenskej národnej rady, je to cenný človek, skúmavý človek a povedal by som, že som veľmi rad, že v tejto krajine nám vyrástlo mnoho takýchto vzácnych ľudí, ktorí pomáhajú presadzovať správne princípy socialistického rozvoja tejto krajiny. Ja s ním dlho spolupracujem sám sa nazdávam, že v budúcnosti ho treba navrhovať do významných politických funkcií. V tejto etape však chcem plno podporiť návrh na súdruha Schustera, odporúčam ostatným poslancom, aby sme sa na tomto maximálne ujednotili a tým, aby sme princíp širokého pluralizmu v rámci Národného frontu a vťahovania pokrokových socialistických síl plne uplatnili v zložení predsedníctva a ostatných orgánov Slovenskej národnej rady.

Podpredseda D. Krocsány:

ďakujem poslancovi súdruhovi Mackovi. Hlási sa ešte niekto?

Súdružka poslankyňa Kulinová.


- 12 Poslankyňa D. Kulinová;

Vážené súdružky vážení súdruhovia,

myslím si, že skutočne dnes treba vážiť situáciu aká je, treba ju vidieť veľmi reálne a takto k nej treba i pristupovať, aj ako poslanci Slovenskej národnej rady musíme k nej takto pristupovať. Ja si myslím, že návrh, ktorý tu bol prednesený na súdruha Schustera, je skutočne veľmi správny. Je to čestný človek, je to správny človek. Poznám aj súdruha Širotňáka z nášho výboru, je to tak isto správny človek na svojom mieste. Ale ja si myslím, vážené súdružky, súdruhovia, že my by sme mali teraz v rámci prehlbovania socialistickej demokracie pristúpiť na návrh tajných volieb.

Ďakujem.

/Potlesk. /

Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem. O slovo sa hlási súdruh poslanec Futej. Poslanec D. Futej:

Vážená Slovenská národná rada súdružky a súdruhovia,

súhlasím so súdružkou Kulinovou, že treba pristúpiť k tajným voľbám.

Chcel by som ťa, vážený poslanec súdruh Mináč ubezpečiť, že nemám o tom vedomosti, že by išlo o hru v komunistickej strane, že chce presúvať súdruha Schustera do Slo-


- 13 venskej národnej rady, aby nemohol vymeniť vedúceho tajomníka. O takomto postupe alebo taktike som nikde nepočul a myslím si, že si nepravdivo informovaný. Keď som dobre nepočul, bude prestávka, vysvetlíme si to. Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem. Súdruh Schuster. Poslanec R. Schuster:

Chcel by som vysvetliť celú záležitosť. Ja som bol zvolený do Predsedníctva ÚV KSS, pravda, za mojej neprítomnosti. Nebolo so mnou hovorené, bol som doma, pretože som sa mal zúčastniť dialógu. Faktom je, pravdou je to, že na so mnou uvažovalo ako s tajomníkom ÚV KSS, o čom som ja nevedel. Musím čestne prehlásiť, že som obidva tieto funkcie odmietol, pretože sa na ne necítim. Z tohoto dôvodu Chcem, aby bolo medzi nami jasno, ako na skutočnosť odohrala, tak ako to naniesol aj súdruh Mináč.

Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem súdruhovi Schusterovi. Hlási sa ešte niekto?

/Nikto. /

Predtým, než prikročíme k hlasovaniu, máme rozhodnúť o návrhu poslankyne Rybnikárovej, ktorá navrhovala prerušiť naše rokovanie a poslanca Majera, ktorý navrhoval pokračovať bez prerušenia schôdze. S týmto sa musíme demokratickým spôsobom vysporiadať.


- 14 Kto je za pokračovanie rokovania bez prerušenia schôdze, nech zdvihne ruku!

/väčšina poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto na zdržal hlasovania?

/Jeden. /

Pokračujeme v rokovaní. Konštatujem, to na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady boli navrhnutí poslanci Schuster Rudolfa Širotňák Jozef.

Voľba predsedu Slovenskej národnej rady sa vykoná v zmysle paragrafu 27 odsek 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady tajným hlasovaním. Preto vám budú rozdané hlasovacie lístky. Prerušujem rokovanie na 30 minút na prípravu hlasovacích lístkov.

/Po prestávke. / Súdružky a súdruhovia.

Hlasovacie lístky sú pripravené, môžeme pokračovať v rokavaní.

Súdružky a súdruhovia.

k hlasovaniu takéto upozornenie: v prípade, ak hlasovací lístok ponecháte v takom stave, ako vám bol daný, ak nevyškrtnete ani jedného kandidáta alebo oboch, je lístok neplatný. Teda, jedného z dvoch treba voliť.


- 15 Prosím overovateľov Slovenskej národnej rady, ktorých sme zvolili na ustavujúcej schôdzi, poslancov Jána Majera Jozefa Pócsa, Veroniku Špálkovú, Viliama Volku a Evu Zámečníkovú, aby po skončení volieb spočítali hlasy. K dispozícií je na to miestnosť číslo 112 na prvom poschodí. Prosím poslancov, aby po vykonaní volieb znovu zaujali miesto v zasadacej siení.

Súdružky a súdruhovia prikročíme k voľbe.

Hlasovacie lístky môžete upraviť vo vyznačených priestoroch nachádzajúcich sa vzadu za predsedníctvom. V záujme plynulosti voľby odporúčam postupovať tak, aby sme za predsedníctvo vchádzali po mojej ľavej strane.

/Vykonanie voľby. / Podpredseda D. Krocsány:

Vážené poslankyne a vážení poslanci, pýtam sa, či všetci poslanci vykonali voľbu?

Áno.

Ďakujem.

Prosím overovateľov Slovenskej národnej rady, aby sa odobrali do určenej miestnosti a spočítali hlasy.

Teraz by som prosil súdruha predsedu vlády Hrivňáka, aby sa ujal slova.


- 16 Predseda vlády SSR P. Hrivnák:

Vážené poslankyne,

vážení poslanci,

súdruh podpredseda,

vážení občania,

nevystupujem pred Slovenskou národnou radou s programovým vyhlásením. S odpočtom programového vyhlásenia som vystúpil nedávno. Považujem však za potrebné zaujať stanovisko k niektorým aktuálnym úlohám vlády Slovenskej socialistickej republiky v zmenených, i v týchto dnes nám daných podmienkach. Všetci si uvedomujeme zložitosť súčasnej politickej situácie, v ktorej sa nachádzame. Sledovali ste rokovanie Federálneho zhromaždenia, ktoré prijalo úpravy v Ústave Československej socialistickej republiky pokiaľ ide o vedúcu úlohu Komunistickej strany Československa, postavenie Národného frontu a zameranie kultúrnej politiky rozvoja vzdelania, výchovy a vyučovania. Vychádzajúc z týchto skutočnosti vystupuje do popredia naliehavosť zvýšenia riadiacej činnosti federálnej i národných vlád. Vláda Slovenskej socialistickej republiky vo vedomí svojej ústavnej zodpovednosti preberá plnú zodpovednosť za plnenie funkcií v oblasti hospodárskej, sociálnej, kultúrno-výchovnej a mocensko-správnej. Aby mohla v nových podmienkach úspešne plniť tieto úlohy, je rozhodnutá viesť tvorivý a demokratický dialóg so všetkými, ktorým leží na srdci osud ďalšieho rozvoja našej vlasti. Rokujeme a politickými stranami, vedieme dialóg s občianskou iniciatívou Verejnosť proti násiliu. Dnes som sa stretol s predstaviteľmi tohoto hnutia.


- 17 I keď toto vystúpenie nemožno chápať ako ucelený rozbor situácie, považujem za potrebné uviesť, z ktorých základných zásad bude vláda vychádzať vo svojej činnosti.

Vychádzajúc z ústavnej funkcie Slovenskej národnej rady ako predstaviteľky národnej zvrchovanosti a svojbytnosti slovenského národa a najvyššieho orgánu štátnej moci v Slovenskej socialistickej republike, si nová situácia vyžaduje, aby vláda pravidelne a častejšie ako bolo doteraz predstupovala pred Slovenskú národnú radu, ako si plní svoje úlohy vyplývajúce jej z ústavných funkcií. Týmto demokratickejším postupom chceme dosiahnuť, aby poslanci vyjadrovali svoje názory na spôsoby riešenia závažných celospoločenských úloh a problémov, v podmienkach vznikajúceho politického pluralizmu vláda Slovenskej socialistickej republiky chce a bude zabezpečovať dôsledne všetky tri svoje ústavné funkcie. Pri výkone týchto funkcií bude dôsledne dodržiavať princípy socialistickej demokracie. Budeme vytvárať podmienky slobodného rozvoja a pôsobenia všetkých demokratických síl, najmä politických strán a spoločenských organizácií, ako aj iných zoskupení občanov, vrátane občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a pre ich aktívnu účasť na formovaní štátnej politiky. Jednoznačne počítame s tým, že vláda nebude pôsobiť ako vláda jednej politickej strany, ale ako vláda zložená zo zástupcov viacerých politických strán a nepartajných občanov - nestraníkov. Neuzatvárame sa ani pred tým, aby vo vláde boli primerane zastúpené aj iné organizácie, ktoré sa vytvoria v budúcnosti. Návrh na obnovu zloženia vlády predložím Predsedníctvu Slovenskej národnej rady do 8. decembra pritom budeme dbať, aby v týchto zložitých a krízových podmienkach vláda bola doplnená z odborníkov a organizátorov, ktorí budú schopní riešiť naliehavé problémy a úlohy


- 18 hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenska a vyviesť demokratickými formami vládnutia našu spoločnosť a našu ekonomiku z tohto, dnes možno označiť, krízového stavu.

Vysoké nároky a požiadavky na plnú kompetentnosť sa však týkajú nielen členov vlády, ale aj vedúcich predstaviteľov a všetkých pracovníkov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov. Obdobnému vývoju budeme napomáhať aj v štruktúre štátných orgánov v krajoch, okresoch a obciach. Osobitne chcem zdôrazniť, že nepôjde o zmeny za každú cenu, že podporujeme zotrvanie vo funkciách, tých, ktorí majú pre ich výkon odborné, politické a v neposlednom rade i morálne predpoklady.

Čas nedovolí, aby som o jednotlivých funkciách a konkrétnych úlohách vlády hovoril podrobne. Napriek tomu považujem za potrebné zvýrazniť aspoň niektoré najnaliehavejšie úlohy.

V oblasti hospodársko-organizátorskej bude potrebné v prvom rade doviesť do ucelenej komplexnej podoby začatú hospodársku reformu a v budúcom roku zabezpečiť jej uplatňovanie, všetkých jej princípov a zásad vrátane tých, ktoré sú premietnuté do nových zákonných úprav. Hospodárku reformu nemožno však považovať za uzavretú, ale naopak, za otvorenú, pretože zdokonaľovanie riadenia ekonomiky v spoločnosti je proces nepretržitý. Napríklad už dnes vieme že sa znovu musíme zaoberať otázkami podnikateľskej činnosti, najmä podnikateľskej činnosti občanov. A keďže sa chceme riadiť zásadou zvrchovanosti zákona ako základným atribútom právneho štátu, musíme aj rámec pre podnikateľskú činnosť upraviť.


- 19 K prestavbe budeme musieť pristupovať dôsledne, aby sme čím skôr uvoľnili tvorivé sily, ktoré umožnia urýchlenie nášho rozvoja tak, aby sme sa včlenili do prúdu moderného svetového vývoja. Od toho závisí aj to, či obstojíme v súťaží s vyspelými ekonomikami. Preto budeme a musíme konať tak, aby sa kvalifikovaní, morálne bezúhonní ľudia dostali do riadiacich funkcii. To je nevyhnutný predpoklad uvoľnenia takých dynamizujúcich faktorov rozvoja, ako sú odvaha, iniciatíva, pružnosť, samostatnosť a zodpovednosť.

Pokiaľ ide o kultúrno-výchovnú činnosť chcem aspoň stručne uviesť, že vláda bude vytvárať podmienky pre slobodný rozvoj kultúry umeleckej činnosti všetkých tvorcov. Činnosť štátu v tejto oblasti obmedzenie na úlohy. Ktoré môže zabezpečovať iba štát, ako napríklad investičnú výstavbu, finančné zabezpečovanie kultúry. Štátne orgány nebudú v budúcnosti zasahovať do iných činností. Napríklad nebudú sa schvaľovať odlišné a dramaturgické plány, zasahovať do zverejňovania a rozširovania umeleckých diel. Zásahy štátu však v tejto oblasti uplatníme ale obmedzíme výlúčne na zabránenie antihusárnych, antisocialistických a iných nepriateľských prejavov.

Systém štruktúra a obsahová náplň nášho školstva je v súčasnosti podrobená hlbokým analýzam. Nedá sa tiež dnes o tom širšie hovoriť. Vláda však bude robiť opatrenia, aby sa tieto analýzy urýchlene dokončili, bol pripravený komplexný návrh na reformu školstva a celého výchovnovzdelávacieho systému vrátane vzdelávania dospelých s ktorým predstúpime pred zákonodarný orgán, ale i pred celú verejnosť sledujúc cieľ, aby sme v našej spoločnosti vytvorili stabilnejší školský a vzdelávací systém, ktorý bude zodpovedať potrebám rozvoja vzdelanosti spoločnosti, najnovším poznatkom vedy, výskumu a zásadám humanizmu.

- 20 Zložitosť súčasnej krízovej situácie s plnou otvorenosťou a naliehavosťou ukázala nevyhnutnú potrebu dotvorenia a správneho fungovania právneho socialistického štátu. Základným princípom pri riešení tejto úlohy musí byť zvrchovanosť ústavy a zákonov. Osobitne podčiarkujem, že zákony musia platiť rovnako pre všetkých, pre občanov i organizácie a predovšetkým i pre štát a jeho orgány. Zákony ktoré si sami na tejto pôde, teda prostredníctvom zákonodarných orgánov prijmeme, musíme v prvom rade my a všetky štátne orgány dôsledne dodržiavať. Každé porušenie zákona Je závažnou vecou. Ale porušenie zákona štátnym orgánom zneužitie moci, je porušením socialistickej zákonnosti ktorá v konečnom dôsledku sa obracia proti nám i proti štátu.

Naliehavou súčasťou tohoto úsilia je vypracovanie príprava a prijatie radu nových zákonov tak na federálnej ako i republikovej úrovni, predovšetkým prijatie novej ústavy, resp. nových ústav, ktoré okrem iného podstatne prehĺbia občianske práva a slobody, zabezpečia dôkladnejšie a účinnejšie fungovanie federatívneho usporiadania v našom štáte, a to v oblasti mocensko-správnej. Viaceré zamýšľané, niektoré už pripravované zákonné úpravy však narážajú už dnes na bariéru platnej ústavy, ako napríklad zákonná úprava individuálneho podnikania i niektoré ďalšie. Aj za cenu ďalších čiastkových novelizácií ústavy, k akej došlo i včera vo Federálnom zhromaždení, nemali by sme s prípravou a prijatím najnaliehavejších zákonov meškať. Nič nám nebráni už v celkom krátkej budúcnosti zvážiť zrušenie niektorých zákonov alebo ich jednotlivých ustanovení, ako napríklad zákonné opatrenie na upevnenie ochrany verejného poriadku, úpravu štátneho dozoru. Spolu s federálnymi orgánmi musíme urýchliť ďalej prípravu zákona o


- 21 zhromažďovaní, zákona o združovaní, petičného zákona, tlačového zákona, volebných zákonov do zastupiteľských zborov a podobne, a to tak, aby nové zákony plne zodpovedali záverečnému aktu prijatému na následnej viedenskej konferencii signatárskych štátov, konferencií o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorý sme prijali.

Aj so zreteľom na hlasy verejnosti prejavené na demonštráciách v posledných dňoch, znovu sa musíme zamyslieť i nad otázkami súvisiacimi s prípravou novej ústavy, nad otázkami úpravy štátnych národných symbolov a podobne, čo je tiež predmetom požiadaviek občianskych iniciatív. Zároveň zdôrazňujem, že nová ústava, resp. ústavy musia vychádzať z plného rešpektovania základných východísk každej federácie, teda predovšetkým z postulátu originálnej pôsobnosti republík a suverénnych národov, ktoré sa združujú do federácie.

K úloha v ekonomickej oblasti. Za bezprostrednú úlohu vlády v tejto oblasti považujeme plynulý chod našej ekonomiky. Bez toho sú iluzórne nástojčivo kladené požiadavky na bohatší vnútorný trh, rýchlejšie riešenie bytového a ekologického problému alebo iných naliehavých potrieb spoločnosti. Vláda k tomu urobila viaceré konkrétne kroky. Ministri i aparáty ministerstiev sú v stálom kontakte so štátnymi podnikmi rezortu. Zabezpečujeme lepšie predzásobenie hospodárstva palivami na zimu. Riešime plynulé zásobovanie vnútorného trhu benzínom, kde sa podstatne zvýšená spotreba stretáva s dôsledkami neskoršieho nábehu hydrokraku v našom podniku Slovnaft. Sú dohodnuté opatrenia na urýchlenie prepravy spotrebných tovarov nakúpených v Čínskej ľudovej republike, uvoľnené ďalšie prostriedky na dovoz z nesocialistických štátov celkove 300 miliónov vo frankocenách a z väčšej časti už riešený schodok v konzumných zemiakoch.


- 22 V záujme plynulosti práce v hospodárskej sfére vláda v súlade so stanoveným harmonogramom posúdila plán na rok 1990 tak, aby podniky mohli byť oboznámené s podmienkami

hospodárenia, s rozsahom disponibilných palív, energie i niektorých surovín a s menovitými úlohami na zabezpečenie kľúčových celospoločenských potrieb. Za prioritu považujeme i naďalej posilnenie stability vnútorného trhu. Počítame s vyšším maloobchodným obratom, s väčšími dodávkami pre vnútorný trh ako na predpokladalo na rok 1990 v ôsmej päťčnici. Vývoj v minulom i tomto roku ukazuje, že uskutočnenie tohoto zámeru je v našich silách. Môžem vás oboznámiť s tým, že je prijatá stimulácia podnikov na zvýšenie dodávok nedostatkových tovarov detského oblečenia a obuvi. Overujeme ďalšie možnosti dovozov z nesocialistických Štátov mobilizáciou našich pohľadávok. Tiež pre spoločenskú spotrebu uvažujeme s väčšími prostriedkami ako v ôsmej päťročnici. Nad jej rámec posilňujeme fond opráv národných výborov o 600 mil. korún, prostriedky pre zdravotníctvo hlavne nákup liekov a zdravotníckeho materiálu o 500 mil. korún, mzdové prostriedky pre školstvo o 65 mil. korún prostriedky na zlepšenie osobnej dopravy, vrátane mestskej hromadnej dopravy, nad úvahy päťročnice o 170 mil. korún. Nerezervujeme finančné i hmotné prostriedky, trhové fondy na valorizáciu dôchodkov približne 300 mil. korún úmerne mzdovému vývoju a na mzdové opatrenia v školstve a zdravotníctve celkove 290 mil. korún.

Veľmi náročné ciele si kladieme vo výstavbe bytov. Chceme dokončiť v roku 1990 celkove 42 tisíc bytov, z toho v dodávateľských formách 30 tisíc bytov. K tomu musíme dodať, že v rokoch 1986 až 1988 dokázali stavebné organizácie dokončiť v priemere 21 tisíc bytov a na tento rok je plánom stanovené dokončenie necelých 28 tisíc. Rovnako náročné ciele kladieme si vo výstavbe ekologických stavieb,


- 23 keď dochádza ku zvýšeniu v porovnaní s tohoročným objemom o 50 %. Považujeme za naliehavé urýchliť výstavbu školských, zdravotníckych stavieb, aby v čo najkratšom čase slúžili, svojmu účelu, ako je budova Vysokej školy ekonomickej, výukové priestory Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, v Bratislave Ústav klinickej onkológie. Fakultná nemocnica Bratislava, Nemocnica s poliklinikou Petržalka a ďalšie.

Chceme reagovať v pláne na potreby nielen vo vecných zámeroch, ale aj v systémovej oblasti, obsahovo a sústavou ekonomických nástrojov zodpovedá zásadám nového hospodárskeho mechanizmu. Podstatne zužujeme direktívne vymedzenia úloh a prostriedkov a dávame širší priestor podnikom reagovať na situáciu na trhu i efektívne využívať vlastné prostriedky. Vláda predloží Slovenskej národnej rade návrh štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh štátneho rozpočtu na rok 1990 na prerokovania a schválenie v budúcom mesiaci. Chcem ubezpečiť poslankyne a poslancov Slovenskej národnej rady, že vláda a jej orgány v súčasnej dobe intenzívne pracujú na perspektívnom programovom zameraní nášho sociálno-ekonomického rozvoja.

Vážená Slovenská národná rada,

vláda Slovenskej socialistickej republiky - znovu opakujem, si uvedomuje vážnosť súčasnej vnútropolitickej situácie. Záverom vám chcem však povedať, že sa aj my hlásime k všetkým progresívnym požiadavkám odznelým na zhromaždeniach, stretnutiach mládeže a občanov. Chceme ubezpečiť, že s plnou zodpovednosťou ich posúdime s cieľom ich využitia pre ďalší rozvoj našej socialistickej spoločnosti včítane zdokonalenia socialistickej demokracie a budovania právneho štátu. Všetci si musíme uvedomiť, že vláda pracuje a bude pracovať v náročnejších podmienkach. Bol


- 24 schválený celý rad významných zákonov, ďalšie sa pripravujú a budú schvaľované v najbližšom období. To všetko znamená však v najkratšom období si osvojiť a predstaviť ich obsah do života. Stojí pred nami úloha dôslednej realizácie komplexnej prestavby života našej spoločnosti, osobitne prestavby hospodárskeho mechanizmu, a to v nových podmienkach, ktoré vyplývajú predovšetkým zo zmien v Ústave Československej socialistickej republiky, schválených na včerajšej schôdzi Federálneho zhromaždenia. K tomu, aby sme nečakali ani jeden deň, rozvinieme činorodú, riadiacu a organizátorskú prácu. Vláda má svoj program. Tento dnes a v najbližšom období rozšírime o ďalšie úlohy, ktorými budeme reagovať na nové požiadavky. Aby sme však všetko toto mohli čo najúspešnejšie zvládnuť, chceme využiť zdroje našich možnosti, ale hľadať i nové, predovšetkým v oblasti vytvárania podmienok na uplatnenie tvorivých síl našich ľudí. Vláda si váži doterajšiu statočnú prácu prevažnej väčšiny našich občanov, vyslovuje za dosiahnuté výsledky svoje úprimné poďakovanie. Súčasne sa obraciame s požiadavkou na robotníkov, družstevných roľníkov, pracujúcu inteligenciu, komunistov, nestraníkov i príslušníkov iných politických strán a politickej fronty, aby ta tak. ako to mnohí z nich vyjadrili na manifestáciách svojim zanietením, pochopením naliehavosti riešenia problémov a dôsledným plnením úloh na jednotlivých úsekoch spoločenského života aktívne zapojili do práce pre zajtrajšok.

V mene vlády Slovenskej socialistickej republiky vás ubezpečujem, vážení poslanci, že v záujme tejto požiadavky vykonáme všetko čo je v našich silách a možnostiach.

Ďakujem.

/Potlesk. /


- 25 Podpredseda p. Krocsány:

Ďakujem podpredsedovi vlády Slovenskej socialistickej

republiky súdruhovi H r i v ň á k o v i za vystúpenie.

Predtým, než otvoríme rozpravu, navrhujem na prípravu Vyhlásenia Slovenskej národnej rady schváliť komisiu v tomto

zložení:

Kamil Brodziansky

Andrej Bajcura

Miloš Marko

Samuel Kodaj

Ján Majer

Viera Lehotská

Anna L á t k o v á

Sú prítomní všetci navrhovaní poslanci? Sú.

Dávam hlasovať. Kto súhlasí so zložením návrhovej komisie, nech zdvihne ruku! /Hlasovanie. / Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto. /

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto. / Ďakujem.

Prosím návrhovú komisiu, aby sa zišla v Modrom salóne a zahájila svoju prácu.

Otváram rozpravu k vystúpeniu predsedu vlády Slovenkej socialistickej republiky súdruha Hrivňáka.


- 26 Do rozpravy sa doteraz prihlásili poslanci Jozef Trepáč a Ján Bruncko. Prosím súdruha poslanca T r e p á č a aby sa ujal slova.

Poslanec J. Trepáč:

Vážené súdružky poslankyne súdruhovia poslanci.

demokracia, slovo demokracie znamená vláda ľudu. Súdruh Urbánek povedal že vedenie a strana sa odtrhlo od tohoto ľudu a ľud bol múdrejší ako vedenie. Príčinou tohto bolo i to, že stranícki funkcionári, i keď chodili do závodov, väčšinou diskutovali s vedením, chodili do objektov, kde ich títo zaviedli a prevládali názory o spokojnosti pracujúcich. Ako sa teraz ukázalo, spokojnosť nebola, tak ako sme i my, poslanci Slovenskej národnej rady. mnohokrát na výboroch i plénach Slovenskej národnej rady na to poukazovali.

Na našom Výbore SNR pre obchod, služby a dopravu už niekoľko rokov poukazujeme na to, že plán maloobchodného obratu ministerstvo obchodu plní, avšak nespokojnosť občanov so situáciou na vnútornom trhu rástlo. I pred rokom pri hodnotení programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky sme hovorili o tomto probléme. V diskusných vystúpeniach sme na to poukazovali, ako vidno bez patričnej ozveny. Nerastie však len nespokojnosť na vnútornom trhu, ale i na pracoviskách, kde pracovné podmienky sú často veľmi nevyhovujúce, sociálna starostlivosť slabá, životné a pracovné prostredie vo veľmi kritickom stave. Toto je podľa mňa tiež príčinou stavu, v akom sa teraz nachádzame. Teda nielen požiadavky študentov, ale


- 27 tento skutočný stav zapríčinil nedôveru ľudu ku Komunistickej strane Československa, vláde Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky a nesmieme zabúdať ani na najvyššie zákonodarné zbory. Ak chceme získať dôveru nášho ľudu a už bolo viackrát povedané - múdreho ľudu, musia najvyššie vládne a stranícke orgány prehodnotiť ihneď svoju doterajšiu prácu. Neotáľať s kádrovými zmenami a na vedúce funkcie dať odborníkov. A myslím si, že je dôležité, aby sme nehovorili stále o uvoľňovaní na vlastnú žiadosť, ale kto si to zaslúži, otvorene povedať - odvolaný za zapríčinenie súčasného stavu.

Ďalej sa musíme všetci zamerať na to, aby súčasný stav nevyužívali rôzne skupiny, ktoré sa zakrývajú za požiadavky študentov a pri kladení svojich požiadaviek nemajú žiadne hranice. Nesmieme dopustiť, aby sa boj o politickú moc zmenil na negovanie všetkého, čo je spojené s menom komunistu. O to musí ísť každému, nielen členov Komunistickej strany Československa. Musíme zabrániť bezhlavému odvolávaniu vedúcich hospodárskych pracovníkov len z toho dôvodu, že sú členovia Komunistickej strany Československa bez ohľadu na ich schopnosti.

Vážené poslankyne,

vážení poslanci,

v dnešnej dobe prebiehajú v celej vlasti voľby rôzných štrajkových výborov, výborov Občianskeho fóra, či Verejnosti proti násiliu v mestách, závodoch, dedinách družstvách. Či si to chceme priznať, alebo nie, väčšina našich občanov je zvyknutá voliť tak, koho mi predložia, za toho zdvihnem ruku, alebo hodím do urny lístoček s jeho menom. Prejavilo sa to i pri nedávnych voľbách odborových či straníckych funkcionárov. Pred mesiacom prebehli voľby a dnes sa žiada odvolanie týchto funkcionárov. Pričiňme sa


- 28 všetci o to, aby sa toto zmenilo a aby do výborov si orgánov na všetkých stupňoch boli volaní len ľudia, ktorí dokazali svojou doterajšou prácou, že to myslím s ľudom tohoto národa dobre a jeho vôľu budú presadzovať.

Ďakujem.

/Potlesk. /

Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem poslancovi Trepáčovi Diskutovať bude súdruh Ján Bruncko.

Poslanec J. Bruncko:

Vážená Slovenská národná rada.

predseda slovenskej vlády vo svojom vystúpení zhodnotil, aký je stav v našej spoločnosti. Zároveň poukázal akým smerom by sme sa mali ďalej uberať.

Súdruh Trepáč vo svojom vystúpení poukázal zhruba na skutočnosti ku ktorým sme dospeli.

Myslím si, že nikomu z nás netreba vykladať, že situácia nie je jednoduchá, že situácia je zložitá a predovšetkým, že do tejto situácie sme sa dostali, a to treba otvorene priznať. Zásluhou nekompetentného vedenia komunistickej strany. Ja to prehlasujem zodpovedne ako člen strany. Nemôžem si však odpustiť pár poznámok.

Pracovne som od 13. novembra bol v Prahe. Vrátil som sa v pondelok tento týždeň. Čiže mal som možnosť byť prítomný na celom dianí v Prahe. Mal som možnosť na vlastné oči vidieť, ako rýchlo a ľahko sa dá zmanipulovať verejná mienka, ako to bolo v prípade údajného úmrtia študenta


- 29 Šmída. Keď sa človek v nedeľu 19-ho prešiel po Národnej triede, tak začal mať dojem, že tento študent je v príbuzenstve s polovicou Prahy. A každý agitátor v jednotlivých hlúčkoch zasvätene vysvetľoval, že dotyčný študent je mu buď synovec alebo onaká rodina. Pokiaľ sa potom išlo na konkrétne dotazy, tak títo ľudia zrazu uhýbali a už tvrdili, že to nie je také potvrdené. Ja si myslím, že tento šok, ktorý naša spoločnosť utrpela sme už naozaj potrebovali. Ale na druhej strane mňa osobne mrzí, keď každú chvíľu, predovšetkým v našich teraz masovokomunikačných prostriedkoch počúvame, že sme žili štyridsať rokov v strachu. Prosím vás, v akom strachu? Chcem sa spýtať, kto žil v tom strachu? Ja osobne si myslím, že o tomto hovoria tí ľudia, ktorí sa mali v tejto spoločnosti až až veľmi dobre, parazitovali na nej a stav, ktorý bol im dokonca vyhovoval. A dnes, keď sa situácia vyhrotila tak sa priživujú. Priživujú sa a berú si tieto zásluhy, ktoré nemajú. /Potlesk. /

Preto by sme mali vo svojom rozhodovaní a vo svojich názoroch a v tom, predovšetkým my ako poslanci, ako počúvame svojich voličov a potom ako interpretujeme aj svoje myšlienky, veľmi dobre rozlišovať s kým hovoríme a o kom hovoríme.

Myslím si, že stav, ktorý dnes je, že rôzne skupiny vychádzajú s rôznymi požiadavkami a keď sa tie požiadavky splnia, tak majú znovu ďalšie požiadavky a tieto požiadavky stupňujú, nie je normálny a nemali by sme ho dopustiť pretože v takomto stave, pod tlakom sa môžu prijať rozhodnutia, ktoré naša spoločnosť možno za rok, za dva bude ľutovať. Ja si myslím, že mali by sme byť predovšetkým všetci rozvážni a rozvážne hodnotiť aj situáciu, ktorá je. /Potlesk. / Pretože som toho názoru, že každý rozumný človek v tejto spoločnosti napriek chybám, ktoré sa spravili


- 30 a ktoré aj ja, ako člen strany pociťujem veľmi bolestne pretože predovšetkým vedenie strany bolo za ne zodpovedné že každý rozumný človek uznáva aj úspechy, ktoré táto spoločnosť za tých štyridsať rokov dosiahla a že každý rozumný človek chce, aby táto spoločnosť bola budovaná na socialistických základoch, aby sme všetci mali istoty do budúcich dní a aby sme sa nemuseli obávať, že niekto z nás nebude mať zajtra prácu, alebo že dokonca nebudeme mať dať čo jesť svojím deťom. Ja si myslím, že názorných príkladov v okolitých štátoch, či je to Poľsko alebo Maďarsko máme dosť. Z toho by sme sa naozaj mali poučiť.

Dovoľte mi, aby som tým zhruba skončil. Na záver si nemôžem odpustiť jednu poznámku na naše masovokomunikačné prostriedky. My ako poslanci a myslím si, že nielen ako komunisti, aj členovia ostatných politických strán, aj bezpartajní, sme na výboroch Slovenskej národnej rady, i na plénach Slovenskej národnej rady kritizovali veľa vecí a veľakrát, konkrétne, aj na našom výbore pre veci sociálne a zdravotné sme pripomienkovali, že v tlači sa len objaví krátka správa, že zasadal ten a ten výbor, ale že sa nezverejnilo, aké boli názory poslancov, ako sme kritizovali nedostatky, ktoré sú, ako sme žiadali riešiť nápravu. Dnes si myslím, že nielen komunisti len preto, že dnes je v móde odstreľovať komunistickú stranu, ale aj ostatní poslanci sa dostávame v podstate voči svojim voličom do pozície že si tu chodíme len posedieť. A to predsa nie je pravda. A na tom majú svoj podiel aj masovokomunikačné prostriedky.

Ďakujem za pozornosť.

/Potlesk. /


- 31 Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem poslancovi Brunckovi za vystúpenie. Chce niekto z poslancov ešte vystúpiť? Súdruh N a g y.

Minister obchodu a cestovného ruchu SSR K. Nagy: Vážená Slovenská národná rada.

po prerokovaní na dnešnom zhromaždení pracovníkov ministerstva obchodu a cestovného ruchu som bol zmocnený predniesť stanovisko a opatrenia prijaté pracovníkmi ministerstva obchodu a cestovného ruchu k súčasnej spoločenko-politickej a hospodárskej situácií, ktoré bolo zároveň

odkonzultované aj na rozšírenom zasadnutí môjho kolégia a upiera sa o stanoviská a podporu stotisícovej armády pracovníkov obchodu a cestovného ručím na Slovensku v tomto znení:

"My, pracovníci Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky na základe hodnotenia a posúdenia súčasnej spoločenskej, politickej a hospodárskej situácie v našej spoločnosti prijímame nasledovné stanovisko a opatrenia:

I. Stanovisko k súčasnej spoločenskej a politickej situácii

1. Stotožňujeme sa s iniciatívou mládeže, študentov robotníkov, ostatných občanov a všetkých síl podporujúcich progresívny sociálno ekonomický rozvoj a obnovu našej spoločnosti.


-32 2. V záujme budovania demokratického právneho štátu požadujeme zapracovať do pripravovaného návrhu novej ústavy ČSSR záruky jeho demokratickej podstaty.

3. Žiadame v ústave zakotviť práva a povinnosti rodiny v záujme zvýšenia stability rodinného života zabezpečením rodiny, zvyšovaním jej prosperity v oblasti ekonomickej, sociálnej, zdravotnej, výchovnej kultúrnej.

4. Žiadame dôsledné dodržiavanie záverov helsinskej konferencie a následných dohovorov s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv vo všetkých ich aspektoch vrátane slobodného cestovania.

5. Žiadame poslancov Federálneho zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, zabezpečiť urýchlené schválenie nového o voľbách zaručujúceho slobodné voľby s možnosťou organizovať nové politické strany a záujmové zoskúpenia.

6. Žiadame zabezpečiť primerané zastúpenie pracovníkov vnútorného obchodu cestovného ruchu vo všetkých zákonodarných, spoločenských a riadiacich orgánoch.

7. Požadujeme pravdivo spoločenský vývoj novodobých dejín od vzniku československého štátu s osobitným zreteľom prelomové obdobia.

8. Žiadame urýchlene predložiť na verejnú diskusiu zákony o zhromažďovaní, spolčovaní, petičnom práve, tlačový zákon o životnom prostredí, o mládeži o vysokých školách a branný zákon.

9. Pokladáme za nevyhnutné a správne viesť konštruktívny a otvorený dialóg podnecujúci pozitívne postoje všetkých pracovníkov a občanov zvýšenie ich zodpovednosti a nárokov na výsledky lacnej práce.

10. Žiadame uskutočniť prezidentské voľby na všeľudovom princípe.


- 33 11. Akčné úlohy vnútorného obchodu

Vedomí si svojej zodpovednosti voči obyvateľstvu prijímame nasledovné úlohy:

1. Zabezpečiť bezporuchové zásobovanie obyvateľstva predovšetkým tovarom každodennej potreby neodkladnou realizáciou účinných organizačných, technických a prevádzkových opatrení.

2. Aktivizáciou pracovníkov vnútorného i zahraničného obchodu a ďalších dodávateľských organizácií zvýšiť dodávky tovaru a obohatiť štruktúru ponuky v období zimného a vianočného trhu.

1. Zodpovedne pripraviť nákupné podmienky pre rok 1990 s cieľom plnšie uspokojovať oprávnené potreby spotrebiteľov.

III.

Požiadavky

na odstránenie dlhodobého zaostávania vnútorného obchodu cestovného ruchu a spoločného stravovania.

1. Vytvoriť podmienky na zmenu štyridsať rokov odkladaného riešenia postavenia vnútorného obchodu v národnom hospodárstve zodpovedajúceho jeho významu. V záujme podstatného vylepšenia nákupných podmienok obyvateľstva radikálne riešiť rozvoj materiálno- technickej základne, predovšetkým veľkoobchodu, techniky v maloobchodnej prevádzke a cestovného ruchu. Zabezpečiť potrebný nárast pracovných síl a primeranej mzdy, ktorá bude adekvátna relácii voči ostatným odvetviam nášho národného hospodárstva. Dôsledne riešiť ekonomické podmienky činnosti obchodných organizácií objektivizáciou obchodného rozpätia k 1. 1. 1991. V


- 34 rámci prestavby hospodárskeho mechanizmu dôsledne uplatňovať špecifiká odvetvia najmä v oblasti finančno ekonomických nástrojov.

3. Vytvoriť komplexné ekonomické a legislatívne podmienky na posilnenie postavenia vnútorného obchodu v národnom hospodárstve Slovenska, rozšíriť pôsobnosť vnútorného obchodu pri tvorbe, určovaní a zmenách maloobchodných cien, odstránením nežiadúceho monopolu zahraničného obchodu dosiahnuť väčšie zapojenie nášho národného hospodárstva do medzinárodnej deľby práce a tým docieliť podstatné zvýšenie podielu tovaru z dovozu IM vnútornom trhu.

4. Optimalizáciou využitia možnosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku pri zohľadnení podmienok ochrany prírody a krajiny zvyšovať jeho ekonomickú efektívnosť i vo voľných menách. Za tým účelom žiadame posilniť úlohu nášho ministerstva pri rozhodovaní o potrebách a rozvoji domáceho i zahraničného cestovného ruchu na Slovenku.

5. Podporovať rozvoj podnikateľskej aktivity vo všetkých jej formách na zvýšenie komplexnosti ponuky a úrovne služieb cestovného ruchu, predovšetkým na báze dobrovoľnej integrácie jeho objektov.

6. Na úrovni vlády ČSSR vytvárať podmienky na rozvoj výroby technologického zariadenia pre spoločné stravovanie v československých výrobných podnikoch.

7. Uplatnením jednotného odvetvového riadenia stredných odborných učilíšť zabezpečiť zvýšenú úroveň prípravy žiakov pre povolanie v obchode, cestovnom ruchu i spoločnom stravovaní.

8. Urýchlene uzákoniť ukončenie povinnej školskej dochádzky na základných školách.

9. V záujme aktívneho presadzovania opodstatnených potrieb a ochrany práv občanov na vnútornom trhu v čo naj-


- 35 kratšom čase ustanoviť a uviesť do činnosti radu spotrebiteľov, ktorá by pre uvedený cieľ na základe dobrovoľnosti združovala občanov i príslušné organizácie. V Bratislave 30. novembra 1989.

Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem súdruhovi N a g y o v i za vystúpenie. Teraz, súdružky a súdruhovia, prosím overovateľa Slovenskej národnej rady, aby nás oboznámil so zápisom o sčítaní hlasov pri voľbe predsedu Slovenskej národnej rady z dnešného dňa.

Poslanec J. Majer:

Vážená Slovenská národná rada,

dovoľte, aby som vyhlásil výsledky volieb.

Zo 150 poslancov Slovenskej národnej rady bolo pri hlasovaní prítomných poslancov, ktorým bolo vydaných 128 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia Slovenskej národnej rady zistili, že bolo odovzdaných 125 platných hlasovacích lístkov, 2 neplatné hlasovacie lístky a 1 hlasovací lístok nebol odovzdaný. Za kandidáta na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Rudolfa Schustera hlasovalo 90 poslancov a za poslanca Jozefa Širotňáka hlasovalo 35 poslancov. Podľa výsledku hlasovania sa novým predsedom Slovenskej národnej rady stal poslanec Rudolf Schuster.

/Potlesk. /


36 Podpredseda D. Krocsány:

Ďakujem overovateľom Slovenskej národnej rady. Na základe prednesenej správy zisťujeme, že Slovenská národná rada zvolila za nového predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Rudolfa Schustera. Dovoľte mi, za vás všetkých mu zo srdca zablahoželať.

/Potlesk. /

A teraz prosím, aby sa ujal ďalšieho vedenia schôdze Slovenskej národnej rady.

Predseda R. Schuster:

Milé poslankyne vážení poslanci.

priznám, že nemám pripravené žiadne vystúpenie ani žiaden referát, pretože voľby dopadli tak ako ste počuli, myslím, že je to správne. Priznám sa vám, že som prekvapený tým, že ste práve mňa v tomto kritickom období zvolili do takej zodpovednej funkcie. Nepatrím medzi tých ktorí si trúfajú vykonávať akúkoľvek funkciu. Sám sa totiž viem ohodnotiť, na čo mám a na čo nemám. Všetci vieme, že v blízkej budúcnosti budú všeobecné demokratické voľby kedy budú zvolení noví poslanci Slovenskej národnej rady. Na druhej strane nechcel by som, aby moje úvodné slová vyzneli pesimisticky. Chcem vás ubezpečiť, že sa budem snažiť zo všetkých síl podľa najlepšieho vedomia a svedomia

pracovať v tejto náročnej funkcii tak, aby som dôveru našich občanov voličov nesklamal. Viem, že náročné a kritické obdobie, v ktorom teraz žijeme, bude klásť na moju prácu oveľa väčšie nároky, ako v minulosti. Nechcem dávať ani


- 37 veľké sľuby, nie je to mojim štýlom mám radšej konkrétne výsledky.

Máme dosť čo naprávať pri demokratizácii nielen našej spoločnosti, ale aj našich rokovaní v Slovenskej národnej rade, v jednotlivých výboroch, ale hlavne pri riešení konkrétnych, oprávnených záujmov našich občanov. Myslím že doba formálnej a často jednoty aj na našich rokovaniach skončila, že naše rokovania budú verejné, pristúp

né nielen pre masmédia, ale aj pre radových občanov. Aby o nás vedeli, vedeli, ako kto z nás zastáva záujmy našich občanov. našich voličov. Ale k tomu potrebujeme vytvoriť dobrú a pokojnú klímu medzi našimi občanmi a na našich pracoviskách.

Patril som vždy medzi ľudí, ktorí neradi mnoho hovo-rili a sľubovali. Som ako dobre viete, odchovancom fabriky, kde som bol vždy pripravený na veľmi otvorený dialóg a s každým, kto o tento dialóg stál.

Budeme sa musieť zamyslieť aj nad zložením Predsedníctva Slovenskej rady a v budúcnosti i jednotlivých poslancov, aby materiály predkladané vládou sa neschvaľovali iba formálne, bez patričnej odbornej oponencie. Musíme viac ako doteraz nielen poradiť, ale aj konkrétne pomôcť. Tieto možnosti sme doteraz nielen neschvaľovali múdri, statoční ľudia, ochotní nielen poradiť, ale aj konkrétne pomôcť. Tieto možnosti sme doteraz často ignorovali, ba dokonca sme sa ich aj obávali. Musíme zvýšiť kontrolnú a iniciátívnu funkciu Slovenskej národnej rady voči vláde, ministrom a centrálnym orgánom, ktoré povedzme si otvorene, boli doteraz veľmi formálne. Poslanci by mali cítiť väčšiu spoluzodpovednosť za ďalší vývoj.

našej socialistickej spoločnosti.

- 38 Neosobujem si právo dávať sám vyhlásenie za Slovenskú národnú radu o ďalšej našej práci skôr, než sa spolu s poslancami neporadíme a nedohodneme. Že máme dosť čo naprávať, na čom máme svoj podiel viny i my, ako poslanci Slovenskej národnej rady, teda aj ja, je tiež pravdou. Nepomôže nám ani žiadna výhovorka, že sme pracovali v starých byrokraticko administratívnych podmienkach, ktoré sú v našej spoločnosti, ako dobre vieme, zakorenené, že sme ich nedokázali dlhé roky zlikvidovať a zmeniť ich na pružný, fungujúci systém.

Budem sa snažiť spolu s vami, vážení poslanci, aby Slovenská národná rada sa stala skutočným slovenským parlamentom, reprezentantom slovenského národu. Budeme sa v našej práci opierať o všetkých pracujúcich, politické strany, spoločenské oganizácie a občianske iniciatívy ktoré prichádzajú s dobrými námetmi.

Dovoľte ešte raz vám z úprimného srdca poďakovať za prejavenú dôveru.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Vážené súdružky, súdruhovia,

budeme pokračovať rozpravou. Ako ďalší je prihlásený poslanec Adamčík a pripraví sa súdruh Kodaj.


- 39 Poslanec P. Adamčík:

Vážené súdružky poslankyne súdruhovia poslanci,

dôvodom, prečo sme sa zišli je vypočuť si, alebo vypočuli sme si príhovor predsedu vlády, urobili sme voľbu predsedu SNR a samozrejme chceme sa spoločne poradiť ako ďalej v dobe, ktorá nastala a ktorú žijeme a samozrejme ako by sme ju chceli zlepšiť. Ja si myslím jedno, že tá robota, ktorú sme doposiaľ robili ako poslanci Slovenskej národnej rady, neboli proti tomuto národu ani ľudu, ktorý nás zvolil za poslancov. Že ona mohla byť lepšie, to si musíme priznať, ale myslím si, že rokovania, ktoré prebiehali boli vždy pre tento národ. Myslím si, že tie výsledky, ktoré v spoločnosti sú, sa nedajú za dva týždne zmariť. Nikto nám nezbúra nemocnice, ktoré sú postavené, nikto nezbúra sociálne zariadenia, penzióny pre prestárlych nikto nezbúra škôlky, školy. A myslím si, že tí ľudia ktoré sa vyhlasujú za to, že za štyridsať rokov sa nespravilo v tejto spoločnosti nič, hanobia prácu statočného slovenského ľudu. Ja to otvorene vyhlasujem nie preto, že som poslancom Slovenskej národnej rady, ale preto, že žijem na dedinke, ktorá má 620 obyvateľov. Poznám ich problémy, pracujem ako predseda občianskeho výboru a viem, čo to je organizovať brigády na spoločnej akcii, ktorá týmto ľuďom slúži a bude slúžiť ich deťom a vnukom. A ja viem že tento národ je pracovitý. Ale treba, aby sme sa zjednotili na tom, kto chce tento národ zavádzať, kto hovorí o tomto ľude, o tom, aký on bude mať zajtrajšok. Ja si myslím, že tu treba otvorene povedať akou cestou chceme ísť a čo chceme. Pretože jedna strana veci je vyhlasovať demokraciu, slobodu, ale druhá vec je v praktickom a bežnom živote toto uplatňovať.

Ak chceme dobro pre tento národ a pre tento pracovitý ľud, ja si myslím, že na to máme schopnosti. Ja som za to. aby tí ľudia, ktorí boli skorumpovaní, ktorí nerobili pre tento národ tak ako robiť mali, nech odstúpia. A to v čo najkratšom čase! Ale myslím si, že ak chcú tí ľudia, ktorí sa vyhlasujú za to, že chcú dobre pre tento národ, zíďme sa za spoločným stolom, poveďme si, poďme po tých fabrikách, poďme po tých dedinkách, dajme hlavy dohromady, aby sme ozaj prišli s tým, že chceme dobre tomuto národu. Pretože dôležité bude nie to, že budeme diskutovať o tom a o tom, ale bude dôležité to, čo dáme zajtra tomu národu robiť, čo mu dáme jesť, čo mu dáme obliecť, pretože jeho bude zaujímať to. Lebo on potrebuje ráno sa najesť, on sa potrebuje najesť na obed, na večeru, potrebuje sa obliecť a potrebuje, aby jeho deti išli spokojne do škôl. Myslím si, kto má záujem na tom, aby sme sa mali lepšie, krajšie že to sa nedá robiť rečami, ale skutočnými skutkami a zod-povednosťou. Preto vyzývam aj tie iniciatívy a ľudí, ktorí hovoria o demokracii, aby sme sa dali dohromady a poďme spoločne úlohy riešiť.

Všetko. Ďakujem.

/Potlesk. /

Predseda V. Schuster:

Ďakujem poslancovi A d a m č í k o v i za vystúpenie. Diskutovať bude poslanec K o d a j a a pripraví sa

poslanec M a j e r.

 


- 41 Poslanec S. Kodaj:

Vážené súdružky a súdruhovia. vážená Slovenská národná rada,

som ako komunista poslancom za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vo volebnom obvode číslo 51 v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. Teda v kraji pod Javorinou. V kraji pod Javorinou náš ľud vždy žil tvrdou robotou, v tvrdých podmienkach. Sám život naučil tento ľud tvrdej práci, skromnosti, činorodému vlastenectvu, ale hlavne čestnosti. Občanom tohto kraja otázky humanity slobody, sociálnej spravodlivosti, rovnosti a ďalších ľudských hodnôt boli vždy veľmi blízke. V tomto kraji, konkrétne na Myjave vznikla i prvá Slovenská národná rada v revolučných rokoch 1948. O týchto otázkach sa dnes vedie

veľa reči. Za tieto hodnoty sa viedol vždy v našej pokrokovej histórii veľký boj. Toto boli hodnoty, za ktoré sme bojoval i v Slovenskom národnom povedomí. Toto boli hodnoty, ktoré boli programovo všetkých protifašistických bojovníkov.

Aj v poslaneckom sľube sme sa my poslanci, všetci zaviazali byť verní odkazu Slovenského národného povstania. A viete, že Slovenské národné povstanie a protifašistický odboj, to nebol len boj proti fašizmu, to bol boj i za riešenie veľmi vážnych problémov sociálnych, národnostných a iných. Tu bol boj za novú, spravodlivú, socialistickú republiku. Tieto hodnoty boli však v histórii i mnohokrát zneužité. Musíme preto dať pozor v súčasnej dobe aby sme využili všetky podnety, všetky námety, všetky kritické pripomienky, kde, v čom, ako zlepšiť, prehĺbiť tieto ľudské hodnoty. Aby sme však nedovolili zneužitie týchto


- 42 hodnôt pre rôzne frakčné, skupinové, iné záujmy, lebo kurizovať s týmito hodnotami, brnkať na psychiku a city našim ľuďom sa dá i tým, ktorí snívajú o návrate späť do buržoázno- demokratickej republiky. V politike, súdružky a súdruhovia, to už býva tak, že vozidlo nemusí ísť vždy tam, ako si myslia tí, čo sedia za volantom. Pravda, zodpovednosť tých, čo sú za volantom, je vždy väčšia ako tých, čo sa len vezú. Ale tí, čo sa vezú, tiež sa musia

zaujímať, kto sedí za volantom. Je to spoľahlivý šofér? Vedie nás správnym smerom? To i v súčasnosti treba pripomenúť naším občanom i našej mládeži. Prepáčte mi, ale musím ako komunistický poslanec prehlásiť, že všetky spomínané hodnoty - humanizmus, sloboda, sociálna spravodlivosť, tvorili vždy a tvoria i dnes pilier programu Komunistickej strany Československa.

Mnohé sme vykonali. Nestojíme pred veľkou jamou, ako to hovorí pán Kňažko. Okolo nás sú také pamätníky socializmu, ktoré sa nepodarí nikomu zbúrať. Vytvorili sme hodnoty, ktoré zabezpečujú slušnú životnú úroveň nášho ľudu. Nikdy taká nebola. Každému sme zabezpečili právo na prácu na vzdelanie, sociálne istoty. Aj umelcom, ktorí v súčasnosti nenachádzajú jediné dobré slovo na našu adresu, sme vytvorili podmienky pre prácu i slušnú odmenu. Odmena 200 400 i viac tisíc korún ročne nie je málo. Ak budeme mať na viac, isteže táto spoločnosť im pridá. Nikto ma nepoveril aby som analyzoval príčiny súčasného stavu, ale chcem ako komunista a poslanec Slovenskej národnej rady za komunistickú stranu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyjadriť svoj názor k niektorým problémom.

Podľa môjho názoru - veľkú chybu sme robili, že sme sa venovali prevažne otázkam ekonomickým, hospodárskym, ktoré patria do sféry iných hospodárskych inštitúcií a nesú i


- 43 zodpovednosť za výsledky a podcenili sme medziľudské vzťahy, podcenili sme práve tie hodnoty, o ktorých som tu hovoril, zaviedli sme, to nepoviem nič múdreho, to už bolo povedané stokrát, také formy a metódy práce, kde sme podľahli aparátu. Otvorene poviem, že za posledné roky našu spoločnosť neriadili volené orgány naším ľudom, a to patrí i o metódach práce Komunistickej strany Československa ale našu spoločnosť riadil aparát. A aparátom boli riadené aj tieto volené orgány namiesto toho, aby tomu bolo naopak. Svojho času k týmto otázkam sa vyjadril súdruh Lenin. Vyzdvihoval úlohu aparátu, zdôrazňoval jeho dôležitosť, ale situáciu, kedy sa tento aparát povyšuje nad volené orgány, nazýva po rusky " izdivateľstvom", stavom nenormálnym. A práve toto bezproblémové vykresľovanie skutočnosti nám v súčasnosti nepreukazuje dobré služby. Mys leli sme si, že je akoby všetko v poriadku a život popreveroval výsledky našej práce a ukazuje sa, že mnoho problémov je práve v tejto oblasti. Svet každodenných realít nám v politike unikal.

Socializmus, presviedčame sa, že nie je apriorná teoretická schéma, podľa ktorej sa spoločnosť delí na tých čo vydávajú smernice a tých, čo ich plnia. Tam niekde bude i príčina v rozporoch medzi riadiacimi orgánmi a nižšími článkami. Nie vždy sme chápali, že zárukou nezvratnosti procesov i súčasnej prestavby je široká demokracia celej našej spoločnosti. Odtiaľ sme niekde mali začínať. I súdruh Gorbačov hovorí, že perestrojka to je mnohoobsažné slovo. Jeho podstatou že je revolúcia. Vysvetľuje zvláštnosť tejto revolúcie, že to je revolúcia zhora, to znamená vládnuca strana napráva svoje chyby revolučnými metódami a každá revolúcia niečo búra, niečo odstraňuje revolučnými metódami a niečo nové nastoľuje. A preto on hovorí, že to


- 44 je revolúcia i zdola. Nepochopili sme tieto veci. Teda podstata prestavby aj v súčasnosti musí byť v tom, že spája socializmus a demokraciu.

Dnes vieme, že socialistickú spoločnosť nemožno chápať ako zmeravenú, raz navždy podriadenú sformulovaným pojmom, formulkám, bez ohľadu na úlohy i zložitosti, ktoré pred nás stavia život. Dnes vieme, že klasikovi a marxizmu-leninizmu nám zanechali dobrú muziku, v notách nie je chyba, ale muzikantov sme nie vždy uvážlivo vyberali a nie vždy sme im dávali do rúk taký nástroj, ktorý ovládajú. Klasikovia marxizmu leninizmu nám zanechali metodológiu ale neučili nás metóde. Táto úloha zostala nám, lebo oni to za nás urobiť nemohli. A my sme v práci tieto metódy formy, povýšili nad tieto metodologické prístupy, zamilovali sme sa do centralizovaného riadenia, ktoré potichúčky postupne umŕtvili náš rozmanitý život, viedlo ľudí k poslušnej pasivite, priemerností, k rovnostárstvu vo všetkom, a dôsledky dnes vidíme a cítime.

Chcel by som, ale súdružky a súdruhovia, pripomenúť že keď chceme dosiahnuť niečo podstatné v prestavbe, a v prestavbe ide o zásadné, podstatné zmeny, to ešte neznamená, že musíme obrátiť všetko hore nohami čo sme doteraz vykonali. My nemáme dôvod nechať sa zatlačiť do kúta, podľahnúť nihilistickej pasivite, to nesmieme urobiť. Pravda tieto formy a metódy boli vlastné aj nám, Slovenskej národnej rade. Nejde dnes o to, aby sme tento Centralizmus analyzovali, ale musíme sa z neho poučiť.

Teda, dovoľte mi záverom ešte raz pripomenúť: musíme dobre porozmýšľať aj dnes, v súčasnom období, ale aj do budúcna, koho budeme, koho posadíme za volant na rôznych úrovniach, v rôznych orgánoch, vrátane Slovenskej národnej rady. Ja súdruha Schustera nepoznám dlho, ale z tých mojich poznatkov si myslím, že sme si posadili za volant


- 45 schopného riadiča. Musíme to robiť aj na tých miestach. Odvaha, iniciatíva, vysoká ídeová vyspelosť, právna čistota, potreba styku s / nečitateľné/ schopnosť všestranne brániť humanistické hodnoty socializmu, to všetko sú potrebné vlastnosti ľudí schopných prestavbu ako revolúciu uskutočniť, schopných vyviesť nás na správnu cestu, aby sme všet ky tie úlohy, ktoré pred nami stoja úspešne uplatniť.

Ďakujem za pozornosť.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi K o d a j o v i za jeho vystúpenie. Diskutovať bude poslanec Ján M a j e r. Skôr, než bude diskutovať, chcem by som vám oznámiť, že ste dostali návrh Vyhlásenia Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii. Prosím Vás, keby ste pripomienky odovzdali návrhovej komisii, buď poslancovi Brodzianskemu alebo Bajcurovi, prípadne službe. Diskutuje poslanec Ján M a j e r.

Poslanec J. Majer:

Vážená Slovenská národná rada,

v posledných dňoch náš ľud preukázal, že je skutočne demokratický a vysoko kultúrny. Preukázal to na uliciach a preukázal to aj včera prostredníctvom svojich zástupcov vo Federálnom zhromaždení. Nezabúdajme však, že táto vysoká kultúra nevznikla naraz sama od seba, ale že je to u nás tradíciou, lebo bola v tomto ľude po stáročia pestovaná. Jej základy položili pred tisícročím slovanskí vierozvestcovia


- 46 Cyril a Metod priniesli Slovanom kresťansko a zvestovali tak našim predkom hlavné zásady humanizmu, to znamená ľudskosti, úcty k ľudskej dôstojnosti, mravných ideálov založených na úcte človeka k človeku. Nezabúdajme, že v každom období našich národných dejín boli avantgardom týchto ideálov kresťania. Buďme preto všetci tolerantní a dokážme tu na najvyššom fóre nášho slovenského ľudu, že to s demokraciou v zmysle spoločenskej a ústave rovnoprávnosti občanov myslíme všetci úprimne. Veriaci sa o svoje

ľudské občianske práva hlásia a v hnutí Verejnosť proti

násiliu žiadajú vyšetrenie a zverejnenie okolností a príčin násilnosti proti ich pokojnému zhromaždeniu na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. marca 1980.

Navrhujem, aby Slovenská národná rada ustanovila komisiu zloženú z poslancov všetkých politických strán a nepartajných a zástupcov hnutia Verejnosť proti násiliu ktorá okolnosti a príčiny násilnosti z 25. marca 1980 prešetrí a podľa výsledkov vyšetrenia navrhne opatrenia.

Dovoľte mi ešte jednu otázku.

Pred krátkym časom schválila Slovenská národná rada návrh zákona o spôsobe prijatia novej ústavy ČSSR, ČSR a SSR, a to väčšinou hlasov. Pretože my, poslanci Slovenskej národnej rady, sme nemali k dispozícii návrh novej ústavy pýtam sa, či v súvislosti s prijatím novej ústavy sa bude znovu prerokovávať a schvaľovať aj zákonné ustanovenie o spôsobe prijatia novej ústavy alebo ostane prvý návrh Slovenskej národnej rady nedotknutý.

Ďakujem za pozornosť.

/Potlesk. /


- 47 Predseda Ing. R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Jánovi M a j e r o v i za jeho vystúpenie. Do rozpravy sa prihlásil ešte Ladislav A ndel a Jaroslav Š v i h o r í k. Prosím Ladislava A n d e l a, aby sa ujal slova a pripraví sa poslanec Jaroslav Š v i h o r í k.

Poslanec L. Andel:

Vážená Slovenská národná rada,

národ volá po slobodných a demokratických voľbách. Keby bol národ s našou prácou, ako svojich zástupcov v zákonodarnom zbore spokojný, tieto hlasy by sa neozývali. Určite je veľa pravdy na tom, že sme mali byť bojovnejší dôslednejší pri presadzovaní záujmov a požiadaviek našich voličov. Nechcem sa obhajovať, ale keby sa požiadavky poslancov a uznesenia jednotlivých výborov boli vo vedení Slovenskej národnej rady brali vážne, keby nebolo dochádzalo k ich skresľovaniu a bagatelizovaniu, ako i tlmeniu aktivity poslancov zastrašovaním a nátlakmi rôznymi formami, som presvedčený, že k demokratickým zmenám v našom štáte mohlo dôjsť oveľa skôr a bez toho, aby prevzala iniciatívu ulica. Myslím si, že značný podiel majú na tom aj naše masovokomunikačné prostriedky. Už to tu dnes odznelo. Keby boli takým štýlom približovali zasadania hociktorého výboru Slovenskej národnej rady, ako dokážu informovať verejnosť dnes, mal by aj národ inú mienku na naše účinkovanie ako poslancov Slovenskej národnej rady. Je to škoda a mali by sa nad tým zamyslieťi tí novinári, ktorí sa dnes predbiehajú v očierňovaní všetkého čo bolo. Ľahko sa hovorí a píše dnes, keď sa už môže.

Chcem povedať ešte jednu myšlienku a som presvedčený že ju nevyslovím len za seba. Zmeny, ku ktorým u nás dochádza, majú veľmi blízko k cieľom, ku ktorým som chcel aj ja svojou prácou ako poslanec prispieť. Odlišnosť je snáď len v názore na cestu, ako tieto zmeny dosiahnuť. Vždy som bol presvedčený, že si musíme najskôr urobiť poriadok v strane a potom v spoločnosti. Národ nás však presvedčil že to ide aj jednoduchšie, že uzol nahromadených problémov v strane nie je potrebné pracne a zdĺhavo rozmotávať, ale že sa dá jednoducho prekročiť.

Ďakujem za pozornosť.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi A n d e l o v i za vystúpenie. Vystúpi ďalej poslanec Jaroslav Švihorík a pripraví sa poslanec Branislav Bíroš.

Poslanec J. Švihorík:

Vážená Slovenská národná rad,

z poverenia Klubu poslancov Slovenskej národnej rady za Stranu slovenskej obrody a Predsedníctva ústredného výboru strany slovenskej obrody predkladám na dnešnom zasadnutí 17. schôdze Slovenskej národnej rady návrh, v ktorom žiadame zostavenie komisie Slovenskej národnej rady pre vyšetrenie krutého zásahu bezpečnostných síl proti pokojnej demonštrácii veriacich spoluobčanov v Bratislave dňa 25. 3. 1988.


- 49 Zároveň z poverenia Klubu poslancov Slovenskej národnej rady a Predsedníctva Ústredného výboru strany Slovenskej obrody predkladám návrh Slovenskej národnej rade na zmenu programu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky s tým, aby z rokovania bol vylúčený návrh spôsobu Ústavy Československej socialistickej republiky a bol vrátený na prerokovávanie do Slovenskej národnej rady a Českej národnej rady.

Ako poslanec Slovenskej národnej rady skláňam sa pred statočnosťou našej mládeže a predkladám Slovenskej národnej návrh aby svojím vyhlásením podporila návrh Verejnosti proti násiliu na udelenie Nobelovej ceny za mier mládeži Československej socialistickej republiky.

Ďakujem.

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Š v i h o r í k o v i. Ďalej bude diskutovať poslanec Branislav Bíroš.

Poslanec B. Bíroš:

Vážená Slovenská národná rada..

prevažná väčšina nás komunistov je čestná svedomitá. pracovitá a takto nás pozná i pracujúci ľud, ktorý nás podporoval v úsilí o budovanie socialistickej spoločnosti. Skúsenosti v tejto výstavbe sa získavajú nielen v našej vlastnej krajine, ale i v ďalších krajinách, ktoré sa pustili cestou socializmu. Dnes v podstate vo všetkých krajinách, ktoré sa ňou vydali robia mimoriadne opatrenia na zmenu metód a foriem riadenia, na rozšírenie priestoru


- 50 pre účasť ľudí na správe a riadení celého života spoločnosti. A k tomu musíme prispieť i my, poslanci Komunistickej strany Československa. Stáť v čele pretrvávania zákonov prehlbujúcich socialistickú demokraciu, ktorá musí byť pre našich občanov podstatne príťažlivejšia ako je buržoázna demokracia, a k tomu je potrebné, mať na čo najvyššom stupni informovanosť založenú na skutočnosti bez prikrášľovania i očierňovania.

Naša socialistická demokracia musí umožniť každému dospelému človeku slobodne sa rozhodnúť bez obáv z trestu že som hlasoval proti súčasnej vrchnosti. To vyžaduje organizovať prísne tajné voľby a možnosť včasného posúdenia viacerých alternatív o zásadných otázkach rozvoja spoločnosti alebo možnosť výberu na rozhodujúce funkcie z viacerých kandidátov.

Treba otvorene povedať, že socializmus v ekonomickej súťaži s hlavnými kapitalistickými krajinami neuspieva. Hlavne pre nemohúcnosť Rady vzájomnej hospodárskej pomoci na čele so Zväzom sovietskych socialistických republík. Kým v kapitalistických krajinách prebieha koncentrácia výroby i deľba práce pod tlakom neúspešnej konkurencie, v našich krajinách sme ju pod slabým tlakom rezortu nerealizovali. Mnohé socialistické krajiny začali hľadať spásu v modernizácii výroby na kapitalistických trhoch a zadĺžili sa. S finančnou závislosťou postupuje i politická závislosť. A na to musíme pamätať. Podľa odhadov ekonómov európske socialistické krajiny ročne zaplatia na úrokoch,

stratia na vynútenom exporte a importe 20 až 30 miliárd dolárov. Z tohto sa buržoáznym štátom ľahko dávajú milodary, aj tie podmieňujú len za tých podmienok, že nebudú vládnuť komunisti. Prehliadať túto skutočnosť môžu len tí ktorým socializmus nevyhovuje.


- 51 Ako poslanec komunista som za prehlbovanie socialistickej demokracie, za informovanosť ľudu, za otvorenosť za ekonomickú reformu riadenia, za rešpektovanie ekonomických zákonov, za plánovitý rozvoj hospodárstva pri využití tržných vzťahov. Ako komunista som za socialistickú morálku, za úctu k ľuďom statočnej práce, za pevnú rodinu, za úctu k rodičom a starším. Som proti korupcii a úplatkárstvu, proti zlodejstvu a darebáctvu. Ak niekto o niektorom komunistickom funkcionárovi vie, že je darebák, nech to povie. Ale nesúhlasím s tým, aby sa obecne hovorilo o komunistických funkcionároch ako o ničomníkoch, o príživníkoch a podobne. To je nepriateľský a antisocialistický a nemorálny postup. Som za upevňovanie a rozmnožovanie socialistického vlastníctva a proti jeho rozpredaju kapitalistom. Dnes je už relatívne málo občanov, ktorí pracovali pod kapitalistickým vedením. Preto sa mnohým buržoázna spoločnosť zdá príjemnejšia ako je to v praxi. K tejto mienke prispelo i mnoho chýb, ktoré robíme pri budovaní socializmu.

Ako komunisti sme za socialistickú kultúru, za to aby náš ľud bol vzdelaný, za to, aby žil v zdravom prostredí a v mieri. Do takejto spolupráce voláme všetkých ľudí oddaných socializmu.

Ďakujem.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi B í r o š o v i za jeho vystúpenie. Prosím teraz návrhovú komisiu, aby sa zišla v Modrom

salóne. Vyhlasujem 30 minútovú prestávku. Prosím ešte poslancov, ktorí majú pripomienky, aby ich odovzdali návrhovej komisii.


-52/Po prestávke. / Predseda R. Schuster:

Vážené poslankyne, poslanci

naše rady zredli, mnohí sa vypýtali, že museli odcestovať. Myslím si, že je chyba, keď Slovenská národná rada nevie zabezpečiť našim poslancom dopravu, keď sa zúčastňujú takého vážneho rokovania. Pre budúcnosť to budeme musieť napraviť a musíme sa k tomu vrátiť.

V rozprave ďalej vystúpi poslanec Ján Z a b á k a pripraví sa František M i š e j e.

Poslanec J. Zabák:

Vážená Slovenská národná rada milí priatelia,

vystupujem ako katolícky kňaz. Aj v minulosti som z tohoto miesta tiež vystupoval v tomto mene. Môj hlas bol však skôr ako hlas volajúceho na púšti. Dúfam, že v krátkej budúcnosti aj v tomto reprezentatívnom zhromaždení ako je Slovenská národná rada, bude nás tu veriacich vystupovať viac.

My veriaci sme a cítime sa súčasťou spoločnosti, ktorá je chorá a potrebuje uzdravenie. Nehádžeme do nikoho kameňom, riadime sa slovami nášho božského učiteľa, ktorý povedal: "Kto z vás je bez viny, nech hodí prvý kameňom". Skôr si aj my priznávame svoju vinu, že sme sa aj my podieľali svojou slabosťou alebo mlčaním na situácii, v ktorej sa nachádzame. Čo robíme v cirkvi? Nie je nám ľahostajná situácia, prosíme Boha, aby nám dal múdrosť, silu a


- 53 odvahu výjsť z tejto situácie. Konkrétne túto nedeľu 26. novembra z iniciatívy otca arcibiskupa monsignora Sokola a ostatných otcov biskupov a ordinárov o 15. 00 hodine naplnili naši veriaci kostoly k spoločným modlitbám, aby pravda, spravodlivosť, láska, pokoj a jednota zavládla medzi nami všetkými.

Na vyhlásenie pána predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky Pavla Hrivňáka môžem odpovedať, že naši veriaci, teda katolíci, podporia vždy takú vládu, ktorá bude rešpektovať a plniť vôľu ľudu. Ako sa ona spontánne prejavila v týchto dňoch v celej našej vlasti na mohutných zhromaždeniach mládeže, ale aj ostatných vrstiev nášho ľudu.

Čo si žiadame a prajeme do budúcnosti?

Právo na náboženskú slobodu, výchovu a pôsobenie cirkvi bez štátneho dozoru. Aby toto bolo zakotvené v ústave. z ktorej sa budú neskôr odvodzovať nové, cirkevno politickké zákony. Ďalej rovnosť veriacich s ostatnými členmi našej spoločnosti bez akejkoľvek diskriminácie v akejkoľvek oblasti. Možno ešte spomenúť požiadavku obnovenia rehoľného života tak mužského ako aj ženského. A práve v týchto obnovených spoločenstvách a skrze ne cirkev potom ponúka svoju službu pri charitatívnej práci.

Pripájam sa k návrhu poslanca Majera a Švihoráka o prešetrenie pokojnej sviečkovej demonštrácie z 25. marca 1988.

Dovoľte mi, aby som zakončil svoje vystúpenie naším cirkevným pozdravom Nech je pokoj a bratská láska medzi nami.

/Potlesk. /


- 51Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Z a b á k o v i za jeho vystúpenie. Teraz bude diskutovať poslanec František M i š e j e a pripraví sa poslanec Emil Kucharovic.

Minister financií, cien a miezd SSR F. Mišeje: Vážená Slovenská národná rada,

dovoľte mi povedať na dnešnom mimoriadnom zasadnutí len niekoľko myšlienok, ktoré sme jeden viac, iný menej roky nosili v sebe. Myšlienok, kde- tu povedaných, ale zo známych príčin aj nepovedaných.

Slovenská národná rada vznikla v polovici minulého storočia zo štúrovského hnutia ako reprezentant rodiaceho sa národného života. Do nej vyúsťovali vtedy všetky nádeje a túžby štúrovskej generácie a národa. Znovu ožila v Slovenskom národnom povstaní a konštituovala sa ako reprezentantka svojbytnosti moderného slovenského národa. Zamyslime sa povedzme si otvorene čo žijú z tohto ducha v terajšej našej Slovenskej národnej rade? Slovenská národná rada mala byť nositeľom a strážcom pokrokových národných tradícií, garantom rozvoja duchovných hodnôt a tvorivých síl, príkladom toho, čím žije národ a čo chce, aby sa vynášalo na svetlo. Mala by byť podnecovateľom všetkého, čo poslúži jeho blahu. Je príležitosť, aby sme si niečo o tomto povedali otvorene bez nemiestneho bolestinstva. Nebola naša národná rada, myslím si, že nepreženiem, iba poslušným schvaľovacím orgánom? Nielen z vlastnej vlny, to je nám všetkým známe, ale aj z vlastnej. Napĺňala obsahom


- 55 svojej činnosti federatívnu formu, aká sa vydobyla vďaka pokrokovým silám v našej spoločnosti koncom šesťdesiatych rokov? Bola tým a takým reprezentantom, akým by mal slovenský národ vstupovať svojím prínosom do európskej kultúry? Nebola vždy v prívese? Dôkazom toho je aj ostatné zasadnutie Slovenskej národnej rady, keď sa rokovalo o ústavnom zákone. K tomu sa určite vrátime.

Nazdávam sa, že sa ponúka príležitosť, aby sa Slovenská národná rada prezentovala v plnej miere ako dôstojný reprezentant aj vnútroštátne, aj ako reprezentácia slovennského národa navonok. Včerajšie rokovanie Federálneho zhromaždenia, ale nech mi je odpustené, i toto zasadnutie ukázalo, že sa a ako sa musíme demokracii učiť, akého ťažko si budeme zvykať na súťaž myšlienok a názorov a aké pohodlné dosiaľ bolo zriekať sa vlastného osobného názoru a opakovať iba tzv. uznesené. Presvedčivo o tom povedal napokon včera v televízii aj predseda federálnej vlády Adamec.

Naozaj nechcem byť dodatočne múdry a predvídavý chcel som sa s vami iba rozdeliť v túto chvíľu o tieto svoje myšlienky s jedným jediným zámerom. Nech sa v tomto čase rozhodne, aby sa plne mohli rozvinúť schopnosti a talenty nášho národa v prospech jeho blaha a celého štátu. Som presvedčený, že v takomto zornom uhle treba vidieť postavenie, úlohy i zodpovednosť, pred ktorými teraz Slovenská národná rada stojí.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Františkovi M i š e j e m u za vystúpenie. Teraz vystúpi poslanec Emil K u c h a r o v i č.

56 Poslanec K. Kucharovič:

Vážená Slovenská národná rada priateľky, priatelia,

chcem z tohto miesta poďakovať našej mládeži za jej súčasnú politickú prácu, jej odvážne postoje a presadenie základov demokracie. Našich umelcov sa niektorí ľudia snažia znevážiť za ich príjmy. Treba však povedať, že vládnuca sila si ich kupovala, ale podľa toho, ako sa teraz osvedčili, nepodľahli peniazom a zachovali si charakter. Niektorí komunisti vrhajú všetky chyby na svoj vrcholný aparát, ale v mnohých základných organizáciách nemajú lepšiu situáciu ako v centre.

My, príslušníci nekomunistických strán, väčšinou veriaci, sme svojím členstvom vždy demonštrovali túžbu po demokracii a slobode. Chceme naďalej poctivo budovať našu spoločnosť, bojovať za rozkvet našej drahej vlasti, na tomto spolupracovať so všetkými vrstvami a silami našej spoločnosti.

Pripájam sa k požiadavke o prešetrenie udalostí okolo sviečkovej demonštrácie v Bratislave.

Ďakujem.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi K u c h a r o v i c o v i za jeho vystúpenie. Do rozpravy sa prihlásila ešte Božena K ik l o š o v á. Nech sa páči.


- 57 Poslankyňa B. Kiklošová:

Vážená Slovenská národná rada,

každý z nás poslancov je vo svojom volebnom obvode svedkom rôznych názorov, nadávok, svedkom nových a nových požiadaviek. Stretávame sa s mládežou a súhlasíme s ich oprávnenými požiadavkami. No toto obdobie skončí a musíme ísť ďalej. Veľmi výstižne to povedal predo mnou poslanec Adamčík. Preto si myslím, že ak chceme našej mládeži našim občanom, našim pracujúcim dať to, čo potrebujú musíme tvoriť hodnoty. A chcem práve vysloviť aj tu, na pôde Slovenskej národnej rady to, čo si myslím o osude našich fabrík, závodov.

Myšlienka prestavby bola určite správna. Vieme, že ešte nie je úplne doriešená. Lenže v tomto štádiu dostala práve fabriky. závody, teda tvorcov hodnôt do zlej a mnohokrát bezvýchodiskovej situácie. Na jednej strane chceme od nich, aby si vybudovali vlastné predškolské zariadenia. vlastné vývarovne, kultúrne ustanovizne, rekreačné strediská, chceme od nich, aby vylepšoval i svoje závodné zdravotné strediská, budovali rehabilitačné strediská atď. Na druhej strane sme však práve týmto tvorcom hodnôt určili také vysoké odvody do štátneho rozpočtu, že na vlastné potreby im zostáva minimum. O niekoľko dní budeme prerokovávať na pléne Slovenskej národnej rady rozpočet Slovenskej socialistickej republiky na rok 1990. Preto dopredu upozorňujem na túto vážnu situáciu a žiadam našu národnú a prostredníctvom nej i Federálnu vládu o zníženie a zváženie výšky odvodov.

Pracujúci človek, tak mladý, ako i ten starší potrebuje mať pre svoju prácu vytvorené podmienky, a to nielen


- 58 sociálne, ale chce pracovať na dobrých mašinách bez vysokých nákladov na výrobu. Chce pracovať v dobrom a čistom pracovnom prostredí. Ja som presvedčená, že ak týmto tvorcom hodnôt, nášmu pracujúcemu človeku vytvoríme dobré pracovné a sociálne podmienky, ak spravodlivo oceníme jeho prácu, náš národ urobí zázraky. A práve preto sa prihováram za zníženie uvedených odvodov, pretože to je v súčasných podmienkach, v akých sa väčšina podnikov a závodov medzi, ktoré patrí aj náš štátny podnik Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská Bystrica nachádza. Jediná možnosť, aby sa dostali zo zlej a možno by bolo lepšie, resp. výstižnejšie povedať doslova katastrofálnej ekonomickej situácie.

Ďakujem.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslankyni Božene K i k l o š o v e j za jej vystúpenie. Vážené poslankyne, poslanci, hlási sa ešte niekto? Nech sa páči. Diskutovať bude poslanec Benyó.

Poslanec M. Benyó:

Vážená Slovenská národná rada.

dovoľte mi, aby som na podporu snahy vlády Slovenskej socialistickej republiky i na vyhlásenie povedal niekoľko myšlienok.

Uvedomujem si, že momentálna vnútorná a zahranično-politická situácia je veľmi vážna. Podľa môjho názoru pracujúci ľud našej spoločnosti svoju pozornosť upriamuje

na uskutočnenie cieľov sociálneho a ekonomického rozvoja. Som toho názoru, že cieľom uskutočnenia prestavby a demokratizácie je posilnil a ďalej rozvíjať socialistické spoločenské zriadenie na platforme nášho politického systému prostredníctvom otvoreného a konštruktívneho dialógu so všetkými vrstvami obyvateľstva na základe rovnoprávnosti a rovnocennosti. Považujem za správne aj dnes zdôrazňovať že chceme dosiahnúť vyššiu kvalitu ľudskej práce, výroby a výrobkov a zvýšiť efektívnosť v hospodárení s celospoločenskými hodnotami v prospech hospodárskej stability štátu. Je správne, že pre ďalší úspešný vývoj našej spoločnosti, pre realizácie politiky Komunistickej strany Československa a Národného frontu chceme získať širokú podporu všetkých statočných ľudí, ktorí vystupujú za existenciu ľudskej dôstojnosti, za prehlbovanie spoločenskej jednoty vytvorenie platformy vzájomnej dôvery a úcty. Pri tom uvedomujem, myslím si, že aj druhí z čoho žijeme. Podľa môjho názoru žijeme z poctivej práce všetkých robotníkov a roľníkov, z ich výsledkov, ktoré zabezpečujú živobytie všetkých našich pracujúcich.

Tiež som toho názoru, že v záujme realizácie vytýčených cieľov treba vynaložiť také spoločenské úsilie, ktoré zaručuje dôstojný postup, dôslednejší postup v socialistickom napredovaní, disciplinovanejšom uplatňovaní všeobecných zákonov a zákonitostí vývoja spoločnosti v prospech zabezpečenia sociálnych istôt a pokojného života všetkých našich pracujúcich

Ďakujem.

/Potlesk. /


- 60 Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Matúšovi B e n y ó o v i za vystúpenie. Diskutovať bude poslankyňa Darina Kulin o v á.

Poslankyňa D. Kulinová:

Vážené poslankyne vážení poslanci,

prepáčte mi, budem vystupovať ako žena a preto asi moje vystúpenie bude trošku poznačené emotívnosťou. Ale dovoľte mi, aby som povedala jedno, asi všetci si uvedomujeme, že situácia a atmosféra, v ktorej sa dnešné zasadnutie Slovenskej národnej rady koná, je skutočne veľmi vážna. A vážna je vinou nás všetkých, samozrejme uvedomujúc si každý svoju mieru zodpovednosti. A dovoľte mi, aby som povedala ako komunista, človek, ktorý spája ideály komunizmu s ľudskosťou, humanizmom, s tým, čo dnes berie do úst kde kto. Ja chcem povedať, že nie som presvedčená o tom, že každý skutočne svoju mieru zodpovednosti, vrátane mňa samotnej, skutočne plnou mierou uvedomuje.

Vážené súdružky, súdruhovia,

znovu sa vrátim k tomu, čo povedal generálny tajomník súdruh Urbánek, že ľud bol a je múdrejší ako naše vedenie. Strana skutočne začala proces prestavby, proces obrody proces socializmu a jeho ideálov. Ale konfrontácia programu so skutočnosťou, myslím si, že tu nám otvorili oči až naši mladí ľudia. S plným vedomím zodpovednosti o tom hovorím a myslím si, že dnes, keď chceme hovoriť o tejto situácii, tak musíme povedať, čo nám treba zachovať. Treba


- 61 nám zachovať atmosféru širokej demokracia, otvorenosti pravdivosti. Treba nám ochrániť to, čo sme socialistickej spoločnosti vybudovali, treba nám ochrániť socializmus ako taký. Preto som hovorila, že treba vidieť, kto ideály socializmu dnes berie do svojich úst a kto sa nimi oháňa. A toto ale musíme aj mladým ľuďom povedať a medzi nich ísť.

Samozrejme, že nám ide aj o ochranu mladých ľudí. Som žena-matka a chcem sa aj po tomto zasadnutí s čistým svedomím pozrieť do očí nielen svojim deťom, svojim voličom ale všetkým. Preto chcem vyzvať všetkých poslancov Slovenskej národnej rady, aby sme sa všetci, vrátane aj mňa samotnej, pozreli do toho zrkadla, ktoré nám mladí ľudia nastavili a uvedomili skutočne svoju mieru zodpovednosti, aby sme z tohoto miesta, z tejto poslaneckej miestnosti odišli s čistým svedomím.

/Potlesk. /

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslankyni Darine Kulinovej za jej vystúpenie. Vážené poslankyne, vážení poslanci, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Nech sa páči, poslanec K i š. A potom poslankyňa F a b u š o v á.

Poslanec P. K i š:

Ja budem stručný. Mal by som len jednu otázku, ak to môžem tak formulovať, na predsedu vlády. Či sa vláda zamýšľa nad niečím takým, ako je pracovná morálka robotníkov v tom zmysle, že by bola viac stimulovaná - proste osobný prístup k tej práci. Neviem to dobre formulovať. Proste bol tu zákon o štátnom podniku, ktorý priniesol hodne, ale


- 62 ešte to nie je ono. A ako robotník nevidím ten posun alebo efekt z toho, čo by to malo priniesť, ako sa o tom hovorilo. Neviem to presne formulovať. Nechcem hovoriť o nejakom osobnom vlastníctve alebo podobne príklady, ako sú v Sovietskom zväze, ale niečo, čo by robotníka viedlo do práce, aby pracoval tak ako na svojom vlastnom. Myslím, že som sa dosť jasne vyjadril, lepšie sa neviem, ale myslím že mi rozumiete. To je všetko.

Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Kišovi za jeho vystúpenie. O vystúpenie ešte požiadala poslankyňa Klotilda Fabušová.

Poslankyňa K. Fabušová:

Vážení, iba faktická pripomienka. Dúfam spolu s vami že tieto chvíle osvietenia že tieto chvíle osvietenia prejdú do epochy múdrej samosprávy ľudu a preto im kladiem na srdce, aby obnovili tie miesta a konania, jednak v legislatíve a jednak v ostatných krokoch na ochranu a záchranu nášho životného prostredia, kde sme teraz prestali.

História totiž prehodnotí to čo sme urobili kladné to čo záporné, ľudia možno ocenia, možno odpustia, ale príroda nám neodpustí a ak ju zničíme, zničíme sami seba. Urýchlene treba pokračovať v tvorbe zákona o ochrane ovzdušia a tlmočím aj Federálnemu zhromaždeniu, že je neodkladné formulovať zákon o ochrane životného prostredia. Inak naše zdravotníctvo nemá čo urobiť na záchranu človeka.

Ďakujem. /Potlesk. /


63 Predseda R. Schuster:

Ďakujem poslankyni Klotilde Fabušovej za jej vystúpenie. Hlási sa ešte niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, považujeme rozpravu za ukončenú. Prosím teraz predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha H r i v n á k a  o odpoveď.

Predseda vlády SSR P. Hrivnák:

Otázka súdruha poslanca Kiša je špecifická. Odporúčam, aby sa súdruh poslanec pri najbližšej schôdzi SNR stretol s riaditeľom odboru ministerstva financií, cien a miezd, špecialistom, s ktorým by prebrali predpisy k otázkam zainteresovanosti, aj kroky, ktoré robíme. Ak s tým súdruh poslanec súhlasí..

Predseda R. Schuster:

Stačí takáto odpoveď, súdruh poslanec Kiš? Poslanec P. Kiš:

Ja s tým súhlasím, lenže tieto predpisy asi poznajú všetci zainteresovaní, kompetentní.

Predseda vlády. P. Hrivnák:

Ide o to, čo sa pripravuje, nie o to, čo je teraz. Predseda R. Schuster:

Stačí takáto odpoveď?


- 61 Poslanec P. Kiš:

Áno. Predseda R. Schuster:

Zostali tu ešte niektoré námety a návrhy niektorých poslancov, na ktoré by sme mali reagovať. Ide poslancov Majera, Švihoríka a ďalších, ktorí vystupovali k návrhu na vytvorenie komisie na prešetrenie sviečkovej akcie z 25. marca 1988. Pýtam sa vás, poslancov, aký je váš názor prípadne prítomného generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky, či sa v tejto veci koná.

Generálny prokurátor SSR P. Kiš

Vážená Slovenská národná rada.

pochopiteľne je vecou Slovenskej národnej rady, či si vytvorí pracovný orgán, komisiu, ale patrí do kompetencie prokuratúry posúdiť zákonnosť uplatňovania predpisov i pri tomto zákroku proti manifestujúcim občanom 25. marca 1980.

Dovoľte, aby som informoval Slovenskú národnú radu že už som vydal príslušné pokyny záujme preverenia zákonnosti tohto zákroku, už sú zhromaždené na generálnej prokuratúre všetky na vec sa vzťahujúce súdne i administratívne spisy. Generálna prokuratúra preskúma zákonnosť právoplatných súdnych rozhodnutí, aj keď treba povedať, že tam k odsúdeniam čisto v tejto veci nedošlo, lebo bola vyhlásená amnestia prezidenta republiky a na základe amnestie došlo potom k zastaveniu trestného stíhania, až na jednu či dve výnimky. Obvodná prokurátorka pre Brati


- 6 hlavu I. preskúma právoplatné administratívne rozhodnutia v ktorých boli niektoré osoby postihnuté za priestupok.

Pochopiteľne, ak Slovenská národná rada bude chcieť, tak môžem potom podať aj podrobnejšiu informáciu o výsledku tohto konania. Ďakujem.

Predseda R. Schuster:

Ďakujem generálnemu prokurátorovi za vysvetlenie. Aj napriek tomu sa pýtam, vážení poslanci, či treba vytvoriť komisiu tak, ako navrhli niektorí poslanci, ktorá by pozostávala zo všetkých politických strán, teda poslancov samozrejme aj nepartajných a z občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu, aby to bolo maximálne objektívne.

Poslanec J. Sabo:

Myslím, že poslanci, ktorí diskutovali predo mnou o tom, aby sa táto komisia vytvorila, mali na mysli komisiu na posúdenie toho, či zákrok pri sviečkovom sprievode bol správny alebo adekvátny a nie toho, či boli niektorí, ktorí sa toho zúčastnili, potrestaní. Neviem, či som to správne pochopil.

Predseda R. Schuster:

Aký je názor ďalších poslancov?


- 66 Poslanec Š. Minarovič:

Som toho názoru, že komisia je potrebná. Navrhujem toto zloženie:

poslanec M a j e r poslanec Kucharovič

poslanec B e n y ó

poslanec Z a b á k a

poslanec T r e p á č.

Predseda R. Schuster:

Ďakujem, počuli ste konkrétny návrh na poslancov ktorí by mali byť v tejto komisii pri previerke udalostí z 28. marca 1988. Vážené poslankyne, vážení poslanci, súhlasíte s návrhom? Nech sa páči, tam je faktická pripomienka.

Poslanec K. Šavel:

Navrhujem, aby do komisie boli zvolené ešte dve poskankyne. Navrhujem poslankyňu Fabušovú.

Poslanec J. Bruncko:.

Navrhujem poslankyňu Pšúrikovú. Poslanec A. Bajcura:

Navrhujem poslanca Tonku.


- 67 Predseda R. Schuster:

Bol daný návrh, aby to boli poslankyne. Bola navrhnutá poslankyňa Fabušová a poslankyňa Pšúriková.

Súhlasíte s týmto návrhom, vážení poslanci?

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku!

/Hlasovania. /

Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Traja poslanci. /

Je niekto proti?

/Nikto. /

Ako viete, návrh skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy ČSSR, ČSR a SSR, ku ktorému zaujala súhlasné stanovisko Slovenská národná rada a ktoré predseda Slovenskej národnej rady s viacerými pripomienkami týkajúcimi sa ďalšieho postupu a obsahu pripravovanej novej ústavy zaslal predsedovi Federálneho zhromaždenia. Federálne zhromaždenie ešte neprorokovalo. Vzhľadom na túto skutočnosť budem tu prednesené pripomienky a námety tlmočiť skupine poslancov Federálneho zhromaždenia - navrhovateľom uvedeného návrhu ústavného zákona. Pýtam sa, či toto stačí alebo chcete, aby sme sa k tomu vrátili?

Nech sa páči. Hlási sa poslanec Minarovič s faktickou pripomienkou.

Poslanec S. Minarovič:

V záujme zrozumiteľnosti sa pýtam, či máme hlasovať o návrhu poslanca Majera, požiadať Federálne zhromaždenie.


- 68 aby sa zrušilo to, čo sme tu predtým schválili, aby sa v tom nepokračovalo?

Predseda R. Schuster:

Hlási sa poslanec Majer. Nech sa páči. Poslanec J. Majer:

Ja som to dal pôvodne ako otázku, ako budeme postupovať. Mal som jednu podstatnú výhradu. A síce tú, že sme nedostali návrh novej ústavy a hlasovali sme nie o spôsobe prijatia, ale o zmene článku 142, ktorý hovorí, že s prijali- Ústavy ČSSR sa prijmú ústavy republík. A my sme to odsúhlasili väčšinou hlasov. Ja som bol proti tomuto uzneseniu, nakoniec ste sa prehlasovali a Slovenská národná rada prijala uznesenie. Tak alebo budeme schvaľovať ústavu my, alebo jednu alebo tri, alebo súhlasíme s tým, čo sme odsúhlasili, že nejaká ústava bude. Ja som to mal ako otázku. Ale ak to takto dáva predsedajúci, nový predseda súdruh Schuster na hlasovanie, som za to, aby sme sa k tomu vrátili, a prehodnotili to predtým, než Federálne zhromaždenie zaujme definitívne stanovisko k tejto otázke.

Predseda R. Schuster:

Nech sa páči, ďalšia faktická pripomienka. Poslanec J. Švihorík:

Ja som predniesol návrh za Klub poslancov SNR členov strany slovenskej obrody, aby z rokovania Federálneho


- 69 zhromaždenia bol vylúčený návrh spôsobu prijatia novej Ústavy ČSSR a vrátený na prerokovanie do Slovenskej národnej rady a Českej národnej rady.

Predseda R. Schuster:

Čiže budeme o tom znovu rokovať.

Kto ja za návrh, ktorý predniesol a teraz doplnil poslanec Majer, nech zdvihne ruku! /Hlasovanie. /

Ďakujem.

Je to jednoznačné. Je niekto proti? /Nikto. /

Zdržal Sa niekto? /Nikto. /

Predseda SNR R. Schuster:

Ešte sa hlási súdruh Lazar. Prosím.. Minister vnútra a životného prostredia SSR Š. Lazar:

predsa zo dňa na deň nemôžem meniť svoj názor. Predtým som hlasoval za niečo, o čom som bol presvedčený.

Poslanec J. Kaler:

Ty si tu nebol súdruh Lazar. Nehlasoval si. Ja som skrutátor za predsedníctvo a viem, že si odišiel 5 minút pred hlasovaním.


70 Predseda R. Schuster:

Prosím vás, keby sme boli k sebe tolerantní. Týmto považujeme rozpravu k 2. bodu programu za ukončenú. Pristupujeme k rokovaniu o 3. bode programu.

Bol vám rozdaný návrh Vyhlásenia Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii. Návrh sto dostali ako tlač 118. Prosím predsedu návrhovej komisie aby nás oboznámil so stanoviskom návrhovej komisie.

Podpredseda K. Brodziansky:

Vážená Slovenská národná rada,

komisia dostala niekoľko pripomienok a po ich zvážení a prerokovaní navrhuje upraviť vyhlásenie nasledovne:

vypustiť prvý odsek na prvej strane,

na druhej strane v prvom odseku v druhej vete vypustiť slová "ako predstaviteľ ľudu Československa" a pokračovať textom "prijalo 29. novembra 1989 d so zmenami Ústavy ČSSR".

druhý a tretí odsek preformulovať nasledovne:

"Slovenská národná rada, ktorá vznikla v najťažších chvíľach slovenského národa, ako predstaviteľka demokratických, politických a názorových prúdov na Slovensku, ako sa to výrazne prejavilo v Slovenskom národnom povstaní, sa vždy usilovala o presadzovanie záujmov ľudu d pokrokový rozvoj našej krajiny. Aj preto s vážnosťou upozorňuje, že pozitívne premeny v spoločnosti možno uskutočniť len v tvorívom a pokojnom ovzduší, pri plnom zapojení každého občana do tohto snaženia. V našom spoločenskom dianí no-


-71 majú miesto prejavy, ktoré obmedzujú demokraciu a slobodu vyjadrovania a umožňujú násilie, či iné obmedzovania slobody. Slovenská národná rada sa stotožňuje vytvorením komisie Federálneho zhromaždenia na vyšetrenie neprimeraného zákroku poriadkových síl a v budúcnosti prehĺbi svoju kontrolnú funkciu. "

V Štvrtom odseku komisia navrhuje v prvej vete v treťom riadku, ktorý začína "nové rozmery vzťahov... " doplniť slovami "orgánov socialistického štátu" a pokračovať ďalej až v časti vety, ktorá začína "jedine právny poriadok tvorený na mnohosti názorov všetkých vrstiev spoločnosti môže

vytvoriť skutočné predpoklady na... ", teraz vynechať vynechať slovo

"Ďalšie". teda "... na prehlbovanie demokracie, komunizmu sociálnej spravodlivosti, občianskych práv a slobôd... " a teraz upraviť ďalšiu časť vety takto "... uplatňovanie rovnoprávnosti národov a národností v Slovenskej socialistickej republike". Poslednú vetu v tomto odseku navrhuje doplniť slovkom "považuje" za slovom "občana"a slovo "považuje"v poslednej vete vynechať. Teda posledná veta tohto odseku by znela "V záujme zachovania vzájomnej zodpovednosti štátu a občana považuje tento zákonodarný zbor za opodstatnené a prvoradé vytvoriť príslušné politické a právne záruky "

Na tretej strane, kde sa rozvádzajú jednotlivé zákony navrhuje za slovami "o práve združovacom " vložiť slovo "o tlači" a pokračovať " a o petičnom práve", čiže doplniť slovom "o tlači".

V ďalšej vete vete v prvom odseku navrhuje v poslednej časti vety slovko "ale" nahradiť slovkom "ako". Čiže posledná časť voly bude "... ako aj právneho riešenia ochrany a tvorby Životného prostredia".


- 72 V druhom odseku na strane tri v šiestom riadku vynechal slovo "ďalej". Čiže tá veta by znela: "Je však proti anarchii a destabilizácii národného hospodárstva. "

V treťom odseku v tretej vete vynechať slovo ekononické" a nahradiť ho slovom "potrebné", čiže "bude vytvárať potrebné predpoklady celospoločenskej prestavby". Celú ďalšiu vetu, čiže druhú vetu v treťom odseku komisia navrhuje vypustiť.

V poslednom odseku na strane tri v druhej vete v treťom riadku navrhuje slovo "zoskupeniami", nahradiť slovom "a spoločenskými hnutiami" A pokračovať potom ďalej.

Komisia teda navrhuje, aby vyhlásenie bolo po pripomienkach prijaté s týmito doplnkami a zmenami.

Predseda R. Schuster:

Ďakuje predsedovi návrhovej komisie poslanci Brodzianskemu za prednesenie upraveného návrhu Vyhlásenia Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii.

Má niekto z vás, vážené poslankyne, poslanci, ešte ďalšie pripomienky alebo návrhy? Nech sa páči, poslanec Zemko.

Poslanec J. Zemko:

Ja by som prosil vysvetliť na druhej strane v štvrtom odseku, kde sa hovorí, že Slovenská národná rada sa stotožňuje s akým zákrokom? S tým sviečkovým alebo a tým, čo bol v Prahe?


-73Podpredseda K. Brodziansky:

Preformulovaná verzia znie: "Slovenská národná rada sa stotožňuje s vytvorením komisie Federálneho zhromaždenia na vyšetrenie neprimeraného zákroku poriadkových síl a v budúcnosti prehĺbi svoju kontrolnú funkciu". Myslí sa tým zákrok v Prahe 17. novembra 1989.

Predseda R. Schuster:

Ďakujem. Ešte sú ďalšie pripomienky? Nech sa páči. poslanec Švihorík.

Poslanec J. Švihorík:

Dal som návrhovej komisii návrh, aby sa na druhej

strane v štvrtom odseku zamenili slová "prehlbovanie demokracie " za slová "dodržiavanie demokracie". Prehlbovanie je nevhodný výraz.

Predseda R. Schuster:

Ďakujem. Kto má ďalej pripomienky? Poslanec Kiš. Poslanec P. Kiš:

Na tretej strane v treťom odseku má byť vyškrtnutá veta "Musíme opustiť doterajší spôsob hospodárenia, zamlčovať všeobecné a pre všetkých rovnaké podmienky hospodárenia " Tak ma zaujíma, prečo to má byť vyškrtnuté, keď to tam s nejakým úmyslom bolo dané. Možno to nespĺňa nejakú formu, ale ide mi o to, prečo?


- 74 Predseda R. Schuster;

Ďakujem. Súhlasia poslanci s týmito úpravami? Ešte sú nejaké pripomienky? Nech sa páči súdruh Lazar.

Minister vnútra a životného prostredia Š. Lazar;

Na strane dva sa hovorí, s čím ja súhlasím, že jedine právny poriadok tvorený na mnohosti názorov všetkých vrstiev spoločnosti môže vytvoriť skutočné predpoklady na ďalšie prehlbovanie demokracie, humanizmu, sociálnej spravodlivosti, občianskych práv a slobôd. Ale ja hovorím, že tam, kde je právo, je aj povinnosť. Takže by bolo treba zakotviť, vážení súdruhovia, aj povinnosti, nielen práva. Lebo občan je viazaný, má právo, ale má i určité povinnosti. Som toho názoru, že nemôžeme len práva do uznesenia prijať, ale treba žiadať od verejnosti aj plnenie povinnosti.

Predseda R. Schuster; 

Ďakujem.

Súhlasíte s pripomienkami tak ako odzneli z pléna s tým, že návrhová komisia to doštylizuje? Dávam hlasovať.

Kto je za upravené vyhlásenie, nech zdvihne ruku: /Hlasovanie. / Ďakujem.

Zdržal sa niekto?

/Jeden poslanec sa zdržal hlasovania. / Je niekto proti? /Jeden poslanec hlasoval proti. /


- 75 Poslanec J. Švihirík:

Ja nie som proti. Ale sa pýtam, či sa s tým návrhom na udelenie Nobelovej ceny mládeži bude v budúcnosti Slovenská národná rada zaoberať?

Predseda R. Schuster:

Berieme to ako pripomienku, ale Slovenská národná rada nie je kompetentná, aby dávala takýto návrh. Berieme to skutočne len ako pripomienku.

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila vyhlásenie k súčasnej vnútropolitickej situácii.

Štvrtým bodom programu je

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady na obdobie od 31. októbra do 30. novembra 1989.

Správu ste dostali ako tlač 117.

Má niekto z vás pripomienky alebo otázky k predloženej správe?

Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Kto je za uznesenie, ako je uvedené na obale správy, nech zdvihne ruku !

/Hlasovanie /

Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Nikto. /

Je niekto proti?

/Nikto. /


- 76

Zisťujem, že Slovenská národná rada vzala so súhlasom na vedomie predloženú správu.

Posledným bodom programu sú otázky poslancov.

Má niekto z vás, vážené poslankyne a poslanci, otázku na niektorého člena vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady? Nech sa páči poslankyňa Kiklošová.

Poslankyňa B. Kiklošová:

Chcela by som poprosiť ministra financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky súdruha Mišejeho, aby s návrhom, o ktorom som tu hovorila, teda o znížení odvodov do štátneho rozpočtu, sa vláda zaoberala a aby bolo na môj návrh odpovedané na zasadnutí výboru alebo na najbližšom pléne Slovenskej národnej rady.

Minister financií, cien a miezd F. Mišeje:

Ja to vysvetlím. Predseda R. Schuster:

Ešte sú otázky? Nie sú. Tým sme, vážené poslankyne a poslanci, vyčerpali náš program.

Ďakujem vám všetkým za účasť a vyhlasujem 17. schôdzu Slovenskej národnej rady za skončenú.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 11671989

117

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. novembra 1989

k žiadosti poslanca SNR Viliama Šalgoviča o uvoľnenie z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady a člena Predsedníctva SNR

Slovenská národná rada

A. b e r i e na vedomie

žiadosť poslanca Slovenskej národnej rady Viliama Šalgoviča o uvoľnenie z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady a člena Predsedníctva SNR,

B. podľa § 4 písm. k/ zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

odvoláva

poslanca SNR Viliama Šalgoviča z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady a člena Predsedníctva SNR.

Predseda

Slovenskej národnej rady: v z. Dezider Krocsány, v. r.

Overovatelia:

Veronika Špálková v. r.

Ing. Ján Majer v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1184/1989

118

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. novembra 1989

o voľbe predsedu Slovenskej národnej rady Slovenská náhodná rada

podľa § 4 písm. k/ zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

z v o l i l a

Rudolfa Schustera

za predsedu Slovanskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: v z. Dezider Krocsány, v. r.

Overovatelia:

Veronika Špálková v. c.

Ing. Ján M a j e r v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

K číslu: 1185/1989

119

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. novembra 1989

o voľbe členov komisie pre vypracovanie návrhu na Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii

Slovenská národná rada zvolila

komisiu pre vypracovanie návrhu na Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii v tomto zložení: Kamil Brodziansky, Andrej Bajcura, Samuel Kodaj, Ján Majer, Miloš Macko. Anna Lackova. Viera Lehotská.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ing. Rudolf Schuster, CSc. v. r.

Overovatelia:

Veronika Špálková v. r.

Ing. Ján M a j e r v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1186/1989

120

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. novembra 1989

o voľbe členov komisie na dohľad prešetrenia zásahu ZNB proti zhromaždeniu veriacich 25. marca 1988 v Bratislave

Slovenská národná r a d a zvolila

komisiu na dohľad prešetrenia zásahu ZNB proti zhromaždeniu veriacich z 25. marca 1988 v Bratislave v tomto zložení: Matúš Benyó, Klotilda Fabušová, Emil Kucharovič Ján Majer, Oľga Pšúriková, Jozef Trepáč, Ján Zabák s tým že bude doplnená o členov občianskej iniciatívy verejnosť proti násiliu.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ing. Rudolf Schuster, CSc. v. r.

Overovatelia:

Veronika Š p á l k o v á v. r.

Ing. Ján Majer v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1187/1989

131

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. novembra 1989

k návrhu na Vyhlásenia Slovenskej národnej rady k súčasnej vnútropolitickej situácii

Slovenská národná rada

prerokovala súčasnú vnútropolitickú situáciu a prijala toto vyhlásenie:

"Slovenská národná rada ako predstaviteľka národnej zvrchovanosti a svojbytnosti slovenského národa v súladu a vôľou a túžbou širokej verejnosti po demokracii celého politického, spoločenského a kultúrneho života plne podporuje oprávnenú požiadavky, ktoré spontánne verejne vyjadrila naša mládež i ostatní občania. Svoje stanovisko vyjadrilo Predsedníctvo slovenskej národnej rady 28. novembra 1989.

Slovenská národná rada sa stotožňuje a Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia ČSSR k súčasnej vnútropolitickej situácii, ktoré prijalo 29. novembra 1989 a so zmenami ústavy ČSSR.


- 2 Slovenská národná rada, ktorá vnikla v najťažších chvíľach slovenského národa ako predstaviteľka demokratických, politických a názorových prúdov na Slovenku, ako sa to výrazná prejavilo v Slovenskom národnom povstaní sa vždy usilovala o presadzovane záujmov ľudu a pokrokový rozvoj našej krajiny.

Aj preto s vážnosťou upozorňuje, že pozitívne premeny v spoločnosti možno uskutočniť len v tvorivom d pokojnom ovzduší, pri plnom zapojení každého občana do toho snaženia. V našom spoločenskom dianí nemajú miesto prejavy ktoré obmedzujú demokraciu a slobodu vyjadrovania, umožňujú násilie, či iné obmedzovania slobody. Slovenská národná rada sa stotožňuje s vytvorením komisie Federálneho zhromaždenia ČSSR na vyšetrenie neprimeraného zákroku poriadkových síl a v budúcnosti prehĺbi svoju kontrolnú funkciu.

Slovenská národná rada je presvedčená, že jedine právny štát, budovaný na socialistickom základe, zabezpečí nové rozmery vzťahov orgánov socialistického štátu s ďalšími zložkami politického systému, osobitne s jednotlivými politickými stranami, spoločenskými a záujmovými organizáciami pôsobiacimi v súlade a na dôslednom rešpektovaní zákonov a plnení práv a povinností. Jedine právny poriadok, tvorený na mnohosti názorov všetkých vrstiev spoločnosti môže vytvoriť skutočné predpoklady na uplatňovanie demokracie, humanizmu, sociálnej spravodlivosti, občianskych práv a slobôd, uplatňovania rovnoprávnosti národov a národností, v Slovanskej socialistickej republike. V záujme zachovania vzájomnej zodpovednosti štátu a občana považuje tento zákonodarný zbor za opodstatnené a prvoradé vytvoriť príslušné politické a právne záruky.

Slovenská národná rada žiada o urýchlené predloženie návrhu novej ústav na všeľudovú diskusiu tak, aby sa plne prejavila pluralita názorov. Súčastne je potrebné na tomto


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 3 princípe ústavne zabezpečiť čo najskôr vydania nových zákonov o voľbách do zastupiteľských orgánov, o práve zhromažďovacom, o práve združovacom, o tlači a o petičnom práve. Slovenská národná rada sa chce s plnou zodpovednosťou podieľať na príprave zákonov, osobitne sa týkajúcich mladdej generácie, ako aj právneho riešenia ochrany a tvorby životného prostredia.

Slovenská národná rada vysoko oceňuje všetkých jednotlivcov, skupiny, organizácie i politické strany, ktoré spájajú požiadavky o demokratický a právny štát so snahou zlepšovať našu hospodársku situáciu a vybudovanie dobre fungujúceho hospodárskeho systému. Je však proti anarchii a destabilizácii národného hospodárstva. Ďakuje robotníkom. roľníkom, inteligencii a mládeži, ktorí si i v terajšej situácii uvedomujú dôležitosť prospešnej, kvalitnej a statočnej každodennej práce.

Slovenská národná rada vyjadruje presvedčenie, že vláda SSR napriek všetkým zložitostiam spoločenského a hospodárskeho života bude vytvárať potrebné predpoklady celospoločenskej prestavby. Musíme opustiť doterajší spôsob hospodárenia, zaručovať všeobecne a pre všetkých rovnaké podmienky hospodárenia. Vláda musí zabezpečiť, aby sa v budúcnosti zásadné ekonomické rozhodnutia robili na základe objektívneho a vedeckého posúdenia a podstatne sa prehlbovalo sociálne zameranie ekonomiky. Pri tomto ušili nesmie strácať zo zreteľa, že jednou s jej základných úloh je zabrániť inflačnému vývoju, ktorý by mal negatívne dôsledky na chod ekonomiky a životnú úroveň ľudu. Pri snahe úspešne zabezpečiť prestavbu našej ekonomiky súčasne so zvyšovaním životnej úrovne bude mať vláda SSR podporu Slovenskej národnej rady a jej poslancov.

Slovenská národná rada vyslovuje presvedčenie, že dialóg medzi predstaviteľmi našej vlády a spoločenskými hnutiami sa bude viesť na úrovni zodpovedajúcej kultúrnym


- 4 tradíciám a zvyklostiam nášho ľudu, bez znevažovania predstaviteľov štátu a štátnych symbolov, bez vyhrocovania emócií a vášní, bez znižovania vážnosti osobnosti a ľudskej dôstojnosti vôbec.

Slovenská národná rada vyslovuje uznanie všetkým študentom a ostatnej mládeži, robotníkom, roľníkom a inteligencii, ktorí sa uvážene a disciplinovane výrazne pričinili o začatie obnovy našej socialistickej spoločnosti na pevných demokratických základoch.

Slovenská národná rada ubezpečuje občanov Slovenska že verná svojim tradíciám bude dbať aj naďalej o realizáciu vôle a záujmov ľudu. "

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ing. Rudolf S c h u s t e r, CSc. v. r.

Overovatelia:

Veronika Š p á l k o v á  v. r.

Ing. Ján M a j e r  v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1188/1989

122

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. novembra 1989

k správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 31. októbra do 30. novembra 1989

Slovenská národná rada

b e r i e so súhlasom na vedomie

s p r á v u o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 31. októbra do 30. novembra 1989.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Iný. Rudolf Schuster, CSc. v. r.

Overovatelia:

Veronika Špálková v. r.

Ing. Ján M a j e r v. r.


17. schôdza Slovenskej národnej rady

 

O B S A H

 
 

Reč predsedu SNR Viliama Šalgoviča ................

str. 1

I.

Žiadosť Viliama Šalgoviča o uvolnenie z funkcie

 
 

predsedu SNR a člena Predsedníctva SNR ............

str. 2

 

Schválenie programu 17. schôdze SNR ..............

str. 4

II.

 

str. 4

 

Reč poslanca D. F u t e j a ......................

str. 5

 

Reč poslanca S. Minaroviča ..............

str. 7

 

Reč podpredsedníčky SNR A. Rybnikárovej...

str. 8

 

Reč poslanca J. Majera .....................

str. 9

 

Reč poslanca V. M i n á č a .......................

str. 9

 

Reč poslanca M. M a r k u .......................

str. 10

 

Reč poslankyne D. K u l i n o v e j ..............

str. 12

 

Reč poslanca D. F u t e j a ......................

str. 12

 

Reč poslanca R. S c h u s t e r a ...............

str. 13

 

Hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu SNR .........

str. 14

 

Reč predsedu vlády SSR P. Hrivňáka ........

str. 16

III.

Voľba komisie ne prípravu Vyhlásenia SNR k vnútro-

 
 

politickej situácii ...............................

str. 25

 

Rozprava k vystúpeniu predsedu vlády SSR..

str. 26

 

Reč poslanca J. T r e p á č a ....................

str. 26

 

Reč poslanca J. B r u n c k u .....................

str. 28

 

Reč ministra obchodu a cestovného ruchu SSR

 
 

K. N a g y a ....................................

str. 31

 

Reč overovateľa SNR J. Majera k sčítaniu

 
 

hlasov pri voľbe predsedu SNR .....................

str. 35

 

Reč novozvoleného predsedu SNR R. Schustera..

str. 36

 

Pokračovanie rozpravy

 
 

Reč poslanca P. Adamčík a .................

str. 39

 

Reč poslanca S. K o d a j a ....................

str. 41

 

Reč poslanca J. K a J e r a .....................

str. 45

 

Reč poslanca L. Andela .....................

str. 47

 

Reč poslanca J. Š v i h o r í k a ................

str. 40

 

Reč poslanca B. B í r o š a ....................

str. 49


- 2 -

   

str.

52

 

Reč ministra financií, cien a miezd SSR F. M i š e j e h o ............................

str.

54

 

Reč poslanca E. Kucharoviča .........

str.

56

 

Reč poslankyne B. Kiklošovej ..........

str.

57

 

Reč poslanca M. B e n y ó a ...................

str.

58

   

str.

£0

 

Reč poslanca P. K i š a .......................

str.

61

 

Reč poslankyne K. F a b u š o v e j ...........

str.

62

 

Reč generálneho prokurátora SSR P. K i s a....

str.

£4

IV.

Voľba komisie na dohľad prešetrenia zásahu ZNB

   
 

proti zhromaždeniu veriacich 25. marca 1988....

str.

67

 

Reč poslanca S. Minaroviča ...........

str.

67

 

Reč poslanca J. M a j e r a ...................

str.

68

v.

Stanovisko komisie na prípravu Vyhlásenia SNR k súčasnej vnútropolitickej situácii ...........

str.

70

   

str.

74

 

Schválenie Vyhlásenia SNR k súčasnej vnútropolitickej situácii ................................

str.

75

 

Otázky poslancov ...............................

str.

76

 

Reč poslankyne B. Kiklošovej .........

str.

76

 

Ukončenie 17. schôdze Slovenskej národnej rady..

str.

76

Prílohy

Uznesenia prijaté na 17. schôdzi Slovenskej národnej rady