Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

1234567
 
13. 10. 2017 12:21:59 - 12:24:09 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážení páni predkladatelia, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k obom návrhom ústavného zákona, čiže tlač 720, ktorú uviedol pán poslanec Grendel a tlač 724, ktorú uviedol pán poslanec Beblavý. Návrh oboch ústavných zákonov spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby oba návrhy ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol vo vzťahu k obom návrhom ústavného zákona ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali oba návrhy ústavného zákona do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017. Zo znenia oboch návrhov ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právne úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom k obom návrhom zákona odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že oba návrhy ústavných zákonov prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrhy oboch ústavných zákonov prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhov ústavných zákonov vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia, respektíve oboch rozhodnutí predsedu Národnej rady. Pán predseda prosím otvorte spojenú rozpravu. 
13. 10. 2017 11:43:21 - 11:53:26 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predkladateľ, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, asi by bolo dobré na úvod si povedať, že o akom návrhu zákona hovoríme, lebo z reakcií niektorých kolegov mám občan pocit, že celkom presne nevedia o tom hovoríme. 
Návrh zákona upravuje, že v programe rokovania zastupiteľstva bude zaradený jeden bod v rozsahu 30 minút, v rámci ktorého budú môcť vystúpiť občania bez toho, aby im to schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Čiže nie tak ako pán poslanec Goga hovoril, že každý občan dostane 30 minút a 30 sa prihlásia, tak 30 x 30 minút, ani nie tak ako pani poslankyňa Vaľová hovorila, že ku každému bodu 30 minút, alebo ku každému bodu dostanú slova, to je iný problém samozrejme, ale aby sme vedeli o čom hovoríme. Hovoríme o tom, že pán Žarnay a ďalší navrhujú zaradiť do zákona o obecnom zriadení toto ustanovenie. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30 minút dohromady pre občanov. To ako si to zastupiteľstvo upraví v rokovacom poriadku, že či každý dostane minútu, alebo každý dostane tri minúty, alebo sa ten čas rozdelí rovnomerne podľa toho, či sa prihlásia traja alebo tridsiati, to ten návrh nerieši a to by malo byť upravované nižšou normou, zrejme rokovacím poriadkom.
Treba povedať, že v rôznych zastupiteľstvách a v rôznych samosprávach je tento problém riešený rôzne. Pán poslanec Budaj to už spomínal, že v Bratislave v mestskom zastupiteľstve, keď rokuje mestské zastupiteľstvo, tak od 16.00 do 16.30 hod. vždy je priestor pre vystúpenie občanov, vždy.
V Bratislave v hlavnom meste a nie je to problém, tak ako by bo mohol byť problém v malej obci, alebo v menšom meste? Problém je aj to, o čom hovorili pani poslankyňa Vaľová, možnosť občanov vyjadriť sa aj ku konkrétnemu bodu, čiže vystúpiť nielen v tom bode vystúpenia občanom, ale vystúpiť ku konkrétnemu bodu, lebo áno sú situácie, že občana trápi nejaká konkrétna vec, ktorá nie je na programe rokovania zastupiteľstva a chce na ňu upozorniť starostu alebo primátora a zastupiteľstvo a toto je vhodná príležitosť, že vystúpi v bode vystúpenia občanov. Ale občanom sa často dotýkajú vecí, o ktorých rokuje zastupiteľstvo a keď rokuje o tom zastupiteľstvo v bode 2 alebo 3 a on má možnosť sa vyjadriť až v bode vystúpenie občanov, tiež to nerieši situáciu, lebo vtedy je to už schválené. Čiže občania by mali mať možnosť vystúpiť aj k jednotlivým bodom a tam je to opäť riešené v rôznych zastupiteľstvách rôzne. Sú zastupiteľstvá, ako napríklad zastupiteľstvo v Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, kde obyvatelia alebo občania majú právo automaticky vystúpiť. Prihlásia sa k danému bodu a dostanú slovo. Najprv diskutujú poslanci a potom sa môžu prihlásiť občania, vystúpia a povedia čo chcú. Nezaregistroval som, že by to bolo nejako zneužívané, nezaregistroval som, že by to spôsobovalo nejaké praktické problémy pri rokovaní zastupiteľstva. 
Potom sú zastupiteľstvá, ktoré podmieňujú vystúpenie občanov tým, že zastupiteľstvo dá súhlas a tam opäť sú aj normálne zastupiteľstvá a som presvedčený, že drvivá väčšina zastupiteľstiev je normálna a keď sa povie, že o slovo požiadal občan alebo občianka ten a ten, tak poslanci buď stlačením gombíka, alebo zdvihnutím ruky odhlasujú, že áno jasné, má právo vystúpiť. Ale nie všade je to automatické a nie všade sa takto správajú zastupiteľstvá.
Vrátim sa ešte aj k tomu úvodnému vystúpeniu pána poslanca Žarnay, kde hovoril o priamej demokracii, tak ja by som rozlišoval medzi priamou demokraciou a participatívnou demokraciou právo občanov vyjadrovať sa k tomu, čo sa deje na zastupiteľstve, vystúpiť na zastupiteľstve, pripomienkovať návrhy, je skôr prejavom participatívnej demokracie, ako priamej demokracie a v tejto súvislosti bola vtipná aj tá poznámka pána poslanca Hrnka, ktorý si zasa raz povedal svoje a už tu nie je, keď sa pýtal pána myslím, že predkladateľa, že kde ste sa učili u Bakuluna, Lenina alebo u iného anarchistu. No tak Lenin rozhodne žiadny anarchista nebol, Lenin bol boľševik, komunista a rozhodne nedával veľký priestor pre občiansku participáciu, ale teda vládol tvrdou rukou a násilne. Je to teda o to vtipnejšie, že pán poslanec Hrnko dnes poučoval pána poslanca Maroša o tom, že ako mohol povedať, že Žitný ostrov a Dunajská Streda spolu, keď Dunajská Streda je predsa na Žitnom ostrove. No tak pán poslanec Hrnko Lenin nebol žiadny anarchista.
Aj v reakciách koaličných poslancov, pána poslanca Bagačku, pani poslankyne Vaľovej zaznelo, že tu riešime, alebo riešia predkladatelia nejaký neexistujúci vymyslený problém, že však predsa keď občan si požiada, tak má možnosť vystúpiť na komisii, alebo dokonca má možnosť aj vystúpiť na zastupiteľstve, keď mu to poslanca odhlasujú. Odhliadnem od toho, že tento návrh rieši čosi iné, rieši samotný bod v rokovaní zastupiteľstva, ale ani celkom takto nie je.
Komisie nie sú zo zákona verejné, existujú síce zastupiteľstvá, ktoré umožňujú verejné komisie, lebo sa tak sami rozhodli, že aj na komisie môžu chodiť občania, nielen na zastupiteľstvo, kde o tom hovorí zákon, ale nie je to všeobecné pravidlo, existuje kopu samospráv, kde komisie verejné nie sú. A nie síce vo vystúpení, takže asi to nebude na mikrofónoch, ale počas vystúpenia niekoho z poslancov, pani poslankyňa Vaľová vykrikovala, že a v ktorých obciach, však povedzte konkrétne. No tak môžem povedať konkrétne, ja sám som zažil v roku 2011 Mestské zastupiteľstvo v Senice, kde riešili problém odpredaja akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Poslanec, ktorý to riešil a ktorý k tomu mienil vystupovať nešťastne tragicky zahynul pár týždňov pred zastupiteľstvom, iní poslanci k tomu veľmi nemali čo povedať, ale bola tam skupina občanov, aktivistov, ktorá ten problém riešila, chcela sa k tomu vyjadriť, ale Mestské zastupiteľstvo Senica im neumožňovalo vystúpiť, neumožňovalo občanov Senice, aby sa vyjadrili. No tak zavolali mňa, keďže som bol vtedy poslancov a zreprodukoval som to, čo my oni povedali o tom probléme, aby ich hlas zaznel. Ale je to absurdné, aby takouto náhradnou formou sme riešili, že občania Senice sa nemôžu vyjadriť k problému, ktorý sa týka Senice, tak si zavolajú kamaráta, poslanca Národnej rady, aby to miesto nich povedal. 
A aby to nebolo len tak, že jeden prípad, no tak stane sa jeden prípad, tak keď pani poslankyňa položila túto otázku, tak som napísal predsedovi Združenia občanov, miest a obcí Slovenska Vladimírovi Špánikovi, že teda ešte ďalšie takéto obce, ktoré sú tak, obce kde robia problémy občanom, keď chcú vystúpiť, sú napríklad Horná Streda, Cejkov, Malčice, Tekovské Lužany, Jelšovec a úplne čerstvý prípad, minulý týždeň sme práve v rámci výjazdu ZOMOS-u, nie ZMOS-u, ZOMOS-u chodili po Slovensku a kolegovia Vladimír Špánik a Dušan Sloboda sa pokúsili zúčastniť, alebo zúčastnili zastupiteľstva, zastupiteľstva v Bešeňovej, kde existuje skupina občanov, ktorí sú kritickí voči samospráve, chceli vystúpiť, nedostali možnosť. Na konca zasadnutia bol bod diskusia poslancov, tam občania chceli vystúpiť. Nedostali slovo a dostali slovo až po skončení obecného zastupiteľstva. Tak čo sú toto za spôsoby? 
Uznávam, keby veci fungovali normálne, nebolo by potrebné dávať takéto ustanovenia do zákona v situácii, keď veci normálne nefungujú a keď sa nie všetky samosprávy dokážu správať voči svojim občanom korektne a dať im priestor, aby vyjadrili svoj názor, tak je správne dať takúto vec do zákona a preto ten návrh treba podporiť. Ďakujem za pozornosť.
12. 10. 2017 17:23:56 - 17:33:13 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, návrh novely zákona o pohrebníctve a ďalších právnych predpisov, o ktorom práve rokujeme, súvisí s prebiehajúcou výstavou plastinovaných, konzervovaných ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. 
Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti a teda otázky, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo...
===== ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti, a teda otázka, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo na komerčné účely a na účely produkcie zisku. Tá druhá rovina výhrad a diskusií sa týka pôvodu tiel a vážnych podozrení, že telá pochádzajú od väzňov zavraždených čínskym komunistickým režimom. Ja podobne ako navrhovatelia tohto zákona, zdieľam obe výhrady, zvyšok povedať, že medzi nimi rozlišujem, že tá práv rovina alebo prvý bod výhrad, priznávam, že na to môžu byť rôzne názory, že pokiaľ niekto sa slobodne rozhodne, že svoje telo dá k dispozícii po smrti na účely konzervovania a vystavovania na výstavách, povedzme pre vzdelávacie účely a je to jeho slobodné rozhodnutie, môže byť názor, že je to úplne v poriadku a nie je s tým problém. 
Ja mám isté pochybnosti, či takýmto spôsobom sa má nakladať s ľudským telom, ale chápem, že môže byť aj opačný názor a že ten názor je legitímny v diskusii aj v demokratickej a slobodnej spoločnosti. To čo však je úplne mimo akejkoľvek debaty, je ak takéto telá pochádzajú od ľudí, ktorí boli prenasledovaní, väznení a zavraždení režimom, ktorý nerešpektuje ľudské práva. Režimom, ktorý zatvára svojich odporcov a režimom, pri ktorom sú vážne podozrenia, že niektorých z týchto odporcov fyzicky likviduje za účelom transplantácií orgánov. Takéto podozrenia už dlhé roky existujú vo vzťahu k čínskemu komunistickému režimu. Ja som sa už pred možno desiatimi rokmi, prvýkrát o tom dozvedel od priateľov zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorí protestujú proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu čínskym režimom, ktoré nadobudlo masové rozmery a existujú vážne pochybnosti, podozrenia a v niektorých prípadoch takmer až dôkazy o tom, že väznení stúpenci falun gongu sa strácajú a ich telá, resp. ich orgány sú využívané na transplantáciu a v novšej verzii ich telá sú využívané na výstavy, také aké sú práve teraz v Bratislave.
Ak je to tak, tak je to niečo absolútne neprípustné, niečo o čom nemôže byť žiadna debata, niečo voči čomu nemôže byť žiadny protiargument, že vy nám nevncujte svoje morálne zásady a my to vidíme inak. Jednoducho je to zločin a zločin musí byť odsúdený. Podobná výstava tiel bola v Bratislave už v roku 2012, vtedy, ako aj dnes sme spolu s priateľmi zo Slovenskej asociácie falun gongu a ďalšími ľuďmi z niektorých mimovládnych organizácií, protestovali proti tej výstave. Dávali sme podnety na Úrad verejného zdravotníctva, na prokuratúru, samozrejme, že všetko bezvýsledne aj vzhľadom na to, že na Slovensku sa zvykne veci pokiaľ je ich možné zamiesť pod koberec, zamiesť pod koberec a tváriť sa, že sa nič nestalo, hoci už aj v dnešných zákonoch by sa našli ustanovenia podľa, ktorých by bolo možné proti takejto výstave zakročiť alebo vyžadovať informácie o pôvode tiel. Naše orgány nekonajú, pokiaľ to nemajú napísané čierne na bielom, preto je veľmi dobré, že kolegovia z poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, prišli s takouto iniciatívou, prišli s týmto návrhom zákona, a ten návrh zákona rieši obe veci. Rieši aj otázku dôstojnosti, vzhľadom na tú už tu spomínaný dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý zakazuje využívanie alebo zneužívanie mŕtvych ľudských tiel na komerčné účely, ale rieši aj otázku pôvodu tiel tým, že pre prevádzku takýchto výstav, vyžaduje preukázanie, že bol poskytnutý informovaný a slobodný súhlas od človeka, ktorého telo je takýmto spôsobom vystavované. Preto ja tento návrh podporím a verím, že podporia ho aj všetci demokraticky a proslobodne zmýšľajúci občania, ktorým záleží na ľudskej dôstojnosti a myslím si, že vzhľadom na to, by to mohol byť jeden z tých výnimočných zákonov, keď opozícia niečo predloží a vládna koalícia nebude proti len z dôvodu, že to predložili opoziční poslanci.
A tento problém má teda ešte jeden aspekt, a tým je, že áno tie výstavy sú problém, ale ak podobne ako v Českej republike, zmenili zákon o pohrebnictve takýmto spôsobom. Ak teda zabránime tomu, aby sa vystavovali telá, plastinované, konzervované telá ľudí, pri ktorých nebude možné preukázať, že s tým súhlasili, a tým pádom zrejme takéto výstavy nebudú môcť byť ani v Slovenskej republike lebo neverím tomu, že by toľko ľudí dalo súhlas s takýmto využitím svojho tela, tak ten problém ostane aj naďalej. Ostane problém s transplantáciami, ostane problém s prenasledovaním ľudí za ich náboženské presvedčenie, za ich politické názory a je veľmi dôležité, aby politici demokratických krajín dbali o ľudské práva v krajinách, ktoré nemajú to šťastie, že sú slobodné a demokratické. Preto sa je potrebné ozývať vždy, keď je príležitosť povedať predstaviteľom krajín, ktoré ľudské práva porušujú, aby to nerobili a a upozorňovať ich na konkrétne prípady, keď sa tak deje vo vzťahu ku komunistickej Číne, tých prípadov, keď sa tak deje a aj tých príležitostí, keď je možnosť čínskych predstaviteľov na to upozorniť, je viac ako dosť. Čiže, som všetkými desiatimi za to, aby sme schválili tento zákon, ale aj keď ho schválime, tak tým tá robota nebude ukončená a bude musieť pokračovať. 
Priatelia zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorých som tu viackrát spomínal, chodia každý týždeň a myslím, že práve vo štvrtok, myslím, že práve o šiestej, čiže práve v čase, keď my tu diskutujeme o tejto novele, protestovať pred čínsku ambasádu proti porušovaniu ľudských práv v Číne a proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu. Ak sa podarí prijať tento zákon, tak aspoň v niečom posunieme riešenie toho problému, na ktoré oni dlhodobo systematicky, vravím týždeň, čo týždeň vo štvrtok pred čínskou ambasádou upozorňujú. Podarí sa aspoň časť toho problému vyriešiť, takže žiadam vás o podporu predloženého návrhu. Ďakujem.
12. 10. 2017 17:23:56 - 17:33:13 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, návrh novely zákona o pohrebníctve a ďalších právnych predpisov, o ktorom práve rokujeme, súvisí s prebiehajúcou výstavou plastinovaných, konzervovaných ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. 
Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti a teda otázky, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo...
===== ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti, a teda otázka, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo na komerčné účely a na účely produkcie zisku. Tá druhá rovina výhrad a diskusií sa týka pôvodu tiel a vážnych podozrení, že telá pochádzajú od väzňov zavraždených čínskym komunistickým režimom. Ja podobne ako navrhovatelia tohto zákona, zdieľam obe výhrady, zvyšok povedať, že medzi nimi rozlišujem, že tá práv rovina alebo prvý bod výhrad, priznávam, že na to môžu byť rôzne názory, že pokiaľ niekto sa slobodne rozhodne, že svoje telo dá k dispozícii po smrti na účely konzervovania a vystavovania na výstavách, povedzme pre vzdelávacie účely a je to jeho slobodné rozhodnutie, môže byť názor, že je to úplne v poriadku a nie je s tým problém. 
Ja mám isté pochybnosti, či takýmto spôsobom sa má nakladať s ľudským telom, ale chápem, že môže byť aj opačný názor a že ten názor je legitímny v diskusii aj v demokratickej a slobodnej spoločnosti. To čo však je úplne mimo akejkoľvek debaty, je ak takéto telá pochádzajú od ľudí, ktorí boli prenasledovaní, väznení a zavraždení režimom, ktorý nerešpektuje ľudské práva. Režimom, ktorý zatvára svojich odporcov a režimom, pri ktorom sú vážne podozrenia, že niektorých z týchto odporcov fyzicky likviduje za účelom transplantácií orgánov. Takéto podozrenia už dlhé roky existujú vo vzťahu k čínskemu komunistickému režimu. Ja som sa už pred možno desiatimi rokmi, prvýkrát o tom dozvedel od priateľov zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorí protestujú proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu čínskym režimom, ktoré nadobudlo masové rozmery a existujú vážne pochybnosti, podozrenia a v niektorých prípadoch takmer až dôkazy o tom, že väznení stúpenci falun gongu sa strácajú a ich telá, resp. ich orgány sú využívané na transplantáciu a v novšej verzii ich telá sú využívané na výstavy, také aké sú práve teraz v Bratislave.
Ak je to tak, tak je to niečo absolútne neprípustné, niečo o čom nemôže byť žiadna debata, niečo voči čomu nemôže byť žiadny protiargument, že vy nám nevncujte svoje morálne zásady a my to vidíme inak. Jednoducho je to zločin a zločin musí byť odsúdený. Podobná výstava tiel bola v Bratislave už v roku 2012, vtedy, ako aj dnes sme spolu s priateľmi zo Slovenskej asociácie falun gongu a ďalšími ľuďmi z niektorých mimovládnych organizácií, protestovali proti tej výstave. Dávali sme podnety na Úrad verejného zdravotníctva, na prokuratúru, samozrejme, že všetko bezvýsledne aj vzhľadom na to, že na Slovensku sa zvykne veci pokiaľ je ich možné zamiesť pod koberec, zamiesť pod koberec a tváriť sa, že sa nič nestalo, hoci už aj v dnešných zákonoch by sa našli ustanovenia podľa, ktorých by bolo možné proti takejto výstave zakročiť alebo vyžadovať informácie o pôvode tiel. Naše orgány nekonajú, pokiaľ to nemajú napísané čierne na bielom, preto je veľmi dobré, že kolegovia z poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, prišli s takouto iniciatívou, prišli s týmto návrhom zákona, a ten návrh zákona rieši obe veci. Rieši aj otázku dôstojnosti, vzhľadom na tú už tu spomínaný dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý zakazuje využívanie alebo zneužívanie mŕtvych ľudských tiel na komerčné účely, ale rieši aj otázku pôvodu tiel tým, že pre prevádzku takýchto výstav, vyžaduje preukázanie, že bol poskytnutý informovaný a slobodný súhlas od človeka, ktorého telo je takýmto spôsobom vystavované. Preto ja tento návrh podporím a verím, že podporia ho aj všetci demokraticky a proslobodne zmýšľajúci občania, ktorým záleží na ľudskej dôstojnosti a myslím si, že vzhľadom na to, by to mohol byť jeden z tých výnimočných zákonov, keď opozícia niečo predloží a vládna koalícia nebude proti len z dôvodu, že to predložili opoziční poslanci.
A tento problém má teda ešte jeden aspekt, a tým je, že áno tie výstavy sú problém, ale ak podobne ako v Českej republike, zmenili zákon o pohrebnictve takýmto spôsobom. Ak teda zabránime tomu, aby sa vystavovali telá, plastinované, konzervované telá ľudí, pri ktorých nebude možné preukázať, že s tým súhlasili, a tým pádom zrejme takéto výstavy nebudú môcť byť ani v Slovenskej republike lebo neverím tomu, že by toľko ľudí dalo súhlas s takýmto využitím svojho tela, tak ten problém ostane aj naďalej. Ostane problém s transplantáciami, ostane problém s prenasledovaním ľudí za ich náboženské presvedčenie, za ich politické názory a je veľmi dôležité, aby politici demokratických krajín dbali o ľudské práva v krajinách, ktoré nemajú to šťastie, že sú slobodné a demokratické. Preto sa je potrebné ozývať vždy, keď je príležitosť povedať predstaviteľom krajín, ktoré ľudské práva porušujú, aby to nerobili a a upozorňovať ich na konkrétne prípady, keď sa tak deje vo vzťahu ku komunistickej Číne, tých prípadov, keď sa tak deje a aj tých príležitostí, keď je možnosť čínskych predstaviteľov na to upozorniť, je viac ako dosť. Čiže, som všetkými desiatimi za to, aby sme schválili tento zákon, ale aj keď ho schválime, tak tým tá robota nebude ukončená a bude musieť pokračovať. 
Priatelia zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorých som tu viackrát spomínal, chodia každý týždeň a myslím, že práve vo štvrtok, myslím, že práve o šiestej, čiže práve v čase, keď my tu diskutujeme o tejto novele, protestovať pred čínsku ambasádu proti porušovaniu ľudských práv v Číne a proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu. Ak sa podarí prijať tento zákon, tak aspoň v niečom posunieme riešenie toho problému, na ktoré oni dlhodobo systematicky, vravím týždeň, čo týždeň vo štvrtok pred čínskou ambasádou upozorňujú. Podarí sa aspoň časť toho problému vyriešiť, takže žiadam vás o podporu predloženého návrhu. Ďakujem.
12. 10. 2017 17:23:56 - 17:33:13 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, návrh novely zákona o pohrebníctve a ďalších právnych predpisov, o ktorom práve rokujeme, súvisí s prebiehajúcou výstavou plastinovaných, konzervovaných ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. 
Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti a teda otázky, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo...
===== ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti, a teda otázka, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo na komerčné účely a na účely produkcie zisku. Tá druhá rovina výhrad a diskusií sa týka pôvodu tiel a vážnych podozrení, že telá pochádzajú od väzňov zavraždených čínskym komunistickým režimom. Ja podobne ako navrhovatelia tohto zákona, zdieľam obe výhrady, zvyšok povedať, že medzi nimi rozlišujem, že tá práv rovina alebo prvý bod výhrad, priznávam, že na to môžu byť rôzne názory, že pokiaľ niekto sa slobodne rozhodne, že svoje telo dá k dispozícii po smrti na účely konzervovania a vystavovania na výstavách, povedzme pre vzdelávacie účely a je to jeho slobodné rozhodnutie, môže byť názor, že je to úplne v poriadku a nie je s tým problém. 
Ja mám isté pochybnosti, či takýmto spôsobom sa má nakladať s ľudským telom, ale chápem, že môže byť aj opačný názor a že ten názor je legitímny v diskusii aj v demokratickej a slobodnej spoločnosti. To čo však je úplne mimo akejkoľvek debaty, je ak takéto telá pochádzajú od ľudí, ktorí boli prenasledovaní, väznení a zavraždení režimom, ktorý nerešpektuje ľudské práva. Režimom, ktorý zatvára svojich odporcov a režimom, pri ktorom sú vážne podozrenia, že niektorých z týchto odporcov fyzicky likviduje za účelom transplantácií orgánov. Takéto podozrenia už dlhé roky existujú vo vzťahu k čínskemu komunistickému režimu. Ja som sa už pred možno desiatimi rokmi, prvýkrát o tom dozvedel od priateľov zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorí protestujú proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu čínskym režimom, ktoré nadobudlo masové rozmery a existujú vážne pochybnosti, podozrenia a v niektorých prípadoch takmer až dôkazy o tom, že väznení stúpenci falun gongu sa strácajú a ich telá, resp. ich orgány sú využívané na transplantáciu a v novšej verzii ich telá sú využívané na výstavy, také aké sú práve teraz v Bratislave.
Ak je to tak, tak je to niečo absolútne neprípustné, niečo o čom nemôže byť žiadna debata, niečo voči čomu nemôže byť žiadny protiargument, že vy nám nevncujte svoje morálne zásady a my to vidíme inak. Jednoducho je to zločin a zločin musí byť odsúdený. Podobná výstava tiel bola v Bratislave už v roku 2012, vtedy, ako aj dnes sme spolu s priateľmi zo Slovenskej asociácie falun gongu a ďalšími ľuďmi z niektorých mimovládnych organizácií, protestovali proti tej výstave. Dávali sme podnety na Úrad verejného zdravotníctva, na prokuratúru, samozrejme, že všetko bezvýsledne aj vzhľadom na to, že na Slovensku sa zvykne veci pokiaľ je ich možné zamiesť pod koberec, zamiesť pod koberec a tváriť sa, že sa nič nestalo, hoci už aj v dnešných zákonoch by sa našli ustanovenia podľa, ktorých by bolo možné proti takejto výstave zakročiť alebo vyžadovať informácie o pôvode tiel. Naše orgány nekonajú, pokiaľ to nemajú napísané čierne na bielom, preto je veľmi dobré, že kolegovia z poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, prišli s takouto iniciatívou, prišli s týmto návrhom zákona, a ten návrh zákona rieši obe veci. Rieši aj otázku dôstojnosti, vzhľadom na tú už tu spomínaný dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý zakazuje využívanie alebo zneužívanie mŕtvych ľudských tiel na komerčné účely, ale rieši aj otázku pôvodu tiel tým, že pre prevádzku takýchto výstav, vyžaduje preukázanie, že bol poskytnutý informovaný a slobodný súhlas od človeka, ktorého telo je takýmto spôsobom vystavované. Preto ja tento návrh podporím a verím, že podporia ho aj všetci demokraticky a proslobodne zmýšľajúci občania, ktorým záleží na ľudskej dôstojnosti a myslím si, že vzhľadom na to, by to mohol byť jeden z tých výnimočných zákonov, keď opozícia niečo predloží a vládna koalícia nebude proti len z dôvodu, že to predložili opoziční poslanci.
A tento problém má teda ešte jeden aspekt, a tým je, že áno tie výstavy sú problém, ale ak podobne ako v Českej republike, zmenili zákon o pohrebnictve takýmto spôsobom. Ak teda zabránime tomu, aby sa vystavovali telá, plastinované, konzervované telá ľudí, pri ktorých nebude možné preukázať, že s tým súhlasili, a tým pádom zrejme takéto výstavy nebudú môcť byť ani v Slovenskej republike lebo neverím tomu, že by toľko ľudí dalo súhlas s takýmto využitím svojho tela, tak ten problém ostane aj naďalej. Ostane problém s transplantáciami, ostane problém s prenasledovaním ľudí za ich náboženské presvedčenie, za ich politické názory a je veľmi dôležité, aby politici demokratických krajín dbali o ľudské práva v krajinách, ktoré nemajú to šťastie, že sú slobodné a demokratické. Preto sa je potrebné ozývať vždy, keď je príležitosť povedať predstaviteľom krajín, ktoré ľudské práva porušujú, aby to nerobili a a upozorňovať ich na konkrétne prípady, keď sa tak deje vo vzťahu ku komunistickej Číne, tých prípadov, keď sa tak deje a aj tých príležitostí, keď je možnosť čínskych predstaviteľov na to upozorniť, je viac ako dosť. Čiže, som všetkými desiatimi za to, aby sme schválili tento zákon, ale aj keď ho schválime, tak tým tá robota nebude ukončená a bude musieť pokračovať. 
Priatelia zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorých som tu viackrát spomínal, chodia každý týždeň a myslím, že práve vo štvrtok, myslím, že práve o šiestej, čiže práve v čase, keď my tu diskutujeme o tejto novele, protestovať pred čínsku ambasádu proti porušovaniu ľudských práv v Číne a proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu. Ak sa podarí prijať tento zákon, tak aspoň v niečom posunieme riešenie toho problému, na ktoré oni dlhodobo systematicky, vravím týždeň, čo týždeň vo štvrtok pred čínskou ambasádou upozorňujú. Podarí sa aspoň časť toho problému vyriešiť, takže žiadam vás o podporu predloženého návrhu. Ďakujem.
12. 10. 2017 17:23:56 - 17:33:13 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, návrh novely zákona o pohrebníctve a ďalších právnych predpisov, o ktorom práve rokujeme, súvisí s prebiehajúcou výstavou plastinovaných, konzervovaných ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. 
Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti a teda otázky, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo...
===== ľudských tiel, ktorá od augusta tohto roku je v Bratislave. Výstava vyvolala vášne a tie diskusie alebo výhrady sa pohybujú v dvoch rovinách. Jedna rovina je rovina ľudskej dôstojnosti, a teda otázka, či je prípustné využívať mŕtve ľudské telo na komerčné účely a na účely produkcie zisku. Tá druhá rovina výhrad a diskusií sa týka pôvodu tiel a vážnych podozrení, že telá pochádzajú od väzňov zavraždených čínskym komunistickým režimom. Ja podobne ako navrhovatelia tohto zákona, zdieľam obe výhrady, zvyšok povedať, že medzi nimi rozlišujem, že tá práv rovina alebo prvý bod výhrad, priznávam, že na to môžu byť rôzne názory, že pokiaľ niekto sa slobodne rozhodne, že svoje telo dá k dispozícii po smrti na účely konzervovania a vystavovania na výstavách, povedzme pre vzdelávacie účely a je to jeho slobodné rozhodnutie, môže byť názor, že je to úplne v poriadku a nie je s tým problém. 
Ja mám isté pochybnosti, či takýmto spôsobom sa má nakladať s ľudským telom, ale chápem, že môže byť aj opačný názor a že ten názor je legitímny v diskusii aj v demokratickej a slobodnej spoločnosti. To čo však je úplne mimo akejkoľvek debaty, je ak takéto telá pochádzajú od ľudí, ktorí boli prenasledovaní, väznení a zavraždení režimom, ktorý nerešpektuje ľudské práva. Režimom, ktorý zatvára svojich odporcov a režimom, pri ktorom sú vážne podozrenia, že niektorých z týchto odporcov fyzicky likviduje za účelom transplantácií orgánov. Takéto podozrenia už dlhé roky existujú vo vzťahu k čínskemu komunistickému režimu. Ja som sa už pred možno desiatimi rokmi, prvýkrát o tom dozvedel od priateľov zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorí protestujú proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu čínskym režimom, ktoré nadobudlo masové rozmery a existujú vážne pochybnosti, podozrenia a v niektorých prípadoch takmer až dôkazy o tom, že väznení stúpenci falun gongu sa strácajú a ich telá, resp. ich orgány sú využívané na transplantáciu a v novšej verzii ich telá sú využívané na výstavy, také aké sú práve teraz v Bratislave.
Ak je to tak, tak je to niečo absolútne neprípustné, niečo o čom nemôže byť žiadna debata, niečo voči čomu nemôže byť žiadny protiargument, že vy nám nevncujte svoje morálne zásady a my to vidíme inak. Jednoducho je to zločin a zločin musí byť odsúdený. Podobná výstava tiel bola v Bratislave už v roku 2012, vtedy, ako aj dnes sme spolu s priateľmi zo Slovenskej asociácie falun gongu a ďalšími ľuďmi z niektorých mimovládnych organizácií, protestovali proti tej výstave. Dávali sme podnety na Úrad verejného zdravotníctva, na prokuratúru, samozrejme, že všetko bezvýsledne aj vzhľadom na to, že na Slovensku sa zvykne veci pokiaľ je ich možné zamiesť pod koberec, zamiesť pod koberec a tváriť sa, že sa nič nestalo, hoci už aj v dnešných zákonoch by sa našli ustanovenia podľa, ktorých by bolo možné proti takejto výstave zakročiť alebo vyžadovať informácie o pôvode tiel. Naše orgány nekonajú, pokiaľ to nemajú napísané čierne na bielom, preto je veľmi dobré, že kolegovia z poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, prišli s takouto iniciatívou, prišli s týmto návrhom zákona, a ten návrh zákona rieši obe veci. Rieši aj otázku dôstojnosti, vzhľadom na tú už tu spomínaný dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý zakazuje využívanie alebo zneužívanie mŕtvych ľudských tiel na komerčné účely, ale rieši aj otázku pôvodu tiel tým, že pre prevádzku takýchto výstav, vyžaduje preukázanie, že bol poskytnutý informovaný a slobodný súhlas od človeka, ktorého telo je takýmto spôsobom vystavované. Preto ja tento návrh podporím a verím, že podporia ho aj všetci demokraticky a proslobodne zmýšľajúci občania, ktorým záleží na ľudskej dôstojnosti a myslím si, že vzhľadom na to, by to mohol byť jeden z tých výnimočných zákonov, keď opozícia niečo predloží a vládna koalícia nebude proti len z dôvodu, že to predložili opoziční poslanci.
A tento problém má teda ešte jeden aspekt, a tým je, že áno tie výstavy sú problém, ale ak podobne ako v Českej republike, zmenili zákon o pohrebnictve takýmto spôsobom. Ak teda zabránime tomu, aby sa vystavovali telá, plastinované, konzervované telá ľudí, pri ktorých nebude možné preukázať, že s tým súhlasili, a tým pádom zrejme takéto výstavy nebudú môcť byť ani v Slovenskej republike lebo neverím tomu, že by toľko ľudí dalo súhlas s takýmto využitím svojho tela, tak ten problém ostane aj naďalej. Ostane problém s transplantáciami, ostane problém s prenasledovaním ľudí za ich náboženské presvedčenie, za ich politické názory a je veľmi dôležité, aby politici demokratických krajín dbali o ľudské práva v krajinách, ktoré nemajú to šťastie, že sú slobodné a demokratické. Preto sa je potrebné ozývať vždy, keď je príležitosť povedať predstaviteľom krajín, ktoré ľudské práva porušujú, aby to nerobili a a upozorňovať ich na konkrétne prípady, keď sa tak deje vo vzťahu ku komunistickej Číne, tých prípadov, keď sa tak deje a aj tých príležitostí, keď je možnosť čínskych predstaviteľov na to upozorniť, je viac ako dosť. Čiže, som všetkými desiatimi za to, aby sme schválili tento zákon, ale aj keď ho schválime, tak tým tá robota nebude ukončená a bude musieť pokračovať. 
Priatelia zo Slovenskej asociácie falun gongu, ktorých som tu viackrát spomínal, chodia každý týždeň a myslím, že práve vo štvrtok, myslím, že práve o šiestej, čiže práve v čase, keď my tu diskutujeme o tejto novele, protestovať pred čínsku ambasádu proti porušovaniu ľudských práv v Číne a proti prenasledovaniu stúpencov falun gongu. Ak sa podarí prijať tento zákon, tak aspoň v niečom posunieme riešenie toho problému, na ktoré oni dlhodobo systematicky, vravím týždeň, čo týždeň vo štvrtok pred čínskou ambasádou upozorňujú. Podarí sa aspoň časť toho problému vyriešiť, takže žiadam vás o podporu predloženého návrhu. Ďakujem.
12. 10. 2017 16:11:31 - 16:11:49 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia. Sme s pánom poslancom Suchánkom v správnom poradí, on sa vyjadroval k čl. 1, ja sa chcem stručne vyjadriť k čl. 2, ktorý obsahuje novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a teda čl. 2 sa netýka iba neziskových organizácií pôsobiacich v rezorte zdravotníctva a to čo tam predkladatelia navrhujú zmeniť myslím si, že viac spôsobuje iným menším neziskovým organizáciám ako povedzme neziskovým organizáciám, ktoré prevádzkujú nemocnice a ktoré sú schopné vyvarovať sa administratívnych chýb, ktoré dnes podľa dnešného zákona môžu viesť až k zrušeniu organizácie a to k automatickému zrušeniu organizácie na základe zákona priamo zo zákona keď zákon stanovuje povinnosť do 21. júla odovzdať výročnú správu do registra účtovných závierok a ak to nezisková organizácia nestihne tak automaticky sa zo zákona zrušuje. Či ženie je tam daná nejaká výzva, nejaká náhradná lehota, nejaký postup pokuta, toto ustanovenie je neprimerane tvrdé, žiadna iná právna forma či už zisková alebo nezisková alebo politická strana nemá takéto ustanovenie v príslušnom zákone, že ak si nesplní povinnosť odovzdať výročnú správu alebo podobný dokument tak automaticky zaniká. Niektoré právne formy majú možnosť zániku ale až na základe nejakého procesu nie automaticky zo zákona, preto vítam, že návrh obsahuje aj čl. 2 a navrhuje zmeniť toto ustanovenie tak, že nebude zisková organizácia, ktorá si nesplní povinnosť odovzdať výročnú správu do 31. júla zanikať automaticky ale že tam bude daná možnosť, že súd na návrh zruší takúto organizáciu pričom ale organizácia bude mať možnosť napraviť tú chybu a odstrániť, odstrániť tie dôvody, nie je to teoretický problém takéto veci sa stávajú viacero neziskových organizácií už z tohto dôvodu bolo zrušených na základe zákona z toho dôvodu sme aj my na jar tohto roku s kolegyňami Dubačovou, Zimenovou a s Petrom Osuským predkladali novelu zákona o neziskových mimovládnych organizáciach, ktorá bola veľmi podobná ako to, čo je obsiahnuté vo vašom návrhu a to čo bolo obsiahnuté vo vašom návrhu aj keď ste ho predkladali minule, čiže nehovorím tým, že ste to od nás prebrali, lebo ste to riešili úplne nezávisle od nás, čo len potvrdzuje, že je to naozaj reálny problém a pomôžeme tým normálnemu fungovaniu neziskových organizácií, ktoré pre častokrát môže ísť pre banalitu, môže ísť oé to, že niekto je chorý, alebo nestihne nejaký termín a neziskové organizácie sa rušia, to čo by som videl možno na debatu smerom do druhého čítania, my sme sa tam pokúsili vyriešiť aj situáciu tých organizácie, ktoré síce boli zrušené na základe zákona, alebo zo zákona, ale ešte nezanikli, lebo zániku musí predchádzať nejaká likvidácia, pokiaľ majú nejaký majetok, čiže možno vo vzťahu k týmto organizáciám či by sa ten proces nedal nejako vrátiť späť, lebo tam jasne ke=d je to už po desiatich rokoch a tá organizácia už aj zanikla, nielen že je zrušená, tak sa určite nedá nič robiť, len to teda kladiem ako otázku možno do debát v druhom čítaní, či by sme nevedeli spraviť niečo k tým organizáciám, ktorým sa to stalo pomerne nedávno a ešte nezanikli. Lebo oba naše návrhy boli predložené na jar, čiže keby boli v normálnom legislatívnom procese schválené, teda náš nebol nepostúpil do druhého čítania, vy ste svoj návrh stiahli ale v oboch prípadoch to mohlo ošetriť už tú situáciu ktorá bola k termínu na pre tento rok, tak možno vo vzťahu k druhému čítaniu by som rád, hovorila j o tejto možnosti a samozrejme, že treba sa poradiť, či je to vôbec možné a ale ak by to bolo možné tak, by som sa pokúsil apelovať na vás, aby ste ešte takto zmenili zákon aby sme pomohli aj tým organizáciám, ktoré sa dostali do problémov v dôsledku neprimeranej tvrdosti zákona a ešte je to tam navrátiteľné, takže ďakujem, že ste s tým prišli a z mojej strany má ten návrh podporu. Ďakujem. 
12. 10. 2017 10:51:06 - 10:58:07 21. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, kolega Heger hovoril o dlhoch, o správe dlhu ja si dovolím využiť túto príležitosť na ešte jeden aspekt, ktorý je vhodné zdôrazniť a pripomenúť v súvislosti so správou o rozpočtovej zodpovednosti a síce na snahu vládnej koalície presvedčiť nás, že dlhovú brzdu treba uvoľniť. Netreba, naopak ak chceme myslieť na občanov nielen tých, ktorí sú tu teraz ale aj tých, ktorí budú netreba dlhovú brzdu zmäkčovať. Správa o hodnotení rozpočtovej zodpovednosti prináša viaceré fakty, ktoré to potvrdzujú aj samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyslovila proti uvoľneniu dlhovej brzdy. Viacerí z tých argumentov zazneli vo vystúpení pána predsedu Šramka ale považujem za potrebné aspoň niektoré aj z nich aj pripomenúť aj pre poslancov, ktorí tu neboli prítomní v čase keď ich prednášal. Rada vo svojej správe kriticky upozorňuje napríklad na nasledovné skutočnosti. Po prvé, verejný dlh je v sankčných pásmach ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti nepretržite od roku 2013. Vláda síce každoročne predstavovala opatrenie na zníženie verejného dlhu, tie však zatiaľ neviedli k jeho zníženiu mimo sankčných pásiem. Po druhé, samotné saldo hospodárenie s verejnými financiami bez jednorazových vplyvov prispievalo k nárastu dlhového pomeru pričom vláda nevyužila dodatočné pozitívne vplyvy najmä vyššie ako rozpočtované daňové príjmy na zrýchlenie konsolidácie. Po tretie, pokles hrubého dlhu k HDP v rokoch 2014 až 2016 neprispel k zlepšeniu čistého bohatstva Slovenska. Po štvrté, záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo napriek tomu, že ich zavedenie predpokladá ústavný zákon. Po piate, štát pokračoval zlepšovať hospodárenia samospráv selektívne poskytovaním úverov vybraným samosprávam za veľmi výhodných podmienok a ich čiastočným odpustením.
Rada odporúča stanoviť podmienky pre poskytovanie návratných prostriedkov zo štátnych finančných aktív samosprávam, ktoré by zabránili ich selektívnemu zvýhodňovaniu a prípadnému predchádzaniu platobnej neschopnosti. 
Objektívne hodnotenie vplyvu presunutých kompetencií na rozpočty samospráv to je šiesty bod, nie je naďalej možné kvôli chýbajúcej porovnávajúcej základni. Na to, aby sa ústavný zákon stal účinným by bolo potrebné uskutočniť audit, ktorý by zhodnotil aktuálny stav kompetencií samospráv a ich finančné krytie zo strany štátu. A to sa ako som už aj v parlamente o tom viackrát hovoril doteraz nestalo hoci pôvodne to bola iniciatíva poslancov SMER-u vtedy opozičného SMER-u. Po siedme, chýbajú informácie o štátnych podnikoch resp. podnikoch vo vlastníctve MH manažmentu, ktorý je teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojim skvelým právnym zastupovaním. A vynikajúco ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov. Po ôsme, Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je...
===== teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojím skvelým právnym zastupovaním a vynikajúcim ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov.
8. Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je potrebné posilniť záväznosť schváleného rozpočtu, vrátane stanovovania transparentných pravidiel pre tvorbu a použitie rozpočtových rezerv. Veľký objem rezerv znižuje kontrolu parlamentu nad výdavkami rozpočtu, najmä v tom prípade, ak nie sú dostatočne špecifikované. Zároveň nie sú stanovované transparentné pravidlá akým spôsobom a na aké výdavky ich možno použiť. Uvoľňovať v takejto situácii dlhovú brzdu by bolo rozpočtovo nezodpovedné, ale nielen rozpočtovo nezodpovedné. Vláda by sa mala namiesto snahy o uvoľňovanie dlhovej brzdy zamerať na zavedenie výdavkových limitov, na úspory a zefektívnenie verejných výdavkov spolu s redukovaním nafúknutého štátu, jeho regulačných zásahov a so systémovými výdavkami, výdavkovými reformami. 
Zároveň by už konečne mala reálne naplánovať a nielen naplánovať, ale aj dosiahnuť vyrovnaný, alebo prebytkový rozpočet, znižovať nielen relatívny, ale aj absolútny verejný dlh a znižovať celkové daňové odvodové zaťaženie. Škoda, že tu v čase, keď pán predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prednášal svoju správu, bolo tak málo koaličných poslancov. V júni totiž práve oni navrhli uznesenie, aby sa dlhová brzda uvoľnila. Boli to aká to náhoda práve poslanci, ktorí sú zároveň kandidátmi SMER-u na županov. Na októbrovej schôdzi si odhlasovali, že nemusíme ak až intenzívne rokovať, že treba kampaňovať, tak sa nebudú zdržovať nejakým parlamentom a zrušili si jedno z dvoch hlasovaní denne, čo sú dva termíny, keď sa očakáva, že tu budú aj oni. Radšej budú viesť kampaň, hoci oveľa viac by aj SMER-kym kandidátom na županov prospelo, keby si ho vypočuli čo aj im odkazuje a hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Týka sa to totiž aj ich nápadu uvoľňovať dlhovú brzdu. Ale volebná kampaň je pre nich evidentne prednejšia, ako nejaká rozpočtová zodpovednosť. A to je škoda, škoda predovšetkým pre zodpovednú správu vecí verejných v tejto krajine. Ďakujem vám za pozornosť, aj za nepozornosť.
12. 10. 2017 10:51:06 - 10:58:07 21. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, kolega Heger hovoril o dlhoch, o správe dlhu ja si dovolím využiť túto príležitosť na ešte jeden aspekt, ktorý je vhodné zdôrazniť a pripomenúť v súvislosti so správou o rozpočtovej zodpovednosti a síce na snahu vládnej koalície presvedčiť nás, že dlhovú brzdu treba uvoľniť. Netreba, naopak ak chceme myslieť na občanov nielen tých, ktorí sú tu teraz ale aj tých, ktorí budú netreba dlhovú brzdu zmäkčovať. Správa o hodnotení rozpočtovej zodpovednosti prináša viaceré fakty, ktoré to potvrdzujú aj samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyslovila proti uvoľneniu dlhovej brzdy. Viacerí z tých argumentov zazneli vo vystúpení pána predsedu Šramka ale považujem za potrebné aspoň niektoré aj z nich aj pripomenúť aj pre poslancov, ktorí tu neboli prítomní v čase keď ich prednášal. Rada vo svojej správe kriticky upozorňuje napríklad na nasledovné skutočnosti. Po prvé, verejný dlh je v sankčných pásmach ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti nepretržite od roku 2013. Vláda síce každoročne predstavovala opatrenie na zníženie verejného dlhu, tie však zatiaľ neviedli k jeho zníženiu mimo sankčných pásiem. Po druhé, samotné saldo hospodárenie s verejnými financiami bez jednorazových vplyvov prispievalo k nárastu dlhového pomeru pričom vláda nevyužila dodatočné pozitívne vplyvy najmä vyššie ako rozpočtované daňové príjmy na zrýchlenie konsolidácie. Po tretie, pokles hrubého dlhu k HDP v rokoch 2014 až 2016 neprispel k zlepšeniu čistého bohatstva Slovenska. Po štvrté, záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo napriek tomu, že ich zavedenie predpokladá ústavný zákon. Po piate, štát pokračoval zlepšovať hospodárenia samospráv selektívne poskytovaním úverov vybraným samosprávam za veľmi výhodných podmienok a ich čiastočným odpustením.
Rada odporúča stanoviť podmienky pre poskytovanie návratných prostriedkov zo štátnych finančných aktív samosprávam, ktoré by zabránili ich selektívnemu zvýhodňovaniu a prípadnému predchádzaniu platobnej neschopnosti. 
Objektívne hodnotenie vplyvu presunutých kompetencií na rozpočty samospráv to je šiesty bod, nie je naďalej možné kvôli chýbajúcej porovnávajúcej základni. Na to, aby sa ústavný zákon stal účinným by bolo potrebné uskutočniť audit, ktorý by zhodnotil aktuálny stav kompetencií samospráv a ich finančné krytie zo strany štátu. A to sa ako som už aj v parlamente o tom viackrát hovoril doteraz nestalo hoci pôvodne to bola iniciatíva poslancov SMER-u vtedy opozičného SMER-u. Po siedme, chýbajú informácie o štátnych podnikoch resp. podnikoch vo vlastníctve MH manažmentu, ktorý je teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojim skvelým právnym zastupovaním. A vynikajúco ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov. Po ôsme, Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je...
===== teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojím skvelým právnym zastupovaním a vynikajúcim ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov.
8. Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je potrebné posilniť záväznosť schváleného rozpočtu, vrátane stanovovania transparentných pravidiel pre tvorbu a použitie rozpočtových rezerv. Veľký objem rezerv znižuje kontrolu parlamentu nad výdavkami rozpočtu, najmä v tom prípade, ak nie sú dostatočne špecifikované. Zároveň nie sú stanovované transparentné pravidlá akým spôsobom a na aké výdavky ich možno použiť. Uvoľňovať v takejto situácii dlhovú brzdu by bolo rozpočtovo nezodpovedné, ale nielen rozpočtovo nezodpovedné. Vláda by sa mala namiesto snahy o uvoľňovanie dlhovej brzdy zamerať na zavedenie výdavkových limitov, na úspory a zefektívnenie verejných výdavkov spolu s redukovaním nafúknutého štátu, jeho regulačných zásahov a so systémovými výdavkami, výdavkovými reformami. 
Zároveň by už konečne mala reálne naplánovať a nielen naplánovať, ale aj dosiahnuť vyrovnaný, alebo prebytkový rozpočet, znižovať nielen relatívny, ale aj absolútny verejný dlh a znižovať celkové daňové odvodové zaťaženie. Škoda, že tu v čase, keď pán predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prednášal svoju správu, bolo tak málo koaličných poslancov. V júni totiž práve oni navrhli uznesenie, aby sa dlhová brzda uvoľnila. Boli to aká to náhoda práve poslanci, ktorí sú zároveň kandidátmi SMER-u na županov. Na októbrovej schôdzi si odhlasovali, že nemusíme ak až intenzívne rokovať, že treba kampaňovať, tak sa nebudú zdržovať nejakým parlamentom a zrušili si jedno z dvoch hlasovaní denne, čo sú dva termíny, keď sa očakáva, že tu budú aj oni. Radšej budú viesť kampaň, hoci oveľa viac by aj SMER-kym kandidátom na županov prospelo, keby si ho vypočuli čo aj im odkazuje a hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Týka sa to totiž aj ich nápadu uvoľňovať dlhovú brzdu. Ale volebná kampaň je pre nich evidentne prednejšia, ako nejaká rozpočtová zodpovednosť. A to je škoda, škoda predovšetkým pre zodpovednú správu vecí verejných v tejto krajine. Ďakujem vám za pozornosť, aj za nepozornosť.
12. 10. 2017 10:51:06 - 10:58:07 21. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, kolega Heger hovoril o dlhoch, o správe dlhu ja si dovolím využiť túto príležitosť na ešte jeden aspekt, ktorý je vhodné zdôrazniť a pripomenúť v súvislosti so správou o rozpočtovej zodpovednosti a síce na snahu vládnej koalície presvedčiť nás, že dlhovú brzdu treba uvoľniť. Netreba, naopak ak chceme myslieť na občanov nielen tých, ktorí sú tu teraz ale aj tých, ktorí budú netreba dlhovú brzdu zmäkčovať. Správa o hodnotení rozpočtovej zodpovednosti prináša viaceré fakty, ktoré to potvrdzujú aj samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyslovila proti uvoľneniu dlhovej brzdy. Viacerí z tých argumentov zazneli vo vystúpení pána predsedu Šramka ale považujem za potrebné aspoň niektoré aj z nich aj pripomenúť aj pre poslancov, ktorí tu neboli prítomní v čase keď ich prednášal. Rada vo svojej správe kriticky upozorňuje napríklad na nasledovné skutočnosti. Po prvé, verejný dlh je v sankčných pásmach ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti nepretržite od roku 2013. Vláda síce každoročne predstavovala opatrenie na zníženie verejného dlhu, tie však zatiaľ neviedli k jeho zníženiu mimo sankčných pásiem. Po druhé, samotné saldo hospodárenie s verejnými financiami bez jednorazových vplyvov prispievalo k nárastu dlhového pomeru pričom vláda nevyužila dodatočné pozitívne vplyvy najmä vyššie ako rozpočtované daňové príjmy na zrýchlenie konsolidácie. Po tretie, pokles hrubého dlhu k HDP v rokoch 2014 až 2016 neprispel k zlepšeniu čistého bohatstva Slovenska. Po štvrté, záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo napriek tomu, že ich zavedenie predpokladá ústavný zákon. Po piate, štát pokračoval zlepšovať hospodárenia samospráv selektívne poskytovaním úverov vybraným samosprávam za veľmi výhodných podmienok a ich čiastočným odpustením.
Rada odporúča stanoviť podmienky pre poskytovanie návratných prostriedkov zo štátnych finančných aktív samosprávam, ktoré by zabránili ich selektívnemu zvýhodňovaniu a prípadnému predchádzaniu platobnej neschopnosti. 
Objektívne hodnotenie vplyvu presunutých kompetencií na rozpočty samospráv to je šiesty bod, nie je naďalej možné kvôli chýbajúcej porovnávajúcej základni. Na to, aby sa ústavný zákon stal účinným by bolo potrebné uskutočniť audit, ktorý by zhodnotil aktuálny stav kompetencií samospráv a ich finančné krytie zo strany štátu. A to sa ako som už aj v parlamente o tom viackrát hovoril doteraz nestalo hoci pôvodne to bola iniciatíva poslancov SMER-u vtedy opozičného SMER-u. Po siedme, chýbajú informácie o štátnych podnikoch resp. podnikoch vo vlastníctve MH manažmentu, ktorý je teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojim skvelým právnym zastupovaním. A vynikajúco ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov. Po ôsme, Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je...
===== teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojím skvelým právnym zastupovaním a vynikajúcim ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov.
8. Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je potrebné posilniť záväznosť schváleného rozpočtu, vrátane stanovovania transparentných pravidiel pre tvorbu a použitie rozpočtových rezerv. Veľký objem rezerv znižuje kontrolu parlamentu nad výdavkami rozpočtu, najmä v tom prípade, ak nie sú dostatočne špecifikované. Zároveň nie sú stanovované transparentné pravidlá akým spôsobom a na aké výdavky ich možno použiť. Uvoľňovať v takejto situácii dlhovú brzdu by bolo rozpočtovo nezodpovedné, ale nielen rozpočtovo nezodpovedné. Vláda by sa mala namiesto snahy o uvoľňovanie dlhovej brzdy zamerať na zavedenie výdavkových limitov, na úspory a zefektívnenie verejných výdavkov spolu s redukovaním nafúknutého štátu, jeho regulačných zásahov a so systémovými výdavkami, výdavkovými reformami. 
Zároveň by už konečne mala reálne naplánovať a nielen naplánovať, ale aj dosiahnuť vyrovnaný, alebo prebytkový rozpočet, znižovať nielen relatívny, ale aj absolútny verejný dlh a znižovať celkové daňové odvodové zaťaženie. Škoda, že tu v čase, keď pán predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prednášal svoju správu, bolo tak málo koaličných poslancov. V júni totiž práve oni navrhli uznesenie, aby sa dlhová brzda uvoľnila. Boli to aká to náhoda práve poslanci, ktorí sú zároveň kandidátmi SMER-u na županov. Na októbrovej schôdzi si odhlasovali, že nemusíme ak až intenzívne rokovať, že treba kampaňovať, tak sa nebudú zdržovať nejakým parlamentom a zrušili si jedno z dvoch hlasovaní denne, čo sú dva termíny, keď sa očakáva, že tu budú aj oni. Radšej budú viesť kampaň, hoci oveľa viac by aj SMER-kym kandidátom na županov prospelo, keby si ho vypočuli čo aj im odkazuje a hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Týka sa to totiž aj ich nápadu uvoľňovať dlhovú brzdu. Ale volebná kampaň je pre nich evidentne prednejšia, ako nejaká rozpočtová zodpovednosť. A to je škoda, škoda predovšetkým pre zodpovednú správu vecí verejných v tejto krajine. Ďakujem vám za pozornosť, aj za nepozornosť.
12. 10. 2017 10:51:06 - 10:58:07 21. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, kolega Heger hovoril o dlhoch, o správe dlhu ja si dovolím využiť túto príležitosť na ešte jeden aspekt, ktorý je vhodné zdôrazniť a pripomenúť v súvislosti so správou o rozpočtovej zodpovednosti a síce na snahu vládnej koalície presvedčiť nás, že dlhovú brzdu treba uvoľniť. Netreba, naopak ak chceme myslieť na občanov nielen tých, ktorí sú tu teraz ale aj tých, ktorí budú netreba dlhovú brzdu zmäkčovať. Správa o hodnotení rozpočtovej zodpovednosti prináša viaceré fakty, ktoré to potvrdzujú aj samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyslovila proti uvoľneniu dlhovej brzdy. Viacerí z tých argumentov zazneli vo vystúpení pána predsedu Šramka ale považujem za potrebné aspoň niektoré aj z nich aj pripomenúť aj pre poslancov, ktorí tu neboli prítomní v čase keď ich prednášal. Rada vo svojej správe kriticky upozorňuje napríklad na nasledovné skutočnosti. Po prvé, verejný dlh je v sankčných pásmach ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti nepretržite od roku 2013. Vláda síce každoročne predstavovala opatrenie na zníženie verejného dlhu, tie však zatiaľ neviedli k jeho zníženiu mimo sankčných pásiem. Po druhé, samotné saldo hospodárenie s verejnými financiami bez jednorazových vplyvov prispievalo k nárastu dlhového pomeru pričom vláda nevyužila dodatočné pozitívne vplyvy najmä vyššie ako rozpočtované daňové príjmy na zrýchlenie konsolidácie. Po tretie, pokles hrubého dlhu k HDP v rokoch 2014 až 2016 neprispel k zlepšeniu čistého bohatstva Slovenska. Po štvrté, záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo napriek tomu, že ich zavedenie predpokladá ústavný zákon. Po piate, štát pokračoval zlepšovať hospodárenia samospráv selektívne poskytovaním úverov vybraným samosprávam za veľmi výhodných podmienok a ich čiastočným odpustením.
Rada odporúča stanoviť podmienky pre poskytovanie návratných prostriedkov zo štátnych finančných aktív samosprávam, ktoré by zabránili ich selektívnemu zvýhodňovaniu a prípadnému predchádzaniu platobnej neschopnosti. 
Objektívne hodnotenie vplyvu presunutých kompetencií na rozpočty samospráv to je šiesty bod, nie je naďalej možné kvôli chýbajúcej porovnávajúcej základni. Na to, aby sa ústavný zákon stal účinným by bolo potrebné uskutočniť audit, ktorý by zhodnotil aktuálny stav kompetencií samospráv a ich finančné krytie zo strany štátu. A to sa ako som už aj v parlamente o tom viackrát hovoril doteraz nestalo hoci pôvodne to bola iniciatíva poslancov SMER-u vtedy opozičného SMER-u. Po siedme, chýbajú informácie o štátnych podnikoch resp. podnikoch vo vlastníctve MH manažmentu, ktorý je teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojim skvelým právnym zastupovaním. A vynikajúco ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov. Po ôsme, Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je...
===== teraz tak často skloňovaný v súvislosti so svojím skvelým právnym zastupovaním a vynikajúcim ohodnotením. A tieto chýbajúce informácie nám neumožňujú dostatočne vyhodnotiť prípadné riziká v hospodárení týchto podnikov.
8. Rada upozorňuje, legislatívnou zmenou je potrebné posilniť záväznosť schváleného rozpočtu, vrátane stanovovania transparentných pravidiel pre tvorbu a použitie rozpočtových rezerv. Veľký objem rezerv znižuje kontrolu parlamentu nad výdavkami rozpočtu, najmä v tom prípade, ak nie sú dostatočne špecifikované. Zároveň nie sú stanovované transparentné pravidlá akým spôsobom a na aké výdavky ich možno použiť. Uvoľňovať v takejto situácii dlhovú brzdu by bolo rozpočtovo nezodpovedné, ale nielen rozpočtovo nezodpovedné. Vláda by sa mala namiesto snahy o uvoľňovanie dlhovej brzdy zamerať na zavedenie výdavkových limitov, na úspory a zefektívnenie verejných výdavkov spolu s redukovaním nafúknutého štátu, jeho regulačných zásahov a so systémovými výdavkami, výdavkovými reformami. 
Zároveň by už konečne mala reálne naplánovať a nielen naplánovať, ale aj dosiahnuť vyrovnaný, alebo prebytkový rozpočet, znižovať nielen relatívny, ale aj absolútny verejný dlh a znižovať celkové daňové odvodové zaťaženie. Škoda, že tu v čase, keď pán predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prednášal svoju správu, bolo tak málo koaličných poslancov. V júni totiž práve oni navrhli uznesenie, aby sa dlhová brzda uvoľnila. Boli to aká to náhoda práve poslanci, ktorí sú zároveň kandidátmi SMER-u na županov. Na októbrovej schôdzi si odhlasovali, že nemusíme ak až intenzívne rokovať, že treba kampaňovať, tak sa nebudú zdržovať nejakým parlamentom a zrušili si jedno z dvoch hlasovaní denne, čo sú dva termíny, keď sa očakáva, že tu budú aj oni. Radšej budú viesť kampaň, hoci oveľa viac by aj SMER-kym kandidátom na županov prospelo, keby si ho vypočuli čo aj im odkazuje a hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Týka sa to totiž aj ich nápadu uvoľňovať dlhovú brzdu. Ale volebná kampaň je pre nich evidentne prednejšia, ako nejaká rozpočtová zodpovednosť. A to je škoda, škoda predovšetkým pre zodpovednú správu vecí verejných v tejto krajine. Ďakujem vám za pozornosť, aj za nepozornosť.
11. 10. 2017 15:45:32 - 16:01:17 21. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 658 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospodárskeho podniku bol podobne ako ten predchádzajúci zákon o poskytovaní podpory v rezorte poľnohospodárstva predmetom hromadnej pripomienky, na ktorej som sa podieľal, a tá bilancia hromadnej pripomienky za väčšiu transparentnosť pri poskytovaní agrodotácií bola radostnejšia, pretože jednu z dvoch vecí, ktorú sme tam presadzovali, sme presadili už priamo v rámci pripomienkového konania na rozporovom konaní. Tá druhá sa dostala do spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Takže v zásade aj keď nie v tej úplnej forme, ako sme to navrhovali pôvodne, ale obe veci, predpokladám, že sa podarí dostať do zákona.
V hromadnej pripomienke, ktorá sa týka nájmu poľnohospodárskej pôdy, bolo sedem vecí. Tam sme v rozporovom konaní uspeli v dvoch, v jednej takej asi najmenej významnej z tých navrhovaných, ktorá sa týkala, týka zapisovania nájomných vzťahov do katastra, a teda na to môžme mať rôzne názory, či to bol dobrý alebo zlý návrh, ako sme si vyjasnili aj na rozporovom konaní. A druhá, dôležitejšia, ktorá aspoň čiastočne zvyšuje informovanosť vlastníka pôdy pri uzatváraní nájomnej zmluvy tam, kde užívateľ doteraz užíval tú pôdu bez nájomného vzťahu, a teda navrhuje, ak navrhne uzatvoriť nájomný vzťah, pokiaľ vlastník pôdy nezareaguje do dvoch mesiacov, tak sa má za to, že ten nájomný vzťah vznikol. Takže dostali sme do návrhu zákona aspoň to, že podmienkou je, že upozorní vlastníka pôdy na to, že aké bude mať dôsledky, ak nezareaguje.
V tých ostatných piatich veciach, aj keď to bolo rozdelené do viacerých bodov, sme neuspeli. Takže dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh. Hovoril som aj v prvom čítaní o tom, čoho sa týka hromadná pripomienka a v čom vidíme problém, takže nechcem to teraz úplne nanovo prerozprávať. Zákon zasahuje do vlastníckych práv. Zákon aj v tej podobe, ako je teraz v súčasnosti aj ako je navrhnutý, zasahuje a bude zasahovať do práva vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov a vychyľuje právnu úpravu a práva a povinnosti v prospech nájomcov, ktorí hospodária na pôde.
My sme sa pokúšali dať to do väčšej rovnováhy, lebo teda predpokladám, že vôľa na úplné zrušenie takéhoto zákona a ponechanie vzťahov medzi vlastníkmi pôdy a nájomcami iba na ich zmluvnú slobodu sa v tejto snemovni tak skoro neobjaví, tak sme sa snažili aspoň tie najproblematickejšie veci, ktoré sme v zákone našli, zmeniť, a teda tri veci z hromadnej pripomienky som si dovolil transformovať aj do podoby štyroch bodov. V tom som podobný ako pán poslanec Fecko, že tri návrhy, ale v štyroch bodoch pozmeňujúceho návrhu, ktorý predkladám v mene skupiny sedemnástich poslancov.
Ten najzásadnejší bod alebo tá najzásadnejšia vec je zrušenie prednostného práva nájomcu na pokračovanie nájomnej zmluvy v prípade, že si nájomca plní svoje záväzky zo zmluvy a riadne a načas platí nájomné a podobne. V tom zákone boli dva inštitúty, ktoré zásadným spôsobom narúšajú vlastnícke práva. Jeden bolo to automatické predlžovanie nájomnej zmluvy a druhý bolo prednostné alebo je prednostné právo nájomcu, ktorý v podstate znamená, že pokiaľ máte pôdu a tú pôdu obhospodaruje družstvo, eseročka alebo súkromne hospodáriaci roľník, pokiaľ si plní povinnosti a pokiaľ platí nájomné a aj keď skončí doba nájmu, tak ak vám ponúkne, ak požiada o predĺženie nájomnej zmluvy a ponúkne vám cenu v mieste obvyklú, tak okrem nejakých pár výnimiek, ktoré sú v zákone definované, nemáte možnosť nepokračovať v tej nájomnej zmluve a trebárs to prenajať niekomu inému.
Samozrejme, že v zákone sú výnimky, ktoré ľuďom, ktorí veľmi chcú, umožňujú, aby to predsa len prenajali niekomu inému, ale je to také škrabanie sa za uchom poza celú hlavu a v podstate možno aj obchádzanie zákona. My sme presvedčení, teda hovorím za iniciátorov hromadnej pripomienky, že ľudia by mali mať právo nakladať so svojím majetkom vrátane poľnohospodárskej pôdy a mali by právo rozhodovať o tom, čo so svojou poľnohospodárskou pôdou urobia, komu ju prenajmú a nemali by byť zákonom viazaní, že ju musia prenajať tomu, komu ju prenajímali doteraz.
Preto navrhujeme v pozmeňujúcom návrhu, teda je to bod 3, v pozmeňujúcom návrhu vypustiť to ustanovenie zákona, ktoré rieši prednostné právo, teda je to § 13 ods. 2, a zároveň teda nanovo upraviť § 13 ods. 3, ktorý teda hovorí o tom, ak prenajímateľ nereaguje na návrh nájomnej zmluvy, teda o tom automatickom jej predĺžení, ale teda že, že teda nereagovanie má tiež za následok, že sa nájomná zmluva obnovuje za navrhovaných podmienok, tak tam dávame možnosť odmietnuť, nielen odmietnuť v prípade, že nájomca si neplní zmluvy alebo neponúka obvyklú cenu, ale aj teda bezdôvodne odmietnuť, a teda ten vzťah by mal pokračovať, ak sa automaticky obnoví, iba na dobu jedného roku.
Tu by som chcel niečo povedať aj k tej diskusii v prvej rozprave, kde mohol vzniknúť dojem, že kritika návrhu zákona, s ktorou som vystúpil ja, a kritika návrhu zákona, s ktorou vystúpila pani poslankyňa Zemanová, ide proti sebe, pretože ja som kritizoval skutočnosť, že existuje a naďalej má existovať prednostné právo doterajšieho nájomcu, a ona upozorňovala na problémy, že ak sa zruší to automatické predlžovanie, tak môže vzniknúť problém v prípade tých pozemkov, kde nie je možné identifikovať vlastníka, a teda navrhla, aby to automatické pokračovanie ostalo zachované, ale nie v tej podobe ako doteraz, ale v podstate ako technické riešenie tam, kde nie je možné, tam, kde nie je možné preukázateľným spôsobom trebárs doručiť ponuku na predĺženie nájomného vzťahu prenajímateľovi alebo teda doterajšiemu vlastníkovi na dobu jedného roku. Čiže jej návrh, s ktorým vystúpi v rozprave a ktorý predloží, rieši situáciu, keď nájomca nevie zistiť vlastníka, prenajímateľa, nevie mu doručiť návrh. Čiže rieši situáciu, aby sme sa neocitli v nejakom právnom vákuu.
Ten návrh, ktorý predkladám ja, rieši úplne inú situáciu. Rieši situáciu, keď je jasný vlastník a ten vlastník si chce uplatniť svoje vlastnícke práva a nechce byť zákonom zaviazaný na to, že musí prenajať poľnohospodársku pôdu, ktorú vlastní, doterajšiemu nájomcovi. To sú body 3 a 4.
Bod 1 je zrušenie zákonom stanovenej minimálnej doby nájmu poľnohospodárskeho pozemku. Pán poslanec Fecko spomínal teda pozmeňujúci návrh, ktorý je obsiahnutý v spoločnej správe, ktorý rieši maximálnu dobu nájmu, ja sa domnievam, že aj tá minimálna doba nájmu je zbytočný zásah do voľnosti zmluvných vzťahov a zákon nie vo vzťahu k poľnohospodárskym pozemkom, ale v tej všeobecnej úprave umožňuje aj teda prenajímať pozemky na dobu neurčitú, pričom je tam ročná výpovedná doba, aby bolo možné teda pokryť úrodu, a sú tam, samozrejme, špecifické ustanovenia pre niektoré typy poľnohospodárskych pozemkov využívaných na špecifické účely, kde, samozrejme, nemôže to byť tak na voľnotypu ovocný sad, ale bežná poľnohospodárska pôda. Podľa môjho názoru nie je potrebné, aby tam bola stanovovaná minimálna doba nájmu, respektíve mali by sme to nechať na dohodu medzi vlastníkom pozemku a nájomcom. Čiže to je druhá vec, ktorú chceme riešiť, tá je v bode 1 obsiahnutá.
A v bode 2 je obsiahnutá tretia vec, kde navrhujeme zrušiť možnosť neplatenia nájomného alebo zníženia nájomného z dôvodov, ktoré nesúvisia s prenajímateľom alebo s vlastníkom a konkrétne z dôvodov zmeny hospodárskych pomerov, pretože zákon v súčasnej podobe obsahuje dve ustanovenia, ktoré dávajú nájomcovi možnosť buď neplatiť nájomné, alebo si znížiť nájomné. V jednom prípade ide o situáciu z dôvodov prírodných pomerov, v druhom prípade ide o dôsledku, teda že ak nájomca nemohol dosiahnuť žiaden výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov, ktorá sa neprejavila len u neho, sa v podstate zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku, alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného obdobne ako v prípade tohto práva pre mimoriadne okolnosti, ktoré sú práve tie prírodné. Ak niekomu prenajímam nebytový priestor, tak nedarí sa mu tam prevádzkovať kaviareň, ako mal v úmysle, z dôvodu, že je zlé počasie a ľudia nechodia do kaviarní, tak to má byť dôvod, aby mu nezaplatil nájomné alebo by si jednostranne a na základe vlastnej úvahy, len na základe zákona znížil nájomné? Prečo to tak má byť u poľnohospodárskej pôdy? A opäť sú tam dve veci, prírodné podmienky a hospodárske podmienky, a teda tie prírodné podmienky nechávame, do toho sme tým pozmeňovákom nezasahovali, ale naozaj zmena hospodárskych pomerov je vec, ktorá nijako nesúvisí s vlastníkom, preto v tom tento bod navrhujeme alebo toto ustanovenie navrhujeme vypustiť zo zákona.
Takže teraz by som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658).
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. bod pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
" 7. § 11 sa vypúšťa."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. Bod 10 znie:
"10. V § 13 sa vypúšťa ods. 2."
Bod 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. V čl. I bode 11 § 13 ods. 3 znie:
"(3) Ak nájomca najskôr rok a najneskôr 2 mesiace pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, doručí preukázateľným spôsobom prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy a ak prenajímateľ do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietne tento návrh nájomnej zmluvy, pričom nájomca prenajímateľa pri návrhu novej nájomnej zmluvy upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, vznikne nájomný vzťah za podmienok uvedených v návrhu zmluvy na dobu jedného roku."
Navrhujem, aby sa o bode 1 a 2 hlasovalo samostatne a spoločne o bodoch 3 a 4.
Ďakujem za pozornosť.
11. 10. 2017 14:19:18 - 14:24:49 21. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 624 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda Národnej rady, napriek tomu teda, že som dosiaľ nedostal odpoveď na tú otázku navrhovaného nového čl. II, tak dúfam, že pani ministerka sa k tomu vyjadrí. Ale nevystupujem preto, vystupujem preto, že chcem pochváliť prístup ministerstva a pani ministerky a ochotu počúvať argumenty v prospech väčšej transparentnosti aj pri poskytovaní agrodotácií.
Už v prvom čítaní som hovoril o hromadnej pripomienke, v rámci ktorej sme mali dva zásadné body a žiadali sme v rámci medzirezortného pripomienkového konania jednak neutajovať informácie o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame platby a po druhé zverejňovať informácie z informačného systému poľnohospodárskej platobnej agentúry. S tou prvou požiadavkou sme v zásade uspeli v rozporovom konaní, s tou druhou nie. V pôvodnom návrhu bola totiž taká pomerne striktná formulácia, že právo nahliadať do spisu má mať iba žiadateľ a jeho splnomocnený zástupca. Konajúci orgán môže inej osobe povoliť nahliadnuť do spisu, ak tak ustanovuje osobitný predpis, bola tam odvolávka na infozákon, ale ten nahliadnutie priamo nerieši, je to iba jedna z foriem sprístupnenia informácie.
Ale čo je dôležité, bol tam aj odsek 3 v tom paragrafe, vtedy to bol paragraf 29, že inej osobe teda ako účastníkovi konania alebo teda žiadateľovi a jeho splnomocnenému zástupcovi, takejto inej osobe sa neposkytne žiadna informácia o priebehu konania, čo bolo nad rámec aj zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aj správneho poriadku, aj akýchkoľvek iných porovnateľných právnych predpisov. Navrhli sme toto ustanovenie, odsek 3 vypustiť a s týmto návrhom sa nám podarilo uspieť už v rámci rozporového konania na ministerstve a bol zmenený aj ten odsek 2 s tým, že tá možnosť poskytnutia inej osobe s odvolaním sa na infozákon ostáva nielen vo forme nahliadnutia, ale vo forme poskytnutia informácie. 
Vo vzťahu k požiadavke zverejňovať informácie z informačného systému poľnohospodárskej platobnej agentúry sme prišli s návrhom, aby sa zverejňovali, zjednodušene povedané, všetky informácie, ktorých zverejneniu nebránia nejaké osobitné predpisy, ktoré chránia osobné údaje alebo utajované skutočnosti alebo nejaké obchodné tajomstvá. S týmto návrhom sme v rámci rozporového konania neuspeli, ministerstvo pôdohospodárstva to odmietlo, odvolávajúc sa na nariadenie Európskej únie, ktoré vymedzuje, aké informácie sa majú sprístupňovať.
Ja som vystúpil k tomu v prvom čítaní a snažil som sa apelovať aj na pani ministerku, aj na ministerstvo, aby ten postoj ešte prehodnotili. A odvolal som sa práve na zákon o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, kde sme mali podobnú hromadnú pripomienku a na úrade pána podpredsedu vlády Pellegriniho sme s ňou uspeli a výsledkom bola formulácia, že z informačného systému sa sprístupňujú údaje alebo teda zverejňujú údaje na internete v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému a, samozrejme, že to neplatí o údaje, ktoré sú chránené podľa nejakých osobitných predpisov.
A chcem teraz v tejto chvíli oceniť, že to zabralo a že gestorský výbor ako pozmeňujúci návrh č. 24 odporúča podobnú formuláciu aj do zákona, o ktorom práve rokujeme, a teda aj čo sa týka, čo sa týka poskytovania podpory v poľnohospodárstve bude, budú informácie z informačného systému zverejňované v rozsahu dostupnej funkcionality a je tam aj v dôvodovej správe priame odvolanie sa na to, že podobným spôsobom je to riešené v zákone o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Takže dúfam, že keďže to gestorský výbor odporúča, je to aj s vedomím a so súhlasom pani ministerky, takže ešte raz chcem vyjadriť potešenie nad tým, že sa posunieme k väčšej transparentnosti nielen v eurofondoch, čo sa podarilo v uplynulých mesiacoch, ale pri poskytovaní podpory v oblasti v oblasti poľnohospodárstva, že tu nebudeme okolo toho zvádzať nejaký konflikt, ale verím, že s výraznou podporou aj opozície tento bod prejde.
Takže ďakujem za pozornosť. 
11. 10. 2017 10:13:03 - 10:21:30 21. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa najprv ohradil voči vulgárnemu tónu, ktorý tu vniesol pán poslanec Hrnko. Ten spôsob, akým podráždene reagoval na vystúpenie kolegyne Jurinovej, len dokazuje, že ten návrh je zlý a že pán prezident trafil do čierneho a pomenoval presne tie dôvody, pre ktoré ten návrh ešte stále je zlý.
Novela zákona o Ústave pamäti národa je ďalší z radu účelových zákonov, s ktorými prichádza vládna koalícia. Jeho účelom je jediné: Zbaviť sa predsedu správnej rady Ondreja Krajňáka. Nič iné. Všetko ostatné je tam iba vata. Návrh zákona aj novela zákona obsahujú iba dva typy ustanovení. Zlé a zbytočné.
Keď som v jednej debate dostal otázku, či by som si vedel predstaviť, že za nejakých okolností, po nejakých zmenách podporím tento návrh, tak som povedal niečo také, že ak by odtiaľ vypadlo 80 % ustanovení, tak možno by tam už nič zlé nebolo. O niečo podobné sa so svojím pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní pokúsila pani poslankyňa Jurinová, ale, samozrejme, jej návrh, aby zo zákona vypadli všetky zlé ustanovenia, vládna koalícia neschválila.
Vládna koalícia aj s našou podporou, s podporou opozičných hlasov, schválila návrh pani poslankyne Pfundtner, aby zo zákona vypadli niektoré z tých zlých ustanovení alebo aby sa zmenili. To treba uznať. Ale ešte tam viaceré ostali a na tie práve upozorňuje pán prezident. Ak by sme vyhoveli pripomienkam pána prezidenta, tak by zo zákona vypadli skoro všetky zlé ustanovenia a ostali by tam iba tie zbytočné. Chápem teda, že koaliční poslanci, ktorí sa chcú zbaviť predsedu správnej rady Krajňáka, nemôžu súhlasiť s tým, aby zo zákona vypadli všetky zlé ustanovenia a ostali v ňom iba tie zbytočnosti.
V návrhu zákona, ktorý koaliční poslanci predložili do parlamentu, bolo zbavenie sa predsedu správnej rady napísané natvrdo, bolo to priamo v zákone, že mu končí funkčné obdobie. Úplne na hulváta. Schválením pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Pfundtner sa to trošku zjemnilo. Toto hulvátske ustanovenie zo zákona vypadlo, ale aj tak de facto, ak tento zákon nadobudne účinnosť, tak Ondrej Krajňák ako štatutárny orgán Ústavu pamäti národa končí, pretože predseda správnej rady štatutárnym orgánom nebude. Štatutárnym orgánom bude správna rada, kolektívny orgán. A predseda správnej rady bude odvolateľný jednoduchšie ako bol doteraz. A to sú presne tie veci, na ktoré vo svojich pripomienkach upozorňuje aj pán prezident.
Argumentuje, že kolektívny orgán, kolektívny orgán ťažko môže riadiť inštitúciu. Samozrejme, že existujú aj kolektívne orgány. Aj parlament je kolektívny orgán. Ale parlament predsa neriadi Kanceláriu Národnej rady, neriadi jej bežnú prevádzku. Kolektívne orgány sú na to, aby rozhodovali o zásadných a dôležitých veciach, ale nie, aby riadili. A štatutárny orgán vo vzťahu k Ústavu pamäti národa má aj riadiť. A aj tá odvolateľnosť je už teraz dosť vágne naformulovaná, dosť vágne na to, aby mohol byť člen správnej rady vrátane predsedu správnej rady odvolaný, ak sa na tom dohodne správna rada a dozorná rada. Uznávam, nie je to tak brutálne, ako to bolo v pôvodnom návrhu, ale tá cesta je otvorená. A ak dnes parlament potvrdí tento zákon, tak cesta k odvolaniu Ondreja Krajňáka bude otvorená a naplnia sa zámery navrhovateľov.
Základná otázka v súvislosti s týmto zákonom je, či zlepší alebo zhorší fungovanie Ústavu pamäti národa. Keď ten zákon parlament schváli, bude si Ústav pamäti národa plniť svoje poslanie lepšie alebo horšie? Bude viac alebo menej zodpovedať tým očakávaniam, s ktorým jeho vznik inicioval Ján Langoš a s ktorými ho Ján Langoš zakladal a v prvých rokoch aj viedol?
Je úplne nepochybné, že si bude plniť svoje poslanie horšie. Bude fungovať horšie aj z povahy veci vzhľadom na to, ako sú nastavené podmienky fungovania štatutárneho orgánu, ale vzhľadom aj na konkrétnu situáciu a konkrétne osoby, konkrétne tendencie, reminiscencie smerom k fašistickej aj komunistickej časti našej minulosti, ktoré, žiaľ, stále fungujú aj v hlavách časti poslancov vládnej koalície. A je to zlé. Je to zlé v časoch, keď extrémizmus naberá na sile na Slovensku aj v iných krajinách Európy a v čase, keď paranoidné myslenie je prítomné aj v hlavách niektorých poslancov vládnej koalície, ako to tu pred malou chvíľou predviedol pán poslanec Hrnko, keď hovoril o tom, že mu mladí, ktorí protestovali proti tejto novele, volali, že sú ochotní za ním prísť do Bukurešti. A on sa pozastavil nad tým, že prečo by to robili, ak by ich za to niekto neplatil. Veď samozrejme, podľa predstáv konšpirátorov ľudia nerobia veci podľa svojho presvedčenia, pretože niečo chcú urobiť, pretože si niečo myslia, pretože si myslia, že dokážu niečo zmeniť. Robia to preto, že ich niekto zaplatí! Tento spôsob uvažovania naozaj nemá veľmi ďaleko od toho spôsobu uvažovania, aký vidno v extrémistických a konšpiračných kruhoch. A to je, prosím, vrcholný reprezentant vládnej koalície.
Čiže záverom: Odporúčam uvažujúcim a demokraticky zmýšľajúcim poslancom, aby podporili pripomienky pána prezidenta, pretože pripomienky pána prezidenta sú správne a pomenúvajú najväčšie problémy obsiahnuté v zákone. Avšak bez ohľadu na to, ako parlament rozhodne o pripomienkach pána prezidenta, odporúčam poslancom, aby hlasovali proti opätovnému schváleniu tohto návrhu a prelomeniu veta pána prezidenta. Ak parlament odmietne pripomienky pána prezidenta, čo predpokladám, tak v zákone ostanú zlé a zbytočné ustanovenia. A taký zákon bude zlý, a preto treba hlasovať proti nemu. Ak parlament vyhovie pripomienkam pána prezidenta, zlé ustanovenia z neho vypadnú a ostatnú v ňom len tie zbytočné. A taký zákon bude zbytočný. A za zbytočný zákon tiež netreba hlasovať.
Ďakujem za pozornosť.
10. 10. 2017 18:37:57 - 18:44:07 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi aby som prečítal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona o spotrebnej dani. Ten pozmeňujúci návrh smeruje k tomu, aby spotrebné dani z minerálnych olejov, konkrétne z benzínu a nafty, boli znížené na minimálnu úroveň, ktorú od nás vyžaduje príslušná smernica Európskej únie. A teda kým k tomu pristúpim najprv by som prečítal odôvodnenie.
Cenu motorových palív dosahujú v súčasnosti vysoké hodnoty, čo spôsobuje vážne ťažkosti štátu, domácnostiam a podnikateľskému sektoru. V nasledujúcich mesiacoch ani rokoch sa neočakáva výraznejší pokles týchto cien, skôr môže dôjsť k ich ďalšiemu rastu alebo stagnácii na súčasnej úrovni. Pozmeňujúci návrh vedie k zníženiu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako je dnes upravená v zákone. Pozitíva takéhoto opatrenia sú predovšetkým znížením tlaku na infláciu, na úrokové miery, 
v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre 
===== v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre ministerstvo financií o uvažovaní zníženia spotrebnej dane bez toho, aby došlo k podstatnému výpadku výberu spotrebnej dane a DPH.
Prijatie tohto návrhu by viedlo aj významnému obmedzeniu tankovania slovenských fyzických a právnických osôb v zahraničí, čo osobitne negatívne vplýva na príjmy štátneho rozpočtu. Stabilizácia podnikateľského prostredia, zníženie nákladov a pravdepodobnosť vyššieho výberu dane z príjmu a DPH však tento dopad na štátny rozpočet plne eliminujú. Návrh zákona nebude mať v prípade schválenia negatívny dopad na rozpočty miest a obcí, nevyvoláva žiadne personálne, či iné požiadavky. Navrhovaná právna úprava je spoločensky potrebná a žiadúca. 
Dúfam, že táto argumentácia je dostatočná a pána ministra financií, aj keď teda nepočúval veľmi pozorne, ani teraz nepočúva, presvedčila a pozmeňujúci návrh skupiny poslancov odporučí koaličným poslancom schváliť. No, a teraz ten pozmeňujúci návrh. 
Priznám sa, že som trochu zavádzal, žiadny pozmeňujúci návrh nebude. Ale tá dôvodová správa sedí, nie? Akurát, že to nie je odôvodnenie pozmeňujúceho návrh skupiny poslancov k návrhu zákona, ktorý máme práve teraz na programe, ale doslovné citácie z návrhu zákona z roku 2005. Konkrétne z návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. A ktože boli tí smelí a za ľudí, a podnikateľské prostredie odvážne bojujúci poslanci, ktorí v roku 2005 predložili návrh znížiť sadzby spotrebnej dane z benzínu a nafty na minimálnu úroveň vyžadovanú Európskou úniou? Tými poslancami boli pána Igor Šulaj a Robert Fico. Obaja boli v tom čase poslancami za SMER. Dnes je jeden z nich predsedom vlády tiež za SMER. Pravda, hovoríme o návrhu z roku 2005, teda z času, keď bol SMER v opozícii. Dnes je SMER vo vláde, tak je všetko inak.
V júni tohto roku skupina ľudí z Občianskej konzervatívnej strany, Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Inštitútu INESS a Nadácie F. A. Hayeka v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu tohto zákona, ktorý máme práve teraz na programe prišla s hromadnou pripomienkou. Bol som jedným z iniciátorov tejto hromadnej pripomienky, aj som sa ako zástupca verejnosti zúčastnil rozporového konania. Vo vzťahu k sadzbám spotrebnej dane sme navrhovali dve veci alternatívne. 
Prvú znížiť sadzby spotrebnej dane pre motorové palivá na minimálne úrovne požadované Smernicou Európskej únie. Druhú, znížiť sadzby spotrebnej dane na benzín na úroveň priemeru sadzieb regiónu V3, teda V4 bez Slovenska. Čiže dá sa povedať, že sme neboli až takí radikálni ako SMER v roku 2005. Napriek tomu ministerstvo financií obe naše požiadavky odmietlo. Treba preto pri tejto príležitosti pripomenúť, že ak dnes ministerstvo financií a s ním aj vládna koalícia parlamentná väčšina odmietajú návrhy v prospech ľudí a podnikateľského prostredia znížiť spotrebné dane z benzínu a nafty, tak tým zároveň odmietajú aj návrh predsedu SMER-u Roberta Fica s tým rozdielom, že opozičného Roberta Fica z roku 2005. Ale bol Robert Fico ako opozičný poslanec v roku 2005 iným Robertom Ficom ako je dnešný premiér Robert Fico? Ďakujem za pozornosť.
10. 10. 2017 18:37:57 - 18:44:07 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi aby som prečítal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona o spotrebnej dani. Ten pozmeňujúci návrh smeruje k tomu, aby spotrebné dani z minerálnych olejov, konkrétne z benzínu a nafty, boli znížené na minimálnu úroveň, ktorú od nás vyžaduje príslušná smernica Európskej únie. A teda kým k tomu pristúpim najprv by som prečítal odôvodnenie.
Cenu motorových palív dosahujú v súčasnosti vysoké hodnoty, čo spôsobuje vážne ťažkosti štátu, domácnostiam a podnikateľskému sektoru. V nasledujúcich mesiacoch ani rokoch sa neočakáva výraznejší pokles týchto cien, skôr môže dôjsť k ich ďalšiemu rastu alebo stagnácii na súčasnej úrovni. Pozmeňujúci návrh vedie k zníženiu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako je dnes upravená v zákone. Pozitíva takéhoto opatrenia sú predovšetkým znížením tlaku na infláciu, na úrokové miery, 
v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre 
===== v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre ministerstvo financií o uvažovaní zníženia spotrebnej dane bez toho, aby došlo k podstatnému výpadku výberu spotrebnej dane a DPH.
Prijatie tohto návrhu by viedlo aj významnému obmedzeniu tankovania slovenských fyzických a právnických osôb v zahraničí, čo osobitne negatívne vplýva na príjmy štátneho rozpočtu. Stabilizácia podnikateľského prostredia, zníženie nákladov a pravdepodobnosť vyššieho výberu dane z príjmu a DPH však tento dopad na štátny rozpočet plne eliminujú. Návrh zákona nebude mať v prípade schválenia negatívny dopad na rozpočty miest a obcí, nevyvoláva žiadne personálne, či iné požiadavky. Navrhovaná právna úprava je spoločensky potrebná a žiadúca. 
Dúfam, že táto argumentácia je dostatočná a pána ministra financií, aj keď teda nepočúval veľmi pozorne, ani teraz nepočúva, presvedčila a pozmeňujúci návrh skupiny poslancov odporučí koaličným poslancom schváliť. No, a teraz ten pozmeňujúci návrh. 
Priznám sa, že som trochu zavádzal, žiadny pozmeňujúci návrh nebude. Ale tá dôvodová správa sedí, nie? Akurát, že to nie je odôvodnenie pozmeňujúceho návrh skupiny poslancov k návrhu zákona, ktorý máme práve teraz na programe, ale doslovné citácie z návrhu zákona z roku 2005. Konkrétne z návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. A ktože boli tí smelí a za ľudí, a podnikateľské prostredie odvážne bojujúci poslanci, ktorí v roku 2005 predložili návrh znížiť sadzby spotrebnej dane z benzínu a nafty na minimálnu úroveň vyžadovanú Európskou úniou? Tými poslancami boli pána Igor Šulaj a Robert Fico. Obaja boli v tom čase poslancami za SMER. Dnes je jeden z nich predsedom vlády tiež za SMER. Pravda, hovoríme o návrhu z roku 2005, teda z času, keď bol SMER v opozícii. Dnes je SMER vo vláde, tak je všetko inak.
V júni tohto roku skupina ľudí z Občianskej konzervatívnej strany, Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Inštitútu INESS a Nadácie F. A. Hayeka v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu tohto zákona, ktorý máme práve teraz na programe prišla s hromadnou pripomienkou. Bol som jedným z iniciátorov tejto hromadnej pripomienky, aj som sa ako zástupca verejnosti zúčastnil rozporového konania. Vo vzťahu k sadzbám spotrebnej dane sme navrhovali dve veci alternatívne. 
Prvú znížiť sadzby spotrebnej dane pre motorové palivá na minimálne úrovne požadované Smernicou Európskej únie. Druhú, znížiť sadzby spotrebnej dane na benzín na úroveň priemeru sadzieb regiónu V3, teda V4 bez Slovenska. Čiže dá sa povedať, že sme neboli až takí radikálni ako SMER v roku 2005. Napriek tomu ministerstvo financií obe naše požiadavky odmietlo. Treba preto pri tejto príležitosti pripomenúť, že ak dnes ministerstvo financií a s ním aj vládna koalícia parlamentná väčšina odmietajú návrhy v prospech ľudí a podnikateľského prostredia znížiť spotrebné dane z benzínu a nafty, tak tým zároveň odmietajú aj návrh predsedu SMER-u Roberta Fica s tým rozdielom, že opozičného Roberta Fica z roku 2005. Ale bol Robert Fico ako opozičný poslanec v roku 2005 iným Robertom Ficom ako je dnešný premiér Robert Fico? Ďakujem za pozornosť.
10. 10. 2017 18:37:57 - 18:44:07 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi aby som prečítal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona o spotrebnej dani. Ten pozmeňujúci návrh smeruje k tomu, aby spotrebné dani z minerálnych olejov, konkrétne z benzínu a nafty, boli znížené na minimálnu úroveň, ktorú od nás vyžaduje príslušná smernica Európskej únie. A teda kým k tomu pristúpim najprv by som prečítal odôvodnenie.
Cenu motorových palív dosahujú v súčasnosti vysoké hodnoty, čo spôsobuje vážne ťažkosti štátu, domácnostiam a podnikateľskému sektoru. V nasledujúcich mesiacoch ani rokoch sa neočakáva výraznejší pokles týchto cien, skôr môže dôjsť k ich ďalšiemu rastu alebo stagnácii na súčasnej úrovni. Pozmeňujúci návrh vedie k zníženiu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako je dnes upravená v zákone. Pozitíva takéhoto opatrenia sú predovšetkým znížením tlaku na infláciu, na úrokové miery, 
v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre 
===== v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre ministerstvo financií o uvažovaní zníženia spotrebnej dane bez toho, aby došlo k podstatnému výpadku výberu spotrebnej dane a DPH.
Prijatie tohto návrhu by viedlo aj významnému obmedzeniu tankovania slovenských fyzických a právnických osôb v zahraničí, čo osobitne negatívne vplýva na príjmy štátneho rozpočtu. Stabilizácia podnikateľského prostredia, zníženie nákladov a pravdepodobnosť vyššieho výberu dane z príjmu a DPH však tento dopad na štátny rozpočet plne eliminujú. Návrh zákona nebude mať v prípade schválenia negatívny dopad na rozpočty miest a obcí, nevyvoláva žiadne personálne, či iné požiadavky. Navrhovaná právna úprava je spoločensky potrebná a žiadúca. 
Dúfam, že táto argumentácia je dostatočná a pána ministra financií, aj keď teda nepočúval veľmi pozorne, ani teraz nepočúva, presvedčila a pozmeňujúci návrh skupiny poslancov odporučí koaličným poslancom schváliť. No, a teraz ten pozmeňujúci návrh. 
Priznám sa, že som trochu zavádzal, žiadny pozmeňujúci návrh nebude. Ale tá dôvodová správa sedí, nie? Akurát, že to nie je odôvodnenie pozmeňujúceho návrh skupiny poslancov k návrhu zákona, ktorý máme práve teraz na programe, ale doslovné citácie z návrhu zákona z roku 2005. Konkrétne z návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. A ktože boli tí smelí a za ľudí, a podnikateľské prostredie odvážne bojujúci poslanci, ktorí v roku 2005 predložili návrh znížiť sadzby spotrebnej dane z benzínu a nafty na minimálnu úroveň vyžadovanú Európskou úniou? Tými poslancami boli pána Igor Šulaj a Robert Fico. Obaja boli v tom čase poslancami za SMER. Dnes je jeden z nich predsedom vlády tiež za SMER. Pravda, hovoríme o návrhu z roku 2005, teda z času, keď bol SMER v opozícii. Dnes je SMER vo vláde, tak je všetko inak.
V júni tohto roku skupina ľudí z Občianskej konzervatívnej strany, Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Inštitútu INESS a Nadácie F. A. Hayeka v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu tohto zákona, ktorý máme práve teraz na programe prišla s hromadnou pripomienkou. Bol som jedným z iniciátorov tejto hromadnej pripomienky, aj som sa ako zástupca verejnosti zúčastnil rozporového konania. Vo vzťahu k sadzbám spotrebnej dane sme navrhovali dve veci alternatívne. 
Prvú znížiť sadzby spotrebnej dane pre motorové palivá na minimálne úrovne požadované Smernicou Európskej únie. Druhú, znížiť sadzby spotrebnej dane na benzín na úroveň priemeru sadzieb regiónu V3, teda V4 bez Slovenska. Čiže dá sa povedať, že sme neboli až takí radikálni ako SMER v roku 2005. Napriek tomu ministerstvo financií obe naše požiadavky odmietlo. Treba preto pri tejto príležitosti pripomenúť, že ak dnes ministerstvo financií a s ním aj vládna koalícia parlamentná väčšina odmietajú návrhy v prospech ľudí a podnikateľského prostredia znížiť spotrebné dane z benzínu a nafty, tak tým zároveň odmietajú aj návrh predsedu SMER-u Roberta Fica s tým rozdielom, že opozičného Roberta Fica z roku 2005. Ale bol Robert Fico ako opozičný poslanec v roku 2005 iným Robertom Ficom ako je dnešný premiér Robert Fico? Ďakujem za pozornosť.
10. 10. 2017 18:37:57 - 18:44:07 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi aby som prečítal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona o spotrebnej dani. Ten pozmeňujúci návrh smeruje k tomu, aby spotrebné dani z minerálnych olejov, konkrétne z benzínu a nafty, boli znížené na minimálnu úroveň, ktorú od nás vyžaduje príslušná smernica Európskej únie. A teda kým k tomu pristúpim najprv by som prečítal odôvodnenie.
Cenu motorových palív dosahujú v súčasnosti vysoké hodnoty, čo spôsobuje vážne ťažkosti štátu, domácnostiam a podnikateľskému sektoru. V nasledujúcich mesiacoch ani rokoch sa neočakáva výraznejší pokles týchto cien, skôr môže dôjsť k ich ďalšiemu rastu alebo stagnácii na súčasnej úrovni. Pozmeňujúci návrh vedie k zníženiu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako je dnes upravená v zákone. Pozitíva takéhoto opatrenia sú predovšetkým znížením tlaku na infláciu, na úrokové miery, 
v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre 
===== v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Predpokladáme, že znížením ceny benzínu a nafty by sa zvýšila jeho spotreba, čo má pozitívny vplyv jednak na rast výberu spotrebných daní ako aj DPH. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára dostatočný priestor pre ministerstvo financií o uvažovaní zníženia spotrebnej dane bez toho, aby došlo k podstatnému výpadku výberu spotrebnej dane a DPH.
Prijatie tohto návrhu by viedlo aj významnému obmedzeniu tankovania slovenských fyzických a právnických osôb v zahraničí, čo osobitne negatívne vplýva na príjmy štátneho rozpočtu. Stabilizácia podnikateľského prostredia, zníženie nákladov a pravdepodobnosť vyššieho výberu dane z príjmu a DPH však tento dopad na štátny rozpočet plne eliminujú. Návrh zákona nebude mať v prípade schválenia negatívny dopad na rozpočty miest a obcí, nevyvoláva žiadne personálne, či iné požiadavky. Navrhovaná právna úprava je spoločensky potrebná a žiadúca. 
Dúfam, že táto argumentácia je dostatočná a pána ministra financií, aj keď teda nepočúval veľmi pozorne, ani teraz nepočúva, presvedčila a pozmeňujúci návrh skupiny poslancov odporučí koaličným poslancom schváliť. No, a teraz ten pozmeňujúci návrh. 
Priznám sa, že som trochu zavádzal, žiadny pozmeňujúci návrh nebude. Ale tá dôvodová správa sedí, nie? Akurát, že to nie je odôvodnenie pozmeňujúceho návrh skupiny poslancov k návrhu zákona, ktorý máme práve teraz na programe, ale doslovné citácie z návrhu zákona z roku 2005. Konkrétne z návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. A ktože boli tí smelí a za ľudí, a podnikateľské prostredie odvážne bojujúci poslanci, ktorí v roku 2005 predložili návrh znížiť sadzby spotrebnej dane z benzínu a nafty na minimálnu úroveň vyžadovanú Európskou úniou? Tými poslancami boli pána Igor Šulaj a Robert Fico. Obaja boli v tom čase poslancami za SMER. Dnes je jeden z nich predsedom vlády tiež za SMER. Pravda, hovoríme o návrhu z roku 2005, teda z času, keď bol SMER v opozícii. Dnes je SMER vo vláde, tak je všetko inak.
V júni tohto roku skupina ľudí z Občianskej konzervatívnej strany, Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Inštitútu INESS a Nadácie F. A. Hayeka v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu tohto zákona, ktorý máme práve teraz na programe prišla s hromadnou pripomienkou. Bol som jedným z iniciátorov tejto hromadnej pripomienky, aj som sa ako zástupca verejnosti zúčastnil rozporového konania. Vo vzťahu k sadzbám spotrebnej dane sme navrhovali dve veci alternatívne. 
Prvú znížiť sadzby spotrebnej dane pre motorové palivá na minimálne úrovne požadované Smernicou Európskej únie. Druhú, znížiť sadzby spotrebnej dane na benzín na úroveň priemeru sadzieb regiónu V3, teda V4 bez Slovenska. Čiže dá sa povedať, že sme neboli až takí radikálni ako SMER v roku 2005. Napriek tomu ministerstvo financií obe naše požiadavky odmietlo. Treba preto pri tejto príležitosti pripomenúť, že ak dnes ministerstvo financií a s ním aj vládna koalícia parlamentná väčšina odmietajú návrhy v prospech ľudí a podnikateľského prostredia znížiť spotrebné dane z benzínu a nafty, tak tým zároveň odmietajú aj návrh predsedu SMER-u Roberta Fica s tým rozdielom, že opozičného Roberta Fica z roku 2005. Ale bol Robert Fico ako opozičný poslanec v roku 2005 iným Robertom Ficom ako je dnešný premiér Robert Fico? Ďakujem za pozornosť.
10. 10. 2017 15:59:59 - 16:10:59 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, keď niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka a kváka ako kačka, asi to bude kačka. Nestane sa z toho sliepka len preto, že niekto povie, že je to sliepka. Nestane sa z toho sliepka dokonca ani vtedy, keď to odhlasuje parlamentná väčšina a dostane sa to do zákona.
Ak ste čítali rozhodnutie pána prezidenta, viete, že niečo podobné napísal parlamentu vo svojom rozhodnutí, ktorým vetoval schválený zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.
Keď niečo vyzerá a chodí a kváka ako štátne vyznamenanie, asi to bude štátne vyznamenanie. Pochybnosti o súlade navrhovaného zákona s ústavou zazneli už pred jeho schválením a ja sám som k tomu diskutoval a upozornil som na možný rozpor s ústavou zákona, ktorý bol predložený ako návrh zákona o štátnej cene Alexandra Dubčeka, a v priebehu druhého čítania sa z neho stal zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka. Upozorňovali sme na to. Nestačilo. Schválili ste si. Teraz vám to pripomína aj pán prezident tým, že zákon vetoval.
Ústava v čl. 102 ods. 1 písm. i) hovorí o tom, že "prezident udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán". Štátne ceny Alexandra Dubčeka a Jozefa Miloslava Hurbana vyzerajú ako štátne vyznamenania, metaforicky - chodia ako štátne vyznamenania, aj kvákajú ako štátne vyznamenania, aj keď sa volajú štátne ceny. Štátne ceny už svojím názvom, ale aj povahou vyzerajú ako štátne vyznamenania. Udeľujú ich najvyššie štátne orgány, resp. najvyšší ústavní činitelia. Udeľujú ich z rovnakých alebo veľmi podobných dôvodov za rovnaké alebo veľmi podobné zásluhy a postupujú pritom rovnakým alebo veľmi podobným spôsobom. Na toto všetko nás upozorňuje pán prezident. Kto ste čítali jeho rozhodnutie, viete, kto ste nečítali, budete hlasovať, ako vám palec ukáže.
Voči tejto argumentácii zazneli aj v priebehu schvaľovania zákona, aj neskôr dve námietky. Chcel by som sa k nim vyjadriť. Tá prvá je, že ústava nehovorí o štátnych vyznamenaniach, len o vyznamenaniach a termín štátne sa objavuje až v zákone. A tá druhá hovorí o tom, že rôzne ceny, ocenenia či vyznamenania rozdávajú aj rôzne iné orgány, ministerstvá, iné štátne orgány, samosprávy, iné inštitúcie. No áno, to je pravda, ale práve preto sú vyznamenania zakotvené v ústave, že ide o štátne vyznamenania, čiže vyznamenania udeľované v mene štátu, v mene Slovenskej republiky. Účelom zakotvenia tejto právomoci prezidenta republiky predsa nie je zabrániť tomu, aby iné inštitúcie udeľovali nejaké ocenenia. Nie je účelom zakotvenia tejto právomoci prezidenta brániť tomu, aby minister zdravotníctva alebo minister kultúry mohli niekoho oceňovať za počiny v oblasti zdravotníctva či kultúry a už vôbec nie brániť súkromným inštitúciám či samosprávam, aby dávali aj ony ocenenia, prípadne môžu byť nazvané aj vyznamenania, ale nie v mene Slovenskej republiky.
Je zjavné, že ak nejakú cenu udelí mimovládna organizácia, nadácia, súkromná firma, že to nie je vyznamenanie v zmysle Ústavy Slovenskej republiky. Rovnako zjavné je to aj v prípade, ak to robí obecná samospráva. Možno určité pochybnosti vzniknú, ak to robí štátna správa, najmä ústredný orgán štátnej správy ministerstvo, ale stále tam vidieť rozdiel a je zjavné, že ide o rezortné vyznamenanie alebo vyznamenanie, ktoré sa týka nejakej inštitúcie, nie o vyznamenanie udelené v mene Slovenskej republiky ako celku.
Účelom zakotvenia tejto právomoci prezidenta republiky do ústavy je upraviť, že v mene Slovenskej republiky ako celku má udeľovať vyznamenania prezident Slovenskej republiky, nie iný orgán, zákonom stanoveným spôsobom, ale aj na základe ústavy, ako to ústava predpokladá. A zároveň, že to nemá robiť iný štátny orgán, ak ho na to nesplnomocní prezident.
Ešte raz. Čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky: "prezident udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán". Prečo by v ústave vôbec tá zmienka o možnosti splnomocniť iný orgán bola? Koho tým ústavodarca myslel? Ministerstvo kultúry? Ale veď ústava nerieši konkrétne ministerstvá. Starostu alebo obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej? Nepochybne nie. Formulácia o práve prezidenta splnomocniť na vyznamenávanie iný orgán sa nepochybne týka práve vlády a parlamentu, a preto je absurdné, neviem, či aj protiústavné, to si netrúfam tvrdiť s istotou, ale evidentne na hrane ústavnosti, ak sa znenie ústavy takýmto spôsobom obchádza. Keď sa to, čo je napísané v ústave a čo keď chceme korektne vysvetľovať a vykladať ústavu, sa to obchádza spôsobom, že síce to vyzerá, chodí a kváka ako kačka, ale zákonom to vyhlásime za sliepku.
Ak by ústavodarca chcel, aby štátne vyznamenania alebo povedzme vyznamenania v mene Slovenskej republiky okrem prezidenta republiky mohla udeľovať aj vláda alebo parlament, alebo jeho predseda, tak by to bolo presne tak v ústave napísané, že vyznamenania udeľuje prezident, vláda a parlament alebo jeho predseda. Ale toto nie je napísané v ústave. A až doteraz to vôbec nikomu nechýbalo.
Za históriu samostatnej Slovenskej republiky boli vzťahy medzi vládou a prezidentom, vládou a prezidentom rôzne. Častokrát konfliktné, ale až doteraz nikomu nenapadlo, že by štátne vyznamenania, pardon, štátne ceny mohol udeľovať niekto iný ako prezident.
Tento zákon je evidentne jeden z účelových. Účelových ako dnešné rozhodnutie parlamentu, že máme tu župnú kampaň, tak sa poslanci vládnej koalície nebudú unúvať na zasadnutie parlamentu ani dvakrát do dňa na tie hlasovania o jedenástej a o piatej, ale stačí, keď prídu o jedenástej a nebudú sa ďalej zdržovať svojou prácou rokovaním parlamentu a ta ho, radšej pôjdu kampaňovať.
Účelové zákony tiež nebývajú dobré a dobrý nie je ani tento zákon. Vládnej koalícii sa nepáčilo, koho vyznamenal prezident Andrej Kiska a ako sa postavil k niektorým návrhom vlády. Tak koaliční poslanci prišli s návrhom, aby štátne vyznamenania, pardon, štátne ceny mohla udeľovať aj vláda. Ale keďže pán predseda parlamentu a SNS predsa nemôže byť na tom horšie ako pán predseda vlády a SMER-u, tak k štátnej cene Alexandra Dubčeka v priebehu druhého čítania pribudla aj štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana a dokonca v názve zákona aj v texte zákona Hurbanova cena alebo Dankova cena Ficovu alebo Dubčekovu cenu predbehla. Sú to veľmi zlé dôvody na schvaľovanie zákona a ešte horšie je to konkrétne prevedenie, prevedenie, ktoré vyvoláva pochybnosti o tom, že je v súlade s ústavou.
Na minulej schôdzi sme spolu s Petrom Osuským, Zuzanou Zimenovou a Vierou Dubačovou navrhli, aby sa 28. október Deň vzniku Československa stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Zároveň sme navrhli, aby Deň Ústavy 1. september bol preradený zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni. Vy ste náš návrh odmietli, ale ústavu netreba oslavovať štátnym sviatkom alebo voľným dňom, ústavu treba čítať, poznať a rešpektovať, nie porušovať a obchádzať.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
14. 9. 2017 14:47:36 - 14:48:23 19. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Ďakujem za odpoveď. Teda neviem, či mi budete vedieť odpovedať za pána ministra financií, ale možno aj váš názor by ma zaujímal, či si myslíte, že by takéto tendre mali alebo nemali byť posudzované Útvarom hodnota za peniaze, aj keď nedosahujú tú spomínanú čiastku 40 miliónov eur, alebo či si myslíte, že napríklad ten tender na nákup obrnených vozidiel, ktorý presahuje, by mali ísť do vlády s doložkou od Útvaru hodnota za peniaze. Čiže zaujíma ma aj váš názor na uplatňovanie tohto princípu prostredníctvom posudzovania všetkých takýchto projektov. Ďakujem.
1234567

Deň v parlamente

<- ->