Dokument je dostupný aj vo formátoch: zap_00.pdf

Zápisnica zo 46. schôdze Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Zápisnica


Zápisnica

zo 46. schôdze Predsedníctva Slovenskej národnej rady, konanej 8. decembra 1989 na Bratislavskom hrade

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Schôdzu Predsedníctva Slovenskej národnej rady otvoril a viedol predseda Slovenskej národnej rady Ing. Rudolf Schuster, CSc. Na rokovaní privítal predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky Ing. Pavla Hrivňáka.

Predseda SNR oznámil, že v priebehu včerajšieho a dnešného dňa obdržal listy niektorých členov vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorými podali demisiu. Sú to: Ing. František Mišeje, minister financií, cien a miezd, Prof. PhDr. Ľudovít Kilár, CSc., minister školstva, mládeže a telesnej výchovy, akademik Milan Čič, minister spravodlivosti, Ing. Štefan Lazar, minister vnútra a životného prostredia Ing. Kazimír Nagy, minister obchodu a cestovného ruchu - v súvislosti so zvolením do funkcie podpredsedu SNR a RSDr. Štefan Ferencei, minister predseda Výboru ľudovej kontroly SSR.

Ďalej informoval, že v zmysle pôvodnej dohody predseda vlády SSR P. Hrivnák mal pripraviť návrh na rekonštrukciu vlády SSR. Po niekoľkonásobných rokovaniach v Národnom fronte s predstaviteľmi Strany slobody, Strany slovenskej obrody a občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu a za prítomnosti zástupcov Akčného výboru KSS bola daná požiadavka, aby predseda vlády SSR Pavel Hrivnák podal demisiu. Súdruh Pavel Hrivnák túto požiadavku odmietol. Všetci ho poznáme ako statočného dobrého človeka, nie sú výhrady voči jeho osobe a jeho práci ale v momentálnej politickej situácii by nebolo správne neakceptovať spoločné rozhodnutie všetkých uvedených politických strán. Súčasne predkladajú návrh, aby zostavením novej vlády bol poverený akademik Milan Čič.


- 2 Predseda SNR privítal na rokovaní akademika Milana Čiča. Ďalej informoval, že okrem uvedených ministrov ďalší členovia vlády SSR nepodali demisiu. Preto je potrebné, aby Predsedníctvo SNR v súlade s požiadavkou politických strán a občianskeho hnutia VPN odvolalo členov vlády, ktorí nepodali demisiu a poverilo akademika Milana Čiča zostavením novej vlády SSR.

Predseda SNR potom požiadal predsedu vlády SSR Pavla Hrivňáka o jeho stanovisko.

Predseda vlády SSR Ing. Pavel Hrivnák:

v úvode zdôraznil, že stoja pred rozhodnutím, ktoré treba veľmi dobre zvážiť. Každý musí dať stranou osobné veci, aby sa podarilo splniť základnú úlohu, ktorá pred nami stojí. Podľa dosiaľ neoverených správ občianske aktivity hrozia na pondelok 11. decembra generálnym štrajkom. Generálny štrajk by mohol prevrátiť ekonomiku a dať priechod mnohým emóciám, preto treba konať uvážlivo.

Na druhej strane vláda už prakticky nepracuje, nemôže sa pohnúť z miesta v mnohých koncepčných i legislatívnych veciach ktorej činnosť je paralyzovaná známymi skutočnosťami. Ak federálna vláda i vláda SSR nevykoná opatrenia, aby mohla prijať niektoré rozhodnutia a predložiť príslušné právne úpravy, bude veľmi vážne narušený aj plán na rok 1990, ktorý už v starých podmienkach neexistuje a nové podmienky nie sú schválené. V prvom štvrťroku budúceho roku budeme musieť pracovať v rozpočtovom provizóriu. Očakáva sa, že Federálne zhromaždenie nesplnomocní vládu, aby mohla uplatňovať - 10 % pri odvodovej povinnosti zo zisku, ktorá je v zákone o odvodoch stanovená na 55 %. V prípade, že Federálne zhromaždenie neodsúhlasí odvodový zákon vrátane splnomocnenia vlády, resp. obmedzí toto splnomocnenie, musí sa celý plán prepracovať.

Nechce zaťahovať členov Predsedníctva SNR do ekonomických otázok, ale pri dnešnom rozhodovaní ich treba mať na mysli.


- 3 Verejnosť dnes zaujímajú - alebo sa kladie dôraz na štyri rozhodujúce oblasti: zdravotníctvo, školstvo, bytová výstavba a životné prostredie. Vláda môže plniť požiadavky len vtedy, ak bude mať zdroje v rozpočte. Bolo by politickou naivitou sa domnievať, že "za dobré chovanie" sa budú prisúvať na Slovensko prostriedky z federácie. Hovorí ironicky o dobrom chovaní, ale nechce to definovať.

Ďalej uviedol, že musíme pamätať aj na budúcnosť. Pri rozhodujúcich stavbách dnes rozhodujeme o roku 1993, pretože cyklus výstavby trvá aj v sebalepšom mechanizme 36 mesiacov. Množia sa mnohé názory predstavované teoretikmi a praktikmi. Profesor Komárek hovoril o niektorých veciach v televízii. Celý rad vecí sa týka Slovenska. Podľa niektorých názorov a návrhov stojí dnes problém zastavenia rekonštrukcie a zrušenia Žiaru nad Hronom, Niklovej huty v Seredi, nerealizovania elektrickej pece v Podbrezovej, podstatného obmedzenia výroby vo Východoslovenských železiarňach. Ďalej hrozí vypustenie celej špeciálnej výroby, čiže je ohrozená Dubnica, Považská Bystrica, Martin Detva, ZŤS Košice a ďalšie fabriky elektrotechnického priemyslu a je tu i problém BAZ v Bratislave. Ak sa nepodarí urýchlene formulovať stanovisko vlády SSR a riešiť tieto veci s federálnymi orgánmi, dostaneme sa do absolútneho úbytku produkcie, dynamiky a zdrojov. A keďže zdroje národných výborov dnes sú už v rozsahu asi 45 % viazané na odvody daní z miezd a ostatných daní pri takomto poklese ostanú národné výbory bez zdrojov. Z týchto pohľadov treba veci posudzovať.

Odporúčal, aby Predsedníctvo Slovenskej národnej rady i na jeho návrh vyhovelo žiadostiam ministrov, ktorí požiadali o uvoľnenie z funkcií a podľa rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady a príslušného článku Ústavy ČSSR ich odvolalo z funkcií. Zároveň odporúčal, aby Predsedníctvo SNR odvolalo i jeho z funkcie predsedu vlády SSR i ďalších členov vlády, ktorí demisiu nepodali a poverilo akademika Čiča, prípadne iného, zostavením novej vlády SSR. Odporúčal novú vládu SSR zostaviť ešte dnes tak, aby ju v rámci možností Predsedníctvo SNR mohlo


- 4 vymenovať ešte dnes večer a zajtra aby sa uskutočnil akt menovania nových členov vlády SSR. Takáto požiadavka je i od prezidenta republiky, ktorý poveril prvého podpredsedu federálnej vlády Milana Čalfu zostavením novej vlády s požiadavkou, aby v priebehu zajtrajšieho dopoludnia predložil návrh novej vlády ČSSR.

Záverom uviedol, že podľa jeho informácií na dnešné odpoludnie má byť v Bratislave manifestácia na námestí SNP. Odporúčal prerokovať s občianskou iniciatívou Verejnosť proti násiliu, aby sa táto manifestácia nekonala, pretože by mohla veľmi rozložiť sily a zajtra ráno by sme mohli stáť pred problémom, z ktorého by nebolo východisko. Aj v tej súvislosti sa prihovára za dodržanie termínu zostavenia novej vlády a obetovať tomu svoje osobné voľno i čas. Odporúča nerozvíjať ďalej diskusiu, ale dať priestor tomu, kto bude poverený zostavením novej vlády, aby mohol urýchlene konať.

Predseda SNR poďakoval predsedovi vlády SSR za vystúpenie a odporúčal postupovať podľa jeho návrhu.

Ďalej členovia Predsedníctva SNR hlasovali o odvolaní predsedu vlády SSR a členov vlády SSR, a to o každom jednotlivo.

Pred hlasovaním o odvolaní prvého podpredsedu vlády SSR Štefana Murína predseda SNR prečítal jeho list adresovaný predsedovi SNR tohto znenia: "Dnes ráno som sa dozvedel z rozhlasových správ a z tlače, že Akčný výbor KSS pred prípravou mimoriadneho zjazdu KSS neodporúča, aby som ďalej vykonával funkciu prvého podpredsedu vlády SSR. V tejto súvislosti žiadam aby ma Predsedníctvo SNR, ak to uzná za potrebné, odvolalo z funkcie člena vlády a prvého podpredsedu vlády. Súčasne chcem zdôrazniť, že nie som si vedomý, že by som akýmkoľvek spôsobom konal v rozpore so sľubom ústavného činiteľa SSR. Naopak, všetky svoje sily, vedomosti, skúsenosti, um a srdce som vkladal do práce pre blaho a rozvoj našej vlasti ako aj každého jej občana. "


- 5 Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 384 podľa čl. 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona o československej federácii odvolalo predsedu vlády SSR Pavla Hrivňáka. Pri hlasovaní sa 1 člen zdržal hlasovania.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 385 podľa čl. 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona o československej federácii odvolalo:

Štefana Murína z funkcie člena vlády SSR a prvého podpredsedu vlády SSR,

Vladimíra Lexu z funkcie člena vlády, podpredsedu vlády SSR a predsedu Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj (pri hlasovaní boli 2 členovia proti a 2 sa zdržali hlasovania),

Ivana š t e i s a z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva výstavby a stavebníctva,

Pavla K o y š a z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva kultúry (pri hlasovaní sa 1 člen zdržal hlasovania),

Antona Molnára z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí,

Štefana Urbana z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva priemyslu (pri hlasovaní sa 1 člen zdržal hlasovania),

Júliusa Vargu z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva poľnohospodárstva a výživy (pri hlasovaní sa 1 člen zdržal hlasovania),

Vladimíra Margetina z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu (pri hlasovaní sa 2 členovia zdržali hlasovania).


- 6 Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 386 podľa čl. 131 ods. 1 ústavného zákona o československej federácii jednomyseľne prijalo demisiu:

Milana Čiča z funkcie ministra spravodlivosti SSR,

Františka Mišejeho z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva financií, cien a miezd,

Ľudovíta K i l á r a z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy,

Štefana Lazara z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva vnútra a životného prostredia,

Kazimíra N a g y a z funkcie člena vlády SSR povereného riadením ministerstva obchodu a cestovného ruchu,

Štefana Ferenceia z funkcie člena vlády SSR, ministra predsedu Výboru ľudovej kontroly SSR.

Predseda SNR poďakoval doterajšiemu predsedovi vlády SSR Pavlovi Hrivnákovi za jeho doterajšiu svedomitú a poctivú prácu vo funkcii predsedu vlády SSR i v predchádzajúcich funkciách podpredsedu vlády ČSSR a člena vlády SSR.

Pavel Hrivnák poďakoval za dobrú spoluprácu orgánov SNR s vládou SSR i poslancom, ktorí vo výboroch spolupracovali s jednotlivými členmi vlády SSR. Zaželal novému Predsedníctvu SNR veľa úspechov, aby sa podarilo predísť rozpadu ekonomického a politického systému.

Predseda SNR ďalej predložil návrh na poverenie akademika Milana Čiča zostavením vlády Slovenskej socialistickej republiky a zároveň požiadal členov Predsedníctva SNR o pripomienky a otázky.

Poslanec Ján Bruncko v súvislosti s informáciou predsedu SNR v úvodnom vystúpení sa spýtal, aký je predpoklad, že sa akademikovi Čičovi podarí zostaviť novú vládu.


- 7 Poslankyňa Anna Rybnikárová mala otázku, či by mohlo byť zostavenie novej vlády uzavreté dnes do 12. 00 hodiny.

Podpredseda SNR Jozef Širotňák informoval, že na rokovaní politických strán a predstaviteľov občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu došlo k základnej dohode predovšetkým v tom, že novú vládu by mal zostaviť akademik Milan Čič. Bola tiež prijatá dohoda, že ak by vznikli problémy pri obsadení funkcie ministra v niektorom rezorte, bude jeho vedením niekto poverený a obsadenie funkcie sa dorieši dodatočne. Z rokovania bola zrejmá snaha vyriešiť menovanie novej vlády čím skôr a k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Podpredseda SNR Ján Majer informoval, že na dopoludňajšom rokovaní k otázke zostavenia novej vlády sa zúčastnili 2 zástupcovia KSS, 2 zástupcovia Strany slobody, 2 zástupcovia Strany slovenskej obrody a 6 zástupcov občianskeho hnutia VPN. Ak vláda bude zostavená podľa návrhov týchto politických strán je predpoklad, že Predsedníctvo SNR by mohlo novú vládu schváliť ešte dnes vo večerných hodinách. Spoločne boli odsúhlasené podmienky pre navrhovaných členov vlády SSR. V prvom rade to musia byť ľudia neskompromitovaní, musia byť odborníkmi a každý musí v čo najkratšom čase vystúpiť s konkrétnym jednoznačným programom svojho rezortu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady jednomyseľne schválilo uznesenie č. 387, ktorým poverilo Milana Čiča zostavením vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Predseda SNR znovu prizval na rokovanie Predsedníctva SNR Milana Čiča a oznámil mu, že Predsedníctvo SNR mu jednomyseľne dalo dôveru B poverilo ho zostavením novej vlády Slovenskej socialistickej republiky. Zdôraznil požiadavku, aby do novej vlády boli navrhovaní odborníci, ľudia neskompromitovaní a takí, ktorí budú vedieť o mesiac vystúpiť pred verejnosť s programom príslušného rezortu. Zároveň ho požiadal, aby návrh novej

i


- 8 vlády Slovenskej socialistickej republiky v rámci možností predložil Predsedníctvu SNR ešte dnes vo večerných hodinách.

Poslankyňa Anna Rybnikárová podporila myšlienku aby sa v súvislosti so zostavením novej vlády riešila otázka rozčlenenia ministerstva vnútra a životného prostredia.

Poslanec Jaroslav Švihorík mal otázku, či sa uvažuje s rozčlenením ministerstva poľnohospodárstva a výživy.

Poslankyňa Viera Lehotská dala na zváženie rozčlenenie ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí.

Akademik Milan Čič:

poďakoval Predsedníctvu Slovenskej národnej rady za dôveru a poverenie zostavením novej vlády. Uvedomuje si, že je to úloha veľmi náročná. Pokúsi sa navrhnúť za členov vlády ľudí zodpovedajúcich požadovaným kritériám. Možno sa nepodarí obsadiť miesta na všetkých rezortoch a v niektorých prípadoch vedením rezortu bude poverený niektorý člen vlády. Nová vláda by mala urýchlene, reagujúc na súčasnú situáciu, dať našim ľudom nádej a vyzvať všetkých občanov bez ohľadu na vierovyznanie, na príslušnosť k politickým stranám, mladých i starších, aby sa zapojili do obrody našej krajiny na platforme jednotného záujmu o blaho každého nášho občana.

Ďalej informoval o ďalšom postupe pri zostavovaní novej vlády v najbližších hodinách tak, aby mohol predložiť Predsedníctvu SNR jej návrh ešte dnes.

K pripomienkam na rozčlenenie niektorých rezortov uviedol že v novej vláde otázky životného prostredia budú zverené príslušnému podpredsedovi vlády. Pokiaľ ide o ostatné rezorty, tieto otázky sa musia riešiť prijatím zákona.

Predseda SNR poďakoval Milanovi Čičovi a Pavlovi Hrivnákovi za účasť na rokovaní Predsedníctva SNR.


- 9 Ďalším bodom programu bola

Rezignácia niektorých poslancov Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR oznámil, že poslanci E. Bielik, J. Hanus J. Algayer, J. Gregor, K. Šavel, J. Kováčik, P. Višňovcová F. Mišeje, V. Šalgovič a B. Bíroš písomne oznámili, že sa vzdali poslaneckých mandátov. Odporúčal, aby Predsedníctvo SNR vzalo na vedomie rezignáciu uvedených poslancov v najkratšom možnom termíne a vyhlásilo doplňovacie voľby v uvolnených volebných obvodoch.

Podpredseda SNR Kazimír Nagy informoval, že v zmysle zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady pri dodržaní stanovených postupov registrácie kandidátov oboznámenia voličov s kandidátmi a ďalších technických otázok možno termín konania doplňovacích volieb skrátiť tak, že sa môžu konať 12. a 13. januára 1990.

Po pripomienkach k tomuto skráteniu bolo odporúčané doplňovacie voľby konať 26. a 27. januára 1990.

Podpredseda SNR Jozef Širotňák informoval, že v priebehu rokovania Predsedníctva SNR poslanec Juraj Buša písomne oznámil svoju rezignáciu na funkciu poslanca. Odporúčal aj túto rezignáciu vziať na vedomie.

Pripomienky k návrhu neboli.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 389 vzalo jednomyseľne na vedomie rezignáciu:

Ernesta Bielika na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 15 Pezinok,

Juraja Bušu na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 18 Dunajská Streda,

Petronely Višňovcovej na funkciu poslankyne SNR vo volebnom obvode č. 28 Šahy,


- 10 Júliusa Hanusa na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 29 Tlmače,

Jaromíra Algayera na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 39 Nové Zámky,

Karola Š a v e l a na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 42 Jablonica,

Jozefa Kováčika na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 57 Hlohovec,

Viliama Šalgoviča na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 63 Banská Bystrica,

Jána Gregora na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 77 Ružomberok,

Františka Mišejeho na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 89 Prievidza a

Branislava B í r o š a na funkciu poslanca SNR vo volebnom obvode č. 109 Bardejov.

Ďalej Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 390 vyhlásilo doplňovacie voľby v uvoľnených volebných obvodoch a určilo ich konanie na 26. a 27. januára 1990.

Predseda SNR potom predložil návrh na deľbu práce uvoľnených funkcionárov Slovenskej národnej rady.

Pripomienky k návrhu neboli.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 388 schválilo rozdelenie práce uvoľnených funkcionárov SNR v oblasti koordinácie činnosti jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR odporúčal zvolať 19. schôdzu Slovenskej národnej rady na 19. decembra 1989 v súvislosti s tým, že 20. a 21. decembra 1989 sa koná mimoriadny zjazd KSČ.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vyslovilo s návrhom

súhlas.


- 11 Podpredseda SNR Kazimír Nagy informoval, že nadväzne na stretnutie predsedu SNR s predstaviteľmi Csemadoku pripravil návrh na zriadenie Výboru SNR pre národnosti, ktorý predložil členom Predsedníctva SNR pre informáciu.

Poslanec Jaroslav Švihorík sa spýtal na dôvod zriadenia tohto výboru a kto určil jeho zloženie. Zloženie výboru by podľa jeho názoru malo určiť Predsedníctvo SNR, jeho predsedom by mal byť Slovák.

Poslanec Pavol Adamčík vyjadril názor, že by sme pri riešení otázok národností mali vychádzať z toho, ako sa ostatné susedné krajiny chovajú k našej národnostnej menšine. Osobne nevidí, že by u nás mala maďarská alebo ukrajinská menšina nejaké problémy. Je toho názoru, že keď sa bude prijímať nová ústava, bude k národnostiam veľa pripomienok.

Poslanec Ján Gajdošík sa plne hlási k tomu, aby sa maďarská a ukrajinská menšina cítila na Slovensku dobre, ale tiež sa prihovára za to, aby sa na Slovensku cítili aj Slováci ako vo svojej krajine.

Poslanec Vladimír Mináč nepovažuje za správnu navrhovanú skladbu výboru. Garantom práva národností je celá Slovenská národná rada a nemôže ním byť výbor pre národnosti. Okrem toho nepozná vo svete obdobu, že by sa na práci a konaní výboru stále zúčastňovali iní členovia. Výbor si môže odborníkov len privolávať, aby sa s nimi poradil.

Poslankyňa Anna Rybnikárová vyjadrila názor, že otázky národností by bolo potrebné hlbšie riešiť a vrátiť sa k zákonu o národnostiach. Predsedníctvo SNR by malo poveriť skupinu, ktorá by veci prehodnotila a navrhla zásadné riešenie zákonom. Spýtala sa, do akej miery navrhovaný výbor pre národnosti sa bude zaoberať celou vnútornou štruktúrou terajších národ-


- 12 nostných menšín. Napokon uviedla, že základnú analýzu týchto otázok by mali urobiť výkonné orgány a že je potrebné urýchlene sa touto problematikou zaoberať.

Podpredseda SNR Kazimír Nagy na vysvetlenie uviedol že pri navrhovaní tohto výboru nemali na mysli výbor s rozhodovacou právomocou. Výbor by prerokúval a zaujímal stanoviská k aktuálnym otázkam postavenia národností a tieto by predkladal Predsedníctvu SNR alebo Slovenskej národnej rade. Pri príprave návrhu tohto výboru zistili, že v roku 1968 takýto výbor pracoval a chcú využiť vtedajší štatút na prípravu štatútu navrhovaného výboru.

Poslanec Ján Jančík po vysvetlení podpredsedu K. Nagya odporúčal zriadiť namiesto výboru pracovnú skupinu, ktorá by posudzovala problematiku národností na Slovensku. Podporil názor poslankyne Rybnikárovej, že tieto otázky bude potrebné v Slovenskej národnej rade komplexne posúdiť. Pracoval vo Výbore SNR pre národné výbory a národnosti a vie, že sa týmto otázkam nevenovala taká pozornosť, ako by si zasluhovali.

Predseda SNR Rudolf Schuster na základe skúseností vo funkcii predsedu Východoslovenského krajského národného výboru i predchádzajúceho pôsobenia vo Výbore SNR pre národné výbory a národnosti potvrdil, že sa otázkam národností nevenovala v minulosti dostatočná pozornosť. Túto problematiku treba riešiť nie však akousi formou separovania, ale v súlade so zákonmi a našimi Špecifickými podmienkami.

Odporúčal, aby sa vytvorila pracovná skupina pre národnosti, s čím Predsedníctvo SNR vyslovilo súhlas s tým, že za členov tejto pracovnej skupiny navrhlo Kazimíra Nagya, Annu Rybnikárovú, Fedora Kováča, Jaroslava Švihoríka a Jaroslava Bartoňa.

Predseda SNR prerušil rokovanie Predsedníctva SNR s tým že rokovanie bude pokračovať večer o 20. 00 hodine.


- 13 Pokračovanie schôdze Predsedníctva SNR o 20. 00 hodine;

Predseda Slovenskej národnej rady Rudolf Schuster oznámil, že sa akademikovi Milanovi Čičovi nepodarilo zostaviť novú vládu Slovenskej socialistickej republiky. Informoval o výsledkoch doterajších rokovaní k obsadeniu príslušných funkcií vo vláde SSR. Bolo dohodnuté, že akademik Milan Čič bude pokračovat v zostavovaní vlády do pondelka tak, aby návrh mohlo Predsedníctvo SNR prerokovať 11. alebo 12. decembra 1989. Zároveň oznámil, že pre verejnosť bude v tomto zmysle vydané vyhlásenie.

Podpredseda SNR Ján Majer doplnil niektoré informácie predsedu SNR o postupe a výsledkoch konzultácií súvisiacich so zostavením novej vlády SSR.

Predseda SNR poďakoval členom Predsedníctva SNR za účasť na rokovaní a 46. schôdzu Predsedníctva Slovenskej národnej rady ukončil.

Predseda Slovenskej národnej rady

zap_00-1.jpg

Overovateľ

zap_00-2.jpg

Zapísala: Eva Čechvalová